College boos p standpunt over niet reageren gemeenteraad Ci Electrohuis Eenvoudiger kan het niet Cjrocn '^wartsJexeh in het harL, Afzuiginrichting raakte in brand /paarbank Statencommissie bleek slecht geïnformeerd Minder scheidingen en meer huwelijken in afgelopen jaar SÜ2&* H. f.d. Blaak vestigde zich als tandarts Scapino in Den Helder UDI brengt thriller en twee éénakters uue/t nederland - Het college van B. en W. heeft het Gedeputeerde Staten kwalijk enomen dat tot dusver niet is gereageerd op het standpunt dat de emeenteraad onlangs heeft ingenomen over de capaciteitsvergroting an de veerdienst. Burgemeester Sprenger zei in de woensdagmiddag h hotel „De Lindeboom-Texel" gehouden hoorzitting tot de speciale (atencommissie van onderzoek voor het streekplan van de kop van loordholland en Texel, dat de veerverbinding er in het ontwerp- treekplan „bekaaid" is afgekomen. Het GS-standpunt (het op korte srmijn in de vaart brengen van een enkeldekker van 100 pae's, later an te vullen met een tweede soortgelijk schip) is gebaseerd op een eheim rapport van een werkgroep. Maar op het openbare, inmiddels ;r kennis van het provinciebestuur gebrachte raadsbesluit wordt elemaal niet ingegaan. De burgemeester noemde het ook teleurstel- nd dat Gedeputeerde Staten er zich blijkbaar niet om bekommeren f de door hen voorgestane oplossing van het veervraagstuk in de raktijk wel is te verwezenlijken in technisch en financieel opzicht. Ook de wethouders Nauta en Zuide- Ind richtten vrij harde verwijten aan ït adres van de provincie over het niet onduidelijk reageren op aangevoerde gumenten. De hoop dat door de akties van de provinciale bestuurders eer helderheid zou worden geschapen srvloog snel, want uit de aard van de agen die de commissieleden stelden eek dat zij de discussie over het obleem niet hadden gevolgd. Geen verschil Zelfs gedeputeerde W. van der Knoop het college van G.S. de specialist lor ruimtelijke ordening! zei onomwon- n dat hij niet begreep waar nu eigen de geschilpunten lagen, nadat hij id vernomen dat het inzetten van een ibbeldekker niet op planologische be- raren stuit omdat met de bestaande ikhavens kan worden gewerkt en ndat de later aan te brengen tweede rdieping op de fuikbrug niet strijdig is MMWMWMMMWMIMMMIMW OPRUIMING GRAMMOFOONPLATEN Gezelligheid Pot verse gekookte mosselen Kop erwtensoep met roggebrood Bord heldere vissoep Gewoon een kopje koffie Havenrestaurant „TEXEL" 02226 - 310 met het bestaande bestemmingsplan. „Waarom laat u die dubbeldekker niet komen? De provincie legt u niets in de weg!" De gedeputeerde veronderstelde dat het de bedoeling van de gemeente is de provincie voor zich te winnen om aldus de financiële konsekwenties die de dub beldekkers volgens hem zouden veroor zaken, op de provincie te kunnen verha len. Dat werd van de zijde van het college uiteraard ontkend. Nauta legde uit dat TESO bereid en in staat is de door haar gewenste dubbeldeksboot volledig te betalen zonder dat dit tot bijzondere verhoging van de tarieven zal leiden. Medewerking van de hogere overheden is alleen belangrijk om de financiering te vergemakkelijken en om de zekerheid te krijgen dat het rijk de aanleginrichtingen van een andere brug voorziet zodra het noodzakelijk is het bovendek van de dubbeldekker in ge bruik te nemen. Knoop: „Waar praten we dan nog over?" De hoorzitting was bedoeld om dege nen die tegen het ontwerp streekplan bezwaar hebben ingediend gelegenheid te geven dit toe te lichten terwijl de bezwaarden ook antwoord konden ge ven op vragen die bij de statencommis sie waren gerezen. Schriftelijk TESO had bezwaar gemaakt tegen het onderdeel veerverbinding in het streekplan maar stelde geen prijs op toelichting daarvan in het openbaar. In plaats daarvan had het bestuur een brief geschreven terwijl bij TESO ook meer waarde wordt gehecht aan de op handen zijnde gesprekken met de pro vinciebestuurders. Scheefgetrokken Burgemeester Sprenger memoreer de dat het ontwerp-streekpian er heel wat beter uitziet dan het voorontwerp, dat op Texel in brede kring verontwaar diging heeft gewekt. Niettemin bleef het college ook tegen het huidige ontwerp nog bedenkingen houden. Volgens de burgemeester hebben Gedeputeerde G. C. Cadée van de Werkgroep Land- schapszorg aan het woord tijdens de woensdagmiddag in „De Lindeboom- Texel" gehouden hoorzitting over het streekplan. Achter de tafel een deel van het presidium van de statencommissie. Links: G. de Boer PvdAen voorts oud- Texelaar G. van Agteren Provinciale Planologische Dienst) en voorzitter Mr. Drs. H. W. Korte. Staten de eilandpositie van Texel onvol doende onderkend. De eilandgemëen- schap moet naar verhouding over een groot en gespreid pakket van voorzie ningen kunnen beschikken. Het eiland heeft zijn eigen, specifieke problemen waaraan moet worden tegemoet geko men. Mr. Sprenger noemde de positie die natuur en landschap in het streek plan hebben gekregen óverschat. „De natuur heeft een overheersende funktie gekregen waardoor de verhoudingen worden scheefgetrokken". De burge meester zag naast de natuur, andere evenwaardige belangen en herhaalde nadrukkelijk dat Texel wel degelijk de enorme waarde van natuur en land schap inziet. Redelijk blijven Voor een preciese weergave van zijn visie verwees hij naar het oudejaars- nummer van de Texelse Courant waar van hij de commissieleden een exem plaar zou doen toekomen. Hij stelde dat het gemeentebestuur zich realiseert dat rust, zuiverheid van bodem, water en lucht een groot goed is waarvoor anderen graag naar Texel komen. „Er is ons alles aan gelegen om het schoon en stil te houden maar we moeten wel redelijk blijven en tenminste rekening houden met de bestaande, legaal tot stand gekomen situatie". De heer Sprenger zei dat de bescherming van de Waddenzee een axioma dreigt te wor den. „We erkennen de waarde van de Waddenzee en het effekt ervan op het aangrenzende land maar het is geen loodzwaar gegeven waar je alleen maar zwijmelend over mag praten". Inkonse- kwent vond de burgemeester het dat men zich van provinciezijde wel teweer- stelt tegen de aktiviteiten van de bur- De uit Voorne/Putten afkomstige H. van de Blaak vestigde zich met ingang van 7 januari als derde vaste tandarts bij het Tandheelkundig Centrum aan de Witte Kruislaan in Den Burg. De heer Van de Blaak neemt de plaats in van tandarts J. P. Rijkaart die onlangs van Texel vertrok. De nieuwe tandarts volgde zijn opleiding in Utrecht en studeerde in december af. Het is de bedoeling dat de sinds 1 december waarnemende tandarts M. Sluymer uit Tilburg medio maart het eiland verlaat en dan vervangen wordt door een nieuwe vaste man. Het aantal op Texel werkzame tandartsen komt daarmee definitief op vier. gerluchtvaart vanaf het vliegveld Texel (parachutespringen, zweef-, sport- en reklamevliegen) maar zwijgt over de enorme hinder die in het zelfde Wad dengebied door militaire straaljagers en helicopters wordt veroorzaakt. Mr. Sprenger zei van het ontwerpplan niet bepaald de indruk van een sluitend geheel van beleidslijnen te hebben ge kregen. Van het werkgelegenheidspro bleem had de provincie zich veel te makkelijk afgemaakt door fatalistisch vast te stellen dat het hier om een moeilijke zaak ging. Ook het kennelijk verschil in rekenmethoden bij het vast stellen van de toekomstige woningbe hoefte (provincie en gemeente komen tot sterk uiteenlopende ramingen) moet uit de wereld worden geholpen. Normen die elders in Noordholland gelden, gaan wellicht niet op voor Texel. Onderzoek Zonder meer stellen dat 47.000 recre anten het absolute eind is van de toeris tische ontwikkeling noemde de burge meester fout. Herhaald onderzoek zal moeten uitwijzen of dit cijfer blijvend gehanteerd kan worden. Met name de effekten van de natuureducatie, het concentratiebeleid en het effekt van bosaanleg moeten worden bekekenWat betreft de aan het bestemmingsplan ge koppelde bijdrageregeling merkte de burgemeester op dat CRM al positief op deze regeling heeft gereageerd. Van de provincie zou dan tenminste een prin- (Lees verder op pagina 2). Het aantal echtscheidingen dat in de afgelopen tien jaar ieder jaar hoger werd, is in 1977 scherp gedaald. Er werden 14 echtschei dingen uitgesproken tegen 21 in 1976. Het aantal gesloten huwelij ken in het afgelopen jaar was hoger: 93 tegen 80 in 1976. Een en ander blijkt uit het ons van gemeentewege verstrekte overzicht van de loop der bevolking in 1977. Daaruit komt ook naar voren dat het aantal inwoners nog steeds langzaam stijgt. Per 1 januari j.l. waren er 12.396 Texelaars (vorig jaar 12.211). Het aantal geboorten daalde van 165 naar 148. Er werden 80 (90) meisjes geboren en 68 (75) jongens. Het aantal sterfgevallen daalde In de Helderse schouwburg verzorgt het Amsterdamse Scapinoballet op don derdag 19 januari een optreden onder de titel „Ha-twee-oh". Er zijn op de afde ling Culturele Zaken van het Raadhuis nog enkele kaarten beschikbaar; tele foon (02220)3041 van 110 naar 91. Er stierven nl. 33 (48) vrouwen en 58 (62) mannen. Uit het verschil tussen het aantal geboorten en het aantal sterfgeval len volgt een geboorteoverschot van 57 (in 1976 was dat 55) Er werden 515 (426) ingekomen personen geregistreerd en het aan tal vertrokken personen bedroeg 388 (401); een vestigingsoverschot derhalve van 127 (25). Dat vesti gingsoverschot werd echter veroor zaakt door mannen want het vesti gingsoverschot van vrouwen liep met 12 terug. Evenals in 1976 traden vier Texel se ingezetenen in het huwelijk met een partner van andere nationali teit: een Engelse, twee Duitse en een Oostenrijkse. Rederijkerskamer UDI nam onlangs de thriller „Moord aan het meer" van de Engelsman George Batson in studie. De regie is opnieuw in handen van Andries Poel. Het stuk wordt opgevoerd op 4 maart in hotel „De Lindeboom-Texel". Onder regie van Ans Bonne zijn enkele UDI-leden begonnen aan het instuderen van een tweetal één-akters. Het is de bedoeling dat deze in de Texelse bejaardenhuizen en het Ver pleeghuis Texel opgevoerd zullen wor den. De data zullen nog worden vastge steld. Woensdag even na twee uur ont stond brand in de keuken van het Chinees Restaurant Po Sian in Den Burg. Oorzaak was het ontvlammen van vet dat zich in de afzuiginrichting boven de fornuizen had afgezet. Mede door de ventilatorzuiging verspreidde het fel brandende vuur zich snel door de dubbelwandige aluminium afvoerkanaal dat uitkomt op het platte dakgedeelte aan de Zwaanstraat. Het aluminium brandde weg waardoor de afvoerpijp los op het dak kwam te staan en de vlammen metershoog oplaaiden. Terwijl het personeel met poeder- blussers het vuur in de keuken doofde, rende mevrouw Chang naar hotel „De Lindeboom-Texel" waar de brandweer werd opgebeld. Deze was zeer snel ter plaatse, maar inmiddels was het vuur op het dak reeds onder controle dank zij de stralen van de brandslangen van het bedrijf en die van het tegenoverliggende noodpostkantoor. Ernstig Dat op deze manier brand kon ont staan wordt door de brandweer als een ernstige zaak beschouwd. Het zeer recentelijk verbouwde Chinees restau rant voldoet nl. aan de hoogste brand veiligheidseisen. Op de naleving daar van is bij de bouw scherp toegezien. Wellicht moeten deze eisen op zodanige wijze worden herzien dat aluminium buizen voor de afvoerkanalen van af- zuiginrichtingen niet meer worden toe gestaan omdat deze niet vuurvast zijn. Onderzoek Waardoor het vet in de pijp is aange stoken kon nog niet met zekerheid worden vastgesteld. Het meest voor de hand liggend is dat de vlam in de pan is geslagen waarna de vlammen door de afzuiginrichting zijn opgezogen. Maar volgens het personeel van Po Sian is dat onmogelijk en moet de brand zijn ontstaan door sluiting in de schakelaar of ventilator van de afzuiginrichting. Er wordt een diepgaand onderzoek inge steld waaruit mogelijk adviezen zullen voortvloeien aan andere horecaonder nemers die dergelijke installaties in gebruik hebben. Nader vernamen wij dat herstel van de schade meer dan een week zal vergen.- Die tijd zal het restaurant gesloten zijn. Po Sian is echter tegen zowel brand als de daaruit voortvloeien de bedrijfsschade verzekerd. ALLE geldzaken regelen met een spaargiro. Daarmee kunt u ook de beschikking krijgen over gegarandeerde betaal- en euroeheques. Voor binnen- en buitenlands gebruik. spaarspecialisten sinds 1817 Nog voordat de brandweer arriveerde werd het vuur op het dak met succes bestreden met de brandslangen van zowel Po Sian als van het postkantoor. Uitgave: Langeveld 8- De Rooy B.V., Postbus 11Den Burg, telefoon (02220) 2741 Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon (02220) 3543. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f 11,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom 91e JAARGANG Nr. 9244 COURANT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1