Cjroen 2'wartsjexelsin het harL, Ouderen houden gesprekken over eigen situatie Maak meer rente,, op uw geld y Vijfdaagse van j de Waddenzee I Ravage door defect aan cv-installatie Texelse huisvrouwen gebruiken veel te vee! wasmiddel Bibliotheek kreeg lotomechanlsch uitleensysteem Materiële gelijkstelling is niet voldoende Jachtgeweer ontvreemd Minder dan de helft is voldoende /paarbank Wintergesprek verschoven VRIJDAG 10 FEBRUARI 1978 TEXELSE 91e JAARGANG Nr. 9252 COURANT Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220)2741. Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon (02220) 3543. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs 711,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom bol". Het kan (02220) 2696. ook telefonisch: Onder leiding van Nico Nagtegaal wordt binnenkort in waarschijnlijk alle dorpen be gonnen met gespreksbijeen komsten voor ouderen. Doel daarvan is de ouderen meer bewust te maken van de situa tie waarin zij maatschappelijk verkeren en het besef te ver sterken dat zij recht hebben op een volwaardige plaats in de samenleving. Dinsdagmiddag 14 februari aanvang 14.30 uur komen de besturen van de zes Texelse afdelingen van de bejaar- denbond bijeen in ,,De Hollebol" te Den Burg om over de gespreksbijeen komsten te praten. Het is de bedoeling dat de besturen de leden van hun afde ling warm maken om aan deze gesprek ken deel te nemen. Ook niet-leden van de bejaardenbond mogen zich laten in schrijven en zelfs mensen die nog (lang) niet bejaard zijn, maar wel inte resse hebben voor deze problematiek. Volwaardige plaats In materieel opzicht hebben de be jaarden tegenwoordig niet zo veel meer te wensen. Toch worden de bejaarden omdat zij niet meer tot het produktieve deel van het volk behoren ais een soort onvolwaardigen beschouwd, die niet echt meer meetellen. Niet in de laatste plaats is dat het gevolg van de houding van de bejaarde zelf die zijn lot door gaans als iets vanzelfsprekends draagt. Bejaarden zouden veel meer zelf moe ten bepalen wat zij doen en laten en zich minder door anderen moeten laten betuttelen ,,Er zal in de samenleving mentaal iets moeten veranderen ten opzichte van bejaarden", aldus de heer S. de Waard, voorzitter van de Texelse -Bejaardenfederatie. ,,De bejaarden hebben het recht als gewoon volwaardige burger te worden be- ji schouwd en moeten hun eigen persoon lijkheid kunnen behouden. Natuurlijk 1 zijn er grenzen. We ontkennen heus niet dat mensen als gevolg van verge s' vorderde ouderdom verzorging behoe ven in allerlei opzicht, maar zolang hij helder van geest is moet hij zijn mening vrij kunnen uiten en zijn wensen kenbaar maken. De bejaarde moet weten dat hij niet slechts een pro bleem is voor de samenleving maar dat de samenleving dat misschien wel voor hem is!" „Lessen" De Nederlandse Federatie voor Be jaardenbeleid heeft „lesmateriaal" ont worpen, dat bij de gespreksbijeenkom sten zal worden gebruikt. Het is de be doeling eens per 14 dagen gedurende maximaal twee uur bijeen te komen en dan een bepaald onderwerp bij dakop te pakken. Een greep uit de onderwer pen: „We worden anders oud", „Van harte oud zijn", „Pluk de dag", „Mag ik dat zelf uitmaken?" en „Leven is leren". Iedere deelnemer krijgt het cursus materiaal (of een samenvatting daar van) tevoren thuis zodat hij zich alvast in de stof kan verdiepen. Op de bijeen komsten wordt zoveel mogelijk door de bejaarden zelf gepraat. Projectleider Nico Nagtegaal volstaat slechts met een inleidend en afsluitend woord en geeft wat richting aan de discussie. Geen aktiegroep Adspirant-deelnemers hoeven niet bang te zijn dat zij in een aktiegroep terecht komen. De gespreksstof is ook niet strijdig met politieke of religieuze gevoelens zodat ieder met een gerust hart kan meedoen. Zelfs als betrokke nen menen dat het allemaal weinig zou uithalen kunnen zij zich troosten met de wetenschap dat het in ieder geval niet schaadt en dat het waarschijnlijk gezellig en bevredigend is om eens met elkaar over andere dingen te praten dan over de meer gebruikelijke onderwer pen. Deelname aan de gespreksgroepen is gratis en zeker niet moeilijk. De stof is voor ieder begrijpelijk. Er vallen geen moeilijke woorden en het schriftelijk materiaal munt uit door een plezierige en direkte stijl. Van de gesprekken zullen verslagen worden gemaakt die mogelijk interes sant feitenmateriaal opleveren ten dien ste van het landelijke bejaardenbeleid. De gesprekken zijn bedoeld voor mensen vanaf 50 jaar. Maar zoals ge zegd kunnen ook jongeren meedoen. Geïnteresseerden kunnen zich dins dag-, woensdag- en donder dagochtend van half tien tot half twaalf opgeven in „De Holle- In de Bakker-van Maarleveldwonin- gen aan de Emmalaan ontstond dins dagavond voor ongeveer 74000, scha de als gevolg van het openbarsten van drie radiatoren van de centrale verwar ming. Twee woningen liepen water schade op. Persoonlijke ongelukken deden zich gelukkig niet voor. Oorzaak van het ongeluk was volgens CV-installateur J. M. Schoo het weige ren van de zg. maximaalthermostaat, waardoor de watertemperatuur veel te hoog opliep. Het trof ongelukkig dat de extra beveiliging (een veerklep die bij te grote druk een hoeveelheid water los laat) het ook liet afweten. De CV-ketel veranderde daardoor in een stoomketel. Het water met een temperatuur van om streeks 130 graden C. zocht zich met kracht een uitweg. Lawaai De explosieve gebeurtenis was een half uur tevoren vooraf gegaan door verdacht lawaai, wat verschillende be woners ertoe bracht de nogal hete radiatoren maar dicht te draaien. Uitein delijk ontstonden centimeters lange scheuren in drie radiatoren. Een ervan stond in de keuken van de familie P. Uidam, de twee andere in de boven de ketelruimte gelegen woning van me vrouw J. Grisnigt. Water en stoom ontsnapten in grote hoeveelheden en zette naast een keuken en twee huis- Spreekuur Nico Nagtegaal werd per 1 januari j.l. benoemd als projectleider voor Texel in dienst van de Stichting voor Voorzie ningen Ouderen te Den Helder. De eer ste tijd heeft hij gebruikt om zich alge meen te oriënteren en om kennis te maken met personen en instellingen die zich direkt of indirekt bezig houden met bejaardenwerk. De tijd is nu echter rijp om aktief met projecten te beginnen, zoals de gespreksgroepen. Nagtegaal (die erg blij is met de steun die hij van de plaatselijke bejaardenbond heeft ge kregen) houdt in „De Hollebol" regel matig spreekuur. Ouderen die problemen hebben die iets met hun leeftijdssituatie te maken hebben, kunnen bij hem terecht. Als hij zelf niet kan helpen, weet hij de mensen die dat wel kunnen. Het spreekuur wordt iede re dinsdag-, woensdag- en donderdag ochtend gehouden van 9.30 - 11.30 uur. Hulpdienst Nagtegaal wil een vrijwillige hulp dienst voor bejaarden van de grond hel pen. Op dat gebied gebeurt thans iets, maar weinig gecoördineerd. Van een algemeen werkende door iedereen in te roepen hulp is geen sprake. Het gaat 'hierbij dus niet om gezinsverzorging of bejaardenhulp in de gebruikelijke zin (want dat bestaat wèl) maar om een or ganisatie van vrijwilligers die bereid zijn af en toe voor een (meestal alleen wonende) bejaarde een karweitje te doen. Daarbij kan worden gedacht aan boodschappen doen, begeleiding naar ziekenhuis of arts, tuintje opknappen, verstelwerk etc. Nagtegaal hoopt een lange lijst van „hulpbieders" te kunnen samenstellen. Wie deze vorm van gratis dienstbetoon wil leveren kan zich bij hem op het spreekuur melden of hem opbellen. In het centrum van Den Burg (Ho- gerstraat) werd zaterdagmorgen rond 10.00 uur een dubbelloops jachtgeweer ter waarde van 74.000,— gestolen. Het vuurwapen is van Belgische makelij en is geschikt voor munitie van het kaliber 12. Het betreft een zogenaamd „Bokge- weer" (de lopen liggen boven elkaar) en draagt de merktekens F.N. Het wa pen zat in een groen van twee hand vaten voorzien foedraal. Er was geen munitie bij. Waar het jachtgeweer pre cies gestolen is is niet geheel duidelijk. De eigenaar was van plan om te gaan jagen en meent dat hij het geweer even in het portiek van zijn huis gezet heeft. Het wapen kan echter ook uit de wo ning weggehaald zijn. kamers ook een bergruimte blank, met alle daaruit voortvloeiende water schade. Zeldzaam De snel gearriveerde brandweer had niets te blussen. Monteurs van het CV-installatiebedrijf stopten de water stroom, waarna schoonmaakbedrijf Vin- ke de ravage te lijf ging. Vier man van Schoo werkten tot twee uur 's nachts door, waarna de installatie weer naar behoren functioneerde. Het tegelijkertijd weigeren van de ma ximaalthermostaat en de „overkookbe- veiliging" wordt door CV-installateur J. M. Schoo een zeer zeldzame gebeurte nis genoemd, die hij in zijn meer dan 25-jarige ervaring slechts één keer eer der heeft meegemaakt. Dat de over- kookbeveiliging het niet deed is vrijwel zeker het gevolg van het feit dat dit apparaat even oud is als de uit 1966 daterende ketel. Omdat het ding nooit heeft hoeven werken was hij vastge raakt. Dezelfde middag waren aan de ketel werkzaamheden verricht. De oliebran ders werden daarbij door aardgasbran ders vervangen. Volgens de heer Schoo hebben deze werkzaamheden niets met het ongeluk te maken, omdat de ther mostaat en de extra beveiliging daarbij ongemoeid zijn gebleven. Texelse huisvrouwen kun nen in hun wasautomaat vol staan met een kwart tot een achtste van de voorgeschre ven hoeveelheid wasmiddel. Ze besparen zich daarmee veel geld en bewijzen het milieu een goede dienst. Dit wordt meegedeeld door de Stichting Natuur en Milieu uit 's Graven land. De hoeveelheid benodigd wasmiddel is namelijk afhankelijk van de hardheid van het leidingwater. Hoe harder het water, hoe meer wasmiddeel nodig is om de was schoon te krijgen. De voorschriften van de wasmiddelenfabri kanten zijn meestal afgestemd op hard water, zoals dat in een groot deel van Nederland voorkomt. Op Texel is het water buitengewoon zacht, dat is te danken aan de waterfabriek. Het Texel se leidingwater bestaat uit het extreem zachte water uit deze fabriek en het hardere duinwater. Afhankelijk van de mengverhouding bedraagt de hardheid van het mengsel 5 tot 9 graden DH. Dat is veel zachter dan het landelijke gemid delde dat rond de 15 graden DH ligt. Het staat wel vast, dat de Texelse huisvrou wen veel meer wasmiddel gebruiken dan nodig is. Afgezien van de mense lijke neiging om wat extra wasmiddel te gebruiken in de verwachting dat de was dan ook extra schoon wordt, is dat ook uit het verleden te verklaren toen het Texelse leidingwater het hardste van heel Nederland was. De helft? Desgevraagd vernamen wij van het PWN in Bloemendaal, dat de hoeveel heid wasmiddel inderdaad zonder be zwaar flink kan worden teruggebracht, maar niet zo sterk als de Stichting Natuur en Milieu beweert. Een achtste van de gebruikelijke hoeveelheid zou enkele vingerhoedjes zijn in plaats van de gebruikelijke maatbeker en het is de vraag of een normaal-vuile was daarmee nog wel voldoende schoon wordt. Het PWN zegt dat allerlei bijkomende facto ren een rol kunnen spelen en adviseert eerst een proef te nemen met de helft van de voorgeschreven hoeveelheid. Blijkt de was dan volkomen schoon te £EIKCHiHfj l zijn, dan kan een proef genomen wor den met nog minder wasmiddel. De Stichting Natuur en Milieu wijst erop dat overdosering van wasmiddel niet tot schonere resultaten leidt. Het tegendeel is zelfs het geval omdat de zeepresten niet goed uitgespoeld wor den, waardoor het wasgoed geel wordt. Schone sloten Zoals bekend zijn de fosfaten die in moderne wasmiddelen zitten slecht voor het milieu. Omdat ze niet door de rioolzuiveringsinstallaties kunnen wor den verwijderd, komen ze uiteindelijk in sloten en plassen terecht en veroorza ken daar zg. algenbloei, die uiteindelijk zuurstofverlies en daardoor vervuiling tot gevolg heeft. De laatste tijd zijn fosfaatarme en fosfaatloze wasmiddelen in de handel, die deze vorm van verontreiniging niet veroorzaken, toch goed wassen, maar wel wat duurder zijn. Gebleken is dat de huisvrouwen zich zoveel van het milieu aantrekken dat zij bereid zijn deze wasmiddelen te kopen. In de Texelse situatie is het echter voordeliger en mogelijk even effektief om gewone fosfaathoudende middelen te blijven gebruiken, maar de hoeveelheid daarvan tot de helft of nog minder terug te brengen. Gezichtsbedrog De stichting Natuur en Milieu wijst erop dat de begrippen „schoon" en „wit" door bijna iedereen worden ver ward. Aan moderne wasmiddelen wordt „optisch wit" toegevoegd, wat hetzelf de effekt heeft als het zakje blauw van vroeger. De was wordt er niet schoner door, maar krijgt alleen een wittere kleur. De biologische inweekmiddelen staan „bol" van fosfaten en moeten daarom alleen worden gebruikt als ze echt effektief zijn: bij bloed- en eiwitvlekken. Gaarne bericht Elders in het land kunnen huisvrou wen maar in zeer beperkte mate bijdra gen aan verbetering van het oppervlak tewater. Want daar zijn de industrieën van veel grotere betekenis. Op het industrieloze Texel met zijn betrekkelijke geringe hoeveelheid zoet oppervlakte water en de afwezigheid van invloed van grote rivieren e.d. ligt het anders. Mi lieubewust wassen is daarom ook veel meer de moeite waard. Mensen die willen experimenteren met het gebruik van minder wasmiddel, worden ver zocht hun bevindingen aan ons door te geven zodat kan worden vastgesteld of de Stichting Natuur- en Milieu gelijk heeft. Aan de balievan de bibliotheek bespaart het fotoregistratie-apparaat veel werk. Bij de Openbare Bibliotheek van Den Burg ging men vrijdag j.l. over op een nieuw belangrijk werkbesparend foto mechanisch uitleensysteem. Door deze nieuwe werkwijze is boverdien de kans op fouten aanzienlijk verminderd. De tot dusver gebruikelijke arbeidsin tensieve methode van het met de hand noteren van de lezerskaartnummers is hiermee vervallen. Er wordt voortaan van de lezerskaart, het te lenen boek en de genummerde uitleenkaart (pons kaart) een foto gemaakt die op een microfilm komt te staan. Aan de hand van de teruggekomen boeken met uit- leenkaarten kan de komputer later na gaan welke lener uiteindelijk zijn of haar boeken nog niet ingeleverd heeft. Met behulp van de microfilmbeeldjes worden deze leners dan opgespoord en aange maand. Om het nieuwe systeem in de praktijk te doen slagen is ieders medewerking nodig. Het volgende is daarbij belang rijk: de uitleenkaart moet altijd in het boek blijven (nooit eruit halen, verwisse len, verliezen, beschadigen etc.), de lezerskaart moet altijd meegenomen worden (niet beschadigen of vouwen) en bij het inleveren van de boeken wachten tot het bibliotheekpersoneel de uitleenkaart uit het boek heeft gehaald (niet de kaart er alvast uithalen). Bij verlies van de uitleenkaart wordt per kaart 71,— administratiekosten be rekend. De bijeenkomst die op 16 februari zou worden gehouden in „Ons Huis" te Den Hoorn in het kader van de win tergesprekken van de Texelse kerken, is een week verschoven. Het gesprek vindt dus plaats op donderdagavond 23 februari, aanvang 20.15 uur. I.aat hel overschrijven naar een Spaarsclcktrekening die een zeer hoge renle geeft. Uw geld blijft dagelijks beschikbaar. betaalt slechts IT van opgenomen bedragen. uua/t rraderiand - spaarspecialisten sinds 1817 Gezelligheid Een pot verse mosselen een knappend haardvuur Een kop erwtensoep Verse aardbeien Gewoon een kop koffie Havenrestaurant „TEXEL" giiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuminiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUH veer 5 jaar terug al eens op Schiermon- nikoog plaats, maar omdat er daarna s geen sponsor bereid bleek er geld aan te 1 besteden, is het toen bij deze ene keer gebleven. Voor de Vijfdaagse van de Waddenzee hebben zich inmiddels vol- doende sponsors aangemeld. Wat betreft het programma is alleen bekend, dat er dagelijks ritten van ongeveer 100 kilometer afgelegd zullen worden. Op Texel zou dit op heti parcours Bernhardlaan-Thijsselaan ge- beuren. De deelnemende wielrenners! zullen vermoedelijk per schip van het ene naar het andere eiland gaan en overnachten ook op dit schip. Volgens de organisatoren is de nieu- we „Vijfdaagse van de Waddenzee" vergelijkbaar met de Ronde van Neder-1 land. Mocht dit nieuwe wielerfestijn een succes worden, dan wil men proberen l§ er een jaarlijkse gebeurtenis van te maken. S Op initiatief van Schiermonnikoog 5 wordt deze zomer op de vijf Wadden- eilanden de zogenaamde „Vijfdaagse Ëvan de Waddenzee" voor beroepsren- ners gehouden. Er zal door ongeveer 50 professionals aan deelgenomen worden s De datums, waarop dit evenement ff plaatsvindt zijn 20, 21, 22, 23 en 24 juli. De start is op Schiermonnikoog, waarna achtereenvolgens Ameland, Terschel- ling en Vlieland bezocht worden. Het is de bedoeling dat de finalerit op Texel verreden wordt. De wedstrijd wordt opgezet door de heer Charles Ruys, die in wielerkringen bekendheid geniet als initiatiefnemer van de jaarlijkse Zesdaagse van Rotter- dam. In samenwerking met de heren Scholten (KNWU) en Bazuin (Schier- monnikoog) heeft hij de eerste stappen gezet om tot deze „Waddenvijfdaagse" te komen. Een dergelijk evenement vond onge aillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllljllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIfij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1