CDA heeft geen gebrek vGnuezingsprugramma kon niet door de beugel OCÉlD Kassa voor de ezel! Texelse verhaaltjes smaakvol vastgelegd loete ze Pruilt wirgemeester? Lepelaars aangekomen Sprokkelen wordt duurder Feestvierders maakten brokken in De Koog let Open Boek I3CI=KI=NWI=I=I< 2 T/M 11 MAART COMMISSIE VERZOND 500 VRAGENLIJSTEN „Moete ze d'r uut burgemeester?" Veilig Verkeer Nederland A/ Met ingang van heden kost een z.g. sprokkelvergunning van Staatsbosbeheer flO, Dat is heel wat meer dan het tarief van slechts ff, dat al sedert de oorlogsjaren gold en waarin nooit verandering is gebracht omdat voor het sprokke len nog maar weinig belangstelling bestond. De afgelopen jaren is het aantal verzoeken om een sprokkel vergunning echter enorm geste gen in verband met de vele open haarden die in gebruik zijn geno men. Staatsbosbeheer heeft nu ook weer officiële vergunningen laten drukken, nadat men zich de laatste tijd had beholpen met handgeschre ven briefjes. Op de vergunning zijn de voorwaarden genoemd waaraan de sprokkelaars zich moeten hou den. iemand is van een andere partij dan SMSMTm jSm[ verplicht de aangezochte persoon zich mVSwV m bImW te weigeren. Op een dergelijke wijze is het ook geregeld bij Texels Belang en m m het Pakt, hoewel men daar met een llflnlfi07infl6nilAIIIIQ m m O alfabetische lijst werkt, wat bij het CDA •SlNSDAG 28 FEBRUARI 1978 91e JAARGANG Nr. 9257 wel nauwe samenwerking maar het eigenlijke CDA kwam nog niet van de grond omdat de goedkeuring van ho gerhand nogal lang op zich heeft laten wachten. Naar de smaak van het hoofdbestuur wilde het Texelse CDA wat al te hard van stapel lopen door een zo innige samenwerking na te streven dat welhaast van een nieuwe partij sprake zou zijn, terwijl het CDA formeel een federatie van de drie be staande christelijke partijen is. Maar de zaken zijn nu naar genoegen geregeld zodat een van de ingekomen stukken op de vergadering, een schrijven van het CDA-bestuur uit Den Haag was, waarin werd meegedeeld dat het CDA Texel officieel is erkend en dan ook gerechtigd is zich ,,CDA" te noemen. Verhoudingen Bij het vaststellen van het aandeel dat de onderscheidende partijen in de kandidatenlijst zullen innemen, is uitge gaan van de verhoudingen zoals die bij de verkiezingen van 1974 op Texel aan het licht kwamen. Verder wordt met de kandidaten de afspraak gemaakt, dat bij het tussentijds wegvallen van leden uit de fraktie een opvolger wordt be noemd van dezelfde partij. Een ARP-er kan dus niet door een KVP-man worden opgevolgd of omgekeerd. Het landelijke kiesreglement voorziet er wel in dat de persoon met de meeste stem men wordt aangezocht, maar als dat Vooral dank zij de hulp van oplet tende omwonenden is de politie er in de nacht van zaterdag op zondag in geslaagd een zestal brokkenma kers snel in de kraag te grijpen. Het was een groep jongelui uit Anna Paulowna en Breezand die zaterdag avond met twee auto's naar Texel was gekomen om daar de bloeme tjes buiten te zetten. Tegen middernacht veroorzaakten ze opschudding in De Koog door met hun Fiat personenauto met zo hoge snel heid de Dorpsstraat in te rijden, dat de wagen over de daar aangebrachte drempel .sprong", een lichtmast velde en een boom, bloembak en hekwerk vernielde. De Fiat werd daarbij onher stelbaar beschadigd. Bestuurder 0. bleef ongedeerd. De jongelui sleepten de wagen naar een verborgen hoek van het parkeerterrein aan de Nikadel. Een en ander was echter gezien door omwonenden die dan ook de politie het kenteken van de wagen konden verschaffen alsmede een beschrijving van de jongelui. Dat laatste maakte het mogelijk dat enkele van de zich zeer luid ruchtig en brutaal gedragende gasten nog geen uur later bij het verlaten van een café konden worden gepakt. Klemgereden De andere wagen waarmee de groep naar Texel was gekomen, een Alfa Romeo, werd na een korte speurtocht op de Nikadel klemgereden toen de in zittenden blijkbaar op weg waren naar de achtergelaten Fiat. Op het politie bureau in Den Burg bleek de bestuur der van de Fiat positief op de blaas- proef te reageren waardoor hij zich aan een bloedproef moest onderwerpen. Hij had geen rijbewijs en de wagen (die niet op zijn naam stondl was niet ver zekerd. De inzittenden van de Fiat werden als hoofdverdachten beschouwd en moesten de nacht in de politiecel doorbrengen. Ze werden de volgende dag op de boot naar het vasteland gezet. Alle leden van de groep hadden in Anna Paulowna al vaker met de politie te maken gehad. De in De Koog aangerichte schade beloopt enkele duizenden guldens. Er kan van geluk worden gesproken omdat zich geen voetgangers bevonden op het (voor verkeer afge sloten! straatgedeelte waar de wagen IpttPrliik Hnnrhoon wlnnn" TEXELS E'SiCOU RANT ërschijnt dinsdags en vrijdags. 'ostgiro 652. Abonnementsprijs fff,— per kwartaal Uitgave: Langeveld Et De Rooy B.V., - 70 cent incasso; los 45 cent. t Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741. ankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; *1 Y1 T*l 0 P A C 1 Tl vl r.T 1/1 fl 1TT Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, ;abobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. W 1/ i r 14/ vT LI t/ Pr J FIF f tf V/t rt/lrVf I 1 telefoon (022281 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, ,dvertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom Den Burg, telefoon (02220) 3543. r een tientje te koop in innenburg 3 Jlefoon 3657 Met uitzondering van Jan Vitte hebben alle zittende loadsleden van het CDA zich 'oor de komende gemeente- Badsverkiezingen herkiesbaar lesteld terwijl ook voldoende iauwe kandidaten zijn ge- jonden. De voorlopige lijst ^jet er als volgt uit: de KVP- ;andidaten A. van Heerwaar- len, F. C. Hopman, J. Kager- Vitte, J. C. M. Nauta en P. A. egers. Voorts de AR P-kandi aten P. Daalder, E. Eelman, A. ionstra, C. Timmer en W. immer. Van de CHU zijn de [andidaten C. G. A. de Groot n C. Koom terwijl de heren J. ergman en J. A. Vervoort ich kandidaat hebben gesteld Is zg. „rechtstreekse" CDA- tóan. De lijst kan deze week cg worden uitgebreid. De samsvolgorde op de definitie- e CDA-lijst is nog onderwerp an discussie maar de verdeel- leutel staat wel vast: de eer ie plaats op de lijst zal orden ingenomen door ie- land van de KVP, de tweede laats door een ARP-er, de erde plaats door een kandi- eat van de CHU, de vierde aats door een rechtstreekse DA-kandidaat. De leden krijgen lijstjes toegestuurd in de hand waarvan zij hun voorkeur lat de personen betreft kunnen uit reken. Het plaatselijk CDA-bestuur «ft de bevoegdheid in de aldus tot ■tand gekomen volgorde verschuivin- aan te brengen wat de eerste vijf verkiesbare) plaatsen betreft. Wat loudt dat het bestuur uitmaakt wie lijstaanvoerder wordt. Te ver Het CDA Texel hield donderdag- ond in De Witte Burcht de eerste ficiële vergadering. Tot dusver was er UEENVEERTIG TEXELSE )LKSVERH AALTJES Op de door 48 personen bezochte CDA-vergadering was veel tijd gemoeid met het bespreken van het verkiezingsprogramma. Het ontwerp dat ter tafel werd gebracht had lang niet ieders instemming, zodat met het oorspronkelijke voornemen om het verkiezingsprogramma op deze avond definitief vast te stellen moest laten varen. Aan de hand van de tientallen gemaakte op- en aan merkingen zal een redactiecommis sie het definitieve programme in el kaar zetten. Het voorlopige bestuur (samenge steld uit KVP, ARP en CHU) werd defi nitief en aangevuld met twee recht streekse CDA-leden. Het bestuur ziet er nu als volgt uit: S. Bremer (voorzitter), L. J. van der Geest (secretaris), D. Lap (penningmeester), J. Daalder, J. Pran ger, G. Westerlaken, mevrouw J. Kager-Witte, mevrouw E. Luijckx-Bak- ker, W. Timmer, J. Koolhof en KI. Eelman. De twee laatstgenoemden zijn rechtstreekse CDA-leden. Het CDA-Texel telt 340 leden, ver deeld als volgt: 150 KVP, 100 ARP, 40 CHU en 50 rechtstreekse CDA. Het CDA is er dus in geslaagd vol doende serieuze kandidaten te vinden om de komende verkiezingen in te gaan. De deelnemende partijen hebben de kandidaten ieder voor zich geworven. Het zag er aanvankelijk naar uit dat nog wel meer bekwame mensen konden worden overgehaald om zich beschikbaar te stellen voor het raadswerk, maar zij gaven zich dusdanig rekenschap van de zwaarte van de funktie dat zij er vanaf zagen. De commissie vormings- en ont wikkelingswerk voor volwassenen verzond in de afgelopen week vra genlijsten aan 500 willekeurige Texe laars. Doel hiervan is er achter te ko men hoe de wensen van de bevol king zijn op het gebied van cursus sen en andere onderwijsvormen. Aan de hand van de uitslag wordt binnenkort een plan opgesteld waarin het ministerie van CRM voorstellen voor eventuele subsidiëring worden ge daan. De 500 verstrekte vragenlijsten worden in ieder geval voor 15 maart opgehaald. Ze zijn bedoeld voor per sonen van 17 jaar en ouder. Door een vergissing bij het verzen den zijn enkele vragenlijsten bij perso nen beneden deze leeftijd terecht geko men. In dat geval kan één van de huis genoten (ouder dan 17 jaar) de vragen lijst invullen. Voor verdere inlichtingen over dit onderzoek kan men zich wen den tot de afdeling culturele zaken op het raadhuis, telefoon (02220) 3041 De lepelaars zijn terug uit het war me zuiden. Woensdag werd de eerste vogel gesignaleerd, maar het was niet uitgesloten dat deze vogel het exemplaar was dat de winter is overgebleven. Vrijdag werden in De Geul echter drie lepelaars waargeno men en zondag werden in De Muij zelfs zeven lepelaars geteld. De terugkeer valt iets later dan de afge lopen jaren. In verband met het bovenstaande is De Muij voor het publiek gesloten. Het gebied kan alleen nog in excursiever- band onder leiding worden bezocht, dagelijks om 10.00 uur. Tevoren moet worden afgesproken met het Natuurre- creatiecentrum. De Geul blijft voorlopig nog vrij te betreden gebied omdat de lepelaars hier traditiegetrouw maar even zijn geweest, op weg naar De' Muij. Pas later arriveren de vogels die zich blijvend in De Geul vestigen. Winkelende huisvrouwen keken maandagmiddag vreemd op toen in het Spar-filiaal op de hoek van de Weverstraat en de Parkstraat plot seling een echte ezelin werd binnen geleid. Vergezeld van enkele heren maakte het dier een keurig rondje langs de eieren, de wasmiddelen, de bonbons en de kassa waarna het in een drafje de straat weer opzocht. Een naburige winkelier ving de ezelin daar weer op. Het hele geval was het resultaat van een weddenschap die de eigenaar van de ezelin ƒ70,— opleverde. Bij een praatje aan de bar van café „De Karseboom" had ezelhouder Henk Koorn zich op een dag laten ontvallen dat hij een prachtige ezelin bezat. Het beest stond op een stukje grasland bij het Boysveld. Spar-winkelier Charles van der Slikke geloofde van al die opgeklopte verhalen van Koorn minder dan de helft. „Dat beest is nog te stom om voor de duvel te dansen I", zou hij op een dag uitgeroepen hebben. Koorn voelde zich zwaar genomen. Zijn ezelin had karakter, en dat zou hij wel eens eventjes bewijzenI „Ik wed dat mijn. ezelin zonder ook maar iets te vernielen bij jou een rondje door de winkel kan maken", had hij laten weten en zeven vrienden waren daar getuige van ge weest. Dat moest waar gemaakt worden. Zou Koorn in gebreke blijven of zou de ezelin brokken maken dan kostte hem dat minimaal ƒ140, Wandelde het tweetal zonder proble men langs de stellingen van de kruide nierswinkel, dan ontving Koorn ƒ70, Het resultaat mocht er zijn. De viervoeter werkte gedwee mee, deed niets onfatsoenlijks en zorgde er voor dat haar baas zeven maal ƒ10,— rijker werd Dat is vooral het geval bij verhalen die hun voornaamste glans ontlenen aan de wijze waarop zij in Texels dialect en doorspekt met allerlei typische ,sèggies' zijn verteld en waarbij de intonatie en de .meneuvels' van de verteller een be langrijke rol spelen. Dat is niet op papier over te brengen en de samenstellers hebben dat ook niet geprobeerd. In tegendeel, het was hen te doen om het vasthouden van de verhaaltjes in de meest essentiële vorm voordat ze hele maal in de vergetelheid zouden raken. Naar onze smaak zijn Theo Timmer en Femmy Witte daarmee wat te ver gegaan. Ze hadden minder kruid kunnen verschieten door de zwakkere verhalen weg te laten waardoor de overige wat meer sjeu hadden kunnen krijgen. T weede deel Dat doet echter nauwelijks iets af aan de grote verdienste die het uitgeven van een dergelijk boekje is. Het is een ver heugende zaak dat betrekkelijk jonge mensen een bijna wetenschappelijke interesse aan de dag leggen voor het ka rakteristieke van het Texelse land en volk. Het zou best eens kunnen dat een tweede deel van het boekje niet lang op zich laat wachten. Want er zijn nog veel Er is weer iets toegevoegd aan de reeks van gedrukte of herdrukte publi caties over Texel. „Moete ze d'r uut burgemeester?" is de naam van een klein, (14 x 18 cm) maar smaakvol uit gevoerd boekje waarin maar liefst 43 Texelse volksverhaaltjes zijn opgeno men. Die verhaaltjes zijn verdeeld over nog geen 45 bladzijden inclusief de illu straties en dat betekent dat de schrijvers niet wijdlopig zijn geweest. Die schrij vers zijn Femmy Witte en Theo Timmer die er in een periode van zo'n anderhalf jaar een flink deel van hun vrije tijd hebben ingestoken. verhalen serieus kunnen worden geno men en in welk historisch kader zij moeten worden geplaatst. In dat op zicht lopen de 43 bijdragen sterk uiteen. Er zijn germaans-mythologische verha len die uiteraard in het geheel geen his torische grond hebben met als andere uiterste betrekkelijk recente gebeurte nissen, waarvan zelfs de details klop pen. Een flinke moot houdt het midden tussen deze twee categoriën: een histo rische kern die met fantasie verfraaid. Registratie Iedere echte Texelaar kent wel enkele verhalen die in het bundeltje voorko men. Bij vergelijken blijkt de eigen versie uitgebreider en daardoor veel „mooier" te zijn dan de gecomprimeerde weer gave van Theo Timmer en Femmy Witte. Het valt soms een beetje tegen. Ze zijn serieus te werk gegaan door tientallen boeken en andere meest niet meer in de handel zijnde publicaties te raadplegen en door wat zij „van horen zeggen" hadden, te verifiëren-. Vooral dat laatste leidde tot een groot aantal voetnoten, waaruit de lezers kunnen ODmaken in hoeverre rie betreffende

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1