(jroen 'wartsjexelsin het harL> ZELFS OSKAM WIST NIETS VAN DIT SUBSIDIEPOTJE. HANDELWIJZE SBB IN KWESTIE RAN VERWERPELIJK Maak eind aan onzekerheid van volkstuinders Den Burg" DEGELDGIDS VOOR HET NU TE KOOP... Moete ze d'r uut burgemeester? Burgemeester over fietspad Oosterend: /paarbank Waddenvereniging praat over de visserij „Hoeveel jaar geef je hem nog?" FRIDT BLANKEN IN RONDVRAAG RAADSVERGADERING Kwelling van dieren is gevolg van reglement reume oud-strijders een bankvtut deze tijd Het Ópen Boek Scholiere brak been RIJDAG 24 FEBRUARI 1978 TEXELSE 91e JAARGANG Nr. 9256 'erschijnt dinsdags en vrijdags. ostgiro 652. Abonnementsprijs 711,— per kwartaal r 70 cent incasso; los 45 cent. lankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; labobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom COURANT Uitgave: Langeveld Er De Rooy B.V., Postbus 11Den Burg, telefoon (02220) 2741 Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon (02220) 3543. Welk effekt heeft het optreden in de dorpscommissies van De laai en Oosterend gehad bij het zeroveren" van het belangrijke ets pad Den Burg-Oosterend? In de nsdag gehouden raadsvergadering eek dat daarover verschil van me ng kan bestaan. Een feit is dat de irheugende beslissing dat voor het ld geld beschikbaar kon worden isteld uit de pot van de Dienst indinrichting voor het eerst werd teegedeeld aan vertegenwoordi- ers van de dorpscommissies toen eze in Haarlem een gesprek hadden 5 iet gedeputeerde Van Dis, maar - insdagavond kon uit woorden van b burgemeester worden opgemaakt at die gunstige beslissing ook wel >nder het bezoek van de dorpscom- lissieleden zou zijn afgekomen. Want het is de gemeente geweest e een beroep heeft gedaan op het tot jsver onbekende fonds van de Dienst indinrichting; op dat verzoek is gun- ig beschikt. Overigens was de burge- eester ervan overtuigd dat de aktie e de dorpscommissies de laatste tijd ibben gevoerd hebben bijgedragen in het uiteindelijk resultaat, maar het de provincie geweest die naar aanlei- ng van de door de gemeente Texel rstrekte gegevens kontakt opnam et de Dienst Landinrichting. B. en W. ibben bepaald geen afwachtende iuding ingenomen. Toen ideputeerde Staten onlangs in ver- nd met een hoorzitting voor het eekplan op Texel waren heeft het illege, vrijwel op hetzelfde moment de dorpscommissies dat deden, nog het grote belang van het fietspad iwezen. Merkwaardig De gemeenteraad vond het echter Bt zo balngrijk hoe de eer precies oet worden verdeeld. Feit is dat het id er komt, al vond het Pakt-raadslid ink Beumkes het wel merkwaardig it er blijkbaar potjes met geld zijn larvan niemand afweet. Als bekend as geweest dat de Dienst Landinrich- ig geld voor fietspaden beschikbaar It, was het Oosterender fietspad er isschien al lang geweest. Beumkes nd het ook jammer dat het niet is lukt de Oosterenderweg tot tertiaire t !g op te waarderen. f Gerard van der Kooi van de VVD nd de gang van zaken bevreemdend. t de door B. en W. verstrekte stuk- in had hij de indruk gekregen dat ast alle lof aan de dorpscommissies komt inplaats van aan de wethouder zich toch enorm voor deze zaak i eft ingespannen. „Hebben de dorps- mmissies een pot ontdekt waarvan "w«/t oadarlond- het gemeentebestuur geen weet had?" Dat laatste ontkende de burgemeester. „Door zowel de dorpscommissies als het gemeentebestuur is een beroep gedaan op het geld van Landinrich ting. Maar de dorpscommissies hedden het geluk dat ze meteen de uitslag kon den vernemen". Jan van Asselt vond de handelswijze van gedeputeerde Van Dis merkwaar dig. Hij informeerde op welke wijze het fietspad zal worden aanbesteed. Nog meer geld? Kees Koorn van het CDA was nieuwsgierig of het potje van Landin richting nu helemaal leeg is. Als er nog meer geld is zou ook een fietspad van Den Burg naar Den Hoorn kunnen wor den aangelegd. J. C. Dros had uitgerekend dat het Oosterender fietspad per meter tweemaal zo duur is als het fietspad langs de Postweg naar De Cocksdorp en vroeg eeen verklaring daarvan. De burgemeester zei dat de hele gang van zaken rondom het fietspad ook voor het college verbazingwek kend is geweest. Dat er geld was bij de Dienst Landinrichting wist niemand. Zelfs de heer G. A. Oskam, die toch zeker geen onbekende is in subsidieland, kende dit fonds niet. Of het potje nu leeg is, is niet be kend. De toezeggingen van de pro vincie zijn inmiddels telefonisch bevestigd zodat er geen reden voor twijfel is. Hoe het pad zal worden aanbesteed hangt af van de voorwaarden die zijn rijk in dergelijke situaties stelt. Het zal wel een openbare aanbesteding worden, wellicht met een beperkt aantal aannemers. Dat het pad per meter duurder is dan het De Cocks- dorp-pad is begrijpelijk want de prijzen zijn sedert de aanleg van het laatstge noemde pad fors gestegen en boven dien zijn er bij het Oosterender pad enkele kostenverhogende omstandig heden. De voor het Oosterender pad benodigde gronden zijn vrijwel allen verworven. De raad ging zonder aarzelen akkoord met een begrotings post van 7501.000,— zijnde het ge meentelijke aandeel van 30% (oor spronkelijk was 20% geraamd) in de kosten van het fietspad. Transaktie van de eeuw De aankoop van ruim 60 ha agra rische grond van de erven Jochems kreeg de stem van Daan Schilling van Texels Belang tegen. Zoals bekend gebruikt de gemeente de grond om boeren schadeloos te stel len die grond zullen moeten afstaan voor het recreatiebos. Volgens een verkavelingsplan dat op dit moment nog niet bekend is, zullen bos en agrarisch land zodanig worden inge deeld dat de agrarische struktuur ermee gediend is. Schilling wilde de aankoop niet goedkeuren omdat hij zich eerst een oordeel over dit verkavelingsplan wilde vormen. De andere raadsleden hadden daar echter wel vertrouwen in en uitten geen bezwaar. Het verkavelingsplan is opgesteld door de Stichting Agrarisch Texel waarvan het raadslid Witte een der bestuurders is. Deze bracht naar voren dat de aankoop een gelukkige zaak is, alleen al omdat nu eventuele andere gegadigden met bedoelingen waarmee de gemeenschap veel minder is gediend, de pas wordt afge sneden. Gerard van der Kooi van de WD wilde weten hoe lang het kan duren voordat de bosgrond aan het rijk wordt overgedragen en of dan naast de kost prijs ook de rente kan worden doorbe rekend. (Lees verder op pagina 2) „Vissen en vissers' is het thema van de jaarvergadering van de landelijke vereinging tot behoud van de Wadden zee op zaterdag 11 maart aanvang 10.00 uur in de schouwburg van Den Helder. In het middaggedeelte van de bijeenkomst [aanvang 13.30 uur] zullen over de visserijproblematiek. Inleidingen worden gehouden door de deskundigen Dr. A. Boddeke en Dr. H. A. H. Boelmans Kraneburg. Op de agenda staat ook de vertoning van de film „Hebben en houden van de Noordzeevisserij" van Piet Windmeyer. De ochtend is uitgetrokken voor het huishoudelijke deel van de vergadering. Daartoe hoort onder meer de bestuurs verkiezing, waarbij het Texelse be stuurslid Dr. Peter de Wilde niet herkies baar is. Als nieuwe kandidaat heeft het bestuur voorgesteld de biologiestudent J. J. Feenstra. Tenminste tien leden zijn gerechtigd tot uiterlijk een week voor de vergadering tegenkandidaten te stellen. De raadsleden Daan Schilling van Texels Belang en Jan Witte van het CDA hebben op zeer scherpe wijze hun afkeuring uit gesproken over de wijze waarop Staatsbosbeheer heeft onder handeld met de agrariër S. Ran over de aankoop van de boer derij „Klein Zwitserland" in Zuid-Haffel. Ran voelde daar wel voor, maar toen bleek dat er veel meer geld op tafel moest komen: voor een half bunder land werd een bedrag gevraagd dat neerkwam op 7110.000,- per hectare en voor de opstallen werd 750.000,— Zoals onze lezers zich zullen herin neren wilde Ran een agrarisch bouw blok in deze omgeving om een voor hem dringend noodzakelijke schuur te kunnen bouwen. Dat stuitte op verzet omdat men in het landschappelijk kwetsbare Hogeberggebied liever geen nieuwbouw toelaat. Het zag er naar uit dat Ran toch op kostelijke wijze zou kunnen worden geholpen. Staatsbos beheer, in deze handelende namens het Ministerie van CRM, bood Ran de boerderij „Klein Zwitserland" aan (met een stuk land) voor slechts 758.000,— Het is nog onzeker of de volkstuintjes aan de zuidkant van Den Burg nabij de AOT- garage in stand kunnen blij ven. De volkstuinvereniging heeft een voorlopige overeen komst met de gemeente wat betreft het gebruik van de grond, maar er is nog steeds geen bestemmingsplan waarin de aanwezigheid van het tuin tjescomplex wordt geregeld. In de rondvraag van de dins dag gehouden raadsvergade ring brak Fridt Blanken van het Pakt een lans voor de volkstuinders en vroeg het col lege met spoed te zorgen voor meer zekerheid, bijvoorbeeld door voor het tuintjescomplex een apart plan te maken. In het verleden heeft de Werkgroep Landschapszorg zich verzet tegen de aanwezigheid van de tuintjes op deze plaats. Het zou vooral in verband met het aangrenzende Hogeberggebied een vorm van landschapsbederf opleveren. Blanken was van mening dat het verzet van Landschapszorg nauwelijks grond meer heeft omdat het verbod om in het Hogeberggebied grasland te scheuren van de baan is. Hij wees er op dat de volkstuintjes een belangrijke welzijns voorziening vormen waaraan de huur ders emotioneel sterk zijn gebonden. Er zijn jaren nodig om een goede tuin op te bouwen en het zou ook daarom bijzonder naar zijn, als de tuinders naar een ander gebied zouden moeten ver trekken. Samenhang De burgemeester legde uit dat er geen sprake van is dat de volkstuintjes als een op zichzelf staand gegeven kunnen worden beschouwd. Ze maken deel uit van het nog uit te werken be stemmingsplan voor Den Burg-zuid. De wenselijkheid om de tuintjes te handha ven op deze plaats moet worden afge wogen tegen andere balangen in de omgeving en dat heeft niet alleen te maken met het al of niet „zwart" maken van het Hogeberggebied. De burgemeester, die er op zichzelf geen bezwaar tegen had dat de tuintjes op deze plaats worden gehandhaafd, zei dat de regeling die uiteindelijk uit de bus zal komen in ieder geval een defini tieve zal zijn waarbij de bestemming „volkstuintjes" zal worden gehanteerd met alle daaraan verbonden rechten en plichten wat betreft de aanleg en bouw van de benodigde voorzieningen. Verkeersonderwijs Op 13 maart komt een functionaris van Veilig Verkeer Nederland naar Texel om informatie te geven over de mogelijkheden voor praktisch verkeers onderwijs op de scholen. Dit kreeg Cor Ellen van het Pakt desgevraagd te horen van de burgemeester. Ellen heeft in het verleden herhaaldelijk gewezen op de noodzaak van verkeersonderricht op de scholen. Vroeger werd daaraan veel meer gedaan dan tegenwoordig. De dorpscommissie van Oude- schild heeft een brief geschreven aan Gedeputeerde Staten van Noord holland waarin wordt gewezen op het gevaar dat De Rede oplevert. Deze belangrijke verbindingsweg tussen Oudeschild en de Pontweg is veel te smal, wat blijkt uit de thans totaal kapotgereden bermen. Fridt Blanken van het Pakt zei het met de dorpscommissie eens te zijn. Trage voortgang Wie binnen het beschermd dorpsge zicht van Den Hoorn iets wil bouwen of verbouwen krijgt te maken met de con sulent van monumentenzorg. Deze moet beoordelen of bouwplannen zodanig zijn ontworpen dat ze in het dorpsbeeld passen. Dit kan uiteraard vertraging opleveren. De heer Beumkes in Den Hoorn die zijn grote schuur aan het Hoge Achterom als gevolg van brand kwijtraakte ervaart dit momen teel Hij heeft dringend een andere schuur nodig omdat hij nu gedwongen is zijn spullen ergens anders op te slaan. Hij liet een bouwplan ontwerpen maar van uitvoering zag hij af omdat het te duur zou worden. Een tweede bouwplan zit nu al geruime tijd in de „molen" maar er is nog steeds niet op gereageerd. Jan van Asselt van Texels Belang had voor deze aanpak weinig goede woorden. Vooral in een geval als dit moet op zo snel mogelijke wijze aan herbouw worden meegewerkt. Van Asselt vond ook dat besluitvorming rond de appartenten van „Bispinckhof" veel te traag gaat, in tegenstelling tot andere zaken die de gemeente kennelijk wel belangrijk vindt zoals de „Bosch en Zee"-appartementen voor de RST en de aankoop van een grote oppervlakte agrarische grond in noordelijk Texel. Dierenkwelling Kees Koom van het CDA ging in op de dierenkwelling bij de nood- slachtplaats die het gevolg is van formeel ambtelijk handelen. Zoals bekend moeten dieren die voor noodslachting worden aangeboden soms een hele nacht wachten alvo rens uit hun lijden te worden verlost omdat de dierenarts die bevoegd is de keuring uit te voeren uit Den Helder moet komen en dus pas de volgende ochtend op Texel kan zijn. Koom sprak van een onhoudbare toestand en vond dat een plaatselij ke dierenarts de bevoegdheid moest krijgen keuring uit te voeren. Volgens hem was het op de andere Waddeneilanden op een dergelijke manier geregeld. De burgrmeester kon niets anders doen dan vaststellen dat een plaatse lijke dierenarts de keuring nu eenmaal niet mag uitvoeren volgens het regle ment waaraan de Vleeskeuringskring Den Helder zich nu eenmaal heeft te houden. De enige mogelijkheid is dat op Texel (weer) een keuringsveearts wordt gevestigd. Op een vraag van J. C. Dros zei de burgemeester dat het reglement van de Vleeskeuringskring geen Helderse aangelegenheid is, maar een zaak van de Noordhollandse in spectie. Plantsoen weg Daan Schilling van Texels Belang vroeg opheldering over het kappen van een plantsoentje voor de appartemen ten „Sonnenhof" in De Koog. Het plantsoentje is vervangen door een par keerterrein, iets waaraan omwonenden zich hebben geërgerd. Uit het antwoord van het college bleek echter dat het om particulier terrein ging en dat de veran dering de instemming had van de ge meente. (advertentie I.M.) DRIEENVEERTIG TEXELSE VOLKSVERHAALTJES berekend. Die prijsstijging zou het gevolg zijn geweest van een vergissing. De onderhandelaar van Staatsbosbe heer had per ongeluk het BTW-bedrag genoemd inplaats van de eigenlijke kostprijs Het was voor Ran geen haalbare kaart. Hij zag dan ook van het aanbod af en hield vast aan zijn verlangen om aan de andere kant van de weg een bouwblok te verwerven. De provincie keurde dat echter af met o.a. als argument dat Ran in de gele genheid was gesteld de boerderij „Klein Zwitserland" aan te kopen Mentaliteit Schilling had weinig goede woorden voor de aanpak van Staatsbosbeheer in deze. Hij uitte zijn bewondering voor Ran die onder deze toestand uiterlijk lakoniek en onbewogen blijft. Jan Witte voegde er aan toe dat hij van nabij had kennisgemaakt met de men taliteit die Staatsbosbeheer in deze aan de dag legt. Het beleid was kennelijk gebaseerd op de veronderstelling dat Ran als boer nauwelijks serieus geno men kon worden en het niet lang zou kunnen volhouden. „Hoeveel jaar geef je hem nog?", zo had men bij Witte (Lees verder op pagina 2) Een bundel met bekende en bijna ver geten Tesselse volksverhaaltjes en anekdotes. Over de Sjoester, Neeltjes Nol, Griet Bras, het lijk dat z'n laarzen miste, de Veereman, de schuld van de zwarte schapen, Jet op kamers, wederopstanding bij Oost, de legen de van de Razende Bol, Jawik de Brander en De weg van de dode man. Strooppot? Ja, die ook. Er zitten er 43 in. Ze zijn kort en bondig bij elkaar gezet door Femmy Witte en Theo Timmer en voorzien van aanteke ningen over de herkomst en de tijd waarin ze spelen. Monica Maas maakte er prachtige teke ningen bij. Het boekje telt 56 pagina's en kost een tientje. Gauw kopan in Binnenburg 3 telefoon 3657 Op zaterdag 11 maart vindt in hotel „Prinses Juliana'te De Koog een reünie plaats van oud-militairen die deel uitmaakten van het eerste bataljon 12 L 40, 1e detachement Kustartillerie. 's Morgens bezoeken de oud-strijders de omgeving van het Hoornderslag, waar men bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog gelegerd was. Hoewel van niet-Texelse oud-leden van dit bataljon een goede response werd ontvangen naar aanleiding van de enige tijd geleden in verschillende kran ten geplaatste oproep, was de reactie van het eiland zelf tot dusver niet erg groot. In verband met de uiterlijke inschrijf- datum 28 februari, worden Texelse belangstellenden daarom verzocht zo spoedig mogelijk contact op de nemen met de heer Jac. Kok, Schilderend 7, Den Burg, tel. (02220) 2994. De kosten van de bijeenkomst bedragen 735, per persoon dat men kan overmaken op bankrekening 36.25.52.169 tnv Oud strijders'39/'40 p/a K. Mantje, Mienter- glop 11, De Koog. Op de kunstijsbaan van Heerenveen liep de RSG-scholiere Rina Boonman uit Oosterend maandagochtend bij het schaatsen een dubbele beenbreuk op. Het meisje, leerlinge van een van de brugklassen, is in Leeuwarden in het ziekenhuis opgenomen. Zij zal er ver moedelijk 10 dagen moeten blijven. Rina Boonman was een van de onge veer 230 scholieren, die maandag met in totaal vijf autobussen van Texel naar Friesland trokken om er een dagje te gaan schaatsen. Rina Boonman kwam ten val doordat zij over de langs de baan gelegen ijsrand struikelde. Zij kwam daarbij met haar linkerbeen op het ijs terecht en viel toen op de ongeveer tien centimeter lager gelegen grondstrook, die rond de baan ligt. Zij brak haar linker enkel hierdoor op twee aan elkaar grenzende plaatsen. Omdat er teveel gevaar bestond dat het letsel door vervoer naar Texel erger zou worden, moest het meisje voorlopig in het zie kenhuis blijven. Het tijdelijke adres van Rina Boonman is: Tjonger Schans-ziekenhuis, Leeu warden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1