„Dubbele Von Slons" voor Texe/s Chr. Mannenkoor en Creativiteitscommissie Uitreiking in Burgemeester De Koninghal Geslipt door gladheid Cursussen tekenen, boetseren en schilderen Schietoefeningen Lepelaar profiteert van zachte winter De Commissie Creativiteitsbevordering en het Texeis Christelijk Mannenkoor wer den zaterdagavond geëerd met de trofee „De Dubbele Von Sion" over het jaar 1977. De 2 Von Sions" werden ditmaal uitgereikt in de Burgemeester De Koninghal te Den Burg. "Vertrouwen" viste vliegtuigmotor op „Elisabeth tussen West en Oost in „Lindeboom" Stuk van granaat gevonden GVT-jongens kringkampioen DINSDAG 10 JANUARI 1978 91e JAARGANG Nr. 9243 T EX E LS E'S'COll RANT Verschijnt dinsdags en vrijdags. Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postgiro 652. Abonnementsprijs f\1,— per kwartaal Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220)2741. t T*1 1 J. 70 cent incasso; los 45 cent. Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, //lif/TT'T P "V 0 C 1 Tl t/\ PT 1/1 fl T*T Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, \M f/ PL (v T O Hf Tt/i/V fi/tf/ Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Den Burg, telefoon (02220) 3543. - y y Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom Aangenomen moet worden dat momenteel slechts één lepelaar op Texel is. Het is een jong dier dit jaar geborendat waarschijnlijk dank zij het zachte weer heeft afgezien van de reis naar warme streken. De vogel zal ongetwijfeld vertrekken als het gaat vriezen want dan komt zijn voedselvoorziening in gevaar. Dat veel mensen menen dat op het ogenblik meerdere lepelaars op het eiland verblijven is te wijten aan misverstanden die door zwanen worden veroorzaakt. Voor de leek lijken deze vogels in de vlucht ver rassend veel op lepelaars. Aldus vernamen wij van de mensen van het Natuurrecreatiecentrum, naar aanleiding van eerdere berichten over meerdere lepelaars die boven Texel waargenomen zouden zijn. Leeuwerik zingt Het mag dan nog diep winter zijn, de eerste lentebode kan al worden gemeld. Mej. A. G. Luijsterburg uit De Koog Het ons weten dat zij zondagochtend even na acht uur dus in de schemeringeen leeuwe rik geruime tijd heeft horen zingen. Het gebeurde in De Nederlanden en het was kennelijk een vogel die dit jaar zijn eerste zangpoging deed. Het begin klonk aarzelend, maar allengs werd de zang luider en jube lend, zodat er geen twijfel was dat het om een echte leeuwerik ging. Een unieke gebeurtenis in deze tijd van het jaar? Vogelkenner Dijksen van het Natuurrecreatiecentrum er kent dat de zang van de leeuwerik in het begin van januari wel heel erg vroeg is maar het komt wel meer voor bij zacht weer. Gebruikelijk is dat lijsters de eerste zangvogels zijn die zich laten horen; half januari is dat doorgaans het geval. Voorzitter C. J. Witte van de organiserende Stichting Cultureel Werk Texel overhandigde beide kleinoden aan de respectievelijke vertegenwoordigers van de onderscheiden organisaties; mevrouw E. Mast uit Den Burg en de heer Th. Medema uit Ofosterend. In zijn toelichting benadrukte de heer Witte dat het voor het dagelijks bestuur van de Stichting ook dit (twaalfde) jaar niet eenvoudig was juist die vereniging in het zonnetje te zetten die daar werkelijk recht op heeft. De keus is namelijk nogal groot op Texel, waar het verenigingsleven ..groeit en bloeit". Het was volgens Witte lang geen eenvoudige zaak om tot een beslissing te komen. Hij meende echter dat de Stichting Cultureel Werk Texel met het onderscheiden van de Commissie Crea tiviteitsbevordering en het Texeis Chris telijk Mannenkoor een goede en juiste keus had gedaan. Creativiteitscommissie De in 1972 gestarte Commissie Crea tiviteitsbevordering kreeg een „Dubbele van Sion" voor het grote succes dat men op dit gebied in de afgelopen jaren had geboekt. De heer Witte wees er op dat de aktiviteiten van de commissie leden er toe hebben geleid dat er inmid dels 44 creativiteitscursussen worden gegeven. Meer dan 500 personen ne men daar aan deel. Naast de cursussen in Den Burg zijn er inmiddels ook tal van cursussen in de buitendorpen aan de gang die zich vrijwel alle in een goede belangstelling mogen verheugen. Als belangrijke bijkomstigheid vermeldde de voorzitter van de Stichting Cultureel Werk Texel nog dat de „Creativiteits commissie" tot dusver steeds zonder subsidie heeft gewerkt. Met uitzonde ring van enkele docenten die daarvoor een kleine vergoeding ontvangen is de organisatie geheel „self-supporting". De heer C. J. Witte beperkte zich bij het noemen van namen tot die van de dames Mast en Studulsky die zich in het bijzonder voor het commissiewerk heb ben ingezet. Omdat laatstgenoemde wegens ziekte niet bij de uitreiking aan wezig kon zijn mocht zaterdagavond mevrouw Mast de eerste „Dubbele von Sion" in ontvangst nemen. Mannenkoor Het Texeis Christelijk Mannenkoor, dat zaterdagavond met zijn optreden voor een van de hoogtepunten van de avond zorgde kreeg een „Dubbele von Sion" voor de vele successen die men in de loop der jaren al heeft behaald. Oor spronkelijk van Oosterender origine (de inbreng van Oosterend is nog steeds erg groot) heeft dit koor ook buiten Texel het eiland reeds vele malen op muzikaal gebied vertegenwoordigd. C. J. Witte sprak er zijn bewondering over uit' dat het in 1970 opgerichte koor alle kosten en onkosten uit eigen middelen dekt. „Het 'Mannenkoor' vormt een trots voorbeeld van het bloeiende ver enigingsleven op het eiland", aldus de heer Witte. „Ook zij hebben zich altijd gered zonder aanspraak te maken op welke vorm van subsidie dan ook". Uit de successen die het Texeis Christelijk Mannenkoor tot dusver heeft behaald noemde de heer Witte de over winning tijdens het in het Groningse Leek (in 1973) gehouden festival. Voorts memoreerde hij de talloze liefdadig heidsconcerten van het koor en de op tredens voor radio en TV die onlangs plaatsvonden. De voorzitter van de Stichting Cultu reel Werk Texel gaf een speciaal pluim pje aan de dirigent van het Mannenkoor, de heer A. Kuik. De „Dubbele von Sion" voor het koor overhandigde de heer Witte aan de voorzitter, de heer Th. Medema. Dixieland Naast het succesvolle optreden van het Mannenkoor was de muziek van de dixielandband Monkeys Revival een hoogtepunt van het programma dat ter gelegenheid van de uitreiking van de trofee door een aantal verenigingen werd verzorgd. Monkeys Revival vormde de uitsmijter van de avond en moest op verzoek na de uitreiking van de beide „Von Sions" een bijzonder geapprecieerde toegift geven. Deze, uit zes leden bestaande band stal de show waarbij vooral (inval ler) drummer Niek Welboren niet onver meld mag blijven. Hij had zich op de doorgaans door Douwe Medema bezet te plaats achter het slagwerk genesteld en voldeed daar erg goed. De overige leden van Monkeys Revival waren Jaap Trap (tenorsax), Frans Zegel (klarinet), Kees Witte (trombone), Theo Timmer (banjo) en Hans Kievits (bas). De nummers die zij speelden waren „Sweet Georgie Brown", „The Jazz Me Blues", „Tin Roof Blues", „At a Georgia camp meeting" en „I've found a new baby". Het programma werd dit jaar „aan- elkaar-gepraat" door het poppenkast- duo „Willem Dubbel" en „Sien von Vissend op 25 mijl ten westen van Den Helder (nabij het zogenaamde „Wrak van Nautilus") kreeg de TX 68 „Vertrouwen" van Van der Vis een vliegtuigmotor in de netten. Het gevaar te werd meegenomen naar Oudeschild om als schroot te worden verkocht. Aan de hand van een identificatieplaatje kon worden nagegaan dat de motor afkom stig was van een Bristol Hercules bommenwerper van de RAF. Dit was een tweemotorig (1600 pk) toestel dat speciaal was uitgerust om laagvliegend aanvallen uit te voeren op Duitse sche pen. Toestellen van dit type zijn in grote aantallen neergeschoten. Genoemde gegevens werden achterhaald door op perwachtmeester W. v. d. Berg van de plaatselijke rijkspolitie die bij wijze van hobby de herkomst van dergelijk oor- logsmaterieel uitzoekt. Afgezien van soort en type kon niet worden vastge steld op welke vlucht het toestel werd neergeschoten en waaruit de beman ning bestond. De gegevens waaruit dit af te leiden zou zijn bevinden zich elders aan de romp van het toestel. De resul taten van dergelijke naspeuringen wor den door nabestaanden veelal zeer op prijs gesteld. Opper Van der Berg zou het dan ook waarderen als ook andere vissers die vliegtuigmotoren e.d. in hun netten krijgen even een seintje willen geven zodat hij een onderzoek kan instellen. Sion". Achter de schermen werden zij „gesouffleerd" door Lex Kaper en Mieke Rietveld. Beide presentatoren schroomden niet sommige zaken over de hekel te halen hetgeen aan deze „Dubbele van Sion"-avond een luchtige sfeer gaf. Na de opening van de avond door de heer G. Oskam was het optreden van het Texeis Christelijk Mannenkoor het eerste programmapunt. A capella zon gen zij: „Komt tot het feest", een gedeelte uit de „Deutsche Messe" en het Zuidafrikaanse „Mama, 'k wil 'n man hè". Begeleid door een blazers kwartet besloten zij met het „Zigeuner- koor Revue De revuegroep „De Flierefluiters" onder leiding van mevrouw J. Craanen- Hemelrijk gaf een selectie uit het pro gramma „Kort en klein" waarmee deze dames dit winterseizoen op de planken staan. Na hun „Openingsnummer" en het liedje „Oh Ouwe Tiet, ik kan je niet vergeten" brachten zij een nummer met talloze op de (Texelse) aktualiteit geënte onderwerpen. Daarbij kwamen onder andere de vertrekkende burgemeester Sprenger, Apotheker Lely en de vergro te Texelse Courant ter sprake. Tijdens het „Koeklied" dat hun optreden be sloot zong de zaal (de tekst stond op het programma afgedrukt) uit volle borst mee De dames presenteerden daarbij stukken Texelse kleikoek die in het publiek geworpen werden. Het laatste muzikale optreden voor de pauze werd verzorgd door het orkest „Musica Texla" onder leiding van Dyo Wassink. In dit orkest hebben zich Op vrijdagavond 13 januari vertoont de heer Adriaan Hoekmeijer in hotel „De Lindeboom" voor het plaatselijke Nutsdepartement zijn flim „Elisabeth tussen West en Oost" met beelden van de wereldreis die hij enkele jaren gele den met de „Elisabeth" maakte. Zoals de titel van deze film aangeeft vormen de eilanden van de Antillen en Indonesië de hoofdmoot van het pro gramma. Daarnaast zijn opnamen te zien van de San Bias eilanden, het Panamakanaal, de Galépagos-archipel en Tahiti. Tussen de beelden van al deze gebieden door wordt de indruk gegeven hoe het leven van alledag zich aan boord van een dergelijk klein scheepje op de oceaan afspeelt. De film duurt in totaal anderhalf uur en is verdeeld in respectie velijk 35 en 55 minuten. Voorafgaand aan de film „Elisabeth tussen West en Oost" geeft de heer Hoekmeijer een korte inleiding. De vertoning van deze 16 mm kleu renfilm begint 's avonds om 20.00 uur en ook niet-leden van 't Nut zijn hierbij welkom. De toegangsprijs bedraagt f3,-. Verraderlijke gladheid in de nacht van vier op vijf januari was de oorzaak van een tweetal aanrijdingen met aanzienlij ke materiële schade. Omstreeks 22.10 uur raakte K. uit Ulft met zijn Mazda- personenwagen van de Pontweg (ter hoogte van Den Burg) en kwam in de droge sloot terecht. De wagen werd aan de achterzijde zwaar beschadigd; de chauffeur kwam met de schrik vrij. Eerder op de avond schoof Van H. Uit Den Burg met zijn Chrysler tegen een op het haventerrein van Het Horntje gepar keerde Morris 1100. Van H. wilde naar de parkeerstrook bij de taxistandplaats rijden, maar begon te glijden. Blikscha de was het gevolg. van Han Brusselaar ingestudeerde jazz- oefening ten beste. Twaalf meisjes en dames van de Gymnastiekvereniging Texel verzorgden als slotnummer voor de pauze een spectaculaire oefening langematspringen die met veel applaus beloond werd. Na de pauze deden de GVT-leden (o.l.v. Gerard Vos) oefeningen op de parterrebrug en kon het publiek [Lees verder op pagina 2] Vrijdag werd op het strand van Wes terslag een deel van een granaat met de bijbehorende ontsteking gevonden. De Explosieven Opruimings Dienst zal er zich over ontfermen. In de loop van deze en volgende week begint onder auspiciën van de Commis sie Creativiteitsbevordering een aantal door F. T. Voskuil gegeven cursussen tekenen, schilderen en boetseren. Deze cursussen worden gegeven in de „Oude Ulo" aan het Schilderend in Den Burg. Met uitzondering van de avondcursus stilleven schilderen op woensdag (eerste les 11 januari) kan men zich hiervoor nog laten inschrijven. Deze cursussen zijn als volgt. De middagcursus stilleven schilderen wordt verplaatst van woensdag- naar maandagmiddag en begint op 16 janu ari. (niet volgeboekt). Zowel de middagcursus als de avond cursus boetseren (op dinsdagen) is nog niet volgeboekt. Deze cursussen begin nen op dinsdag 17 januari. Hetzelfde geldt voor de avondcursus basistech nieken tekenen die op maandag 16 januari van start gaat. De middagcursussen zijn van 13.30 tot 15.30 uur en de avondcursussen van 19.30 tot 21.30 uur. De cursusduur is steeds 8 weken en de kosten bedragen f 52, per persoon per cursus. Men kan zich nog tot uiterlijk vrijdag 13 januari opgeven bij de cursusleider F. T. Voskuil, Pontweg 118, telefoon (02220)3296. Wegens bezoek aan Horecava a.s. donderdag 12 januari de gehele dag gesloten. MOTEL TEXEL, DE KOOG H. den Teuling Mevrouw E. Mast en de heer Th. Medema complimenteren elkaar met het behalen van de trofee Dubbele von Sion". onder andere een aantal oud-leerlingen van de muziekschool verenigd en ande re volwassenen die in hun vrije tijd in groepsverband musiceren. „Musica Texla" is een orkest waarin vooral blok fluiten de boventoon voeren. Andere instrumenten die men bespeelt zijn onder meer cello's, violen, klarinet, dwarsfluit, mandoline en banjo. Hoewel het orkest, dat niet vaak voor het voetlicht treedt, blijkens het applaus veel succes had dient gezegd te worden dat het geheel een beetje flets en schools overkwam. Men pretendeert echter niet professioneel voor de dag te komen en uit dien hoofde was het leuk kennis met „Musica Texla" te maken. De uitreikingsavond van de jaarlijkse „Dubbele von Sion" werd ditmaal gelardeerd door optredens van meisjes en dames v. d. gymnastiekverenigingen Oosterend en Texel. Tien meisjes van het vorig jaar 25 jaar bestaande GVO gaven (in groen tenue) een onder leiding De meisjesgroep bereikte een vierde plaats (in een veld met negen deelne mende groepen) en mag daardoor ook meedoen aan de provinciale kampioen schappen. Bij de individuele beoordeling was Gerty Praamstra eerste. De groep bestond verder uit: Cynthia Zadeits, Jacqueline Klaassens, Marjan Coevert, Mirjam Raven en Daniëlle de Lussanet. Te Breezand wordt op 10 en 19 januari, uitwijkdatum 20 januari van 10.00 tot 19.00 uur geschoten met resp. 120 en 76 mm geschut. Een groep van de gymnastiekvereni ging Texel is zondag in Tuitjenhorn kringkampioen turnen geworden bij de afdeling kleine groepen jongens t/m 12 jaar. De groep verwierf 109 punten en plaatste zich tevens voor de provinciale kampioenschappen. Tweede werd „De Halter" uit Alkmaar met een verschil van maar liefst tien punten. Dat gaf veel voldoening want tot dusver is „De Halter" voor Texel altijd een geduchte concurrent geweest. Het viertal bestond uit Jacco van Trigt (die bij de individuele beoordeling als eerste werd aangewe zen), Paul Voebel (2de), Robbie Voebel en Ruud Voebel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1