(jrotn 'wartsjexels in het harL, 1 HUISTER VINDT MEEPRATEN TAN TEXEL NIET NODIG y BURGEMEESTER VOLDAAN OVER AFGELOPEN JAAR Aanleg waterreservoir Hogeberg begonnen Keileem biedt genoeg houvast £kr-ïkJt Systeem-Sparen Jverieg veerverbinding Waddeneilanden \rchitecten moeten iet meewerken aan nhaaibare bouwplannen /paarbank Hoornder bejaarden hebben 'Oliebollenfeest' Aantal vergaderingen naar record Bos en Duin' krijgt persleiding Van uw spaargiro leggen wij elke maand automatisch iets voor u opzij! Eindelijk zekerheid over burgerlijke staat van wethouder J. Nauta. mmm Burgerlijke stand IJDAG 27 JANUARI 1978 91e JAARGANG Nr. 9248 rschijnt dinsdags en vrijdags. r istgiro 652. Abonnementsprijs ƒ11,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. 0 inkrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; g, ibobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Jvertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom Uitgave: Langeveld 8- De Rooy B.V., Postbus 11Den Burg, telefoon (02220) 2741 Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon (02220) 3543. De minister van verkeer en aterstaat heeft het gemeente- stuur geschreven het niet zin- >l te vinden dat een vertegen- oordiger van Texel wordt be- >emd in de Commissie ver- >ersproblematiek Friese Wad- meilanden. De minister vond eedoen van Texel niet nodig mdat de vaartijden tussen de iese waddeneilanden en het Xisteland veel langer zijn dan bij verbinding Texel-Den Helder. Dit is van invloed op het verschil in ogte van de boottarieven en ander- ds leiden de langere vaar- en wacht- den tot relatief hoge kosten voor het achtvervoer van en naar de Friese 'addeneilanden, Zoals bekend had de meenteraad de wens naar voren ge acht dat Texel wordt betrokken bij de isprekken over de vervoersproblema- k. In tegenstelling tot de minister ngen de Texelse raadsleden er van uit t e: juist grote overeenkomst bestaat ssen de problemen van Texel en die in de Friese eilanden. De mededeling van de minister werd de gemeenteraadsvergadering van nsdag met gemengde gevoelens ont- ingen Henk Beumkes van het Pakt elde telefonisch vanuit de raadszaal ït plaatselijke FNV bestuur (dat zich dief met de veertarieven bezig houdt adat de kosten van de boot een van oorzaken zijn van het duurdere le- jnspeil op Texel) op de hoogte. Hij eeg direkt als commentaar dat het NV met de ministeriële beslissing geen snoegen neemt. Gunstig Bert Weijdt van Texels Belang putte It de beslissing van de minister hoop at het rijk tegen Texel anders aankijkt an tegen de overige Waddeneilanden dat zou ook gunstige gevolgen kun- an hebben. Overigens noemde hij de iotieven van de minister „larie". Hij aegde er aan toe dat de minister de avenfuik op Texel als het eind van ksweg 9 zou moeten beschouwen. fi| verzuimde uit te leggen of hij hier- lee bedoelde dat de veerdienst in rijks- anden zal moeten komen of dat het ik het geld voor de nieuwe fuikbrug -luart nedarlond spaarspecialisten sinds 1817 beschikbaar zou moeten stellen, maar het eerste is niet waarschijnlijk). De burgemeester beloofde de minister op nieuw over deze aangelegenheid te zullen benaderen. Hotel Texel Gerard van der Kooi van de VVD zei ontstemd te zijn over het besluit van het college om de beslissingen over hotel Texel te verdagen naar de raads vergadering van maart. Het oorspron kelijke voornemen was om voor het eind van 1977 spijkers met koppen te slaan. De burgemeester zei dat de gegevens waarom in eerste instantie was gevraagd wel tijdig beschikbaar zijn gekomen, maar naderhand is ge constateerd dat nog meer gegevens nodig waren. In de discussie zijn nl. alternatieven voorgesteld die nader onderzocht moeten worden. De toe komst van het hotel zal ruimschoots vóór maart in commissieverband be sproken kunnen worden. Paaltjes Henk Beumkes zei tevreden te zijn over het slopen van de sierpaaltjes in de Lieuwstraat. Hij adviseerde het col lege voortaan beter naar de stem van het volk te luisteren. Dan zouden dergelijke vergissingen niet worden ge maakt. Het stemde tot voldoening dat voor de uitgave van „Texeltoerist" geen ge meentelijke subsidie meer nodig is. Desgevraagd kreeg Daan Welboren te horen van wethouder Nauta dat de uit gever zich schriftelijk bereid heeft ver klaard de gemeentelijke informatie voor toeristen als vanouds in het blad te zul len opnemen. Bouwvergunning Timmer Met algemene stemmen verklaarde de raad het beroepschrift van de heer J. C. Timmer tegen wei gering van een bouwvergunning voor een pergola met berging, onge grond. Zoals bekend had Timmer zich beroepen op uitlatingen die zou den zijn gedaan door het hoofd van bouw- en woningtoezicht, de heer P. v. d. Hoeven. Gerard van der Kooi van de WD was van mening dat de raad het beroep van de hand moest wijzen maar vond de zaak toch wel onbevredigend. Hij zei dat de mede delingen van de heer v. d. Hoeven in ieder geval onduidelijk zijn geweest. „Twee commissieleden hebben het ook niet begrepen". Van der Hoeven had de heer Timmer ech ter uitgenodigd om nog eens langs te komen en dat had Timmer niet ge daan. Gerard van der Kooi vond dat ambtenaren de plicht hebben de zaken zodanig uit te leggen dat de betrokkene het kan begrijpen. Verder vond hij dat de gemeente de architecten zou moeten benaderen met het verzoek niet mee te werken aan bouwontwerpen waarvan bij voorbaat vast staat dat ze zullen worden afgewezen. De architecten moeten de voorschriften van het be stemmingsplan en de bouwverorde ning kennen. De burgemeester was het er mee eens dat ambtenaren duidelijk moeten zijn maar wees er ook op dat er men sen zijn die alleen maar willen begrijpen wat er in hun kraam tepas komt. Hij ging er van uit dat de archieven we ten dat ook zij zich aan de voorschrif ten moeten houden. "Telkens als er ge legenheid voor is herinneren wij hen daar aan". Voor een nieuwe waarschu wing voelde de burgemeester niets. Kleiner AOT-bestuur Omdat hij is afgetreden als commis saris van TESO heeft de heer C. J. van der Kooi ook bedankt als commissaris van de N.V. Autobusonderneming Texel. In de eerstvolgende aandeelhou dersvergadering van de AOT zal een besluit worden genomen inzake het voorzien in deze vakature. Door aan deelhouder TESO is de suggestie ge daan het aantal commissarissen van zes naar vier te brengen. Vier man is voor dit betrekkelijk kleine bedrijf ge noeg en bovendien zijn de belangen van beide aandeelhouders (TESO en gemeente) anders komen te liggen dan bij de start van de AOT. Ook bij vier man blijft de fifty fifty verhouding ge handhaafd. B. en W. en gemeenteraad gingen met een en ander akkoord. Kees Koorn van het CDA wees er op dat de personen waaruit het AOT-be- stuur bestaat, allemaal autobezitters zijn. Hij vond dat er ook een niet-auto- bezitter in moest komen omdat deze uit eigen ervaring de wensen kent, waaraan het openbaar vervoer zou moeten voldoen. Minder leerlingen Naar aanleiding van het raadsbesluit om de instandhouding van de lagere school van De Waal te „vorderen" in formeerden Dros en Weijdt of de huidige bevolkingsontwikkeling zal lei den tot een steeds kleiner aanbod van leerlingen op de diverse scholen. Wet houder Westdorp bevestigde dat. Zeer spoedig zal het aantal' nieuwe leerlingen dat jaarlijks op school komt vrij scherpe gaan dalen. Als de integratie van het kleuter- en basisonderwijs een feit wordt, zou de school van De Waal een kleuterafdeling krijgen waardoor het aantal leerlingen weer stijgt. Ate Rien- stra van het CDA zag dat als een ga rantie voor het voortbestaan van de school, wat door de andere onderwijs- specialist in de raad, Fridt Blanken van het Pakt, niet werd onderschreven. Gastank Elpee Gas B V. uit Purmerend heeft vergunning gevraagd voor het aanbrengen van 'n ondergrondse LPG- tank bij het benzinestation van Witvliet aan de Pontweg. Omdat de tank juist buiten het terrein komt dat de bestem ming „Verkooppunt voor motorbrand stoffen" heeft, is een artikel 19-vergun- ning nodig en een voorbereidingsbesluit van de gemeenteraad. De raad had daar geen moeite mee. Op een soortge lijke wijze werd de heer Schaatsenberg in Oudeschild tegemoet getreden. Hij wil een garage bouwen op eigen grond die eigenlijk voor openbaar groen is be stemd. De aanleg van groen op deze plaats is niet zo nodig en aanpassing van het bestemmingsplan was dus aan vaardbaar. Door het nemen van een voorbereidingsbesluit krijgt ook de heer Grootjen aan de Barendszstraat de kans om zijn vrij smalle woning te ver groten Woensdag 1 februari, aanvang 14.30 uur, houden de bejaarden uit Den Hoorn en omgeving in „De Waldhoorn" een bijzondere soosbijeenkomst, 's avonds gevolgd door een broodmaaltijd en optreden van de revuegroep De Fliere fluiters. Het evenement wordt „Oliebol- lenfeest"genoemd omdat de kosten worden bestreden uit de opbrengst van de oliebollenverkoping. De toegang is gratis, ook voor niet-leden. Voor Mr. Sprenger, die nog 66 dagen als burgemeester voor de boeg heeft, was er alle reden om met voldoening terug te zien op het afgelopen jaar. Er is veel gebeurd, want 1977 kenmerkte zich door veel plannen op alle bestuurslagen: van rijkswege kwamen de nota voor de planologische kernbeslissing voor de Waddenzee, de nota landelijke gebieden en kleine kernen en structuurvisies op het gebied van openluchtrecreatie en natuur- en landschapsbehoud. Van de provincie kwam onder meer de NORON- nota en het streekplan voor de kop van Noordholland en de gemeente zelf stelde het bestemmingsplan buitenge bied vast, produceerde het struktuur- plan en nam een besluit over de toe komst van de veerverbinding. Gemeen teraad en ambtelijk apparaat heeft een en ar.der veel energie en tijd gekost. Het aantal vergaderingen bereikte een re cord. De raad vergaderde 18 maal. Maar er waren vier „dubbele" raadsvergaderin gen bij zodat de raad feitelijk 22 keer bijeen kwam. B en W vergaderden 62 keer. En dan waren er nog de talrijke kommissievergaderingen. „We hebben een zwaar programma achter de rug maar we kunnen de voldoening hebben dat we het hebben opgebracht", aldus de burgemeester, die verder melding maakte van enkele verheugende ont wikkelingen. Met het tot voetgangers- Gezien de positieve resultaten die men in het afgelopen jaar had met een in het Hogeberg-gebied gelegen proefput is het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noordholland (PWN) deze week begonnen met de aanleg van tenminste drie nieuwe water reservoir putten. Momenteel is men langs de Leemkuil nabij de Pontweg bezig met het slaan er van. Het PWN heeft inmiddels bij de gemeente een aanvraag ingediend om tussen medio februari en eind maart een verbinding met het Texel se pompstation aan de Hollewals- weg in Den Burg te mogen aanleg gen. Deze langs en onder de Pont weg te maken persleiding kan het reservoir dan 's winters bevoorra den. Tijdens de grootste vakantie- drukte op het eiland kan dit water via een zuiveringsfilter in het Pomp station als extraatje aan het eilande- lijke waterleidingnet worden toege voegd. Volgens het PWN in Bloemendaal hebben ervaringen in de afgelopen maan den uitgewezen dat de ondergrondse keileemlagen voldoende houvast bieden aan het in de proefput geïnjecteerde water. Men kwam hierbij tot de slot som dat de stevigste lagen zich op een diepte van ongeveer 30 meter bevin den. Eén van de nieuwe waterputten aan de leemkuil op ongeveer een kilometer van de bebouwde kom van Den Burg. Zoals bekend was een onderzoek naar de mogelijkheid van een reservoir in het Hogeberg-gebied noodzakelijk geworden omdat de Waterfabriek van Oudeschild (topcapaciteit 3 miljoen liter per dag) tijdens de grootste vakantie- drukte de zaak maar moeilijk kon bijbe nen. Ook het extraatje dat de Moksloot opleverde was niet voldoende. Een idee om het overschot uit het winterhalfjaar in dit bij Den Hoorn gelegen gebied op te slaan ondervond bij Staatsbosbeheer weerstand en zou ook in verband met de eventueel aan te leggen lange pers leiding erg duur worden. Staatsbosbe heer achtte een teveel aan water op deze plaats onder andere gevaarlijk voor de duinformaties. Naar wordt verwacht kunnen de nieuwe waterputten in het Hoge berg-gebied nog dit seizoen in gebruik genomen worden. gebied maken van de dorpskern gaat het goed, evenals met de woningverbe tering. Ook de bezetting van het ver pleeghuis (waar men zich vorig jaar om deze tijd nog ernstige zorgen over maakte) ontwikkelt zich in een rustige maar blijvend opgaande lijn. Hangpartijen De financiële positie van de gemeente vergeleek Mr. Sprenger met een simul taan schaakspel. De openingsstand was niet ongunstig maar er zijn nog „hang partijen" in de vorm van Hotel Texel, de aardgasgarantie en het Oosterender fietspad. De raad ging direct akkoord met het voorstel om de heer G. A. Oskam, die onlangs na een zware hartaanval in het ziekenhuis werd opge nomen, spoedig herstel toe te wensen. De heer Oskam maakt het thans redelijk en zal spoedig naar huis mogen. Zijn werk zal hij voorlopig echter moeten laten liggen. Wat de personeelsvoorziening van de gemeente kondigde de burgemeester voor 1978 „bijzondere maatregelen" aan. Bijdrageregeling Verblijdend voor de gemeente was de positieve reactie die het ministerie van CRM heeft gegeven op de gemeente lijke bijdrageregeling voor het oude land van Texel. CRM heeft zelfs al een krediet beschikbaar gesteld en draagt dus daadwerkelijk in de regeling bij. In de schoot der toekomst ligt overi gens nog veel verborgen. Er zijn nog vele onzekerheden. „Aan één onzeker heid komt deze week in ieder geval een eind en dat betreft de burgerlijke staat van wethouder Nauta", zo voegde de burgemeester er geestig maar onbe doeld ondeugend aan toe. De groei van de bevolking met 184 personen zal een gunstig effekt hebben op de financiële bijdrage van rijkswege. De burgemeester vond het overschot van 127 zeer opmerkelijk en had daarom opdracht gegeven na te gaan om wat voor „soort" van nieuwkomers het ging- van 18t/m24 januari 1978 Overleden: Catharina Beckers wv. Van Tongelen, oud 78 jaar, wonende te De Cocksdorp; Joziena Mechielsen wv. Boon, oud 87 jaar, wonende te De Cocksdorp. Ondertrouwd: Pieter Zandee en Maria Th. Hin; Hubertus P. H. Huizer en Marie Klasina Eelman; Johannes M. Veeger en Mathilda C. Veeger. Gisteren is door de firma Westerlaken begonnen met de aanleg van een rioolpersleiding. die zal dienen voor het transport van afvalwater van „Bos en Duin" naar het bestaande riool bij de Smitsweg. De leiding kost f60.000,. en komt geheel voor rekening van de hoteleigenaar. Deze was gedwongen de leiding te laten aanleggen omdat Uitwaterende Sluizen anders de lozingsvergunning (voor lozing op de sloot bij het hotel) zou hebben ingetrokken, wat het einde van het hotel zou hebben betekend. Het (noodgedwongen) lozen van afvalwater op de sloten door het hotel vormt al jaren een probleem, waaraan dus nu een definitief einde komt. De oplossing hangt samen met de uitbreiding van het hotel. In verband met de graafwerkzaamhe den ten behoeve van de persleiding zal de Rozendijk tussen Bos en Duin [Bakkenweg] en de Smitsweg geduren de drie weken voor het verkeer gesloten zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1