ok in Oudescbiid 256 dee/nemers neer Sunderklazen De Koog sunderklaasde in de Dorpsstraat 5 Z.QSN dm De Waal had alleen Jeugd-Sunderklazen Den Hoorn telde 218 Ouwe Sunderklazen 'LAATSELIJKE ONDERWERPEN BIJ STRENDER SUNDERKLAZEN De Cocksdorp met vee! lokale zaken (oersen vreemde valuta zon, maan. hoog water Uitslag SVC-verloting ftj •4A/ A- Mi/M'fl xtöflché <traNd Mi flnbt 6RIJDAG 16 DECEMBER 1977 PAGINA 7 De onderwerpen waaraan tijdens de uwe Sunderklaasviering in Oudeschild t jaar aandacht werd besteed waren, lar gewoonte meestal erg plaatselijk ibonden. De slechte bestrating van de Ruyterstraat kreeg nogal wat aan- icht terwijl ook de onderwerpen Melk- briek en duiker Betsema vaak uitge leid werden. In vergelijking met vorig jaar deden er u iets meer ouderen mee, namelijk 85. et aantal deelnemende kinderen was et 145 deelnemertjes ongeveer gelijk an 1976. In Oudeschild zat de jury dit jaar bij oudsblom en Van Zijp en was er voor kinderen een jury in dorpshuis 't kiltje waar ook de prijsuitreikingen laats vonden. Deze prijzen bestonden it twee bekers per groep en een aantal eldprijzen. Bovendien kreeg iedere eelnemer een speciaal Ouwe Sunder- aasvaantje uitgereikt. In de optocht e door de ,,speulers" werd gevormd den dit jaar vijf wagens mee. Er waren ovendien enkele boten op wieltjes arvaardigd die erg veel bewondering okken. Een onderwerp dat er in Oude- hild uitsprong maar dat niet in de •ijzen viel was Vader Abraham en z'n murfen" (een onderwerp dat overi- ns ook in de andere dorpen vaak oorkwam). De prijzen werden zoals gebruikelijk in orpshuis 't Skiltje uitgereikt. De voor- itter van de Gemeenschap Oudeschild, ans Jansen, overhandigde deze aan de 'innaars. Uitslagen De uitslagen van Oudeschild waren s volgt: Kinderen: Enkelingen: 1. no. 3 Kunstwerk de ruinvis; 2. no. 15 Duiker; 3. no. 7 upsenplaag. Paren: 1. no. 10 Poep niet op de stoep; 2. no. 23 Stratenmakers; 3. no. 22 Paaltjes in de De Ruyterstraat. Groepen: 1. no. 3 Brandweer 2e klas o.l.s.; 2. no. 1 Melkfabriek; 3. no. 5 Vrouwen in de WW Grontmij. Ouderen: Enkelingen: 1. no. 4 De duiker; 2. no. 11 Kaas en melkbus; 3. no. 8 Straten maker. Paren: 1. no. 6 Texelse Kranten; 2. no. 10 TX 47 aanvaring zeester; 3. no. 8 TESO manufacturen WW. Groepen: 1. no. 9 Buurtbushalte; 2. no. 5 SRV stratenmakers; 3. no. 8 Poep niet op de stoep en no. 11 De Skilder- boot. Aktualiteit De prijzen voor de meest aktuele onderwerpen die in het Texelse vissers dorp werden uitgebeeld gingen bij de enkelingen naar „Duiker Betsema" en bij de groepen naar „Stratenmakers- Behangers". Het muzikale gedeelte van de Ouwe Sunderklaasviering in 't Skiltje was 's middags in handen van Alfons Boom, Hans Boom en Fokko van der Meer. 's Avonds werd de muziek verzorgd door het duo „De Melodia's". Ouwe Sunder- klaas 1977 duurde ook in Oudeschild tot diep in de kleine uurtjes. In Den Burg werden voor de beide Ouwe Sunderklaasoptochten in totaal 256 deelnamenummers afgehaald, waarvan er 150 aan kindergroepen werden uitgedeeld. De folkloreprijs van Den Burg ging naar deelnamenummer 167; een uitbeelding van „Hans Post, de schoenmaker". De prijzen kunnen op vertoon van het deelnamenummer worden afgehaald bij mevrouw C. Lemstra (wolwinkel) in de Weverstraat. De uitslagen waren als volgt: Kinderen: Enkelingen: 1. Amirapaal no. 9041 p.; 2.Texelse Courant no. 50 40 p.; 3. Apotheker Lely no. 8538 p. Paren: 1. Bruin van de molen no. 92 45 p.; 2. Grote en kleine Texelaars no. 11344 p.; 3. Pemperstraatje no. 6643 p. Groepen: 1. Hondenprobleem no. 109 51 p.; 2. Jeugdorkest KTF no. 141 45 p.; 3. Smurfen no. 47 44 p. Ouderen: Enkelingen: 1 no. 140 Boerenroman- tiek 69 p.; 2. no. 146 De laatste paal 67 p.; 3. no. 187 Opruimingsdienst De Paal 66 p. Paren: 1. no. 167 Hans Post 74 p.; 2. no. 103 Profiel van de nieuwe burge meester, schaap met 5 poten 73 p.; 3. no. 188 Avondmavo 72 p. Groepen: 1. no. 141 Gerard Bakker fanclub 79 p.; 2. no. 129 Luizenpikkers 75 p.; 3. no. 109 Blijf gezond zuip een stuk in je kont 74 p. 2? 1/estduitse marken ielgischetrancs ranse francs (weedse kronen ïwitserse francs \merikaanse dollars ingelse ponden JosteFnrijkse schillingen taliaanse lires 100 7106,75 100 7 6,70 100 7 47,25 100 7 47,50 100 7109,50 1 7 2,30 1 7 4,19 100 7 15,02 10.000 7 25,75 Opvallend in Den Hoorn was vooral de enorme deelname van de oudere Ouwe Sunderklazen. In tegenstelling tot vorig jaar toen er nog geen honderd uit beeldingen te bewonderen waren wer den er nu maar liefst 146 geteld! Met een aantal van 72 was de jeugd iets minder vertegenwoordigd. Vorig jaar kwamen 90 mini Sunderklazen in aktie. In het voormalige loodsmansdorp werden de onderwerpen „Nieuwe Bur gemeester", „Luizenplaag" en „De Hoornder Feestcommissie" meerdere malen uitgebeeld. Onder de gegadigden voor het burgemeestersambt viel blij kens enkele uitbeeldingen ook ZDH- voorzitter Ferry Zwanenburg die het ambt dan prachtig met zijn voorzitter schap zou kunnen combineren! Jeugd Ondanks het lagere aantal jeugdige Sunderklazen is ook dit maandagmid dag op geweldige wijze gevierd. De jurering vond plaats in „De Spyker" en in dorpshuis „De Waldhoorn". Er werd door 10 enkelingen, 9 paren en 7 groepen in de optocht meegelopen. De prijzen vielen als volgt: Enkelingen: 1. Carolientje; 2. Kabou ter; 3. Zigeuner. Paren: 1. Tien Toon en Heintje Vaar; 2. Dorpskapper; 3. Zwarte Pieten. Groepen: 1. Geef om de natuur; 2. Hondenstront; 3. Luizen. Ouderen 's Avonds zat de jury in „De Wald hoorn", pension „Happy Days", „De Spyker" en bij de familie W. Duinker. Gezien de veelheid van deelnemers had men een flinke kluif aan het beoordelen van het een en ander. Er werden 13 enkelingen, 10 paren en 15 groepen gejureerd. De prijzen bij de groepen gingen naar de volgende onderwerpen: 1. Feestcommissie Den Hoorn; 2. Aanstelling nieuwe burgemeester; 3. Uit Den Hoorn gegrepen; 4. Vier roddeldie- ren. Bij de paren gingen de prijzen naar: 1. Heelmeesters; 2. Luizen; 3. ZDH dankt voor nieuwe sporttenue's. Bij de enkelingen waren het: 1. Nieuwe burgemeester; 2. Wethouder Jook Nauta; 3. Wethouder Jan Zuide- wind die een prijs wonnen. Entourage Mede door het voorafgaande week end was veel aandacht aan de entou rage besteed en werd er leuk gespeuld. Vooral dorpshuis „De Waldhoorn" was tijdens het speulen voortdurend stampvol. De prijzen bestonden in Den Hoorn uit een wisselbeker voor de winnaars van de verschillende groepen en taarten en worsten voor de overige winnaars. De uitslag werd om 22.00 uur in „De Waldhoorn bekend gemaakt door voor zitter I. Roos van de Hoornder feest commissie. Direkt na de prijsuitreiking ging het gezamenlijk in optocht naar de plaatselijke horecagelegenheden waar tot diep in de nacht uitgebreid werd gefeest. In De Waal was het aantal kinderen (27) dat aan de Ouwe Sunderklaasver- kleedpartij mee deed ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Er waren nu echter meer onderwerpen in groepsverband uitge beeld. De belangrijkste onderwerpen waren in De Waal het „fietspad" en de „luizenplaag". De Waal kende nu weer uitsluitend een Ouwe Sunderklaasfeest voor de kinde ren. De ouderen trokken in groten getale naar Den Burg. Zoals gebruikelijk in De Waal zaten de juryleden weer ver spreid door het gehele dorp en moesten de kinderen dus alle huizen langs wilden ze een kans op een van de wisselbekers maken. Er waren in totaal vier bekers uitgeloofd, waaronder 1 folklorebeker. Deze laatste prijs ging dit jaar naar een uitbeelding van het „Fietspad Den Burg-Oosterend". Alle deelnemende kinderen kregen in dorpshuis „De Wielewaal" een tracta- tie. De heer S. Plaatsman maakte hier ook de uitslag van het festijn bekend. Voor iedere afdeling werd in De Waal 1 In Oosterend was Ouwe Sunderklaas 1977 wel een erg plaatselijke aangele genheid. Vrijwel alle prijswinnende uit beeldingen waren ten nauwste bij de ïtrender samenleving betrokken. Vooral de deelname bij de jeugd was fit jaar overweldigend en urenlang was maandagavond het centrum van Oos- torend dan ook geblokkeerd door grote iantallen speulers en toeschouwers. Er vas een duidelijke toename te zien van iet aantal voorstellingen in vergelijking net de voorgaande jaren. Het waren /ooral de aktuele zaken in de eigen Jorpsgemeenschap die werden uitge beeld zoals de parkeerproblemen in het :entrum van het dorp en de teleurstel- ende ontwikkelingen bij de voorberei- lingen voor het fietspad. Ook de manier waarop de straten in Oosterend opge- rnapt worden gaf nogal eens aanleiding tot het uitbeelden hiervan. De jury, die op verschillende plaatsen ond opgesteld had dan ook een moei- jke taak om tot een goed eindoordeel te men. Even na half tien volgde de jjsuitreiking in het dorpshuis „De nkorf". De uitslagen waren als volgt: Kinderen: Enkelingen: 1. Steenkoolboer (Marcel Witte); 2. Kabouter maakt fietspad (Mir jam Witte); 3. De eeuwige schilder (Jan Kuiper). Paren: 1Ger en de gemeente (Anne- greet van der Vis en Marieke Eelman); 2. Dubbeldekker (Marco en Erwin Daal der); 3. Fietspad (Debbie en Chantal Mosk). Groepen: 1. Speelgoedwinkel annex postkantoor (Chantal Witte, Janneke Bakker en Tine Brans); 2. Stratenma kers in Oosterend (Biem, Esther en Oscar Bremer); 3. Waar parkeren? (An- net, Lize de Wolf, Helma en Ada de Jong). Ouderen: Enkelingen: 1. Subsidie voor boom singels i.p.v. fietspad; 2. De paal van Ger; 3. Fietspad. Een ereprijs was hier voor de uitbeelding van Arie Timmer. Paren: 1. Honden in de speeltuin; 2. Stratenmakers; 3. Renovatie. Groepen: 1. Juttersmuseum; 2. Standbeeld van het schaap; 3. Vernielde winkelruit. In de „vernieuwde" Dorpsstraat van De Koog waaraan door heel wat speu lers aandacht werd besteed speelden maandagavond ongeveer 50 Ouwe Sun derklazen. Bij de kinderen was de deelname helemaal overweldigend. Er werden hier 100 deelnemers geteld (vorig jaar 70). Vooral bij de kinderen viel erg op dat van een groot aantal kostuums veel werk was gemaakt. Wat erg gewaar deerd werd was dat heel wat deelne mers specifiek Texelse of Koger situa ties uitbeeldden. Er werden bijvoorbeeld verschillende „Vernieuwde Dorps- straat"-speulers gesignaleerd. Er was een EHBO-ploeg om slachtoffers van de diepe kuilen op te lappen en een andere groep zag een mooie golfbaan in de nieuwe straat. Uiteraard waren ook enkele hoofdluisbestrijders van de partij evenals een schitterende volwassen Texelse Courant. Er waren Verdrietige bramenplukkers en een peuter en een oud dametje ruziënd om de Koger kleuterschool. Er was natuurlijk veel meer moois maar jammer genoeg kan niet alles beschreven worden! De uiteindelijke prijswinnaars die een wisselbeker kregen waren bij de groe pen: „de drollenvangers, die honden poep opveegden". Bij de paren wonnen de: „takkensleepsters in het bos" en bij de enkelingen: „Blok van de Velde, die schilderijen aan de man bracht". Samenscholing Bij de ouderen was de deelname ook erg goed maar bij deze speulers moet wel opgemerkt worden dat het jammer was dat niet de gehele Dorpsstraat of meerdere straten van het dorp werden gebruikt. Men dromde nu bijeen rond de prijs uitgereikt. De winnaar daarvan kreeg tevens de wisselbeker mee naar huis. De uitslag was als volgt: Enkelingen: nr. 526 Floris (Frank Plaatsman). Paren: nr. 514 Hoofdluizen (Paulien Tjepkema en Sandra Boot). Groepen: nr. 506 Fietspad (kinderen Kooger, Vonk, Bootsen Beekman). De folklorebeker ging naar de groep „Fietspad Den Burg-Oosterend" door Corry Plaatsman, Jacqueline Plaats man, Gonnie Kuiper en Annette Tim mer. De zon komt 18 dec. op om 9.43 uur en gaat onder om 16.29 uur; 21 dec. op om 8.46 uur en onder om 16.30 uur. Maan: 17 dec. E.K.; 25 dec. V.M. Hoog water ter rede van Oudeschild: Vrijdag 16 dec. Zaterdag 17 dec. Zondag 18 dec. Maandag 19 dec. Dinsdag 20 dec. Woensdag 21 dec. Donderdag 22 dec. Vrijdag 23 dec. Zaterdag 24 dec. 0.08 en 12.04 0.47 en 12.39 1,24 en 13.24 2.19 en 14.38 3.31 en 15.52 4.44 en 17.07 5.48 en 18.11 6.44 en 19.03 7.32 en 19.50 Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. Laag water valt gemiddeld 6.15 uur na hoog water. jury die voor Daalders supermarkt opge steld stond en de rest van het dorp werd helaas vrijwel niet bezocht. De eerste prijs bij de enkelingen ging dit keer naar de mijndetector, die tal van verloren Koger schatten tevoorschijn bracht. De tweede prijs kreeg „Cor Ellen met wals" om het plaveisel meer naar zijn zin te maken en de derde prijs ging naar een „golfspeler". Hij kon nu juist die bestrating goed gebruiken. Bij de paren waren de jutters met hun „juttersmuseum" goed voor de eerste prijs. „Eelmans makelaarskantoor met wethoudershulp" en „Sint Maarten in de Dorpsstraat" sleepten de tweede en derde prijs in de wacht. Bij de kleine groepen vielen in de prijzen „Vuilniswagen met container, waarin een badgast sliep", „AW vrouw in het bos" en „Konijnen contra toeris ten". De Dorpsstraat werd door de eerste prijswinnaars bij de grote groepen om gevormd tot.kolkensteeg"Een Tweede prijs bij deze groepen was voor de „Vrouwelijke bosarbeidsters"> DE COCKSDORP Van de verloting die ter gelegenheid van het Ouwe Sunderklaasfeest in De Cocksdorp werd gehouden zijn 23 prijzen nog niet afge haald. Op vertoon van de lotnummers kan men deze afhalen bij mevrouw H.de Ruyter, Ploosterstraat 18, telefoon (02222) 359. De nummers zijn als volgt: 72, 81, 37, 41, 90, 58, 71, 70, 79, 91, 22, 84, 57, 11, 52, 19, 69, 6, 31, 34, 41, 89, 30. In de vooravond voorafgegaan door ongeveer 70 mini Sunderklazen namen dit jaar ruim 140 ouderen deel aan het traditionele Ouwe Sunderklaasfeest in De Cocksdorp. Ook in Texels noorde lijkste dorp deed zich een behoorlijke uitbreiding van het aantal speulers voor. In het bijzonder de jury die deze vermakelijkheden mocht beoordelen, kan terugzien op een geweldig leuke avond waarna het uiteindelijk erg zwaar viel de beste creatie er uit te kiezen. Vooral het plaatselijk element was in De Cocksdorp goed vertegenwoordigd. Speulen Bij de kinderen werd heel geestdriftig meegedaan. Iets wat niet direkt bleek uit het aantal voorstellingen dat „slechts" 22 bedroeg. Het „speulen" was vaak veel beter dan het ooit geweest is. Onderwerpen die door de jeugd werden behandeld waren onder andere „De hekken van Kanis", „De ontvoering van Visman", „Het dorpshuis (ook voor ons)" en „De melk van Quarter. In groter verband waren het de onderwer pen „Dubbeldekker", „Apotheek Le ly", „De paaltjes van De Jong" en „De groene Maffia" die de aandacht trok ken. Moeilijke taak De jury werd gevormd door vijf personen die pas rond middernacht een uitspraak kon doen wie dan wel het beste gespeuld had. Dat gebeurde in het Eierlandsche Huis onder grote belang stelling van zowel deelnemers als andere belangstellenden waarna het feest tot vroeg in de ochtend voortduurde. De serie prijswinnaars bij de jeugd was als volgt: Enkelingen: 1. Groene Maffia; 2. Rommeltjesmarkt; 3. Dikkedeur. Paren: 1. Apotheker Lely; 2. Het oude en het nieuwe Texelaartje; 3. De paaltjes van De Jong. Groepen: 1. Tien vriendjes en vrien dinnetjes; 2. De dierentuin van Kanis; 3. De hekken van Kanis. Bij de ouderen was de volgorde: Enkelingen: 1. no. 2 Luizenvanger; 2. no.3 Siebinga; 3 no. 7 Dubbeldekker. Paren: 1. no. 11 Klojova; 2. no. 4 Hekkenmeetpaal; 3. no. 6 Krokodil Kik kert. Groepen: 1. no. 5 Amiraplan; 2. no. 12 Dubbeldekker; 3. no. 11 School veilig stellen met kinderen. De folklorebeker ging naar nummer 11 „Klojovo". m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 7