Cjroen c2warL-Jexel in het hart-, Teso vond meedoen aan hoorzitting overbodig J AGEND4 „Nieuw Leven"haaide alles uit „in het Witte Paard' Treurig Binnenkort aanbesteding dubbeldekker SPORTSHOP Reünie lichting '39-'40 kustartillerie 12L40 OPGEVIST HOUT GING NAAR STRANDVONDERIJ. Schietoefeningen Green-Zwart Vlot spel en schitterende décors Ds. H. A. Wisman nieuwe predikant Herv. Gemeente Den Burg Warmte-isolerend tussenpak iff DINSDAG 17 JANUARI 1978 TEXELSE 91e JAARGANG Nr. 9245 COURANT Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741. Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon (02220) 3543. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs 711,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom TESO heeft geen gebruik ge maakt van de mogelijkheid om haar bezwaarschrift tegen het ontwerp-streekplan mondeling toe te lichten in de hoorzitting die woensdag in Den Burg werd ge houden, omdat het bestuur de noodzaak daarvan niet heeft in gezien. Dat blijkt uit een brief die de TESO-directie heeft gestuurd aan de statencommissie van on derzoek. De dubbeldekker van 190 pae's zal binnenkort worden aanbesteed. Een andere oplos sing van het vervoersprobleem acht TESO onverantwoord even als verder uitstel van de beslissin gen „gelet op de arbeidsomstan digheden van het personeel, het veroudering van het bestaande materieel en op financieel-econo- mische gronden". Met dat laatste wordt gedoeld op het feit dat bij log langer wachten het schip zo Juur zou worden dat TESO het piet meer kan betalen. In een brief spreekt TESO haar teleur- itelling uit over het ongewijzigde stand- juntvan het provinciebestuur inzake de lapiciteitsvergroting van de veerdienst, 'as zeer onlangs werd de in september I976 door TESO uitgebrachte nota .Vervoerscapaciteit Texel-Den Helder" ioorgezonden aan de commissie van jnderzoek betreffende het streekplan en an de Waterstaat- en wegencommis- ie. De discussies die sedert de verschij- ïingsdatum van het rapport zijn gevoerd rebben TESO niet tot andere gedacnten jebracht omdat de daarbij naar voren jebrachte argumenten niet door contra- irgumenten werden aangetast. Onbegrip ,,De argumenten tegen onze voorne- nens getuigen veelal van onbegrip van Ie problematiek of het willen gebruiken an de veerverbinding als kraan voor de Irukte op Texel". TESO brengt verder aar voren dat de gemeenteraad, zij het iet voorzichtigheid, het principe van en dubbeldekker van 190 pae heeft nderschreven en dat de Raad van idvies voor de Ruimtelijke Ordening andelijk orgaan dat advies uitbrengt an de minister) zich tegenstander heeft etoond van beperking van verkeer en ervoer in het Waddengebied zoals dat bepleit in de nota die is uitgebracht oor de planologische kernbeslissing oor de Waddenzee. Hypocriet TESO noemt het „hypocriet" dat de rovincie als reaktie op het bezwaar van ESO heeft gezegd dat het niet de edoeling is de reaulerende werking van veerdienst te versterken, na al het andere dat de provincie heeft onderno men om haar visie over de veerdienst overeind te houden. TESO vindt de oplossing die G.S. aan de hand hebben gedaan wel degelijk een versterking van de regulerende werking waarvan vol gens haar de Texelse bevolking de dupe zal worden. Een wijziging in de wisseldagen voor verblijfsrecreanten en een reserverings systeem zonder dat de mobiliteit van de Texelse bevolking wordt beperkt en het beroepsgoederenvervoer wordt gestag neerd, wordt door TESO als oplossing nogmaals van de hand gewezen. De werkgroep heeft bovendien niet aange geven hoe spreiding van wisseldagen zou moeten worden georganiseerd en de mogelijkheid van een reserverings systeem is door TESO al onderzocht met negatief resultaat. Een nieuw on derzoek (zoals G.S. willen) zou tot dezelfde konklusie voeren. Premie Desgevraagd vernamen wij van het TESO-bestuur dat de datum van aanbe steding van het nieuwe schip nog niet vast staat, maar het zal wel zo spoedig mogelijk gebeuren. De plannen zijn vrijwel bestekklaar. Zekerheid over het verkrijgen van een investeringspremie van meer dan acht miljoen gulden is er nog niet. Een vertraging in de besluit vorming daarover is ontstaan omdat de behandeling door de Raad van State X1CQ van Finn-Marin UUr Ifoor vissen en jagen, maar ook voor een koude klus. van deze zaak (TESO is tegen de aan vankelijke afwijzing van de premie in beroep gegaan) is uitgesteld, omdat Mr. Mok, de raadsman van TESO een ver keersongeluk heeft gehad en daardoor niet in staat was op de zitting te ver schijnen. de Kamer van Koophandel heeft het Texelse bestuurslid Martin Bakker ge waarschuwd dat de TESO-order naar het buitenland zal gaan als het niet zou lukken de premie los te krijgen. In Skandinavië en Duitsland wordt nl. voordeliger gebouwd dan tegenwoordig in Nederland. TESO treft thans voorbe reidingen om buitenlandse werven bij de aanbesteding te betrekken. WOENSDAG 18 JANUARI In hotel Tubantia begint om 10.15 uur de jaarvergadering van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting in de land bouw. De padvinders van Scouting Texel halen vanaf 17.30 uur oud papier op. De route is Julianastraat, Warmoesstraat en Gravenstraat. Men wordt verzocht het papier zoveel mogelijk gebundeld op de stoep te zetten. DONDERDAG 19 JANUARI In de Helderse schouwburg verzorgt het Amsterdamse Scapinoballet een op treden genaamd „Ha-twee-oh". Aan vang 20.00 uur. In het City theater draait de Filmganger- film ,,L'Argent de Poche" van Fran cois Truffaut. Aanvang 20.00 uur. In verband met een voor 11 maart ge plande reünie van militairen, die juist voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bij de kustartillerie 12L49 onder de wapenen waren is de heer K. Mantje uit Den Helder op zoek naar de oudgedienden van deze lichting. Van de oorspronkelijk 150 man tellen de lichting kwamen 80 militairen van het eiland zelf. De overigen kwamen uit plaatsen in de Kop van Noordholland. Voor deze reünie (na 37 jaar) worden de betrokken Texelaars opgeroepen zich voor 4 februari te melden bij de contact persoon op het eiland, de heer J. Kok, Schilderend 7, Den Burg, tel. (02220) 2994. Men kan eventueel ook de heer K. Mantje bellen. Op weekdagen kan dat via tel. (02274) 3481, in het weekeinde op Texel (02228) 280. Ook Texelse vissers hebben zich eind vorige week bezig ge houden met het oppikken van duizenden kubieke meters hout, afkomstig van de Zweedse vrachtvaarder Fenix die in de zware storm van woensdag ge dwongen was zijn deklast te kap pen. Voor zover bekend bij de of ficiële instanties zijn twee Texelse kotters hierbij betrokken ge weest. Een van de schepen bracht in de nacht van vrijdag op zaterdag een hoeveelheid van omstreeks 7 m3 in Oudeschild aan wal. Een deel daarvan was reeds vervoerd naar een terrein van een houthandel in Den Burg toen de strandvonderij (getipt vanuit Den Hel der) in aktie kwam. Onder het wakend oog van de politie werd de rest naar het Qpslagterrein van gemeentewerken ge bracht waar uiteindelijk het aanvankelijk naar de houthandel vervoerde hout ook terecht kwam. De andere Texelse schipper meende de dans te kunnen ontspringen door zijn „vangst" naar Den Helder te brengen. Maar daar werd hij door de politie met open armen ontvangen. Soepel De Texelse strandvonderij zal de zaak soepel regelen. Het door de kotter in Oudeschild aangevoerde hout zal in ieder geval worden beschouwd als te zijn aangegeven, zodat de visser het bergingsloon (een derde van de bruto opbrengst) te zijner tijd kan incasseren. De Texelse strandvonderij zal in deze nauw samenwerken met de collega's in Den Helder waar het leeuwendeel van het hout is aangevoerd. Men heeft de indruk dat er meerdere kotters, ook op Texel, zijn geweest die ongezien hout hebben kunnen aanvoeren. Een klein deel van het hout van de „Fenix" is gisteren aangespoeld op het Texelse strand. Onder andere bij paal 17 werd een dertigtal balken gevonden, echter besmeurd door stookolie. Het door de kotters opgeviste hout was prachtig schoon en zeer courant wat de maten betreft. Het varieerde in lengte van vier tot vijf meter in dikten van 7x25, 4x6, 3x6 etc. Het zou, als het bij opbod wordt verkocht, drie tot vierhonderd gulden per m3 kunnen opbrengen. Wie hout op zee vindt (ook buiten territoriaal water) is verplicht dit aan te geven en de vondst in bewaring te geven bij de strandvonderij. Deze past dan de wet op de strandvonderij toe zodat de afhandeling hetzelfde is als bij aangespoeld hout. Op 25, uitwijkdatum 26 januari wordt van 10.00 - 19.00 uur te Breezanddijk met 25 mm vanaf pantservoertuig ge schoten. Op 27 januari wordt op dezelf de plaats en tijd geschoten met 105 lang 30. Ons democratische systeem kan al leen soepel functioneren als de bestuur ders, hun gekozen opposanten en de insprekers" goed zijn geïnformeerd en bereid zijn naar elkaar te luisteren. We hebben in deze rubriek wel eens ge schreven dat het daaraan op Texel wel eens mankeert, maar op wat hoger bestuursniveau staat het er niet beter voor. Dat bleek woensdagmiddag j.t. weer eens toen in ,,De Lindeboom- Texel" een hoorzitting werd gehouden van de statencommissie die betrokken is bij het ook voor Texel belangrijke streek plan. De aard van de vragen die door de statenleden werden gesteld getuigde van onwetendheid over de plaatselijke toestanden. Duidelijker gezegd: het wa ren gewoon domme vragen. Het ant woord kon bijna steeds gegeven worden door te verwijzen naar gemeentelijke rapporten waarvan de statenleden op de hoogte hadden moeten zijn. Van het toch tamelijk duidelijke en in allerlei vormen in den treure gepubliceerde beleid van de gemeente Texel op het gebied van recreatie, tweede woningen e.d. wist men geen bal. Voor de plaatselijke mensen die er zich wel nauw bij betrokken voelen en de terechte vol doening smaken dat heel wat zaken op dit eiland tamelijk goed zijn geregeld, zeker in vergelijking met andere soort gelijke gebieden, geeft dat veel ergernis. De schrik slaat je om het hart als je beseft dat min of meer onwetenden straks plannen zullen maken die van doorslaggevende betekenis voor allerlei ontwikkelingen op Texel zullen zijn. Let wel: het gaat er nu niet om dat de provincie zich van bepaalde argumenten niets aantrekt maar om het feit dat men verschillende argumenten niet kent of wil kennenwaardoor een echte discus sie niet op gang komt. Alle energie en tijd gaat zitten in het eindeloos herhalen van dingen die iedereen onderhand behoort te weten. Wat te denken van vragen als: ,,Zijn jullie niet bang dat het op Texel te druk wordt?" en ,,Doet de gemeente wel iets tegen tweede wonin gen?" Op dergelijke vragen zou niet eens antwoord gegeven moeten wor den, maar zou moeten worden volstaan met de opmerking dat de heren eerst hun stukken maar eens moeten bestu deren. De tot dusver in het Drentse Hooge- veen woonachtige ds. H. A. Wisman .(30) heeft het beroep aanvaard dat de Hervormde gemeente van Den Burg onlangs op hem uitbracht. De nieuwe predikant zal zich pas in mei op Texel vestigen omdat de Hervormde pastorie wordt verbouwd. Dominee Hendrik André Wisman is afkomstig uit het Zuidhollandse Voor burg. Hij studeerde aan de Rijksuniversi teit van Leiden en ging na het voltooien van zijn studie naar Hoogeveen waar hij sinds 1975 werkzaam was als pastoraal medewerker. Ds, Wisman is gehuwd en heeft drie dochtertjes, 0, 2 en 3 jaar. De toneelvereniging „Nieuw Leven" uit Oudeschild kan voldaan ?ijn over de wijze waarop zaterdag het stuk „In het witte paard" (naar 4e bekende gelijknamige operette) is opgevoerd. De zeer op dreef zijnde spelers haalden uit het gegeven alles wat mogelijk was en gaven blijk van bewonderenswaardige rolkennis waardoor de vaart er goed inzat. Ook aan bijzaken was veel aandacht geschonken. De spelers brachten het aloude verhaal rond het welbekende Oosten rijkse hotel tegen de achtergrond van schitterend gemaakte decors. Dit kunstschilderwerk was uitgevoerd door de heer Niek van Heerwaarden. Ook met de fraaie kostuums en met de grimage was het meer dan in orde waardoor de opvoering een feest werd voor het oog. Leven" niet, zodat enkele belangrijke rollen werden uitgevoerd door gastspe- lers. Deze bijzaken waren in dit geval van groot belang voor het slagen van het stuk want het verhaal op zichzelf stelt niet zoveel voor. Er zit althans geen spanning in en al gauw laat het eind (diverse geliefden vinden elkaar) zich raden. Dat was een logisch gevolg van het feit dat het basismateriaal uit een (bekende) operette bestond, die zijn aantrekkelijkheid in de eerste plaats dankt aan de muziek en aan overige showelementen die met onderhoudend toneelspel niet zoveel hebben te maken. Bewerkster Rosita Peters heeft geen moeite gedaan om het verhaal wat interessanter te maken. Het bleef erg Duits, zelfs in letterlijke zin want de bewerkster liet de spelers nooit „Dank U" zeggen maar „Danke". Waar dat jjoed voor is mag Joost weten. Mensen die van het genre houden zullen er zich echter niet aan hebben geërgerd. De bijna muziekloze „lm Weissen Rössl" telt maar liefst 16 personages. Over zoveel mensen beschikt zelfs „Nieuw De belangrijkste daarvan was Bertus Heerschap uit Den Burg die op uitste kende wijze gestalte gaf aan de rol van de barse fabrikant Wilhelm Giesecke. Ook qua type was hij uitstekend ge schikt. Met zijn leren broek leek hij zo uit de echte „lm Weissen Rössl" te zijn weggelopen. Een evenwaardige presta tie leverde Karin de Vries als de waardin Josefa Vogelhuber. Haar rolkennis was nagenoeg vlekkeloos en ze bewoog zich over de planken alsof het dagelijks werk was voortdurend blij en opgetogen zoals het hoort in dit stuk. Josefa treedt tenslotte in het huwelijk met de nieuwe oberkellner Leo Brandmeyer, zeer goed vertolkt door Martien de Vries. Ook De Vries paste door zijn stem en voorko men wonderwel in het geheel. En dan was er Dick Witte die we zagen als de advocaat Otto Siedler op vrijersvoeten. Ook hij had er niet veel moeite mee, al stemde hij niet overeen met de voorstel ling die men zich doorgaans van een strafpleiter maakt. Prima was Jaap Zuidewind als de zuinige leraar Walter Hinzelmann. Verder werd meegewerkt door Emmy Zijerveld als de lieftallige dochter van Giesecke en door Sjaan Bakker als haar zuster Charlotte. Lispelende dochter Ria Buisman was de leraarsdochter Klaartje die wegens een spraakgebrek het liefdespad niet opdurft. Als ze echt had gelispeld zou het nog leuker zijn geweest. Klaartje wordt het hof ge maakt door Arthur Sülzheimer, vaardig Lees verder op pagina 2) Spelers, gastspelers en regisseur van Nieuw Leven" gefotografeerd tijdens de pauze van de succesvolle uitvoering In het witte paard".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1