texel had coördinerende rol bij havenblokkade Precies 25 jaar geleden Publiciteit was eerste winst van hardere opstelling Dronken bromfietser dook in sloot Wildeman beschadigde drie volkswagens TOTAAL 70 KOTTERS BIJ ABETROKKEN VERDWIJNING STARFIGHTER MYSTERIE Vrijspraak voor mevr. Meijerink en B. Gieze Luchtmachtzoekt getuigen NSOAG 31 JANUARI 1978 r^frt*- i«'VmT I 91e JAARGANG Nr. 9249 COURANT ferschijnt dinsdags en vrijdags. Vt^cTnt^nca^soJos^SPr CT^ 7 pSl 'XBurg, telefTn (02220)2741. febotank^r. 3S5>.013742;rN'MB^nr^6734.60.398. LfTOCÏl WUVts /VX V l S tfl fQ 61 t0 UTL^ telefoon (022281 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, ftjvertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom J vv ^en ®ür9' ,e'e'00n '02220) 3543. steld). De prikkel om de zaken zo hard aan te pakken, was het vervol gingsbeleid van de laatste weken dat door de vissers „fanatiek" wordt genoemd. Het is een feit dat veel vissers zich niet houden aan de qouteringsbepalin- gen. Met controle op de naleving daar van is het de laatste jaren nogal meege vallen, mede als gevolg van de juridi sche strijd die om dit vraagstuk nog moest worden uitgevochten. Die strijd is in november beslecht. Het staat thans wettelijk vast dat de vissers straf baar zijn. De laatste weken is gebleken dat de overheid het niet bij waarschu wingen laat. Er zijn processen verbaal opgemaakt en er zijn besommingen in beslag genomen. Slechte huisvaders Ben Daalder zegt dat de stemming nog meer is verslechterd door de procureur generaal van het openbaar ministerie, die de in overtreding zijnde vissers „slechte huisvaders" noemde. Een volgende bron van verontrusting was een uitlating die visserijminister Fonds van der Stee voor de radio deed en waarin hij liet doorschemeren dat het saneringsbeleid er op was gericht de trawlervloot op de huidige sterkte te laten, maar van de kotters zouden er nog ongeveer 30 moeten verdwijnen. Ben Daalder en zijn collega's noemen dat laatste volstrekt onaanvaardbaar. Ze wijzen erop dat ze zelf echt wel bereid zijn gebleken een veer te laten. „Op vrijwillige basis is voor 40.000 pk aan schepen gesaneerd. We willen met de afbraak van onze vloot niet verder gaan, in ieder geval niet voordat de minister duidelijk heeft gemaakt hoe hij dat saneringsplan wil doorvoeren en hoe hij zich de financiële tegemoetko mingen voorstelt voor de vissers die het anders niet meer bolwerken, We willen ook niet zomaar doorsaneren, terwijl Engeland zijn Noorzeevloot - joist op bouwt. Straks nemen de Engelsen de plaatsen in die wij vrijmaken. Nou daar werken wij natuurlijk niet aan mee!" Daalder wil niet gezegd hebben dat hij vijandig staat tegenover Van der Stee. „We staan loyaal achter hem wat betreft zijn internationale beleid, zoals hij dat in Brussel voert. Hij haalt er voor Nederland uit wat In de nacht van zaterdag op zondag werd nabij De Waal de bromfietser F.V. uit polder 't Noorden aangehouden, nadat hij geruime tijd door een politie patrouille was gevolgd. De man die in kennelijke staat verkeerde eindigde zijn onfortuinlijke ritje in een langs het Groenewegje nabij De Waal gelegen prutsloot. V.f die na cafébezoek in Den Burg op weg was nar zijn huis, werd even na 2.00 uur door de patrouille opgemerkt. De man reed slingerend over de Waal- derweg en negeerde een stopteken, dat de agenten hem gaven. Bij De Waal sloeg hij linksaf de Bomendiek op. Via het Hogereind vervolgde V. zijn rit over het met modder bezaaide Groenewegje. De tocht eindigde nadat hij een paar keer over de kop was gegaan, in een moddersloot, waar hij door de achter volgende agenten werd uitgehaald. De hierna uitgevoerde blaasproef leverde een zodanige uitslag op dat V. werd aangeraden in het politiebusje over te stappen. De in Oudeschild woonachtige R.Z. veroorzaakte zondagochtend om 6.00 uur op de Wilhelminalaan in Den Burg een ram-partij, waardoor drie Volks wagens beschadigd werden en een van de inzittenden voor onderzoek naar het ziekenhuis in Den Helder overgebracht moest worden. In de auto (Volkswagen Variant) die Z. bestuurde zaten naast hemzelf nog 6 andere personen (3 voorin en 4 achter in). Vermoedelijk door een te hoge snelheid kantelde de auto ter hoogte van het Achterom en schoof op de zijkant tegen een geparkeerde VW- kever, die op zijn beurt een er naast staande VW Passat beschadigde. De schade aan de drie auto's tezamen beloopt vele duizenden guldens. Later kwam vast te staan dat Z. niet over een geldig rijbewijs beschikte en bovendien te veel gedronken had. „Onze aktie was bedoeld om de publieke opinie in het ge- jfeer te roepen en om de regering ertoe te bewegen direkt een ind te maken aan de onzekerheid waarin we verkeren". Aldus "porzitter Ben Daalder van de vissersvereniging DETV Texel 'Ibteren na de kortstondige blokkade van Nederlandse vissers levens door ongeveer 70 kotters. De Texelse vissres hadden en belangrijk aandeel in deze aktie. Niet alleen namen tien 'exelse schepen deel aan het afsluiten van de Helderse haven, naar vanaf Texel werd het geheel ook gecoördineerd en kreeg nen van de opstandige collega's op het vasteland gedaan, dat ij al na drie kwartier de havens weer vrij maakten en gewoon Br visserij gingen. Het overleg geschiedde draadloos, la de radio van de in de haven van Hideschild liggende TX 11 „Deo 'cl-, rite" waar schipper Biem Vla- nfng voortdurend in kontakt stond net de andere vissershavens, lauwe voeling had hij met DETV- foorzitter Daalder, die in het CIV- inbouw een „crisiscentrum" had in- ■richt. Spontaan u „Het was een spontane aktie", aldus Itealder. „Maandagochtend hoorden \je hier bij geruchte van het plan om fct uit te varen doch klokslag negen Inr de havens af te sluiten, zodat me- |pand er meer in of uit kon. Toen we Formeerden wat er aan de hand was, leek al spoedig dat er meerdere vis- -Irsplaatsen bij betrokken waren en dat ,J ons een leidende taak wilden geven. Se hebben dat onmiddellijk gedaan. 'elet omdat we die aktie op zichzelf zo Blangrijk vonden, maar vooral om te Ujfcorkomen dat de boel uit de hand zou fcen. Je moet weten dat de vissers de "fctste weken erg geprikkeld zijn Braakt door het harde optreden in het 5»der van de quoteringsmaatregelen, fcmmigen zijn in een paniektoestand hebben er alles voor over om uit die ichtloze toestand te komen. Als de kkade lang zou duren of als er gelukken zouden gebeuren, zouden onze onderhandelingspositie en ize sympathie bij het publiek verspe- Eensgezind Daalder is wat dat laatste betreft iker in zijn opzet geslaagd. De aktie is jer gedisciplineerd verlopen en alle langrijke vissersplaatsen deden mee: ilfzijl, Lauwersoog, Harlingen, Den ilder, IJmuiden, Scheveningen, Stel- Indam en Breskens, De kottervissres neerde indruk gemaakt. Voor de interne verhoudingen was belangrijk dat ieder zich heeft gehouden aan de coördinators op Texel die in feite een leidinggevende funktie hadden bij de hele afwikkeling. Tien Texelaars Gisterochtend even na achten verlie ten de tien Texelse schepen die aan de aktie in Den Helder zouden deelnemen (aktie in Oudeschild was zinloos omdat de haven op maandag vrijwel uitslui tend door vissers wordt gebruikt zodat een blokkade zonder effekt zou blijven) gezamenlijk hun thuishaven, aangevoerd door de TX 99 van Sjef Boom. In Den Helder voegden ze zich bij vijftien schepen uit de marinestad. De 25 vaartuigen vormden in de haven een ketting tussen de onderzeeboot- steiger en het gebouw van het loodswezen. Er kon niets meer door. Op soortgelijke wijze voltrok de aktie zich in de andere vissershavens. Niet altijd werd de haven of haveningang afgesloten. In Delfzijl en IJmuiden werden bijv. de sluizen op deze wijze vergrendeld, met een vergelijkbaar effekt voor het scheepvaartverkeer. Met dat effekt viel het overigens nogal mee. In het coördinatiecentrum op Texel zijn geen gevallen vernomen van ernstig oponthoud of schade. Dat was uiteraard te danken aan de korte duur van de blokkade. Veerboot vertraagd „Het enige oponthoud van betekenis trof de veerdienst Harlingen-Terschel- ling. Omdat de Harlinger haven door kotters werd versperd had de veerboot een half uur vertraging. We zullen Doeksen een brief sturen en daarin onze verontschuldigingen aanbieden", aldus Ben Daalder, die gisteren de hele dag in touw is geweest met het te woord staan van mensen van krant, Biem Vlaming van de TX 11 ,,Deo Votente" hield met twee zenders vanuit de haven van Oudeschild kontakt met de rebellerende kollega's in de verschillende havens. radio en televisie. Bij de start van de aktie werd het ANP op de hoogte ge steld en vanaf dat moment kon Daalder met de telefoon in zijn hand blijven zitten omdat de journalisten zich bij tientallen aandienden om meer te weten te komen van het sensationele gebeuren. Het NOS-journaal stuurde per vliegtuig een cameraploeg naar Texel zodat Ben Daalder ook via de televisie nog eens kon uitleggen waar om het allemaal ging. Fanatiek De belangrijkste aanleiding voor de aktie was het feit dat de vloot moest uitvaren zonder te weten wat de quoteringsmaatregelen voor fe bruari zouden inhouden. (De laatste tijd werd gewerkt volgens een quo tering die per maand wordt vastge- Er is nog steeds niets terug gevonden van de F 104 Star- fighter van de Koninklijke Luchtmacht die dinsdagoch tend 24 januari in het Wadden gebied nabij Texel of Vlieland is verdwenen. Ondanks intensief speuren is de plaats van het wrak niet ontdekt. Aan genomen wordt dat het toestel in diep water ligt. Een commissie van onder zoek is gisteren op Texel geweest om eventuele getuigen te vinden. Het gaat om mensen die dinsdagochtend vlieg tuigen hebben zien overkomen of in zee iets hebben gezien van rook, vuur of andere tekenen die een indicatie kunnen zijn voor de plaats waar het vliegtuig is neergekomen. Het vermiste toestel maakte deel uit van een forma tie van vier. Van de inwoners van De Cocksdorp en van de assistent-haven- meester van het vliegveld Texel zijn enkele aanwijzingen ontvangen die nader zullen worden onderzocht. Meer dere gegevens zouden echter welkom zijn, alvorens met schepen een zoekak- tie wordt begonnen. Op dit moment staat zelfs nog niet vast of de Starfigh- ter in de Noordzee of de Waddenzee is terechtgekomen. Wie op genoemde ochtend iets gezien meent te hebben wordt verzocht bericht te doen aan de Rijkspolitie in Den Burg. er in zit. Maar zijn nationale beleid deugt niet. We moeten op de nullijn gaan zitten. Laat hij zeggen wat hij daaronder verstaat. Als we ons aan de quoteringsregels zouden houden komen we nl. dader de nullijn. Hoe wil hij dat vergoeden?" In een reaktie op, de aktie heeft kamerlid Dolman (lid van de vaste com missie voor visserij) al laten blijken dat hij voor de demonstratieve houding van de vissers begrip heeft. Hij meent dat de vissers tenminste recht hebben op zekerheid en had bewondering voor de wijze waarop de aktie was verlopen. Minder lovend liet de minister zich uit. Hij vond dat de vissers het overleg in Brussel hadden moeten afwachten. Daalder: „Het overleg in Brussel be treft het internationale beleid en daar hebben we geen moeite mee. Het zijn de plannen die de minister voor het bin nenland heeft waartegen we in het geweer komen. We willen weten waar we aan toe zijn. De enige zekerheid die we nu hebben is dat we de politie in de armen lopen. Vergeet niet dat over de quotering al drie jaar wordt touwge trokken. De vorige week hebben de vis sers nog een petitie aangeboden bij de directie van de visserijen in Den Haag, maar ook dat heeft geen duidelijkheid gebracht. De mensen zijn het gewoon zat". Het Amsterdamse gerechts hof heeft gisterochtend me vrouw Meijerink uit Nieuw Vennep en de heer B. Gieze uit Eierland vrijgesproken. Zoals bekend stonden zij te recht wegens het in gebruik nemen van een huis als twee de woning. Mevrouw Meijerink benutte als zoda nig „Groenendaal" in De Westen en de heer B. Gieze had Boodtlaan 4 als re creatiewoning in gebruik genomen. Bij de behandeling van de zaak voor het gerechtshof (veertien dagen gele den) eiste de procureur-generaal ont slag van rechtsvervolging. Waarom de president thans tot vrijspraak heeft be sloten konden wij nog niet achterhalen. De argumentatie van het Hof komt echter een dezer dagen beschikbaar en wij zullen deze aan onze lezers doorge ven. Morgen is het precies 25 jaar ge leden dat Nederland vroeg in de och tend geconfronteerd werd met een watersnoodramp van afschuwelijke omvang. Pas veel later werd vastge steld dat het definitieve aantal slachtoffers van de ramp 1.835 was. Daaronder waren zes Texelaars die in polder „De Eendracht" verdron ken In vergelijking met de schade die de s'ormvloed van 1 februari 1953 in Zee land en Zuidholland aanrichtte is Texel er nog betrekkelijk goed afgekomen. Toch constateerde Rijkswaterstaat na de ramp dat de kust van het eiland op 116 plaatsen zware beschadigingen had opgelopen. De grootste ontstond aan de zuidkant van „De Eendracht". Men constateerde daar een stroomgat van 170 meter breedte waardoor het 300 ha grote poldertje volledig overstroomd was. Het handjevol mensen dat hier woonde kon zich bijtijds in veiligheid stellen. Zes hulpverleners verdronken nadat ze hadden gepoogd de dijk te redden. De overige gedeeltes van Texel die in deze stormnacht zware schade oplie pen waren het gebied rond de vuurto ren (130 meter afslag), de Eierlandse duinen, de dijk bij Oosterend en de Schans. Men begon op 11 februari met het dichten van de Eendracht-dijk. Op 25 februari was dit werk geklaard (kosten f500.000, Pas in juni 1953 toen er in totaal voor meer dan 1,2 miljoen gulden aan de Texelse kustverdediging was besteed kon de bevolking zich (voorlo pig) weer betrekkelijk veilig voelen. Het is 25 jaar na de ramp en het is het waard om daar even bij stil te staan. Foto's die de heer J. C. Bruin uit Den Burg op 1 februari 1953 in polder ,,De Een dracht" maakte. De bovenste afbeelding toont boerderij Irene", daaronder een van de naburige woningen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1