Cf roen c/\vartsjexeh in het harL> AANLEG FIETSPAD OOSTEREND BEGINT DIT VOORJAAR Bessie van ouwe Hoore JONGENSTURNPLOEG MAG NAAR LANDELIJKE FINALE VEEL PLEZIER BU MA TIG BLIJSPEL Ministerie van Landbouw kwam over de brug Lv/R „Voor drie dagen mijn vrouw' Dorpscommissies hadden praatje met Van Dis Gladde weg veroorzaakte diverse ongelukken Kind liep in wak Jachtgeweer lag op straat 1 DINSDAG 14 FEBRUARI 1978 TEXELSE 91e JAARGANG Nr. 9253 COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs 7 11,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom Uitgave: Langeveld Et De Rooy B.V., Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741 Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon (02220) 3543. Het ziet er naar uit dat in het komende voorjaar kan wor den begonnen met de aanleg van het fietspad Oosterend-De Waal-Den Burg. Bij de Dienst Landinrichting van het mini sterie van Landbouw bestaat nl. bereidheid om 40% van de totale kosten van het pad te dragen, wat neerkomt op een bijdrage van f668.000,—. De provincie geeft 30% (f501.000,—) onder voorwaarde dat de gemeente hetzelfde doet. De gemeente heeft zich inmiddels tot dat laatste bereid verklaard. Het gaat tot dusver om adviezen op ambtelijk niveau. Zodra de officiële be schikking (van de minister van land bouw en van gedeputeerde staten) af komen, kan de aanbesteding worden voorbereid. Het plan voor het zes kilo meter lange fietspad is bestekklaar. Vrijwel alle benodigde grond is ook al gemeentebezit. Van enkele particulieren moeten nog kleine stukken (met een gezamenlijke waarde van om streeks vijftigduizend gulden) worden aangekocht. Het ziet er naar uit dat dit geen bijzondere vertragingen zal ople veren. Enkele betrokken boeren nhebben zich al bereid verklaard grond voor 73,— per vierkante meter af te staan. Aktie Zoals bekend zijn door de gemeente herhaaldelijk vergeefse pogingen gedaan om voor het dringend noodza kelijke fietspad geld van de hogere overheid los te krijgen. Het zelf op tafel brengen van de benodigde 1,7 miljoen werd vrijwel onmogelijk geacht.Het lukte niet de Oosterenderweg opge waardeerd" te krijgen waardoor de aan- I van het fietspad automatisch voor een bijdrage in aanmerking zou komen. Ook als aanvullend werkprojekt maakte het Oosterender fietspad geen kans en het lukte evenmin om het pad als toeristisch rijwielpad aangemerkt te krijgen waardoor het leeuwendeel van de kosten zou worden gedragen door het ministerie van CRM. Bij de laatste afwijzing van provinciewege werd echter verwezen naar een tot dusver onbekend fonds bij het ministerie van Landbouw. Zonder veel hoop te heb ben richtte het college van B. en W. een verzoek tot Landbouw. De dorpscommissies van De Waal en Oosterend zijn bijzonder blij en vol daan over de jongste ontwikkelin gen. Dat nu resultaat is geboekt is ongetwijfeld mede te danken aan de hardnekkige aktie die de gazamen- lijke dorpscommissies de laatste tijd hebben gevoerd. Om schot achter de zaak te zetten kreeg Joh. C. Roeper van de dorpscommissie van Oosterend opdracht contact te zoe ken met gedeputeerde Van Dis, in het provinciaal bestuur belast met verkeersvraagstukken. Roeper benaderde Van Dis persoonlijk toen deze onlangs op Texel was ter gele genheid van de hoorzitting die over het streekplan werd gehouden in „De Lindeboom-Texel". Er werd een afspraak gemaakt voor een onder houd in Haarlem en dat werd woens dag j.l. gehouden. Een delegatie bestaande uit Roeper en de heren N. Luiken en S. Plaatsman van de dorpscommissie van De Waal legde aan Van Dis en zijn ambtenaren uit welke betekenis het Oosterender fietspad heeft in de Texelse verkeerssituatie. Gesteld werd dat het niet alleen ging om de verbin ding tussen de drie betrokken dorpen maar dat het pad ook een belangrijke funktie vervult voor het hele noordoos telijke deel van Texel. De alternatieve route door Spang werd door de Texelse deputatie als te gevaarlijk van de hand gewezen. Het is bovendien geen oplossing voor fietsers uit De Waal. Verder werd gewezen op de toeristische betekenis die het fietspad ook zou hebben. Afkeuring werd er over uitgesproken dat CRM wel vlot geld beschikbaar stelt voor minder noodzakelijke toeristische rijwielpaden maar dat het niet mogelijk is uit dezelf de belastingpot middelen te verwerven voor het Oosterender pad. Toezegging Van Dis deelde mee dat op ambtelijk niveau van „Landbouw" de toezegging was vernomen dat 40% van het rijwiel pad door de Dienst Landinrichting zal worden gevoteerd. Op de vraag wat Texel daar tegenover zou kunnen stellen moest men het antwoord uiter aard schuldig blijven, maar de deputatie gaf te kennen een bijdrage van dertig procent van zowel provincie als gemeente redelijk te vinden. Er alvast vanuit gaande dat het Texelse gemeentebestuur hiermee zou instemmen, was de zaak daarmee beklonken en kon als voorstel naar G.S. worden gestuurd. Onmiddellijk na terugkeer op Texel vervoegden Luiken, Roeper en Plaatsman zich in de B. en W. vergadering waar men zonder aar zelen met de gemeentelijke bijdrage van 30% akkoord ging uiteraard be houdens goedkeuring van de gemeenteraad. Een brief van die strek king werd de volgende dag naar Haar lem gestuurd. Geen probleem Tot dusver is de gemeente steeds uitgegaan van een eigen bijdrage van 20% (752.328, Het wordt nu 778.490,— maar dat is geen probleem want de laatste tijd werden de subsidie mogelijkheden voor het Oosterender fietspad zo somber ingezien dat er al een beetje ekening mee werd gehou den dat de gemeente voor de totale kosten zou moeten opdraaien. Binnenkort verschijnt onze uitgave: Een verzameling kinderliedjes die in de loop der jaren op Texel gezongen werden. 72 pagina's met veel illustraties. Verzameld door Anneke Paagman. Kom het model even inzien, en reserveer reeds uw exemplaar. Prijs f 13,60. Bij uw boekhandel vb Lange veld endeRooybv den Burg Texel De dorpscommissies hopen dat van gemeentewege scherp zal worden gelet op de verdere voortgang. Volgens de ter tafel liggende plannen zal de aanleg van het pad driekwart jaar vergen. Als dit tempo niet wordt versneld, lukt het dus niet het pad gereed te krijgen voor het feest Oosterend Present. Het fietspad zal over de hele lengte links van de Waalder- en Ooster enderweg liggen, gezien vanuit Den Burg. Het wordt een drie meter breed asfaltpad; ter hoogte van De Waal worden echter tegels toegepast om de daar liggende kabels e.d. bereikbaar te houden. Splitsing Het nieuwe fietspad krijgt twee aan- sluitingspunten met Den Burg. Bij de Georgiëweg komt nl. een splitsing zodat het pad zowel aansluit op de Waalderstraat als op de Kogerweg bij „Buitenlust" Bij laatstgenoemd punt wordt aansluiting gemaakt met het in de nabije toekomst aan te leggen fiets pad Kogerweg-Nieuwlanderweg. In het afgelopen weekend zijn in ieder geval drie ongelukken gebeurd als gevolg van de gladheid op de wegen. Er ontstond in alle gevallen slechts lichte schade. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Op de Westerweg kwam een gele Renault 4 zondagavond na een glijpartij in de berm terecht en liep hierbij schade aan het linker spatscherm en de achterbumper op. Bestuurder E.v.d.M. kwam met de schrik vrij, en onderging een blaasproef en een bloedproef. Zondagochtend vroeg liep de nieuwe Citroen Special van L.M.C.G. uit Oude- schild schade aan voorbumper en lin- kerachterportier op. Ook dit ongeluk, dat plaatsvond in de nabijheid van de kruising Pontweg-Redoute, werd ver oorzaakt door het gladde wegdek. J.v.S. kwam maandagochtend op het politiebureau vertellen dat hij bij een slippartij op de hoek van de Thijs- selaan en de Drijverstraat een auto had geraakt waarvan de eigenaar hem onbekend was. De auto stond langs het trottoir geparkeerd. De vorst en de daarmee gepaard gaande ijspret heeft tot dusver in slechts een geval handelend optreden van een arts nodig gemaakt. In de loop van zaterdag kwam een kind bij het schaatsen in een wak van de vijver aan de Elemert terecht en werd door een voorbijganger gered. Politiemensen brachten de verkleumde jongen naar dokter Coutinho. Kort daarop kon het door de ouders worden afgehaald. Het jachtgeweer dat sinds vorige week zondag door een inwoner van Den Burg werd vermist is weer terecht. Een voorbijganger had het op straat ge vonden en het zolang thuis opgeborgen in de veronderstelling dat de eigenaar zich wel zou melden. Die had na de vermissing direkt de politie ingescha keld. Het geweer (waarde 74.000, blijkt achteraf door de eigenaar tegen de auto gezet te zijn waarop deze was weggereden Niet alleen in verband met de uit voering die de Texelse gymnastiek vereniging in de Burgemeester De Koninghal hield maar tevens door de deelname aan tumevenementen in Opmeer en Tuitjenhom hadden vooral de jeugdleden van deze MST- afdeling een zwaar weekend. Zaterdagmiddag nam de jongens- ploeg deel aan de provinciale kam pioenschappen in Opmeer en behaalde daarbij een eervolle derde plaats. Dit resultaat geeft recht op deelname In de propvolle zaal van „De Buteriggel" heeft de Koger to neelvereniging „De Duinkan- ters" zaterdagavond laten zien dat men van een matig stuk toch nog zoveel kan maken dat het publiek zich van pret de tranen uit de ogen moet vegen. Veel verhaal zat er niet in de klucht „Voor drie dagen mijn vrouw" maar zeker is in ieder gevat wel dat menig bezoeker zaterdagavond na afloop van het spektakel kon uitroe pen: „En gelachen dat we hebben Schrijver Leo Milius had voor zijn blij spel vrijwel alle mogelijke cliché's van de rommelzolder gehaald. Vertrouwde recepten kwamen er rijkelijk in voor. We noemen hiervan bijvoorbeeld: het lelijke meisje dat een knappe vrouw wordt, een doordrammerige moeder, een bemoeizieke tante, een mallotige echtgenoot en een drankzuchtige buur man. Dit alles gecombineerd met vaderlandse liederen als „Hoepe/depoep zat op de stoep" en ,,De uil zat in de olmen" zotgde dan ook voor een melée van humor, zogenaam de humor en platvloersheid die bij me nigeen op de lachspieren werkt. Zwak verhaal Zoals gezegd stelde het verhaal niet zo bijster veel voor. Twee boezemvrien den (Rob en Bennie) zijn allebei verliefd op Gerrie hun huisgenote. Maar de een wil de ander niet kwetsen en daarom zwijgen beiden angstvallig Bennie en Gerrie hebben zich in alle stilte ver loofd. Dan schrijft Robs tante Louise dat ze hem met oom Wilfred komt op zoeken. Rob schrikt zich een ongeluk. Van tante Louise is hij financieel afhan kelijk. Hij schreef haar in de afgelopen jaren de ene leugen na de andere. Tante is in de waan dat Rob getrouwd is en inmiddels ook al een dochtertje heeft. Loesje, het buurmeisje van Rob en Bennie weet een oplossing. Zij stelt voor dat Gerrie dan maar voor drie dagen dat tante op bezoek komt als Robs vrouw door het leven moet gaan en aldus geschiedt. De verwikkelingen zijn niet mis. De hospita van Rob en Bennie (Trees) bemoeit zich er mee en vooral haar dochter Sjoukje doet een flinke mallotige duit in het zakje. Om tante Louise ook in haar wens om een baby te mogen bezichtigen niet te kwetsen stelt buurman Toon ook nog een baby beschikbaar Zelfwerkzaamheid Hoewel ,,De Duinkanters" in tegen stelling tot de andere Texelse toneel verenigingen eigenlijk niet over een goede toneelzaal kunnen beschikken weet men zich met de akkommodatie in ,,De Buteriggel" goed te redden. Men heeft een (zelf getimmerd) stevig toneel met een decor dat een stootje kan velen. Voor deze keer had men een heus aanrecht op het podium getim- De Duinkanters" na de uitvoering van het blijspel Voor drie dagen mijn vrouw"; voorste rij vtnr. Juulke Swart- hof, Adriaan Schoo, Elly Veldman, mevr. Trix Eelman-Dros, mevr. Janke Daalder-Pranger, Yolande Daalder, mevr. Sara Kamp-Pranger, Klaas Bonne en Harry van Splunter. Achter Juulke Swarthof staat Paul van der Vis en achter Yolande Daalder is mevr. Janna van Eg- mond-van Tatenhove gedeeltelijk zicht baar. merd, en zag de aankleding van het toneel er goed uit. Er moet aan toege voegd worden dat het door de beschik bare ruimte allemaal wat klein uitgeval len is waardoor men elkaar op de bühne al gauw voor de voeten loopt. Van de meespelenden, in het dagelijkse leven vrijwel allemaal familie van elkaar, sprong de rol van Yolande Daalder er echt uit. Hoewel zij eigenlijk geen hoofdrol had vervulde zij wel een geen hoofdrol had vervulde hij wel een soort rustgevende overbrugging tussen de scènes waarin talloze kolderieke toestanden voorkwamen. Dat toneelspelen in de familie zit bewees de moeder van Yolande Daalder (mevrouw Janke Daalder- Pranger) die voor het eerst op de planken stond en haar rol als tante Louise bijzonder vlot bracht. Het bazige tegenover haar man Wilfred (Adriaan Schoo) kwam er uit stekend uit. Zij toonde zich een echte aanwinst voor de Koger toneelvereni ging en is hopelijk nog eens (in een serieuzer stuk) te zien. Adriaan Schoo die oom Wilfred ge stalte gaf deed dit op zijn bekende wijze: rolvast maar soms iets te ner veus. Klqas Bonne die de vader van Louise uitbeeldde deed dit vaak iets te grof. Het werd hem uiteraard grotendeels door het tekstboekje ingegeven maar aan de landelijke finale. Samen met een 8 leden tellende meis- jesgroep namen dezelfde vijf jongens zondag deel aan de B-wedstrijden in Tuitjenhorn. Hierbij waren in de jon gensafdeling de eerste vijf plaatsen voor Texelaars (Rob Voebel, René Eel- man, Paul Voebel, Ruud Zoetelief en Gerko Praamstra). Bij de meisjesafdeling kwam Carla de Grave op een goede zesde plaats. Opmeer In Opmeer traden zaterdag de top- jeugdploegen van Noordholland met el kaar in het strijdperk. Er werd voor Texel deelgenomen door Martin Voebel, Paul Voebel en Gerko Praamstra. Temeer omdat de ploeg door een blessure van Jaco van Trigt ernstig werd gehandicapt was de behaalde derde plaats des te eervoller. Het Texelse viertal plaatste zich met dit resultaat voor deelname aan de Neder landse jeugdkampioenschappen. Eerste bij deze wedstrijden werd de ploeg van de Gymnastiekvereniging Heemstede die 114,70 punten scoorde. Op de tweede plaats eindigde het Amsterdamse DOS (111,25 punten) en als derde de Gymnastiekvereniging Texel dat met een niet al te grote ach terstand (105,90 punten) met vertrou wen de Nederlandse kampioenschap pen tegemoet kan zien. (Lees verder op pagina 3 door zijn uitbundigheid en zijn luidruch tige aanwezigheid ging nogal wat van de tekst van zijn tegenspelers verloren. Al met al moet gezegd worden dat ook hij goed uit de voeten kan op het toneel. Lelijk eendje De show werd zaterdagavond gesto len door Janna van Egmond-van Taten hove in haar rol als Sjoukje, het lelijke eendje dat tenslotte toch een fiere zwaan bleek te zijn. Als slissende, domme, bijziende dochter van hospita Trees bleek zij voorzien van bril en betere kledingstukken tenslotte toch wel apetijtelijk voor de student Rob die de oorzaak van alle toestanden was. De rol van Rob werd gespeeld door Harry van Splunter die dit iets te gekunsteld deed wat veroorzaakt werrd door het feit dat hij te duidelijk wilde praten. Ook Paul van de Vis als Bennie bezondigde zich daar aanvankelijk aan maar kwam naar mate het stuk vorderde wat beter op gang. Bij beiden kon het echter nog vloeiender. Erg overtuigend was de rol van mevrouw Sara Kamp-Pranger als Trees de eigenaresse van het huis waarin Rob, Bennie en Gerrie wonen. Evenals haar zuster (mevrouw Janke Daalder- Pranger) speelde zij haar rol erg vlot. De scène waarin haar dochter Sjoukje haar eindelijk de waarheid zegt en Trees in snikken uitbarst kwam erg goed over. Elly Veldman in de rol van Gerrie (de vriendin van Rob en de verloofde van Bennie) speelde rustig en vrijwel precies zoals voorgeschreven. Niet overdreven maar wel duidelijk. De regie van de voorstelling in ,,De Buteriggel" was voor de tweede maal in handen van Henk Velman die zich goed voor zijn taak heeft gekweten. Als souffleuse trad Trix Eelman-Dros op die dit uitstekend deed. Na afloop werd voor haar extra ge applaudisseerd omdat zij, ondanks een griepoaanval, toch persé aan de voor stelling had willen meedoen. Juulke Swarthof zorgde zaterdag voor het grimeerwerk van ,,De Duin kanters".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1