Cjroen '/wartsjexels in het harL, ti^G^ymnastiekzaai Commissies aarzelend akkoord met bouwplannen 2000 WORDT „DE LINDEBOOM FINANCIËLE STROP? NIOZ vierde boomplantdag NV vraagt minister »m f450.000,- OOR INVOERING I AARABONNEMENT AN f 15,— Gerard van der Kooi lijsttrekker VVD JAN ZUIDEWIND KOMT Ni ET TERUG Geld uit toeristenpot geweigerd Vrouwencafé open ff rAXI (02220) Bijzondere dienst I3CI=KI=NWI=I=K 2 T/M 11 MAART BIJDAG 3 MAART 1978 91e jaargang Nr. 9258 erschijnt dinsdags en vrijdags, ostgiro 652. Abonnementsprijs 11,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. ankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; abobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. ,dvertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741 Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02278) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon (02220) 3543. B. en W. zullen de raad voor tellen over te gaan tot aan loop van het voormalige loodgymnastieklokaal van de lijksscholengemeenschap aan Ie Elemert. Het twintig jaar iude gebouw bevindt zich nog i goede staat en is een voor- lelige oplossing voor het ge- irek aan zaalruimte waarmee 'exel momenteel heeft te lampen. Het gebouw kan voor ƒ42.000, «orden overgenomen, waarbij dan nog 17.500,— komt voor herstelwerkzaam- leden, vernieuwing elektriciteit e.d. 'otaal dus een bedrag van ƒ60.000, )p zichzelf is dat weinig maar tijdens 1e woensdagavond gehouden ommissievergadering in het raadhuis ei Bert Weijdt van mening te zijn dat Ie gemeente het vel over de neus «ordt gehaald. Want 't gebouw is niet neer nodig en afgeschreven en zou :ijn gesloopt (dus niets hebben opge- iracht of zelfs geld hebben gekost) als Ie gemeente 't niet zou kopen. Wethou- ler Westdorp zei dat Domeinen (die ich met de handel van rijksgoederen lezig houdt) aanvankelijk een nog ho- lere prijs vroeg. Daar heeft het college «at vanaf gekregen. Aan de thans 'astgestelde prijs valt niet meer te tor- len. De raadscommissies voor financiën, welzijn en recreatie/na tuurbehoud hebben woensdagavond tot half twaalf vergaderd over de plannen tot verbouw en uitbreiding van hotel „De Lin- deboom-Texel". Uiteindelijk kwamen er positieve adviezen, waarbij echter grote vrees werd uitgesproken inzake de finan ciële konsekwenties, waarmee men in feite de volgende burge meester opzadelt. Namens de commissie voor finan ciën stelde Bert Weijdt voor om bij de nadere uitwerking van de plan nen enkele Texelse aannemers te be trekken om tot een zo nauwkeurig mogelijke kostenraming te komen. Want het betreft een hoogst gecom pliceerde verbouwing met uit sproken moeilijkheden die de archi tect niet allemaal kan overzien. Ook wilde hij dat opnieuw navraag zou worden gedaan naar subsidiemoge lijkheden en hij wilde ook dat de exploitatie nog eens zou worden bezien alsmede de gevolgen die deze financiële aderlating (de raad moet ƒ1,8 miljoen beschikbaar stellen) op wat lan gere termijn heeft in het gemeentelijke investeringsplan. Ton van Burgers Gerard van der Kooi sloot zich daar bij aan. Jan Witte uitte ook zijn vrees voor grote financiële moeilijkheden in de toekomst. Hij wilde in ieder geval dat de bevolking van Den Burg ook inderdaad het geplande bedrag van een ton voor dit projekt bijeen brengt. Dat is 10% van de kosten die met het dorpshuisdeel zijn gemoeid. De commissie voor recreatie en natuurbehoud kwam in een korte afzonderlijke vergadering tot de slot som dat het onjuist zou zijn het door B. en W. geraamde bedrag van ƒ130.000,— bij te dragen uit de toeris tische reserve. Die toeristische pot is nl. bedoeld voor zuiver toeristische voorzieningen en als zodanig kan het Lindeboom-projekt slechts voor een klein deel worden beschouwd. De meerderheid van de commissie adviseerde niet verder te gaan dan ƒ80.000,— (10% van de kosten die met restauratie en verbouw van het oude hotelgedeelte zijn gemoeid). Jan Witte vond zelfs dat nog te veel. 5% was volgens hem genoeg. Commissielid J. P. Kikkert wilde helemaal geen advies uitbrengen omdat hij met het hele Lindeboom-projekt erg veel moeite had. Het niet zoveel toeristengeld willen geven als B. en W. hebben geraamd was een puur principiële opstelling. De financiering van het projekt komt er niet door in gevaar, want de commissie is bereid alsnog een belangrijke bi|drage te leveren in de kosten van het fietspad naar Oosterend waaraan wel een behoorlijke toeristische waarde wordt toegekend. De gemeente kan dan zijn aandeel in de kosten van het pad (thans op 30% geraamd) vermin deren en dus geld overhouden voor het MARTIEN VAN DE WETERING Speciaal ziekenvervoer per taxi. Laagste tarief. Lindeboom-projektZonder meer positief liet de commissie welzijnszaken zich uit over het projekt. Woning Desgevraagd kreeg Jan Witte te horen dat het huis van de dames Zijm aan de Gravenstraat nog niet door de gemeente is verworven maar dat de indruk bestaat dat de dames wel willen meewerken als zij een behoorlijke andere woning kunnen verwerven. Witte's veronderstelling dat hotel De Zwaan zekere rechten zou hebben op de grond die voor de uitbreiding van De Lindeboom nodig is, bleek op een mis verstand te berusten. Witte vond het belangrijk dat de mensen van Den Burg de volle 10% van de kosten van hel dorpshuisdeel op tafel zouden leggen Dat zou rechtvaardig zijn jegens de (Lees verder op pagina 2) In de hervormde kerk van Den Hoorn vindt zondag 5 maart aanstaande een bijzondere dienst plaats. Medewerking wordt verleend door de Chr. Gemengde Zangvereniging ,,Soli Deo Gloria" uit Oosterend. In deze dienst zullen twee nieuwe ambtsdragers worden beves tigd. De voorganger is ds. Hoekstra. Bij de uitgang zal een collecte worden gehouden voor het werk van de zen ding. In deze dienst, die om 11 uur begint, worden ook de kinderen van de zondagsschool verwacht. De FN V-afdeling Texel heeft de minister van verkeer en waterstaat evraagd het financieel mogelijkte maken, dat TESO ten behoeve van e Texelaars een jaarabonnement invoert voor de prijs van slechts 15, Het verzoek is ondersteund door de plaatselijke afdelingen an het CDA, de PvdA, PSP en de PPR. Verder is geregeld dat leden an de vaste kamercommissie voor verkeer en waterstaat over deze angelegenheid vragen zullen stellen in de kamer. 97-/ ,1 De brief van het FNV vloeit voort uit iet feit dat TESO zelf financieel niet in itaat is een laag tarief voor de eiland- lewoners in te voeren. TESO wilde laarvoor ook niet bij de rijksoverheid lankloppen, omdat zij dat niet tot haar aak rekent. TESO heeft berekend dat invoering ran een jaarabonnement van ƒ15,— 'oor Texelaaars voor haar een financieel ladeel van ƒ450.000,— zou betekenen. )e minister is gevraagd dit bedrag bij te lassen. Zoals bekend is het FNV al geruime ijd doende met een actie voor lagere 'eertarieven. Belangrijkste argument laarbij is dat de TESO-tarieven veel hoger zijn cbn die van vergelijkbare veer- nensten elders in het land. Als bijlage bij Ie brief aan de minister wordt een ver- lelijkend overzicht gegeven van de eerdiensten van Schiermonnikoog, imeland, Vlissingen-Breskens en Texel, twoners van Schiermonnikoog en Ameland kunnen een jaarabonnement open voor ongeveer ƒ15, Op de lijn 'lissingen-Breskens kost een jaarabon- iement ƒ5,60. Kostenpost Een gemiddeld Texels gezin met twee (Lees verder op pagina 2) leren voetbalschoenen (jongensmaten) ƒ26,50 Sportshop - Kindershop De Texelse VVD-afdeling heeft tien van haar leden bereid gevon den zich kandidaat te stellen voor de komende gemeenteraadsver kiezingen. Op de dinsdagavond gehouden besloten vergadering van de afdeling ging men ermee akkoord dat het zittende raadslid Gerard van der Kooi lijsttrekker wordt. Andere kandidaten op verkiesbare plaatsen zijn de land bouwer Drs. N. C. Barendregt [29] uit Eierland, de veehouder landbouwer M. Eelman [40] uit De Eendracht, de 35-jarige huis vrouw J. M. Prins-Vrouwe uit Den Burg en de 59-jarige aanne mer H. Veenema uit Den Burg. De andere kandidaten zijn de 37-jari- ge W. Bakker uit Den Hoorn, de 53-jarige loonwerker N. Dros uit Harke- buurt, de 31-jarige huisvrouw P. M. Koorn-Wijgergangs uit Den Burg, de 36-jarige horeca-exploitant I. Plaatsman uit De Waal en de 31-jarige horeca-ex ploitant P, A. van der Vis uit De Koog. Jan Zuidewind komt dus niet terug in de gemeenteraad. In overleg met het bestuur kwam hij tot de konklusie dat het na de geruchtmakende gebeurtenis sen van de laatste tijd beter is zich niet herkiesbaar te stellen, temeer daar niet vast staat, dat hij op Texel zal blijven wonen. De ontwikkelingen hebben er nl. toe geleid dat Zuidewind niet bij het makelaarsbureau Eelman aan het werk is gekomen en nu bezig is met het zoeken van een andere job. De hoop van een niet gering deel van de WD-aanhang, dat Tine Vlas-van der Vlies zich beschikbaar zou stellen is niet in vervulling gegaan. Tine Vlas is wel door het bestuur benaderd, maar heeft uiteindelijk besloten de rentree in de plaatselijke politiek nog (minstens) vier jaar uit te stellen. De uiteindelijke volgorde die de in de aanhef van dit artikel genoemde vijf kandidaten op de lijst zullen innemen, staat nog niet vast. Dat hangt af van de leden, die dezer dagen in de gelegen heid worden gesteld hun voorkeur ken baar te maken. Of de WD te zijner tijd weer in staat zal zijn een wethouder te leveren, is een vraag waarover men zich nu het hoofd nog niet wil breken. D6 situatie kan pas worden beoordeeld na het bekend worden van de verkiezings uitslagen. Hoe die uitslag voor de WD zal zijn hangt voor een groot deel af van de kandidaten, waarmee Texels Belang zal komen. Verkiezingsprogramma De VVD heeft nog geen verkiezings programma. Er is een viermanschap aangewezen (bestaande uit een der leden,een bestuurslid, iemand van de WD-vrouwen en een raadskandidaat) dat zich hier de komende weken mee zal bezig houden. Half april moet het pro gramma in ieder geval klaar zijn om ter goedkeuring aan de leden te kunnen worden voorgelegd. Tijdens de vergadering gaf Gerard van der Kooi een uiteenzetting over het struktuurplan, waarbij hij met name in ging op de noodzaak om niet alleen Den Burg maar ook de andere dorpen groei mogelijkheden te geven. Hij vond bo vendien dat alle dorpen ook mogelijk heden voor bedrijfsvestiging moesten krijgen, een gevoel dat door de aanwe zigen werd gedeeld. De visie is dat in het dorp waar men woont ook moet kunnen worden gewerkt. Ongeveer 70 medewerkers van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee waren dinsdag betrokken bij het planten van maar liefst 6000 boomples rond het hoofdgebouw enb het aqua rium in de polder Het Horntje. Nooit eerder werden op Texel zoveel bomen geplant in zo korte tijd. Het karwei was in een ochtend geklaard. Er was echter veel voorbereidend werk verricht door een commissie be staande uit de biologen De Wilde, Fonds, De Vlas en Swennen. Gebruik makend van hun beroepskennis en met groot enthousiasme ontwierpen zij een beplantingsplan dat tot doel had tot een zo natuurlijk mogelijk geheel te komen. De voorkeur ging uit naar allerlei hees ters die tot het zg. duinstruweel" kunnen worden gerekend, waarbij men zich enigszins moest beperken omdat de Texelse groeiomstandigheden niet ideaal zijn. Stokjes Om aan te geven waar de bomen in het terrein moesten worden gepoot, werden meer dan 1100 stokken in de grond gestoken, voorzien van kleuren om aan te geven welke soort werd bedoeld. Op de plaats van elke stok kwam een groepje bomen te staan. Het plantmateriaal was in samenwerking met Staatsbosbeheer op het vasteland aangekocht, met uitzondering van de duindoorns, die op sommige plaatsen uit de Texelse duinen mochten worden gestoken. Mede dank zij de voorbereiding en de strakke organisatie verliep het planten gesmeerd. In enkele uren tijd stond het heuvelachtige terrein rond de grote gebouwen helemaal vol. De mensen die de handen uit de mouwen staken (,,van hoog tot laag") hadden zelf een spade en geschikte kleding meegenomen. Door hun werkzaam aandeel bespaar den zij vele duizenden guldens. Dat was dan ook de bedoeling, want de begro ting liet niet toe dat de uitvoering van het beplantingsplan door derden werd uitgevoerd. Het bedrag dat nu aan plantmateriaal is uitgegeven, gemiddeld ruim 50 cent per boompje, wordt geacht tot de totale bouwkosten van het NlOZ-complex te behoren. Veel soorten Geplant werden duindoorns, mei doorns, zwarte elzen, vlieren, ligusters, sleedoorns, lijsterbessen, kruipwilgen, Gelderse rozen, krenteboompjes, eiken, berken, essen, wilgen, zilverabelen, es doorns, iepen etc. Voor het merendeel dus laagblijvende boompjes, want het is niet de bedoeling dat het NlOZ-gebouw aan het oog wordt onttrokken. De meest kwetsbare soorten werden zoveel mogelijk in de luwte van het gebouw gezet; de taaiste soorten kwamen op de winderigste plaatsen. Het is niet te zeggen in hoeverre de boompjes voor spoedig zullen opgroeien. Als het voor jaar droog wordt, zal vrijwel zeker een belangrijk aantal sneuvelen. Maandagavond 6 maart in De Spyker in Den Hoom. Alle vrouwen welkom.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1