Cjrocn c2wartj cfexeU in het lecreatiestlchling wil 144 ippartementen overnemen Zuidewind mag blijven a estuur maakte studiereis naar Aipamare let exploitatiewinst luxueuze oorzieningen instandhouden mi Zware materiële schade Volkskerstzang in R.K. kerk Drs. P. c. Muntjewerf spreekt op Texel nero ie wcémbéw isrr Doorgereden na aanrijding Spoedig ijsbaan voor Oosterend? Maar volgend jaar niet herkiesbaar als wethouder Krant van 27 december vervalt fEXELSE 91e JAARGANG No. 9237 COURANT De Recreatiestichting Texel heeft ambitieuze plannen in De Koog. Ëast het plan om hotel „Bosch en Zee" te vervangen door 81 recrea- jappartementen is zij ook voornemens 144 appartementen aan te >pen in de buurt van de Nikadel. Deze appartementen zullen worden jëxploiteerd in nauwe samenhang met luxueuze openbare, deels terdekte centrale voorzieningen die tot doel hebben het seizoen te !rbreden tot het hele jaar. Deze centrale voorzieningen (zwembad, larium, sauna, kinderspeelgelegenheden etc.) zouden op zichzelf st rendabel kunnen worden geëxploiteerd maar met de exploitatie- nst van de appartementen is dat wel mogelijk. De appartementen zullen worden ibouwd door projektontwikkelaar Dre- B.V. uit Roden (of door Jarino maar t komt ongeveer op hetzelfde neerl, zich bereid heeft getoond ze direkt oplevering te verkopen aan de RST. enals bij „Bosch en Zee" wordt op ze wijze voorkomen dat de apparte- enten als tweede woningen worden rkocht omdat de RST de garantie :eft dat ze uitsluitend zullen worden rhuurd. De centrale voorzieningen die ior de winst mogelijk worden ge- aakt. zullen een openbaar karakter jgen en dus ter beschikking staan van e op Texel verblijvende toeristen. Om zich een indruk te vormen van de ^gelijkheden die een dergelijk centrum ;dt, heeft het RST-bestuur onlangs n studiereis gemaakt naar een soort- lijk projekt „Alpamare" te Bad Tölz München. Compensatie Drebo had aanvankelijk plannen voor gigantisch appartementenhotel in buurt van de Bosrandweg bij De iog. Hoewel Drebo krachtens het (in- ddels algemeen als sterk verouderd schouwde) bestemmingsplan het :ht had een dergelijk complex op deze lats te realiseren zodat B. en W. ver- icht waren een bouwvergunning af te iven, heeft overleg er inmiddels toch e geleid dat Drebo van zijn plannen in ize landschappelijk kwetsbare omge- ng wil afzien. Ter compensatie zou ebo dan appartementen mogen bou- en bij de Nikadel. Deze bouwplaats eft een nauwe relatie met het zg. tikel 11-gebied. Dat wil zeggen dat het lat om een deel van het bestemmings an, dat nog nader door B. en W. moet orden uitgewerkt hoewel de hoofdbe- emming vast staat: centrale recreatie voorzieningen. In het artikel 11-gebied komt onder eer het juttersmuseum, er is plaats tor tennisbanen, sportterreinen als- lede voor uitgestrekte gebouwen aarin allerlei aantrekkelijke recreatie- ogelijkheden voor wintergebruik wor- ïn ondergebracht. RST? B. en W. zijn van mening dat de lecreatiestichting de aangewezen in- lelling is om het appartementencom plex en het voorzieningencentrum te eheren. Mede door zijn vastgelegde Heistellingen kan de RST in het belang de totale Texelse gemeenschap jerken. Alvorens nadere stappen te nemen |owel wat betreft „Bosch en Zee" als 144 Drebo-appartementen) heeft het allege de gemeenteraad dan ook de irincipiële vraag voorgelegd of de Re creatiestichting een van de instrumen ten mag zijn of moet zijn waarmee het gemeentebestuur het door de gemeen teraad vastgelegde recreatiebeleid (zo als beschreven in het recreatiebasisplan, het plan buitengebied en de beleidsnota voor 1978) zal realiseren. In deze plannen wordt gestreefd naar verbete ring van de kwaliteit van de recreatie op Texel, zonder dat het tentkamperen daarbij in de knel komt. Seizoenverbreding Thans is reeds sprake van seizoenver breding. Steeds meer mensen gaan ook buiten de zomerperiode voor een paar dagen of langer naar Texel maar hun aantallen vallen volkomen in het niet bij de zomerdrukte. En omdat de zomer- drukte aan maxima is gebonden is het om economische (werkgelegenheid) re denen noodzakelijk dat de groei wordt gezocht in het aantrekken van gasten buiten de zomerperiode. Daarvan zal weinig terecht komen als niet wordt gezorgd voor zeer aantrekkelijke slecht- kerstdiner 1977 een sfeervolle omgeving tafelreservering gewenst Havenrestaurant „TEXEL" 02226 - 310 Het RS T-bestuur maakte een studiereis naar het nabij de Oostenrijkse grens gelegen Bad Tölz waar het vrijetijdscentrum"Alpamare is gevestigd. Aan den lijve hebben de Texelaars ervaren dat een dergelijk centrum bijzonder aantrekkelijk is en grote perspectieven kan bieden bij de ontwikkeling van het wintertoerisme op Texel. De bovenste twee foto's geven een indruk van het overdekte zwembad dat via een soort sluis met een buitenbad is verbonden. De derde foto toont enkele van de RST-bestuurders liggend in het grote solarium van Alpamare. In Bad Tölz zijn ongeveer 3.200 toeristische bedden, goed voor ongeveer 300.000 overnachtingen. Elk bed wordt dus gemiddeld 250 dagen per jaar bezet: 70%. Dit hoge gemiddelde wordt mede veroorzaakt door de ongeveer 1.000 sanatoriumbedden die voor 100% worden bezet. In verband met de verschillende ,,kur"-mogelijkheden die Alpamare biedt komen veel gasten hier op doktersadvies. Het verblijf komt dan voor rekening van de ziekteverzekering. Alpamare is gesticht door een particuliere onderneming. De exploitatie is winstgevend. De maximale capaciteit is 1.500 personen die DM 14, per dag kinderen DM 8,—) betalen, waarbij alle voorzieningen zijn inbegrepen. Naast een overdekt golfslagbad 40 x 20 m) is er een extra warm (32°) hallenbad (25 x 12 m), met mogelijkheden voor watermassage. Voorts een thermisch bad van 50 rrf, een „muziekbad" van 70 nrf met allerlei attracties als massagestralen, onderwaterverlichting. Het centrum omvat verder een zonne weide, trimbaan, barbecuemogelijkheden, een solarium voor 50 personen, dames- en herensauna's met koud afkoelbassin, diverse soorten douches, een zelfbedie ningsrestaurant, speeltoestellen voor kinderen en mogelijkheden voor massage en schoonheidsbehandeling. weervoorzieningen, waarin de recrean ten zich desnoods gedurende de hele vakantie dagelijks en in gezinsverband kunnen vermaken. B. en W.: „Alleen door het verbeteren van de akkommo- datie en het realiseren van een uitge breid programma van dagrecreatieve voorzieningen kan seizoenverbreding gestalte krijgen". Dubieus Als de aankoop van de appartemen ten door de RST niet zou doorgaan gaat Drebo over tot verkoop als tweede woning. B. en W. stellen dat het dubieus is of zoiets in het belang van de Texelse gemeenschap is. Want de aankoopprijzen van tweede woningen zijn niet gebaseerd op kostprijs plus een redelijke winst, maar op marktprijzen die wegens de schaarste hoog zijn en in geen verhouding staan tot de maximale opbrengst uit verhuur. Dergelijke twee de woningen zullen dan ook niet worden gekocht om ze te kunnen verhuren maar in de eerste plaats om vermogens- aanwas, en het zelf kunnen gebruiken. B. en W. vinden daarom dat de ontwikkeling van complexen tweede woningen zoveel mogelijk moet worden tegengegaan. Een wettelijke bevoegd heid om het te verbieden bestaat in Nederland niet, zodat de enige mogelijk heid is: laten aankopen door een met de gemeente verbonden instelling die zich verplicht heeft niet te verkopen maar te verhuren. leder ander In kringen van sommige ondernemers wordt de kennelijke liefde van het gemeentebestuur voor de RST met argusogen gadegeslagen. Zij menen dat de Recreatiestichting wordt voorgetrok ken boven ondernemers of groepen van ondernemers die ongeveer hetzelfde doel nastreven. In een brief aan de gemeenteraad zegt het college echter dat ieder ander die op gelijke wijze als de RST aan de realisering van het gemeen tebeleid kan en wil meewerken op een gelijke en serieuze behandeling kan rekenen. „Maar in de praktijk is tot op heden van geen belangstelling geble ken". Rind het middaguur vond maandag op de Bernhardlaan een botsing tussen twee personenauto's plaats waarbij beide voertuigen zware materiële schade oplie pen maar geen van deinzittenden gewond raakte. Het ongeval gebeurde ter hoogte van Bernhardlaan 100 toen de uit de richting Waalderstraat komende A.G.J.A. uit WognummetzijnOpel linksaf wildeslaan. Hijsorteerdevooren gaf richting aan maar werd toen hij de intit in wilde draaien door de hem achterop komende Mercedes van P.C.B. uit Eierland aangereden. Beide auto'sliepenzware schade open moesten worden weggesleept. Woensdagochtend constateerde ho- reca-exploitant W. P. van Diesen uit Oosterend dat de naast zijn etablissement (Strendend) langs de Achtertune gepar keerde Ford Taunus door een onbekende wasbeschadigd. Uitdeopgelopen schade viel op te maken dat het een auto geweest moest zijn. Het linker voorspatbord en de bumper van de groen-metallic gekleurde Fordwareningedeukt. De botsing moet tussen dinsdagavond 18.30uuren woensdagochtend 10.30 uur plaats gevonden hebben. Getuigen wordt verzocht zich te melden. De grote volkskerstzangsamenkomst wordt dit jaar gehouden in de R.K. kerk op dinsdag 20 december 20.00 uur. Meege werkt wordt door 't Texels Fanfarekorps onder leiding van de heer Mulder en het gemend koor o.l.v. de heer D. Wassink" met als soliste mevrouw B. van der Meer- Langeveld. Bij de uitgang wordt een kollekte gehouden voor het werk van Solidaridad in Latijns Amerika. Vanzelf sprekend is ieder welkom. Er is een kans dat Oosterend binnen afzienbare tijd overeen echte ijsbaan kan beschikken. B. en W. hebben degemeen- teraad (naaraanleiding van vragen van het Pakt-raadslid C. Ellen) meegedeeld dat metdedorpscommissievanOosterendzal worden overlegd om een geschikte plaats te vinden. Tot dusver gebruikte de bevolking van Oosterend en omgeving De Putten (het boezemwater bij de molen van Het Noorden) als ijsbaan. Omdat het water brak is moet het tamelijk lang en nard vriezen voordat deze baan „houwes" is endekwaliteitvanhetijsisdanmatig.Door de bouw van het nieuwe Krassekeetge- maal zal de situatie hier zodanig verande ren dat in de praktijk helemaal niet meer van 'n bruikbare ijsbaan sprake zal zijn. Op maandagavond 19 december zal de hoofdingenieur-directeur voor de bedrijfsontwikkeling in Noordholland, Drs. P. C. Muntjewerf, een inleiding houden over de te verwachten ontwik kelingen in de landbouw gedurende de eerstkomende jaren. Tijdens deze bijeenkomst, die om 20.00 uur begint in hotel „Tubantia" aan de Pontweg zal de heer Muntjewerf een toekomstvisie geven voor de akker bouw, veehouderij en de bloembollen teelt op het eiland Texel en ook in groter verband. Het verleden heeft aangetoond dat de toekomstvisies van deze autoriteit op dit gebied vrijwel altijd uit blijken te komen. Dit gold met name voor de recente ont wikkelingen in de land- en tuinbouw. Het heeft een haartje ge scheeld of wethouder Jan Zuide wind van de VVD was woensdag avond opgestapt ais wethouder. Met de kleinst mogelijke meer derheid (zeven tegen zes stem men) verwierp de raad een motie van de Pakt-fraktie, waarin werd uitgesproken dat de combinatie van de functies wedhouder en medewerker van een makelaars kantoor ongewenst is. De motie eiste niet het aftreden van de wethouder, maar Zuide wind had laten weten direkt te zullen bedanken als de motie zou worden aangenomen. Dat hij mocht blijven zitten was mede te danken aan het feit dat Zuidewind niet van plan is zich voor de volgende raadsperiode als wethouder opnieuw verkies baar te stellen. De meerderheid van de raad vond dat het risico voor deze korte periode niet zo groot was en had er begrip voor dat tussentijds opstappen nogal wat pro blemen oplevert. Een opvolger is moei lijk te vinden en zou geruime tijd nodig hebben om zich in te werken. Boven dien lijdt het college toch al aan gebrek aan mankracht, omdat de burgemeester binnenkort zijn funktie neerlegt en wet houder Nauta de hele maand februari afwezig is. Formeel mogelijk De kwestie Zuidewind werd op ver zoek van Fridt Blanken van het Pakt behandeld alvorens de eigenlijke raads vergadering aanving. Blanken kreeg een bevestigend antwoord van Zuidewind op zijn vraag of de wethouder „over weegt" voor het eind van zijn zittingspe riode in dienst te treden als medewerker bij een makelaarskantoor. Desgevraagd zei de burgemeester dat het college tweemaal over de kwestie heeft gesproken. Daarbij was men tot de konklusie gekomen dat de combina tie van beide funkties formeel wel mogelijk is (het is wettelijk niet verbo den) maar dat aanvaarding van deze baan wel bedenkingen oproept en tot conflictsituaties kan leiden. Blanken, die er de nadruk op legde dat hij beslist geen motie van wan trouwen wilde indienen en uit de kwes tie geen politieke munt wilde slaan vond het nodig dat de raad een uitspraak in algemene zin zou doen. Zelfrespect Jan Witte van het CDA vond de motie van het Pakt voorbarig maar uitte toch een duidelijke afkeuring door te zeggen: „Een raadsfractie die zichzelf respec teert moet maatregelen nemen om een dergelijke ontwikkeling te elimineren". Kees Koorn had het er ook moeilijk mee. „We zouden een wethouder moeten accepteren die makelaar is en tevens de portefeuille van volkshuisvesting be heert. Ik zou zo gauw niet weten wat er dan fout zou kunnen gaan, maar Sis het fout gaat, zitten we met de brokken". Ambtseed Bert Weijdt van Texels Belang waar schuwde tegen het aannemen van de motie, omdat er vergaande konsekwen- ties aan zouden vastzitten. Er is in veel meer gevallen de mogelijkheid dat be oefenaars van bepaalde beroepen mis bruik maken van wetenschap die zij in een wethoudersfu.nktie kunnen opdoen. Weijdt vreesde dat bij het aannemen van de motie veel bekwame mensen bij voorbaat zouden worden uitgesloten als gemeentebestuurder. Hij wees erop dat de ambtseed die Zuidewind heeft afge legd ook wel iets waard mag zijn. Zuidewinds fraktiegenoot Gerard van der Kooi zei dat het VVD-bestuur tot de konklusie was gekomen dat er in de praktijk niet zoveel mis kan gaan. De wethouder opereert niet alleen. Als hij een scheve schaats rijdt, wordt dat al gauw door de andere leden van B. en W. of de ambtenaren geconstateerd. Zuidewind zelf verklaarde wel bepaal de gevaren te zien in het verenigen van beide funkties. Om die reden had hij dan ook besloten zich voor de volgende periode niet herkiesbaar te stellen. Nu al opstappen vond hij ongewenst omdat het een grotere belasting voor de andere leden van het college zou betekenen en hij wilde graag nog gelegenheid hebben enkele lopende zaken af te handelen. Schijn vermijden Wethouder Jaap Westdorp was het met Blanken eens. Het gaat erom de schijn te vermijden dat vereniging van de funkties tot ongewenste toestanden leidt, hoewel hij persoonlijk niet geloof de dat Zuidewind misbruik zou maken van eventuele mogelijkheden. Wethouder Jook Nauta had beden kingen maar zag in de praktijk voor die korte tijd toch niet zoveel problemen. Wethouders werken in de openbaarheid en als het fout zou gaan, zou dat spoedig blijken. Fridt Blanken suggereerde dat Zuide wind ook zou kunnen besluiten de baan bij Eelman pas aan te nemen als zijn zittingsperiode als wethouder voorbij is, maar daarop werd niet ingegaan om begrijpelijke redenen: Zuidewind kan van zijn wethouderssalaris niet leven. Na een krap uur discussieren werd de motie van het Pakt in stemming ge bracht. Alleen de Paktfraktie plus Kees Koorn van het CDA stemde voor. Zuidewind zelf onttrok zich aan stem ming door voor-een paar minuten de wandelgangen op te gaan. In verband met het als werkdag uitvallen van maandag 26 december (tweede kerstdag) zal de Texelse Courant van dinsdag 27 december niet kunnen verschijnen. Lezers en adverteerders worden verzocht daarmee rekening te houden. Redactie en directie Texelse Courant.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 1