i (jrom kwartsJ~exeU in het harL, AGEND4 Amerikaans studentenkoor brengt bezoek aan Texel Van veerhaven naar Oudeschild via (bedorven?) Redoute Apotheek verhuisd Acht appartementen op terrein 'Klabam' B. EN W. MAAKTEN KEUS: Bureau Hajema heeft andere voorkeur 9$» Commissie R.O. moet mening geven Kinderen speelden met lucifers Vernieling in bungalowtje Rijverbod opgelegd Amsterdamse politie oefent op Texel m 'tf Door gladheid lantaarnpaal en auto vernield Geparkeerde auto's geramd ilNSDAG 24 JANUARI 1978 TEXELSE 91e jaargang Nr. 9247 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs All, per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom COURANT Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220)2741. Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon (02220) 3543. Oudeschild beschikt niet over een behoorlijke verkeersverbinding met de veerhaven. Tenzij de auto mobilisten een omweg maken zijn zij aangewezen op de bochtige en te smalle Redoute (vroeger Westdijks- weg) en de Rede. B. en W. hebben het stedebouwkundig bureau Haje ma opdracht gegeven dit probleem in studie te nemen. Het resultaat daarvan kwam in mei vorig jaar ge reed in de vorm van een omvangrijk rapport, waarin de situatie wordt uit eengezet en waarbij diverse alternatieve oplossingen worden geboden die allen bepaalde nadelen hebben waardoor de keus niet zo makkelijk is. B. en W. hebben die keus echter toch gemaakt: de Re doute moet als verbindingsweg in gebruik blijven en voor zijn taak wor den aangepast door aanpassing van het kruispunt Pontweg-Redoute en aanleg van een fietspad aan de noordzijde van de Redoute. Het aantrekkelijk karakter van de weg zou daarbij gehandhaafd moeten blijven. B. en W. hebben deze beslis sing neergelegd in het ontwerp struk- tuurplan voor Texel en willen daarover nu de mening vernemen van de com missie ruimtelijke ordening, die donder dagavond a.s. over dit onderwerp in het openbaar in het raadhuis vergadert. Smal De huidige verhardingsbreedte van de Redoute is ongeveer drie meter zo dat het vrachtverkeer er eigenlijk geen gebruik van kan maken, ook al omdat de weg een aantal scherpe bochten vertoont. Het merendeel van de vracht rijders rijdt dan ook om, via een der wegen tussen Pontweg en Schilderweg en zelfs via Den Burg naar Oudeschild. Het stedebouwkundig bureau kreeg op dracht niet alleen de verkeerskundige aspecten van de zaak te bekijken maar ook landschappelijke en natuurweten schappelijke argumenten een rol te laten spelen. Zes mogelijkheden Het bureau heeft zes mogelijkheden onder de loep genomen. Allereerst zou de verbinding 't Horntje-Oudeschild he lemaal over De Rede kunnen lopen, dus langs de oostelijke Waddendijk. Een deel daarvan zal dan wel tot vijf De Texelse apotheek is de afgelopen lacht verhuisd van het voorlopige on- Jerkomen in de Molenstraat naar de lieuwe behuizing Weverstraat 95, het roormalige Wapen van Texel". Het jebouw in de Weverstraat is proviso- isch voor zijn nieuwe bestemming ge- chilt gemaakt. De inrichting is nog niet :ompleet maar dat zal wel het geval zijn voor 15 februari a.s. Apotheker G. .Lely had nog wel even willen wachten ftnet verhuizen maar dat was niet moge- ijk omdat het noodonderkomen in de Molenstraat uiterlijk 1 februari ontruimd "noest zijn. Vandaag en morgen houdt een om streeks 75 man tellende mobiele een heid van de Amsterdamse gemeente politie een paraatheidsoefening op Texel. In het kader daarvan wordt in de nacht van dinsdag op woensdag ter hoogte van Everstekoog een oefening gehouden. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van traangas. Er wordt geschoten met (ongevaarlijke) losse munitie In de loop van dinsdag en woensdag houdt het peloton zich hoofdzakelijk in het zuidelijke gedeelte ran de Dennen en Den Hoorn op. "s '.v... i.; De huidige wegverbinding veerhaven-Oudeschild via Redoute en Rede is veel te smal. De voor elkaar uitwijkende vracht)auto 's hebben de bermen ter weerszijden in modderstroken veranderd. Gladheid gecombineerd met een ver moedelijk te hoge snelheid was er gisterochtend even voor acht uur de oorzaak van dat een door een 19-jarige scholier uit De Koog bestuurde rode Toyota een lantaarnpaal velde. De jon geman liep zelf geen letsel op maar de personenauto werd zwaar beschadigd. Het ongeval gebeurde toen de scholier vanuit De Koog op weg naar 't Horntje ter hoogte van de Pijpersdijk in een slip raakte en de macht over het stuur ver loor. In de Kogerstraat botste de 66-jarige H.B. uit Den Burg tegen een tweetal geparkeerde auto's toen hij de beslagen voorruit van zijn auto wilde schoonma ken. De slingerende auto kwam in aan raking met een langs de weg staande Mercedes van G.O. uit Wieringen en een Renault 12 van L.B. uit Den Burg. De Mercedes liep aan de rechter voor zijde schade op en van de Renault werd de achterbumper ingedrukt. De Morris van H.B. werd aan de rechterzijde be schadigd. DINSDAG 24 JANUARI De gemeenteraad vergadert aanvang 19.30 uur in het raadhuis. Voor de NW Vrouwenbond brengen De Flierefluiters hun revue in de land bouwschool; 20.00 uur. WOENSDAG 25 JANUARI Scouting Texel haalt oud papier op vanaf 17.30 uur in de Wilhelmina- laan, Drijverstraat, Brouwerstraat en Binsbergenstraat. Men wordt verzocht het papier gebundeld klaar te zetten op de stoep. DONDERDAG 26 JANUARI De commissie Ruimtelijke Ordening houdt aanvang 20.00 uur in het raad huis een openbare vergadering over onder meer de appartementenbouw bij ,,Klabam", de wegverbreding Ou- deschild-'t Horntje en de verkeers- circulatie in Oosterend. VRIJDAG 27 JANUARI De gymnastiekvereniging Oudeschild geeft aanvang 19.00 uur een demon- stiatieavond in 't Skiltje. De Regionale HTS te Alkmaar (Berger- weg 200) houdt open huis van 19.00 -21.00 uur. meter moeten worden verbreed. Dat geeft plaatselijk wel problemen want bij de „Van der Sterre-weg" staat de be bouwing op korte afstand van de weg en bij Zuiderend komen flinke hoogte verschillen voor. Vanzelfsprekend zou de thans voor De Rede geldende ver- keersbeperking (mag ,,bij gedogen" worden gebruikt) moeten worden opgeheven. De oplossing via De Rede is de meest rechtstreekse. Omdat de Redoute dan wordt ontlast kan de aan leg van een fietspad hier achterwege blijven Een andere mogelijkheid is de rou te te laten lopen van Pontweg via Amaliaweg naar De Rede. De Ama- liaweg zou dan moeten worden ver breed en het kruispunt aangepast. De in de vorige oplossing genoemde bezwaren vervallen merendeels. De derde mogelijkheid is de oplos sing waarvoor B. en W. thans hebben gekozen: het bestaande tracee verbete ren. Het bureau Hajema noemt echter veel nadelen. Verbreden van de op de dijk gelegen weg is kostbaar, voor het landschap ingrijpend en betekent het verloren gaan van een waardevol cul tuurhistorisch element (het bochtige dijkje). Handhaving van het verkeers technisch weinig aantrekkelijke aan- sluitpunt op de Pontweg is ook een konsekwentie van deze oplossing. Dit aansluitpunt is hoog gelegen en ligt op korte afstand van een bocht in de Pontweg waardoor het zicht erop niet zo best is. Het langs de Redoute gepro jecteerde fietspad kan vervallen maar de aantrekkelijkheid ervan voor een toerende fietser zal echter ook groten deels verdwenen zijn, aldus Hajema. Andere mogelijkheden Verder is bestudeerd een verbinding via Schilderweg, Doolhof en Zuid-Haf fel die een aanmerkelijke afstandsver lenging betekent waardoor veel mensen geneigd zullen zijn de bestaande smalle maar veel kortere route te blijven vol gen. Voor de Redoute zou een verbod voor gemotoriseerd verkeer nodig zijn. Bovendien zouden Doolhof en een kort stuk van de Schansweg verbeterd moe ten worden, wat landschappelijk ver werpelijk is. Een route via Schansweg, Leemkuil en Pontweg roept ongeveer dezelfde bezwaren op. De Leemkuil zou boven dien en niet direkt via de Schansweg op de Schilderweg moeten worden aangesloten. Tenslotte zijn de gevolgen bekeken van rijden via de nog langere omweg door Den Burg (Schilderweg, Schilder end, Emmalaan, Elemert, Pontweg). Dat wordt strijdig genoemd met de eisen die op lokaal niveau aan de ver keersafwikkeling worden gesteld. Samenvoeging van plaatselijk en door gaand verkeer moet zoveel mogelijk worden vermeden omdat het onveilige bestanden oproept. Ook in deze situ atie zal het verkeer geneigd zijn snellere routes te zoeken. Bij geen der mogelijke oplossingen zuHen nieuwe wegen moeten worden aangelegd. Hoogstens worden de bestaande tracees verbreed. Het bureau De heer C. Schumaker uit De Koog wil acht appartemen ten laten bouwen op zijn ter rein bij „Bispinckhof" aan de Pontweg. Dat is strijdig met het bestemmingsplan, maar B. en W. zijn bereid de apparte menten toe te staan als Schu maker niet langer zijn sleep-in „Klabam" exploiteert. Het daarvoor gebruikte en een an der gebouw moeten worden gesloopt. B. en W. vinden dat dan sprake is van verbetering van de bestaande situatie. De appartementen worden niet als uitbreiding van het aantal toeristische bedden op Texel beschouwd. Ze zullen nl. totaal 40 personen kunnen herbergen terwijl de oude sleep-in volgens de gemeente lijke vergunning uit 1972 aan maximaal 65 personen plaats mocht bieden. De appartementen, ontworpen door Architectenbureau Visser uit Oosterend, zullen éénlaags worden uitgevoerd. In het bestemmingsplan heeft „Klabam een woonbestem ming en de omringende grond hoort tot het oude land van Texel en heeft dus landschappelijke waarde. De ap partementen kunnen derhalve alleen worden toegestaan door middel van een artikel 19 en een artikel 50-pro cedure. De gemeenteraad moet dan wel eerst een voorbereidingsbesluit nemen. Alvorens definitief te beslui ten om aan de plannen van Schuma ker mee te werken wil het college eerst de mening horen van de com missie ruimtelijke ordening, die don derdagavond a.s. in het raadhuis over onder meer deze aangelegen heid vergadert. Hajema zegt uit natuurwetenschap pelijk en landschappelijk oogpunt de voorkeur te geven aan een route die loopt via De Rede en de Amaliaweg, waarbij de Redoute slechts in gebruik blijft voor fietsers en voor gemotoriseerd verkeer voor omwonenden. B. en W. zijn het met die visie dus niet eens en willen de Redoute met behoud van het karak ter tot verbindingsweg maken. De sleep-in werd destijds door Schu maker in het leven geroepen omdat op Texel kennelijk behoefte bestond aan uiterst eenvoudige verblijfsakkommoda- tie die door de gewone kampeerterreinen, kampeerschuren en andere recreatiebedrijven niet kon wor den geboden. Voor een zeer gering be drag konden de (meest jeugdige) toeris ten in de daartoe provisorisch ingerichte schuur de nacht doorbren gen, Dat gebeurde aanvankelijk zonder gemeentelijke toestemming, wat tot in grijpen van de politie leidde. Later kreeg Schumaker wel vergunning onder een aantal voorwaarden die onder meer betrekking hadden op de brandveiligheid. Andere bestemming In het nieuwe bestemmingsplan werd de sleep-in echter niet als zodanig be stemd. Hoewel de exploitatie onder de overgangsregeling viel en dus geen ge vaar liep, tekende Schumaker wel be zwaar aan omdat hij een recreatiebe stemming wilde. Dat bezwaar werd op advies van B. en W. door de raad on gegrond verklaard, echter met de toe zegging dat een concreet plan voor een recreatiebedrijf welwillend zou worden bekeken. Deze toezegging willen B en W. thans gestand doen, waarbij zij deze zaak op ongeveer dezelfde wijze benaderen als bij „Bosch en Zee" is gebeurd. Te verwachten is daarom dat ongeveer dezelfde bezwaren tegen dit plan zullen worden vernomen. De Texelse brandweer rukte zondag ochtend rond half twaalf uit na een brandmelding van de fam. Van Heer waarden uit de Kogerstraat waarbij gezegd werd dat er rook van onder de plankenvloer vandaan kwam. Éénmaal ter plaatse stelden brandweerlieden vast dat er enkel sprake was van rook. Vuur was niet te bekennen. Bij nader onder zoek constateerde men dat kinderen met lucifers bij een aan de achterzijde van het huis gelegen trekrooster hadden gespeeld, waardoor de rook in huis kwam. De brandweer behoefde het hierdoor slechts bij het ontluchten van de ruimte onder de vloer te laten en kon rond het middaguur weer naar huis. Op het achter hotel „Bosch en Zee" liggende bungalowterreintje verschaften ongenode gasten zich toe gang tot een van de huisjes en richtten daar voor enkele honderden guldens schade aan Een en ander werd maan dagochtend bij de politie gemeld. Wan neer de vernielingen werden aangericht is niet duidelijk. Zaterdagochtend legde politie een 21-jarige Texelaar een rijverbod op omdat hij op opvallende wijze aan het verkeer op de Waalderweg deelnam. De man onderging een blaasproef die voor hem negatief uitviel. Omdat de politie ook de toestand van de gebruik te auto niet vertrouwde werd deze voor een nader onderzoek uit het ver keer genomen. m S3 Het uit ongeveer 40 leden be staande Tabor-collegekoor uit Hillsburo in de Amerikaanse staat Kansas komt dit weekeinde naar Texel als gast van de Doops gezinde gemeente. Zaterdagavond treedt het koor op in de Doopsgezinde kerk van Den Burg en zondagochtend verlenen deze studen ten hun medewerking aan 'n gezamen lijke kerkdienst van de Hervormde en Doopsgezinde gemeentes. Ook dit op treden vindt plaats in de Doopsgezinde kerk. Naast Amsterdam is Texel de enige plaats in Nederland waar dit ge mengde studentenkoor een optreden verzorgt. De studenten maken gedu rende de maand januari een uitgebreide toernee, waarbij men tevens bezoeken bracht en brengt aan West-Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Tsjechoslo- wakije. Wereldconferentie In Amerika zal het Tabor-collegekoor in juli zijn medewerking verlenen aan de wereldconferentie van Doopsgezinden. Deze conferentie zal plaats vinden in het eveneens in de staat Kansas gelegen Wichita. Mede met het oog hierop bezoekt het koor nu enkele Europese doopsgezinde gemeentes. Men wil door middel van deze reis kennis nemen van Het Tabor-collegekoor uit het in de Amerikaanse staat Kansas gelegen plaatsje Hillsboro. in de Europese landen gezongen liede- ren' Concerten Op zaterdag 28 januari treedt het Tabor-collegekoor op in de Doopsge zinde kerk. Dit concert begint om 20.00 uur en de toegang is vrij. Aan deze avond wordt tevens medewerking ver leend door het Interkerkelijk koor onder leiding van Dyo Wassink. Zondagmor gen is het koor te beluisteren tijdens de godsdienstoefening die samen met de Hervormde Gemeente in de Doopsge zinde kerk gehouden wordt. Deze kerk dienst begint om 10.00 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1