Cjroen e2wartsjexels in het harL, 'ooruitzichten seizoen meiïjk ongunstig ROOTS Financiële gevolgen Hotel Texel 40 jaar merkbaar Juni is nog lang niet volgeboekt VVV brengt mensen i de vogels Wij verkopen deechte Roots. Dngelukkige vakantiespreiding belangrijkste oorzaak Herv. vrouwengroep bestaat 30 laar Komt J. G. Dros niet terug in de raad? Samenwerkende reformatorische partijen doen mee aan gemeenteraads verkiezingen HOTEL „DE ZWAAN" WIL LEVENSRUIMTE HOUDEN Texels Belang weer met alfabetische lijst Roots Natuur Shop Dominee Kuitse naar Amerika Snelheidscontrole Motorterreur? TEXELSE COURANT /erschijnt dinsdags en vrijdags. 'ostgiro 652. Abonnementsprijs ƒ11,— per kwartaal t- 70 cent incasso; los 45 cent. lankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; labobanknr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220)2741. Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon (02220) 3543. ,,Er is geen reden voor paniek maar we moeten er wel op rekenen lat we in de komende zomer pas op de plaats moeten maken", aldus /VV-directeur J. W. Dekker, naar aanleiding van de niet bijzonder lunstige verwachtingen voor het toeristenseizoen. Vooral als gevolg ian de ongelukkige vakantiespreiding zal de grote drukte van kortere luur zijn dan gewoonlijk. Dat geldt ook voor de paasperiode, die jechts één week drukte te zien zal geven tegen twee weken in de neeste voorgaande jaren. Verreweg het grootste economische verlies vordt verwacht in juni wanneer veel akkommodatie niet bezet zal :ijn. beeld waarbij de Duitsers de Nederlan ders in de tweede helft van augustus opvolgden" blijft dus achterwege wat miljoenen aan toeristische inkomsten kan schelen. Nu heeft de praktijk wel geleerd dat iet uiteindelijk allemaal wel meevalt, naar op groei kan deze keer toch beslist liet worden gerekend. Dekker: „Eigen- i ijk kan je er pas na afloop van het eizoen iets zinnigs over beweren. Ik zeg iltijd: het seizoen eindigt op 31 decem- ler". Dat het deze keer niet zal stormlopen iet zich omstreeks de jaarwisseling al 'oorspellen. Want er kwamen belangrijk ninder schriftelijke en telefonische aan- iragen binnen dan doorgaans in deze leriode. De reserveringen die tot dusver :ijn gemaakt bevestigen deze verwach- ing. De schoolvakanties van West-Neder- snd lopen dit jaar van 8 juli - 27 aug., Ie bouwvakvakanties van 15 juli tot 5 lugustus en de vakanties van Nordrhein (Vestfalen van 29 juni tot 12 augustus, ien en ander valt dus ongelukkig samen. Nog vóór half augustus wordt iet bijzonder rustig op Texel. Het ideale De kiesvereniging Texel Belang leeft in de woensdagavond gehou- len vergadering de kandidatenlijst roor de komende gemeenteraads- ferkiezingen vastgesteld. Evenals de rorige keren komt Texels Belang tiet een alfabetische lijst zon- ler lijstaanvoerder. Alle kandidaten worden door het bestuur van Texels ielang evenwaardig geacht. Aan het verkiezingsprogramma van Texels Belang wordt nog gewerkt in iverleg met de kandidaten. De definitieve lijst ziet er als volgt uit: J. van Asselt, De koog C. Boks, De Koog J. Boon, 't Noorden 1. D. Drijver, Den Hoorn W. Goënga, Den Hoorn C. Joustra, Den Burg I. mevr. T. Krijnen-Bais, Den Burg i. Joh. C. Roeper, Oosterend G. Roeper, Eierland 10. D. Schilling, Den Hoorn II. D. J. Witte, De Westen 12. R. Zandstra, De koog 13. J. van Zon, 't Horntje 14. Jac. Zuidewind, Oudeschild. Adverteren Omdat in juni maar weinig mensen vakantie hebben, blijft het die maand ook betrekkelijk stil op Texel. De WV doet er alles aan om daar verandering in te brengen. Momenteel loopt een adver tentiecampagne ten koste van f4.000, tot ƒ5.000, per week om de aandacht te vestigen op de langdurige zonne schijn en de rust van mei en juni op Texel. Ook wordt geadverteerd in de Duitse deelstaten waar de vakanties wel gunstig op de Nederlandse vakan ties aansluiten. Voor Hamburg bijv. lopen de vakanties tot 2 september en voor Berlijn, Bremen en Nedersaksen tot 6 september. In de advertentiecam pagne wordt voor ongeveer een kwart bijgedragen door het Nationaal Bureau voor Toerisme. Lichtpuntjes Uit de reserveringen die via de WV zijn gemaakt voor bungalows, apparte menten en hotels blijkt dat het overgrote deel van de akkommodaties met Pasen voor slechts één week is verhuurd. De meest voor de hand liggende oorzaak is het zeer vroege tijdstip waarop Pasen dit jaar valt. In de hogere wintersportcentra kan dan nog geskied worden I Dat verlies wordt waarschijnlijk goedge maakt door de eerste week van mei waarvoor zeer veel boekingen zijn ge daan. Omdat koninginnedag op zondag valt en daarom op maandag wordt gevierd en Hemelvaartsdag binnen dezelfde week valt, kan een volle week vakantie worden verkregen door het opnemen van enkele snipperdagen. Velen schij nen dat te hebben ontdekt en rekenen in mei op een aangenamer verblijf dan tijdens de vrijwel zeker kille paasperiode. Er is nog een lichtpuntje: de Nederland se en Duitse herfstvakanties sluiten wel mooi op elkaar aan. Niet vaak genoeg kan worden gezegd dat veel ongewisse ontwikkelingen het totale beeld nog aanzienlijk kunnen wijzigen. Er is geen ander vakantiegebied in Nederland waar de toeristische bedrij vigheid zo zeer afhankelijk is van kam peerders. Zij vormen de helft van het totale aantal recreanten. De toeristische economie van Texel is daardoor zeer weergevoelig. Een storm en wat regen achtige dagen is voldoende om duizen den kampeerders op het idee te brengen om niet op vakantie te gaan of eerder naar huis te vertrekken. Bij mooi weer daarentegen is men geneigd het verblijf wat te rekken voor zover de vakantie duur dat toelaat. Prijzen De vakantiespreiding is een elk jaar wisselend gegeven. Daarnaast zullen de Nederlandse vakantiecentra steeds ster ker de concurrentie van het buitenland voelen. De monetaire ontwikkelingen spelen daarbij een voor ons land ongun stige rol. Je kunt voor (naar verhouding) steeds minder geld in het buitenland steeds meer doen. Heel sterk is dat het geval bij een reisje naar de Verenigde Staten. Een verblijf van acht dagen aldaar kost tegenwoordig nog geen ƒ1.200,— terwijl het een paar jaar geleden nog ruim ƒ2.500,— kostte. Ook reizen naar het Verre Oosten, het Caraïbische gebied en dichter bij huis gelegen bestemmingen als Spanje ko men steeds meer binnen het bereik van de gewone man. Dubbeltjes Die gewone man let daarbij scherper dan ooit op de dubbeltjes, een gevolg van de economische malaise. De dure gulden en de onzekerheid van het weer hebben Nederland in een ongunstige positie geplaatst. Op het zeer aantrek kelijke Texel liep dat tot dusver zo'n vaart niet, maar het zal steeds meer merkbaar worden. Het zou niet erg zijn als in voor- en naseizoen compensatie zou kunnen worden gevonden, maar dan zou het eiland zich moeten richten op een „beter" publiek dat niet is gebonden aan collectieve vakantierege lingen. En voor dat betere publiek is Texel in het vroege voorjaar, herfst en winter niet aantrekkelijk genoeg. Dan ligt het eiland er grauw bij en is er alleen voor uitgesproken natuurliefhebbers en dauwtrappers wat te beleven. Texel kan niets anders doen dan uiterst voorzich tig zijn met het berekenen van zijn prijzen en verder met kracht streven naar het van de grond brengen van uitgebreide slechtweervoorzieningen van zeer hoge kwaliteit. Het aantal Nederlanders dat de voorkeur geeft aan een buitenlandse vakantie boven een verblijf in Nederland neemt elk jaar met duizenden toe. Vorig jaar ging voor het eerst meer dan de helft naar het buitenland. En wat de uitgaven betreft, kan worden gezegd dat de gemiddelde Nederlander 30% van zijn voor recreatie bestemde budget in eigen land besteed; enkele jaren geledn was dat nog 50%. Als gevolg van een en ander wordt de v»4Mv<<rtl«-ii"jvmii.ikld< ».r «*4i-kl<rrm d«' Mc huuJvii «n i i-x-nlVilKkni MthmhIwii ntriTK-n liun .imKKhl Mtlnjx Mxtvt, .wind I Ki.rfv Liimj rrn-t->j.n' fAvrpyfsviidt-KiixJ n il,v>>»>l<fx-rxi.i!il ->siW Hogorstraat 3, Don Burg Tegenover Timmers Tearoom Tamelijk veel toeristen komen naar Texel voor de vogels. Mogelijkheden om de broedterreinen te bezoeken zijn echter zeer beperkt omdat dit alleen kan in excursieverband, waarbij maximaal 15 personen worden toegelaten. Deze ex cursies zijn dan ook snel volgeboekt. Om de mensen te helpen de vogels op een andere manier te zien geeft de VW Texel nu een kleurig boekje uit waarin diverse „vogelroutes" staan beschre ven. Het is een opsomming van moge lijkheden om vogels vanaf openbaar terrein gade te slaan, met bijkomende informatie over de aard van het betref fende gebied, de verschillende soorten e.d. Het herkennen van de vogelsoorten wordt vergemakkelijkt door foto's in kleur. De gegevens worden verschaft door Adriaan Dijksen en de gebroeders Boot. De gebieden die de revue passeren situatie waarin Texel zich bevindt kwets baarder. De enkele jaren geleden ge opperde veronderstelling dat de vakan tiegangers als gevolg van de economi sche malaise hun vakantieheil niet meer in het buitenland (en dus o.a. op Texel) zouden zoeken, wordt voorlopig niet bewaarheid. Bij dit alles blijft de WV ijverig deelnemen aan propagandistische akti- viteiten, ook als deze zijn gericht op mensen die alleen in een voor Texel ongewenste periode op vakantie kun nen. Administratrice Tine Zwieringa was present op tentoonstellingen in Stutt gart en München. José Hoogenbosch gaat naar de Salon des Vacances in Brussel en Joke Hoogenbosch wordt uitgezonden naar de Camping Schau te Essen. Dinsdag 14 maart bestaat de Ned. Hervormde vrouwengroep van de „Ring Texel" 30 jaar. Dat wordt 's avonds gevierd in de LTS-kantine, waar ter gelegenheid van het jubileum de revue- groep „De Flierefluiters" o.l.v. me vrouw Craanen-Hemelrijk zal optreden. In de pauze wordt een verloting gehou den. J. C. Dros, thans onafhankelijk raads lid, heeft nog niet besloten of hij zich voor de komende gemeenteraadsverkie zingen weer beschikbaar zal stellen. De vrij algemeen heersende verwachting dat hij zou terugkeren naar Texels Belang (waarvan hij mede-oprichter is) is niet bewaarheid, zo blijkt uit de zojuist gepubliceerde kandidatenlijst van Texels Belang. De heer Dros vertelde ons dat hij pas een beslissing zal nemen als de kandidatenlijsten van alle partijen be kend zijn. „Het hangt af van de perso nen op de verkiesbare plaatsen van de diverse partijen. Het is misschien hele maal niet nodig dat ik terug kom". Dominee R. S. Kuitse van de Doops gezinde Gemeente Texel vertrekt in juni naar Amerika. Voor een periode van vier tot vijf jaar zal hij daar werken als gastdocent aan het Doopsgezind semi narie te Elkhart bij Chicago. Drs. Kuitse werd vorig jaar uitgenodigd voor deze funktie, naar aanleiding van zijn artike len In internationale theologische tijd schriften. De heer Kuitse doceert we reldgodsdiensten en culturele antropo logie; hij deed daarin destijds ook doctoraal examen. Dominee Kuitse is sedert 1970 op Texel werkzaam. Daarvoor (van 1962 - 1969) was hij betrokken bij theologisch onderwijs in Ghana en van 1952 tot 1961 in Indonesië. Voor de Doopsgezinde gemeente Texel is nog geen opvolger gevonden. De beroeping van een nieuwe predikant zal het belangrijkste agandapunt zijn van de jaarlijkse ledenvergadering van de Gemeente die maandagavond in het zaaltje bij de kerk wordt gehouden. De kerkeraad hoopt op grote belangstelling van de gemeenteleden. De politie hield woensdag een snel heidscontrole in en bij Den Burg. Op de Bernhardlaan werd proces verbaal op gemaakt tegen tien automobilisten. De hoogste score was hier 78 km per uur. Op de Schilderweg (buiten de bebouw de kom) werden drie automobilisten be keurd; de snelste reed 104 km. Plaatselijke mensen van de Staatkun dig Gereformeerde Partij en de Refor matorische Politieke Federatie hebben besloten in samenwerkingsverband deel te nemen aan de gemeenteraadsverkie zingen. Beide groeperingen hebben de Samenwerkende Reformatorische Par tijen (SRP) gevormd die binnenkort een kandidatenlijst en een beginselpro gramma bekend zullen maken. De initiatiefnemers zijn van mening dat het reformatorische geluid de laatste jaren niet of nauwelijks in de Texelse gemeenteraad heëft geklonken. Door de vorming van het CDA verwachten zij dat dit in de komende vier jaar nog minder het geval zal zijn. W. Pronk uit Den Burg kreeg het zondag op de Pontweg en de veerhaven aan de stok met een groepje motorrij ders. Pronk was in zijn Opel op weg naar de haven toen hij de motorrijders tegenkwam. Volgens het verhaal dat de politie nog moet verifiëren reden ze teveel links; Pronk slaagde erin hen te dwingen opzij te gaan. Dat veroorzaakte zoveel boosheid, dat een van de motor rijders op de veerhaven de antenne van de auto van Pronk vernielde. Op de terugweg naar Den Burg deed zich nog een confrontatie voor met de groep. Een van de motorrijders gaf een trap tegen de zijkant van de Opel. De politie heeft de zaak in onderzoek. zijn Dijkmanshuizen en de andere natte vogelgebieden ten noorden van Oude schild, De Bol, de dijk tot aan De Schorren, Hogezandkil, Waalenburg, waterwingebied bij Den Hoorn met als hoogtepunt De Geul, Mokbaai en om geving. Het boekje zal niet alleen los verkrijg baar zijn maar ook onderdeel worden van de bestaande „Texelgids". Ge hoopt wordt dat de uitgave nog voor de zomer beschikbaar zal komen. De eerste reklame voor deze uitgave is al gemaakt want VW-directeur Jaap Dekker heeft erover gesproken in het KRO-radioprogramma „Wat niet in de folder staat", dat vrijdagavond van 18.00 - 18.15 uur wordt uitgezonden. In hetzelfde programma wordt wethouder Jook Nauta geïntervieuwd over de Texelse recreatieproblematiek. B en W hebben de gemeen teraad nu definitief voorge steld medewerking te verle nen aan de plannen tot ver bouw en uitbreiding van hotel café-restaurant „De Lindeboom-Texel" volgens het plan, waarover wij ai eerder uitgebreid schreven en waar over onlangs door de betrok ken raadscommissies werd ver gaderd. Zoals bekend worth van de raad een bijdrage ge vraagd van 1JI miljoen gulden en een garantiestelling van f 100.000,-. Naar aanleiding van de behandeling in de commissie wordt de financierings- opzet iets anders. De bijdrage uit de toeristenpot wordt beperkt tot ƒ60.000, Een probleem geeft dat niet want de commissie voor recreatie en natuurbehoud heeft besloten een bij drage te geven voor het fietspad naar Oosterend waardoor daar geld overblijft dat in hotel Texel kan worden gestoken. Tevens wordt de raad voorgesteld ƒ200.000,— te reserveren voor de ver bouw van de oude Ulo. In dit gebouw komen de dorpshuisfunkties die in hotel Texel niet terecht kunnen. Dat laatste gebeurt op uitdrukkelijk verzoek van de commissie gemeenschapsakkommoda- tie Den Burg die zich intussen ook over het plan heeft beraden. De commissie heeft het betreurd dat het niet is gelukt alle dorpshuisfuncties in één gebouw te verwezenlijken. Reagerend op de diverse opmerkin gen die door de commissies voor finan ciën en natuurbehoud/recreatie zijn ge maakt (de commissie Welzijn ging zon der meer akkoord) hebben B. en W. de raad gisteren een indruk gegeven welke gevolgen het Lindeboom-projekt op langere termijn voor het gemeentelijke investeringsplan zal hebben. Het college is het met de commissie voor financiën eens dat de zaak wel grote financiële konsekwenties geeft, maar zegt de in vesteringsgevolgen niet precies te kun nen ramen. Want dan zouden naast de lasten ook de beschikbare dekkingsgel- delen in de toekomst bekend moeten zijn en dat is niet het geval. Hooguit kan worden gesteld dat de lasten van inves teringen die nu kunnen worden gedekt, ook in de toekomst gedekt zijn. „Voor de rest is het afwachten of er weer ruimte beschikbaar komt. In belangrijke mate wordt dit ook bepaald door de hoogte van de jaarlijkse aanpassing van de plaatselijke belastingen". Het staat wel vast dat het Lindeboom plan gedurende 40 jaar een claim op de beschikbare middelen legt, beginnende in 1979 met ƒ151.050,— per jaar en (met ƒ2.857,50 per jaar afnemend) tot ƒ39.608,— in het veertigste jaar terwijl ƒ530.000,— aan reserves is besteed. Geen splitsing De commissie had ook om splitsing van de exploitatiecijfers van de verschil lende delen van het Lindeboom-projekt gevraagd maar dat blijkt in de praktijk onmogelijk te zijn omdat de verschillen de onderdelen (muziekschool, toneel zaal, café, hotel etc.) elkaar allemaal op een of andere manier beïnvloeden. Van de combinatie wordt echter een belang rijk voordeel verwacht. Zo zal het hotel- café-restaurant profiteren van de aan wezigheid van het dorpshuis en de muziekschool, maar ook het omgekeer de is het geval. Afzonderlijke gebouwen voor dorpshuis en muziekschool zijn in ieder geval duurder. B. en W. voelen niets voor het inschakelen van een of meer aannemers bij het ramen van de verbouwkosten. „De technische aspecten zijn een zaak van architectenbureau Alkema dat bij de opstelling van de diverse bouwkosten begrotingen met een en ander rekening heeft gehouden". Met „een en ander" doelt het college op de ingewikkelde situaties die zich bij de sloop en verbou wing zullen voordoen. Commissieleden vreesden voor allerlei onverwachte niet door de architect te overziene zaken, die kostenverhogend zouden uitpakken. Bezwaar Henk Spigt van hotel-café De Zwaan heeft bij de gemeenteraad bezwaar ge maakt tegen de plannen met hotel Texel. De gemeente zou hem in het verleden toezeggingen hebben gedaan inzake toekomstig gebruik van de grond waar nu het muziekschoolonderdeel moet komen. B. en W. ontkennen dat nadrukkelijk. „Er is geen sprake van enige claim van de heer Spigt op de naast zijn bedrijf liggende grond". De heer Spigt heeft gevraagd het bouwplan te wijzigen zodat hij voor toekomstige uitbreidingen wat meer ruimte houdt. B. en W. hebben de raad laten weten dat zij in deze geen toezeggingen willen doen, maar met de architect wel willen bekijken of er wat te verschuiven valt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1