Woensdagmiddag kortebaanwedstrijd op Rogsioot Kogers maakten eigen ijsbaan Winterconcert KTF-DEK na de pauze prima WELLUIDEND INTERMEZZO VAN MONKEYS REVIVAL Nü TE KOOP. DEGELDGIDS VOOR HET VISSERS VOOR 70MILLE OEROET Trouwe leden gehuldigd Texeltoerist Jaarvergadering Bond voor ouderen Vergadering De Wielewaal Tandtechniker vestigt zich op Texei een bankvan deze tijd Deze week bestaat voor het laatst gelegenheid om evenementen e.d. op te geven voor vermelding in de voorjaarsuitgave van Texeltoerist" Het was oorspronkelijk de bedoe ling dit nummer op 18 maart te laten verschijnen, maar het wordt nog een week eerder omdat dan ook do vroegste paasvakanties beginnen. Het nummer heeft dan ook betrek king op de periode 11 maart-13 mei. Redaktie Texeltoerist Ip.a. Texelse Courant) Op vrijdag 24 februari houdt de Alge mene Nederlandse Bond voor Ouderen afd. De Cocksdorp-Eierland een jaarver gadering, waarop men in de gelegen heid wordt gesteld kennis te maken met de heer N. Nagtegaal. De heer Nagte- gaal, beleidsmedewerker van de Stich ting Voorziening Ouderen, zal een inlei ding houden op het thema Iedere tijd is leeftijd". Naast deze inleiding komen de gebruikelijke agendapunten aan de orde. De jaarvergadering vindt plaats in het Eierlandse Huis en begint om 15.30 Woensdagmiddag a.s. zullen op de Rogsioot bij De Cocks- dorp kortebaanwedstrijden voor heren worden gehouden om het kampioenschap van Texel. Begonnen wordt om 13.00 uur. Deelgenomen kan worden door leden van de Texelse ijsclubs. De orga nisatie berust bij de Texelse Ijsbond. De te rijden afstand is 160 meter. Dat is voor het eerst op Texel want tot dus ver gold hier de speciale „Texelse" lengte van 250 meter. De laatste kam pioen op deze afstand was Jan van Bennekom; hij is in het bezit van de wisselbeker. Het is de bedoeling dat deze beker niet opnieuw wordt verde digd, doch een plaatsje zal krijgen in het gemeentearchief. De Ijsbond zal een nieuwe beker uitloven. Dat van de „Texelse" afstand van 250 meter om praktische redenen zou worden afge stapt, is enkele jaren geleden al aange kondigd. De wedstrijd van woensdag wordt verreden volgens het afvalsysteem en volgens het officiële KNSB-reglement. TEXELSE^COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs /II,per kwartaal Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., 70 cent incasso; los 45 cent. t 1 J Postbus 11Den Burg, telefoon (02220) 2741 Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; 0 Y! 4 i i/I r*T 0 'VPC 1 Tt l/l PT l/l T*T Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. V-^f 1/114/xA I L f EviPr J r/r 't/ v v rt/l/r! I telefoon (02228)266en Wessel Post, Burdetstraat 17, Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom J Den Burg, telefoon (02220) 3543. DINSDAG 21 FEBRUARI 1978 91e JAARGANG Nr. 9255 Er wordt druk geschaatst op Texel. Bijna overal is het ijs houwes al laat de kwaliteit hier en daar te wensen over, een gevolg van het kwakkelweer in het begin van de vorige week en de sneeuwval daarna. Het ijs van de speelweide in Den Burg was (mede door vernielzucht) zo slecht dat de baan totaal moest worden vernieuwd door er (met behulp van een brandweerpomp) een laag water op te zetten, die in de daarna volgende nacht bevroor. In De Koog is men er in geslaagd een fraaie ijsbaan van ongeveer een halve hectare aan te leggen op het parkeerterrein bij de Nikadel. Naar aanleiding van opmerkingen in de vergadering van de dorpscommissie waaruit de wenselijkheid van een veilige ijsbaan in de buurt van het dorp naar voren kwam, werd besloten op de parkeerplaats een kunstmatig meer aan te leggen en dit te laten bevriezen. Het meer werd gevormd door het maken van dijkjes. Met behulp van een brandweerpomp van de gemeente werd tussen de dijkjes een dunne laag water gezet. Bij het projekt was ongeveer vijftien man betrokken. Belangrijk orga niserend en bemiddelend werk werd verricht door mevrouw Henstra en de heer Huisman van gemeentewerken. Het was wel teleurstellend dat sommige onverlaten het initiatief blijkbaar niet op prijs stelden want zij slaagden er in het dijkje enkele malen te vernielen waar door het water wegliep. Mooie baan Maar ondanks deze tegenslagen be schikte men zaterdag over een prachtig bevroren baan die sindsdien door de jeugd wordt gebruikt. Het is een op lossing die elders navolging kan verdie nen. Economisch gezien is het nauwe lijks aanvaardbaar een speciale ijsbaan aan te leggen die slechts een zeer korte tijd van het jaar (of helemaal niet) kan worden gebruikt. Het onder water zetten van een parkeerterrein dat 's winters toch niet wordt gebruikt is dan een uitstekend idee. Bij de aanleg of uitbreiding van parkeerterreinen zou er zelfs rekening mee kunnen worden ge houden door het terrein waterpas en enigszins verdiept uit te voeren. Om het terrein als schaatsbaan geschikt te maken zou men dan geen kwetsbare dijkjes hoeven aan te leggen doch kunnen volstaan met het dichtstoppen van de rioolputten in het terrein. De foto geeft een beeld van de ijspret op de zelfgemaakte Koger ijsbaan. De Texelse vissers, die samen met enkele Noordhollandse collega's zich vrijdag voor de economische politierech ter in Alkmaar moesten verantwoorden voor het overtreden van de vangstbe perkende maatregelen, zijn samen voor ongeveer f70.000, beboet. De 12 Texelse visserijbedrijven die moesten verschijnen kregen boetes die varieerden van twee maal f5000,— of 200 dagen, waarvan de helft voorwaar delijk met een proeftijd van 2 jaar, tot f100,— voorwaardelijk. In zijn uitspraak verklaarde de Alk- maarse politierechter mr. B. Posch, dat hij begrip had voor de problemen van de vissers, maar dat hij er niet aan ont kwam de wet toe te passen. Hij vond dat een rechter de wet niet op zijn inhoud mag beoordelen. Mr. Posch meende, dat wel degelijk maatregelen genomen moeten worden. Hij wist zich hierbij gesteund door een groot deel van de vooral jongere vissers. De rechtbank president verklaarde dat hij in zijn loop baan als economisch politierechter nog nooit een dergelijk ingewikkeld pro bleem als dat van de vissers meemaakte. Een oplossing kon mr. B. Posch niet geven. Die ligt volgens hem „op hoger, ministerieel, regeringsniveau". Vrijdagavond a.s. houdt de Stichting Dorpshuis De Wielewaal te De Waal de jaarvergadering, aanvang 20.00 uur. De agenda vermeldt onder meer de be stuursverkiezing waarbij mevrouw A. Witte-Rijk en de heer N. Luiken aftre den doch herkiesbaar zijn. Voor het vervaardigen en repareren van kunstgebitten kunnen de Texelse tandartsen voortaan terecht op Texel. Want op het adres Sommeltjesweg 3 in De Waal vestigt zich deze week tand techniker J. van Kralingen uit Den Helder. Tot dusver oefende hij zijn beroep uit in dienst van de marine. De heer Van Kralingen kocht aan de Sommeltjesweg de woning van de familie Former, met bemiddeling van makelaarskantoor Aarts Franken uit De Koog. Het nieuwe aannemersbedrijf TEBO bouwt bij de woning een extra ruimte waarin het bedrijf wordt onder gebracht. De Texelse tandartsen waren voor reparatie en fabricage van prothe sen tot dusver aangewezen op Leeuwarden Geen stormloop Het Koninklijk Texels Fanfa rekorps en DEK hebben zater dagavond onder leiding van Hans Mulder in de Burgemees ter De Koninghal een winter concert gegeven waarvan het overgrote deel van het publiek bijzonder heeft genoten. Er werd dan ook overwegend goed gespeeld, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat het korps het vorig jaar nog be langrijk beter deed. Vooral in het gedeelte voor de pauze waren wat slordigheden en technische onvolkomenheden te beluisteren. In het tweede gedeelte ging men meer op de amusementstoer, een genre waarin het korps blijkbaar veel meer plezier heeft. KTF/DEK trad op in meerdere ge daanten. Na de pauze hoorden we een dertien man sterke selectie als „Dixielandkapel" een uitstekende prestatie leveren. Dat geldt ook voor de bijdrage die de onlangs herboren dixielandgroep „Monkeys Revival" aan de uitvoering leverde. Het optre den van de jeugdband van KTF/DEK gaf een ander, leuk accent aan de uitvoering waardoor de avond als geheej een goede indruk' achter liet. Toch is het merkwaardig dat het grote KTF/DEK korps niet tot een beter gehalte kwam. Feit is dat de presta ties in de afgelopen vijf jaar voortdu rend zijn gestegen en dat ook de pres taties die op het concours ten beste worden gegeven, geen twijfel laten be staan over de kwaliteit. De foutjes die we nu hoorden riepen herinneringen op aan een inmiddels al ver verleden. Het meest storend waren de ongelijke inzet ten en het incidenteel niet helemaal meekomen van de bugels. die grotere belangstelling maar zeer ge deeltelijk. We zullen het er maar op houden dat de profeten in eigen land niet worden erkend en dat de televisie in de warme huiskamer wordt verkozen boven een verblijf in die akelig ver weg gelegen, weinig gezellige Burgemeester De Koninghal. Het zou de moeite waard zijn een concert zoals dat zater dag werd gegeven (dus ook met de Monkeys) eens te herhalen in het zo merseizoen in De Koog of in Den Burg. Net als de telkens weer succesvolle Taptoe Texel zou zoiets een paar dui zend toeschouwers kunnen trekken. Goede opening De uitvoering werd geopend met de Veteranenmars van Wichers. Deze werd prima gebracht. Het op de been houden van een behoorlijke drumband met majorettes is een moeilijke zaak voor het Texels Fanfare. Op dit mo ment beschikt men over tien tamboers die nog niet foutloos trommelen, maar zeker op de goede weg zijn. Majorettes ontbreken, niet omdat er geen meisjes zijn die dit werk willen doen maar door gebrek aan iemand die de leiding wil nemerj. Voorzitter P. J. Koorn deed dan ook een beroep op het publiek om uit te zien naar een persoon die leuk (Lees verder op pagina 2) Koninklijk Texels Fanfarekorps met tamboersen D. E. K. aan het begin van het zaterdag gehouden winterconcert. Maar het is een feit dat dergelijke gebreken alleen worden opgemerkt door mensen die er scherp op letten. Het moet voor de muzikanten die er maandenlang voor hebben gerepeteerd een teleurstellende ervaring zijn dat het publiek voor zo'n winterconcert niet storm loopt. De zaal van de Burgemees ter De Koninghal was lang niet vol; bij de uitvoering die de avond tevoren in 't Skiltje te Oudeschild was gehouden was het ook niet druk. Een gemiddelde Texelse toneelvereniging trekt met minder inspanning meer publiek. Houden de Texelaars niet van blaasmu ziek? Blijkbaar toch wel, want als de Marinierskapel of een ander landelijk be faamd ensemble naar het eiland komt, komen ze wel in grote drommen opzet ten. Het kwaliteitsverschil rechtvaardigt rmteftand

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1