Cfroen '^wartj-Jexelshet Procureur vraagt ontslag van rechtsvervolging Is gebruiksverordening liet rechtsgeldig? Molenfotowedstrijd polder 'l Noorden Gemeente moei /i 62.000 betalen aan gasbedrijf y Tweede woning-zaken Gieze en Den Houting n Uitspraak op 30 januari Kop en staartbotsing bij „Tubantia" /paarbank Snelheidscontrole 1 Belangstelling voor raadsvergadering blijft goed Raadsvergadering Garantieverplichting over 1977 /RIJDAG 20 JANUARI 1978 TEXELSE 91e JAARGANG Nr. 9246 COURANT Jitgave: langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220)2741. Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (07278) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon (02220) 3543. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs 711,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom Zowel de procureur-generaal als de raadslieden van de verdachten hebben de president van het gerechtshof te Amsterdam gevraagd om ontslag van rechtsvervolging in de Tweede Woning-zaken Gieze en Den Houting-Meijerink en om vernietiging van het door de kanton rechter opgelegde vonnis dat later door de Alkmaarse rechtbank in loger beroep werd bevestigd. Hoewel het arrest nog moet worden gewezen (op 20 januari) ziet het er dus naar uit dat de panden „Groe- riendaal" in De Westen en Boodtlaan 4 in De Koog als tweede woning in gebruik mogen blijven. Belangrijkste argument daarvoor is dat de Gebruiksverordening van de ge meente Texel (die het gebruiken van een tweede woning bindt aan toestemming van B en W.) nog niet van kracht was toen Groenendaal en Boodtlaan 4 als tweede woning in gebruik werden geno- men. Dat deze huizen door de gemeente liet als tweede woningen waren be- temd doet daaraan niets af, want de -loge Raad heeft recentelijk uitgespro ten dat ook de eigenaar een bestem- ning kan geven aan een woning. Beide zaken werden maandagmiddag gelijktijdig door het Amsterdamse Ge- echtshof behandeld. Het was de zo veelste episode in een jaren vergende uridische strijd tot in hoogste instantie, n de voorlaatste episode had de Hoge 3aad het vonnis in hoger beroep van de Mkmaarse rechtbank vernietigd en te- ugverwezen naar het Hof, met de jalangrijke uitspraak dat ook de eige naar aan zijn goed een bestemming kan jeven. Al lang Aannnemer B. Gieze uit Eierland erhuurt het huis Boodtlaan 4 al edert 1971 aan niet-ingezetenen, aan- -ankelijk door het ter beschikking te tellen van hotelier J. Kikkert, die het als lependance in gebruik had voor hotel uliana en later door het te verhuren met bemiddeling van Vakantiebureau exel) aan andere vakantiegangers. De lebruiksverordening van de gemeente rad pas op 26 maart 1973 in werking. )p 21 augustus 1975 werd proces erbaal opgemaakt. Het huis werd toen iehuurd door een Duitse vakantiegan- ler. Gieze vertelde aan de president van et gerechtshof dat hij de woning onge- chikt acht voor permanent gebruik oor gezinnen omdat een nauwe relatie iestaat met het erf en de aangrenzende chuur die voor het aannemersbedrijf /ordt gebruikt. Neutronenbom Op dit ogenblik wordt de woning verigens naar de zin van de gemeente ebruikt want er woont permanent een >ng paar in, dat toestemming heeft oor onderverhuur. Het huis staat dus iet meer een deel van het jaar leeg. De Resident onderschreef de noodzaak dat 'oningen in kernen permanent be- 'oond moeten worden om te voorko- ien dat in seizoenplaatsen 's winters n situatie ontstaat alsof er een neu- onenbom is gevallen". Mevrouw C. W. den Houting-Meije- k uit Nieuw Vennep kochtGroenen- Bij controles die de politie in de loop n dinsdag uitvoerde werden in totaal mensen betrapt op te snel rijden. Iverwege Oudeschild en Den Burg rbaliseerde men op de Schilderweg in taal 8 automobilisten. De hoogste ielheid die hier werd geconstateerd !droeg 112 km (80 km toegestaan). In de Dorpsstraat van De Koog erden 7 processen verbaal uitgedeeld, et record was hier 92 km (50 km toe- istaan). daal" op 8 februari 1973, dus ook voordat de gebruiksverordening van kracht werd. Er werd 760.000,— voor betaald waar nog eens 770.000,— bij kwam voor de verbouwing. De totale waarde steeg nog verder door het aankopen van aangrenzende grond. Verhuur voor permanente bewoning is niet mogelijk voor een voor de eigenaar acceptabel bedrag. Op 4 april kreeg de familie Den Houting van de gemeente te horen dat „Groenendaal" niet als twee- de huis mocht worden gebruikt, wat het begin was van een uiterst gecompliceer de juridische verwikkeling. Lijk De gemeente stelde zich hard op. Volgens Den Houting had de burge meester verklaard dat de familie „over zijn lijk" het huis als tweede woning zou betrekken. De laatste tijd is de sfeer verbeterd en mag ongestoord van het tweede woning worden genoten han gende de rechterlijke beslissing. Procureur-generaal A. N. A. Jose- phus Jitta constateerde dat niet is bewezen dat genoemde huizen de be- stemmimg tweede woning niet hadden op het moment dat ze als zodanig in gebruik werden genomen. Want er was reeds gekocht voordat de verordening in werking trad en blijkens de uitspraak van de Hoge Raad hebben de eigenaars de door hun gewenste bestemming zelf kunnen leggen. Van een strafbaar feit kan dus geen sprake zijn. Spreker stelde voorts ten aanzien van de thans van kracht zijnde Gebruiksver ordening dat deze onverbindend is omdat zij treedt op een terrein dat al door de woonruimtewet 1947 en de woningwet wordt bestreken. Dat Texel een van de gemeenten is die inmiddels is geliberaliseerd (ten aanzien van de toepassing van deze wet) zou daaraan volgens de procedure niets afdoen. De gemeente zou ook van de woningwet gebruik kunnen maken om haar tweede woningbeleid gestalte te geven zodat ook uit dien hoofde de gebruiksverorde ning onverbindend is. De procureur constateerde ook strij digheid met de grondwet waarin is bepaald dat het binnentreden in een woning tegen de wil van een bewoner alleen is geoorloofd in bij de wet bepaalde gevallen. Het doel van de Gebruiksverordening valt niet onder die gevallen. De procureur-generaal wil de het al of niet verbindend zijn van de gebruiksverordening principieel aan de orde stellen omdat de gemeente Texel en andere gemeenten die met ,het tweede woning-probleem kampen, drin gend juridische zekerheid nodig hebben. Voldaan Mr. Bottenheim, raadsman van de familie Den Houting stelde met tevre denheid vast dat de Hoge Raad heeft bepaald dat ook een particuliere eige naar een bestemming kan bepalen. Hij was slecht te spreken over de gang van zaken bij de vorige processen die veel geld en tijd hebben gekost en spannin gen hebben veroorzaakt. Met name laakte hij de houding van de Alkmaarse officier van justitie die volgens hei*n op de stoel van B. en W. was gaan zitten. Ook Mr. A. van Driel, raadsman van Gieze, ging in op de begrippen „be stemming" en het al of niet verbindend zijn van de gemeentelijke verordening en kwam tot ongeveer dezelfde conclu sies. Interessant voor de Texelse gemeen teraad was de opmerking van Van Driel dat de verordening ook niet verbindend is omdat de criteria niet worden ge noemd die B. en W. hanteren als zij wel toestemming geven voor het gebruik als tweede woning. „Dat is in strijd met de beginselen van behoorlijke wetgeving". Zoals bekend heeft een deel van de gemeenteraad in het verleden aange drongen op een nauwkeurige omschrij ving van voorwaarden waaraan moet Groenendaal" van de familie Den Houting-Meijerink. worden voldaan om een huis als tweede woning te mogen vrijgeven. B. en W. weigerden dat omdat ze het praktisch onmogelijk achtten en elk geval op zichzelf wilden bekijken. Er zijn nog meer tweede woningzaken in behandeling. Dat betreft echter geval len waarbij de betreffende woning werd aangekocht na het van kracht worden van de Gebruiksverordening. Voor deze zaken is een uitspraak over het al of niet verbindend zijn van de Texelse verorde ning uiteraard van groot belang. Zou de gemeentelijke verordening onverbindend worden verklaard dan heeft dat verstrekkende konsekwenties, ook voor andere gemeenten. In Gel derland wordt bijv. gewerkt volgens een modelverordening die veel lijkt op de Texelse verordening. Mocht het zo aflopen, dan zou de gemeente Texel weer de woonruimtewet kunnen hante ren en tot vordering overgaan van niet permanent bewoonde huizen ten be hoeve van woningzoekenden. De publieke belangstelling voor raads vergaderingen varieerde in de afgelopen drie jaar tussen 15 en 30 personen. Het gemiddelde aantal aanwezigen was in 1974 40, in 1975 28, in 1976 20 en in 1977 .34. Deze cijfers worden vooral beïnvloed door vergaderingen met een bijzonder agendapunt. In 1974 trokken de verga deringen met de wethoudersverkiezing, en over het horecasluitingsuur de mees te toehoorders. In 1975 had de aanslui ting op het aardgasnet veel belangstel ling tot gevolg. In 1976 waren geen bijzondere hoogtepunten, maar in 1977 steeg het gemiddelde flink door de vergaderingen die aan het bestem mingsplan voor het buitengebied en de veerverbinding werden besteed. De begrotingsvergaderingen zijn bij het publiek het minst in trek. Over de genoemde jaren werden deze resp. bezocht door 2, 5, 7 en 2 personen. B. en W. nemen bijzondere nota van de belangstelling sedert de invoering van de avondvergaderingen. Het hou den van vergaderingen in de avonduren heeft de belangstelling sterk doen toe nemen. Bij een botsing die woensdag even na het middaguur plaats vond nabij hotel „Tubantia" werden twee personen auto's zwaar beschadigd. Persoonlijke ongelukken deden zich hierbij niet voor. Het ongeluk ontstond doordat de ter plaatse onbekende W.S. uit het Duitse Braunschweig die op zoek was naar hotel „Tubantia" plotseling remde. De hem uit de richting De Koog achterop komende G.M.B. uit Den Burg kon daardoor een botsing niet meer vermij den. Zowel de gele Fiat 128 van de Duitser als de Opel Kadett van de Texelaar moesten worden weggesleept. Dinsdagavond 24 januari aanvang 7.30 uur vergadert de gemeenteraad. De agenda luidt: 1. Notulen vergaderingen: a. 22 no vember 1977; b. 23 november 1977; c. '14 december 1977; d. 15 december 1977. 2. Ingekomen stukken en mededelin gen. 3. Aanwijzing van twee gemeentelijke lijkschouwers. 4. Beslissing op het beroepschrift van de heer J. C. Timmer te Den Burg tegen de weigering van een bouwvergunning. 5. Wijziging gemeenschappelijke re geling Medisch Centrum Alkmaar. 6. Bestuurssamenstelling N.V. Auto busonderneming Texel. 7. Beslissing ingevolge artikel 22 bis van de Lager-Onderwijswet 1920. tot instandhouding van de openbare lagere school voor gewoon lager onder wijs te De Waal. 8. Vaststelling van de gemeentelijke vergoeding in de exploitatiekosten voor de bijzondere kleuterscholen over 1977. 9. Vaststelling van een voorschot op de gemeentelijke vergoeding van de exploitatiekosten voor de bijzondere kleuterscholen voor 1978. 10. Aankoop grond van mevrouw C. M. van Tetering-Jochems en mevrouw H. E. Pichler-Jochems. 11. Vervallen. 12. Wijziging gemeentebegroting 1976. 13. Wijziging begroting grondbedrijf 1977. 14. Wijziging gemeentebegroting 1977. 15. Wijziging gemeentebegroting 1978. Gezelligheid Pot verse gekookte mosselen Kop erwtensoep met roggebrood Bord heldere vissoep Gewoon een kopje koffie Havenrestaurant „TEXEL" 02226 - 310 In verband met het op 12 augustus te houden eeuwfeest van de molen in polder 't Noorden organiseert de Ge meenschap van deze polder een molen- fotowedstrijd. De opnamen mogen al leen vanaf openbaar terrein gemaakt worden. Positie kiezen in het naburige natuurgebied „De Bol" of op privéterrein is dus absoluut verboden. Deelnemers kunnen voor drie klassen foto's inzenden. Dit zijn: dia's, kleuren foto's en zwart-wit foto's. Het formaat van de foto's is vrij. Er zijn in iedere categorie drie prijswinnaars. De jurering van deze wedstrijd ge beurt door mevrouw N. Koorn-Kikkert (voorzitster) en de heren J. Nauta sr. en J. Keijzer. Zij zullen hun beoordelingen laten afhangen van respectievelijk de artistieke, de fototechnische en de molentechnische uitvoering. Iedere foto moet voorzien zijn van naam en adres, genoteerd op een aan de achterzijde bevestigd zelfklevend etiket. Er is door de organisatie geen limiet gesteld wat betreft het per deel nemer ingezonden aantal foto's. Na bekendmaking van de prijswin naars (een exacte datum is hiervoor nog niet gegeven) zal in hotel-restaurant „Prins Hendrik" een expositie van de mooiste opnamen gehouden worden. De inzendingen voor deze wedstrijd dienen voor 15 juli a.s. in het bezit te zijn van de afdeling culturele zaken op het raadhuis. Men wordt verzocht op de envelop tevens het woord „fotowed strijd" te vermelden. Deze gemeentelij ke instantie zorgt alleen voor het verza melen van de inzendingen en heeft dus verder geen enkele bemoeienis met een en ander. Deelnemers die na afloop van de wedstrijd hun inzendingen terug willen kunnen zich voor 31 december 1978 melden bij de exploitant van hotel-res taurant „Prins Hendrik". Boodtlaan 4 van de heer B. Gieze. Per 1 januari van dit jaar waren 1920 percelen op Texel op het aardgasnet aangesloten. Dat is 900 minder dan het aantal dat de gemeenteraad destijds jegens het gasbedrijf De Liefde heeft gegarandeerd. Voor elk niet aangesloten perceel moet de gemeente f 180,— betalen wat over het afgelopen jaar dus neerkomt op ƒ162.000, Zoals bekend is de garantieverplichting over 1976 afgekocht door een stuk industriegrond aan de Keijserstraat aan het Gasbedrijf over te dragen. B. en W. hebben de raad geschreven dat zij verwachten dat dit jaar 500 percelen zullen worden aangesloten, zodat volgend jaar 772.000,— garantiegeld moet worden betaald. «HUM De tlolstc manier tan modern betalen tan huur, gas, licht, abonnementen enz. Automatisch natuurlijk tan utt spaargiro. -wast nadarland spaarspecialisten sinds 1817

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1