Cjroen ^warts jexels in het harL, Regulerende functie veerboot kan niet worden gemist Twee aanrijdingen binnen één uur nek Winterbosloop bij uitstekend weer Werkgroep brengt rapport uit: l^ijdeMelk^ AANTAL KAMPEERDERS NIET TE CONTROLEREN? Botsing bij „Tubantia" PROVINCIE MAAKT „ZEEBURG" TOT NATUURGEBIED Udo Knodf won Caro van Eijck op 11 januari Fles halfvolle melk hele liter nu voor et Uitreiking Dubbele von Sion Winterserie wandeltochten Weinig duinafslag OUD EN NIEUW „RUSTIG" GEVIERD Botsing bij parkeren DINSDAG 3 JANUARI 1978 TEXELSE 91e JAARGANG Nr. 9241 COURANT Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11Den Burg, telefoon (02220) 2741 Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon (02220) 3543. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs 711,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom Niet alleen het aantal dagjesmensen maar ook het aantal verblijfs- recreanten is op Texel niet helemaal door de gebruikelijke planologi sche maatregelen in de hand te houden. Om het eiland tegen overbe zetting te beschermen, kan een beperking van de vergroting van de veerdienstcapaciteit als welkome aanvulling dienen. Het bovenstaan de staat in het rapport dat dezer dagen is uitgebracht door de Werk groep Veerverbinding Texel-Den Helder. In deze werkgroep waren vertegenwoordigd Rijkswaterstaat, Provinciale Waterstaat, de Eco nomisch Technologische dienst van de provincie en de provinciale planologische dienst. Dat het niet mogelijk is door planolo gische maatregelen het aantal verblijfs- recreanten binnen de perken te houden is strijdig met de mening van de gemeente, die er in het bijzonder de laatste tijd herhaaldelijk op heeft gewe zen de verblijfsrecreatie op Texel volle dig onder controle te hebben. De Werkgroep (in het leven geroepen om over de veerdiensttoekomst advies te geven aan Gedeputeerde Staten) wijst er echter op dat de gemeente niet kan vermijden dat terreinbeheerders veel meer mensen toelaten dan volgens het bestemmingsplan geoorloofd is De konklusies en aanbevelingen van de commissie vermelden overigens wei nig nieuws. Geadviseerd wordt de capa citeit van de veerdienst uit te breiden door een van de bestaande schepen te vervangen door een schip van 100 pae's (personenauto-eenheden) dat in de be staande fuikhaven past; op wat langere ïermijn kan, als dat nodig is, nóg een schip door een grotere worden vervan- jen. Daarbij wordt uitgegaan van een talfuursdienst met twee boten in ver- rand met een evenwichtige bedrijfsvoe- ing. Aanbevolen wordt het hele jaar sen halfuursdienst te varen. Achterhaald Deze aanbevelingen zijn uitgebracht voordat de Texelse gemeenteraad ak- :oord ging met een dubbeldekker waar fan voorlopig alleen het benedendek met plaats voor ruim 90 auto's) kan vorden gebruikt. Wat de gewenste ;apaciteitsontwikkeling betreft stem- nen de aanbevelingen ongeveer over- ten met het standpunt van de gemeen- :eraad, zodat het niet is uitgesloten dat de door de gemeenteraad gekozen op- pssing ook door rijk en provincie icceptabel wordt geacht. De werkgroep wil de veerverbinding reilig stellen door het laten bouwen van eserveaanleginrichtingen in Den Helder sn 't Horntje. Want het defekt raken van ten der fuikhavens zou betekenen dat teregeld autoverkeer tussen Texel en Oen Helder onmogelijk wordt. Rijkswa- erstaat acht de kans op een defekt chter bijzonder klein. Als de nood aan Ie man komt kunnen de auto's altijd het chip af door gebruik te maken van een en de bestaande zijladingstoepen. Reserveren Ook het standpunt van de werkgroep at de mogelijkheid van een plaatsbe sprekingssysteem moet worden onder zocht, is niet nieuw. De werkgroep is het er niet mee eens dat een dergelijke reserveringsdienst ten koste zou gaan van de mobiliteit van het Texelse beroepsgoederenvervoer, als tenminste voldoende veer capaciteit bestemd wordt voor dit vervoer. ,,ln dat geval heeft er voor het niet-recreatieve vervoer grotendeels al een reservering plaatsgevonden waardoor de verplaat singsmogelijkheden voor deze categorie dus niet beperkt worden. Voor het dag- recreatieve verkeer zal de invoering van een plaatsbesprekingssysteem een be perking betekenen van de mogelijkhe den om naar Texel te gaan. Overigens hoeft daaraan niet zo zwaar te worden getild, wanneer bedacht wordt dat deze categorie bezoekers in de praktijk ook zonder plaatsbesprekingssysteem op een aantal dagen geen gebruik kan maken van de veerverbinding. De Texel se economie zal nauwelijks schade ondervinden van een geringere stroom van dagrecreanten. Deze categorie le vert daarvoor een te geringe bijdrage aan de Texelse economie. Een betere spreiding van de wisseldagen zal het effekt van plaatsbespreking nog vergro ten en tevens meer mogelijkheden voor dagrecreatie bieden". Streekplan De provincie heeft bij het bepalen van haar standpunt over de veerdiensttoe- komst reeds gebruik gemaakt van de rapportgegevens van de werkgroep, zodat de opmerkelijke overeenkomst tussen de standpunten van GS en de werkgroep niet toevallig is. Op het moment dat de gemeente Texel en Teso gebruik maakten van de gelegenheid om bezwaar aan te tekenen tegen het ontwerp streekplan voor de kop van Noordholland en Texel, huldigde de gemeente nog het standpunt dat naar een dubbeldekker van 130 pae moest worden gestreefd. Zodat de recentelij- ke reakties die GS op de bezwaren hebben gegeven geen bertrekking heb ben op de nieuwe situatie. Maar Teso wilde in die tijd reeds zijn dubbeldekker van totaal 190 pae's. Ter toelichting van het eerder ingeno men standpunt zegt de provincie nu dat bij het bepalen van de meest gewenste vervoerscapaciteit de financiële aspec ten niet van doorslaggevende betekenis zijn geweest. (Zoals bekend vindt Teso een enkeldekker van 100 pae vooral in economisch opzicht onaanvaardbaar. Een dubbeldekker kost slechts weinig meer, maar het bouwen van een tweede enkeldekker van 100 pae in de toekomst is voor Teso bij voorbaat onmogelijk). Het provinciaal bestuur wijst op een verschil van opvatting met de gemeente over het maximum van 47.000 recrean ten. De gemeente spreekt over een maximum van 47.000 in 1985 en sluit mogelijke verdere groei daarna niet uit, zij het dat uitgebreid onderzoek moet aantonen dat deze groei verantwoord is. De provincie is wat drastischer en stelt de 47.000 zonder meer als maximum. De groei .naar dit getal moet sterk gefaseerd tot stand komen. Voor een sterkere reguleringsfunktie (kraanfunk- tie) van de veerdienst voelt de provincie blijkbaar niet veel. letterlijk schrijft zij: Hoewel een bootverbinding voor het motorisch verkeer altijd een zekere regulerende werking zal hebben, ligt het Het optreden van de actrice Caro van Eyck met haar voordracht ,,De Kring loop" dat oorspronkelijk op 28 decem ber gegeven zou worden vindt nu plaats op woensdag 11 januari. Mevrouw Van Eyck moest eerder wegens een acute hernia-aanval verstek laten gaan. Het optreden vindt plaats in het City theater en begint om 20.00 uur. Geldig t/m saterdag 7januari. Op vrijdag 30 december vonden kort na elkaar twee aanrijdingen plaats waar bij materiële schade ontstond maar waarbij geen van de betrokken automo bilisten letsel opliep. Even na het middaguur ontstond een botsing op de kruising Pontweg-Kees- omlaan (Afslag 8) toen de 73-jarige Amsterdammer A.S. die uit de richting De Koog kwam onverwacht linksaf sloeg en daarbij aan de hem achterop komende JHBgeen voorrang verleen de. B. die in een rode Volkswagen reed was bezig de stilstaande Datsun van S. in te halen toen deze de onverwachte manoeuvre maakte. De schade aan de Datsun (eigendom van de dochter van S. uit De Koog) was behoorlijk. Van de „kever" werd de voorzijde beschadigd. Omstreeks 13.00 uur botsten op de kruising Kogerstraat-De Zes een Fiat en een Ford op elkaar waarbij beide auto's Voor de op zaterdag 7 januari in de Burgemeester De Koninghal te houden avond waarop de jaarlijkse „Dubbele Von Sion" uitgereikt wordt worden alle verenigingen verzocht een afgevaardig de te sturen. Dit betekent dus dat ook bestuursleden van verenigingen die geen speciale uitnodiging ontvingen welkom zijn. Bejaarden hebben even eens toegang tot deze feestelijke bijeen komst die om 20.00 uur begint. licht beschadigd werden. A.D. uit Den Burg die met een Ford Transit bestel auto op De Zes reed verleende mevrouw A.D.-L. uit Den Burg, komend van de Stenenplaats, geen voorrang. De Ford liepdeuken aan het rechter voorspatbori op en de Fiat had wat lakschade. Ook deze winter organiseert Wandel sportvereniging 't Gouwe Boltje op nieuw de traditionele winterserie wandel tochten. Er zijn er voor dit jaar vier ge pland. Ze worden gehouden op 8 en 22 januari en 12 en 26 februari. Voor wandelsportliefhebbers die aan (tenminste) drie van de vier tochten deelnemen is een herinneringsmedaille beschikbaar. De afstanden die men op de genoemde zondagen kan af leggen zijn 5 en 10 km, zodat ook de kleineren kunnen meedoen. Er wordt deze winter gestart vanuit café „De Instuif" aan de Californiëweg. Men kan beginnen tus sen 13.00 en 14.00 uur. Inschrijven kan t/m vrijdag 6 januari. Daarna kan men alleen nog inschrijven aan de start. Bij voorinschrijving is het inschrijfgeld voor junioren t/m 15 jaar 72,50 en voor senioren vanaf 16 jaar 73,50. Het inschrijfgeld moet bij voor inschrijving direkt betaald worden. Le den van de wandelsportvereniging beta len 70,25 resp. 70,50 minder. Bij inschrij ven aan de start worden alle inschrijfgel den met 71,— verhoogd. niet in de bedoeling van het provinciaal bestuur deze werking te versterken". Maar wel is men van mening dat de problemen heel wat minder groot zullen worden als het vervoersaanbod meer over de hele week zou worden ver spreid. Het provinciaal bestuur onder schrijft vervolgens wat naar voren is gebracht door de Werkgroep Veerver binding Texel-Den Helder. Belangrijk is de opmerking dat het provinciaal be stuur bereid is met betrokkenen van gedachten te wisselen over de uitvoe ring van de geadviseerde oplossing, waarbij aan alle van belang zijnde aspecten aandacht kan worden ge schonken. Nadrukkelijk wordt gesteld dat het door Teso samengestelde rap port over de veerdienst ruime aandacht heeft gehad van de Werkgroep en wel degelijk een rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het rapport van de Werkgroep". Nabij hotel Tubantia reed C.L. uit Den Burg donderdagavond rond 20.00 uur met zijn Volkswagen K70 achterop de op de Pontweg stilstaande Renault 16 van J.K. uit De Koog. Beide wagens liepen hierbij voor honderden guldens schade op. De botsing ontstond door dat J.K. (die uit de richting De Koog kwam) met motorpech te kampen had, teneinde zijn auto-accu wat extra start- power te geven, de verlichting even uitdeed. Hij verzuimde echter tijdig in de spiegel te kijken. Toen hij dit uiteindelijk wel deed en de verlichting snel weer inschakelde was L. al te dichtbij om een botsing te vermijden. Niemand liep lichamelijk letsel op. De storm die donderdag over Texel woedde en waarbij windstoten van 10 Beaufort werden gemeten heeft volgens Rijkswaterstaat weinig afslag tot gevolg gehad. Nabij paal 9 werd over een afstand van 1 km ongeveer 5 meter duingrond door de zee verzwolgen. Ten noorden van de Slufter ging over 3 km een breedte van 2 3 meter verloren. Donderdagavond werd beperkte dijk bewaking afgekondigd omdat men de aanwakkerende west noordwestelijke wind gecombineerd met de hoge water stand te riskant achtte. Er werd zowel aan de Waddenzeekant als aan de Noorzeekant van Texel gepatrouilleerd. De wind kwam doorgaans niet boven windkracht 8 maar liep in buien enkele malen sterk op. Buiten de genoemde afslag werd er geen stormschade aan gericht. De dijkwacht kon omstreeks middernacht geannuleerd worden. Ondanks de grote hoeveelheden vuur werk die ook op Texel rond Oud-en- Nieuw de lucht in gingen spraken zowel politie als brandweer van een „bijzonder rustige" jaarwisseling. Bij de politie kwamen geen meldingen van vernielin gen binnen en ook het aantal ongeluk ken was nihil. Wel was dit jaar opvallend dat de jeugd rijkelijk vroeg met het afsteken van vuurwerk begon waardoor de politie enkele malen door mensen werd gebeld die over geluidsoverlast klaagden. De Texelse brandweer had zich zoals gebruikelijk tijdens de Oudejaarsnacht „tot de tanden" gewapend maar be hoefde niet in aktie te komen. Er was een flinke hoeveelheid reserve blusma- teriaal in een Volkswagenbusje en een Landrover opgeslagen opdat men bij bijzonderhedeb snel ter plaatse kon zijn zonder daarbij de grote brandweerwa gens te hoeven gebruiken. Oud en Nieuw 1978 ging echter zonder calami teiten voorbij. De boerderij „Zeeburg" met het bijbehorende land in de Eendrachtpolder is in het provinciale streekplan aangege ven als „natuurgebied". Dit is recente lijk gebeurd naar aanleiding van bezwa ren van het gemeentebestuur van Texel tegen het voorontwerp van het streek plan. Daarin werd „Zeeburg" genoemd als rotganzenreservaat, terwijl B. en W. ervan uit gingen dat het hier om een normaal agrarisch bedrijf zou gaan dat echter zodanig wordt beheerd dat rot ganzen erdoor worden aangetrokken. Schade aan agrarische bedrijven in de omgeving kan aldus wellicht worden voorkomen. B. en W. verweten GS dat zij bezig waren „Zeeburg" „sluipend" een andere bestemming te geven. In hun reaktie op deze klacht geven GS toe dat hier inderdaad sprake is van bestemmingswijziging. Want het doel van het door Staatsbosbeheer aange kochte bedrijf is: fourageermogelijkhe- den verschaffen aan doortrekkende en overwinterende rptganzen. De provincie acht de gewijzigde bestemming in het belang van de boerderij en de omge ving. Op de parkeerplaats aan de War moesstraat reed mevrouw M. A. de F.- de J. donderdagmiddag twee auto's aan die daarbij materiële schade opliepen. De botsingen deden zich om ongeveer 15.00 uur voor toen de vrouw de parkeerplaats wilde verlaten. De be schadigde auto's waren een Simca (eig. J. A. van S. uit Den Burg) en een Renault 4 (eig. P. D. uit Eierland). De schade werd ter plaatse geregeld. De traditionele winterbos/oop trok dit jaar een record aantal deelnemers. Op de foto een gedeelte van de groep recreatieve lopers, kort na de start die plaatsvond nabij camping Dennenoord. De zaterdagmiddag in het Texelse bos onder goede weersomstandigheden ge houden winterbosloop telde ditmaal een record aantal deelnemers. Precies 200 lopers lieten zich voor dit, voor de zesde achtereenvolgende maal gehouden evenement inschrijven. Het aantal wedstrijdlopers was met 44 beduidend minder dan vorig jaar toen 60 deelnemers inschreven. Daartegenover stond nu echter een surplus aan recrea tieve lopers zodat het totaal toch hoger was. Kwamen in 1976 in totaal 172 deelnemers aan de start, nu telde men er 200. Voor de wedstrijdlopers werd het startsein zaterdagmiddag (31 december) door middel van een ontbrandend „ou- dejaarsrotje" gegeven. Na krap een half uur was de eerste loper weer binnen. Het werd de uit het Duitse Dortmund afkomstige Udo Knodt die voor de tweede achtereenvolgende maal de ere palm wegsleepte. Hij legde de 8 kilo- meter over de wandel- en ruiterpaden in de omgeving van de Randweg en de Grensweg af in 27 minuten en 20 secon den. Udo Knodt, die een bekend mara thonloper is, neemt veel deel aan inter nationale wedstrijden. In de zomer van het afgelopen jaar nam hij ook deel aan enkele Texelse strandlopen. De beste Texelse deelnemer van de zesde winterbosloop werd A. de Ridder uit De Koog die met een tijd van 28 minuten en 15 seconden een goede tweede werd. Voor Texelaars waren verder de volgende klasseringen wegge legd: 6de F. Kuip, Den Burg; 7de J. Brouwer; 9de N. Welboren en 10de A. Brouwer. Bij de dames werd de 8 kilometer wedstrijd met een tijd van 37 minuten precies gewonnen door Jetty van der Heide uit Julianadorp. Vorig jaar bezette zij de tweede plaats. Onder de 200 deelnemers, waarvoor afstanden van 4 en 8 kilometer waren uitgezet bevonden zich dit jaar 5 groe pen. Omdat ook hier geen enkele uitvaller geteld behoefde te worden kon aan allen een groepsherinnering uitge reikt worden. De definitieve wedstrijduitslag van deze zesde winterbosloop was als volgt: Heren 8 kilometer: 1. U. Knodt, Dort mund, 27,20 min.; 2. A. de Ridder, De Koog, 28,15 min.; 3. W. Oltmans, Den Helder, 28,30 min.; 4. E. van der Heide, Julianadorp, 28,47 min.; 5. C. Suurbier, Julianadorp, 29,12 min.; 6. F. Kuip, Den Burg, 29,35 min.; 7. J. Brouwer, Oos terend, 29,37 min.; 8. N. Ridder, Den Helder, 29,54 min.; 9. N. Welboren, Oudeschild, 30 min.; 10. A. Brouwer, Den Hoorn, 30, 47 min. Dames 8 kilometer: 1. Jetty van der Heide, Julianadorp, 37 min.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1