Cjrom jjivartsjexeh in het harL, 'otale uitvoering verkeerspian osterend niet nodig? iemeentebestuur voelt foor proef met lerbeterde kruisingen m m Woning burgemeester dépendance van dellineck-kiiniek Kees Timmer geeft bakles in Indonesië De ude 'Groerp'lüuid /paarbank ZES WEKEN AKTIEF IN DJAKARTA milWci U M/UftY ^78 een bonk van deze tijd Café-bar De 7 Provinciën vanaf heden gesloten. Hotel is dagelijks geopend Ét» Dorpscommissie Den Burg houdt kollekte Krant van 28 maart vervalt e JAARGANG Nr. 9262 TEXELSE COURANT rschijnt dinsdags en vrijdags. stgiro 652. Abonnementsprijs 711,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. mkrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; ibobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Ivertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741 Redactie; Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon (02220) 3543. Het gemeentebestuur voelt er voor om het omstreden verkeersplan tor Oosterend niet direkt in zijn geheel uit te voeren, doch voorlopig volstaan met de eerste fase. Die fase omvat de reconstructie van de uispunten Oosterenderweg-Koningsweg en Oosterweg-Konings- eg. Door deze reconstructie wordt bevorderd dat verkeer dat niet in ït dorp zelf moet zijn, er omheen wordt geleid. Het is niet uitgesloten it dit een zodanige vermindering van de autodrukte in het dorp tot svolg zal hebben dat de andere fasen van het plan achterwege innen blijven. Dat zou dus betekenen dat de Mulderstraat niet wordt jorgetrokken naar de Oranjestraat. Zoals bekend is vooral tegen dat atste vrij algemeen verzet gerezen in Oosterend. Dinsdagavond hield het gemeentebe- uur een door circa veertig Oosteren- irs bezochte hoorzitting in dorpshuis e Bijenkorf. Door burgemeester jrenger en wethouder Nauta werd daar it beoogde verkeerscirculatieplan nog ins toegelicht en werd kommentaar igeven op de schriftelijke bezwaren die tegen zijn ingebracht. Het lukte hter niet deze bezwaren weg te imen. tè Dit bock is xcrkrijgbaar \oor rekeninghouders, gedurende de maanden maart en april (uiteraard zolang de voorraad strekt) voor het geringe bedrag van 7,50. Bent u nog geen rekeninghouder? Doe er dan nu wat aan! Er Is altijd wel 'n kantoor in de buurt. uxz/t ncdadand- Verschillende aanwezigen waren zelfs van mening dat het helemaal niet nodig is verandering in de bestaande situa tie te brengen. Met name van midden standszijde kwam naar voren dat auto's juist welkom zijn in het dorp, vooral in de zomer. Er moet dan wel voor voldoende parkeerruimte worden ge zorgd. Men vond dat al van een hele verbetering sprake zou zijn als iedereen zich zou houden aan de thans geldende regels. Gevaarlijke verbinding Anderen bleken van mening te zijn dat er wel ,,iets" moet gebeuren maar in het verbinden van de Mulderstraat met de Oranjestraat zag niemand heil. De bewering van de gemeentelijke verte genwoordigers dat door allerlei maatre gelen het snelle rijden op deze door gaande route kan worden tegengegaan, werd nauwelijks geloofd, vooral omdat het gemeentebestuur nog helemaal niet weet wat voor maatregelen dat zouden moeten zijn. Die maatregelen hebben met het plan nl. formeel niets te maken en zouden ook nu al krachtens de wegenverkeerswet door B. en W. geno men kunnen worden. „De zaak zit u hoog. Dat is ons wel duidelijk geworden", zei burgemeester Sprenger toen hij de diverse bezwaar schriften de revue liet passeren. Protest brieven zijn binnengekomen van de judo- en gymvereniging, dorpshuisbe stuur, middenstand, Hervormd- en Gereformeerd jeugdwerk, oudercom missie o.l. school, Texels Verbond van Ondernemers en kleuterschool De Rob bedoes. Remmende maatregelen In zijn commentaar op de bezwaren zei Mr. Sprenger dat het plan juist tot doel heeft de verkeersveiligheid te be vorderen. Door reconstructie van de kruispunten buiten het dorp wordt het verkeer dat niet in Oosterend thuis hoort, omgeleid. Hij gaf toe dat de Advertentie I.M. doorgaande verbinding Mulderstraat- Oranjestraat het dorp in zekere zin doormidden snijdt, maar daarbij moet wel worden bedacht dat Oosterend nog een uitbreiding te wachten staat ten noorden van de Mulderstraat. Op de doorgaande verbinding zal rijden met te hoge snelheid effektief kunnen worden tegengegaan: door het maken van een zig-zag tracee, door drempels, door „visuele versmalling" of andere kunst grepen die elders ook op Texel effektief gebleken zijn. In tegenstelling tot verschillende briefschrijvers zei de burgemeester dat in Oosterend in ieder geval voldoende parkeerruimte zal zijn. Op basis van tellingen zijn de vereiste oppervlakten in het plan opgenomen. Op de plaats van de toekomstige door braak zullen drie (gemeentelijke) wonin gen worden gesloopt, maar ter compen satie worden drie nieuwe gebouwd. Er is geen sprake van dat Oosterend wordt af gesloten; voor degenen die er werkelijk moeten zijn wordt het dorp zelfs makke lijker toegankelijk. De parkeerplaatsen zijn dicht bij de winkels gepland. Een van de doelstellingen van het plan is ook het verbeteren van de route die de AOT-bus volgt. De huidige situatie levert voor de AOT onaanvaardbaar oponthoud op. Verschil van mening Overigens heerst ook in gemeentelijke sferen geen overeenstemming over de aanpak van de verkeersproblemen van Oosterend. De gemeentelijke verkeers- commissie bijvoorbeeld zou het liefst een weg aanleggen tussen Vliestraat en Nesweg waardoor doorgaand verkeer rond het kwetsbare centrum wordt geleid. Het bureau Hajema wilde daar van echter niets weten omdat het aanzien van het dorp zou worden geschaad. In Oosterend zelf gaan echter wel stemmen op voor deze oplossing. Met name J. C. Roeper van de (in deze niet eenstemmige) dorpscommissie pleitte voor de verbindingsweg. Laatstgenoemde informeerde wat het gemeentebestuur precies verstaat onder het ..onnodige verkeer" dat uit de dorpskern geweerd zou moeten wor den. „Wij gunnen de middenstand dat ze de auto's vlak bij de deur krijgen". De burgemeester zei dat iedere auto toe gang houdt tot de centrumstraten met uitzondering van de bus. Maar Nauta voegde er aan toe dat deze vlieger zomers niet zal kunnen opgaan. Alleen het „plaatsgebonden" verkeer mag er dan in; dus de toeristen biet. Dat had (Lees verder op pagina 2) In de week van 20 - 24 maart wordt een kollekte gehouden door de dorps commissie Den Burg. De opbrengst hiervan maakt het mogelijk de diverse aktiviteiten van de commissie te finan cieren. De viering van koninginnedag, die dit jaar op maandag 1 mei wordt gehouden, zal het eerste zichtbare resultaat zijn. Het programma voor deze dag zal gelijk met de kollekte worden verspreid. In verband met het als werk dag uitvallen van maandag 27 maart (Pasen) zal de Texelse Courant van dinsdag 28 maart niet kunnen verschijnen. Lezers en adverteerders worden ver zocht daarmee rekening te hou den. Redactie en directie Texelse Courant. De familie Sprenger heeft de burgemeesterswoning Rozendijk 24 voor een periode van omstreeks een j'aar beschikbaar gesteld van de Amsterdamse Jellineck-kliniek. Het fraai aan de bosrand gelegen gebouw zal bij wijze van experiment dienen voor de opvang van ex-verslaafden om hun terugkeer in de maatschappij te vergemakke lijken. Het is de bedoeling dat de 72-jarige oud-directeur Crouweel van de Jelli neck-kliniek er gaat wonen en telkens groepjes van 6 - 7 ex-verslaafden voor enkele weken verblijf zal bieden. In die Gistermiddag is échte bakker Kees Timmer uit Den Burg voor een reis van zes weken vertrokken naar Indonesië. Kees gaat er heen om de werknemers van de in Djakarta gevestigde bakkerij van de Chinees Mr. Kwee de broodbakkunst bij te brengen. „Het is wel een beetje moeilijk om voor zo lange tijd uit de zaak weg te lopen, maar zo'n kans doet zich geen tweede keer voor en ik heb de uitnodiging dan ook onmid dellijk aangenomen", zegt Kees, die de laatste tien dagen van zijn verblijf gezelschap zal krijgen van zijn vrouw Ria-Timmer-Hin. Alles gebeurt op kosten van Mr. Kwee die zelf geen bakker is, maar er veel voor over heeft dat zijn 15, Indonesische personeelsleden dat vak onder de knie krijgen. Hij gaf de voorkeur aan een Hollandse bakker die ervaring heeft met het maken van de meest uiteenlopende soor ten brood. Daar is markt voor in Indonesië, hoewel brood voor de gewone man aldaar een nogal exclusief eten is. Zeventig procent van de mensen eet het nooit om de simpele reden dat ze het niet kunnen betalen. Maar een krente- bol bij Mr. Kwee kost dan ook 90 cent terwijl het dagloon van een arbeider nauwelijks vier gulden be draagt. Beter gesitueerde Indone siërs en buitenlanders eten wel regelmatig brood, bij voorkeur in meerdere variaties en gevuld met zoete of hartige inhoud. Onervarenheid De mensen van Mr. Kwee zijn al sinds eind januari bezig met brood bakken, maar het gaat niet zo best omdat ze het vak niet behoorlijk hebben kunnen leren en niet goed met de machines kunnen omgaan. Er is wel een instructeur met de machines meegekomen maar die paar lessen waren lang niet toerei kend. Door tussenkomst van de „Haton"-fabriek van bakkerijma chines waarmee Timmers Bakkerij zakelijke relaties heeft viel de keus op Kees Timmer als instructeur. Mr. Kwee kocht van Haton een oven, deegmachine, uitrolmachine en een mixer. De Texelse bakker heeft ruime ervaring met spullen van on geveer hetzelfde type en staat ook zijn mannetje bij het organiseren van de gang van zaken in de bakke rij en bij het presenteren van de produkten aan het publiek. Kees Timmer poseerde voor ons fin tro pen kledijO bij zijn oven, die van het zelf de merk en type is als de apparatuur, waarmee hij In Djakarta moet werken. De taal is wel een probleem want Kees spreekt geen Maleis. Hij zal zich wel redden met Engels en met behulp van een vrouwelijke tolk die elke middag bij het onderricht aan wezig zal zijn. Hard werken Kees Timmer rekent er op dat het een tijd wordt van hard werken onder bijzondere en moeilijke om standigheden. Zoveel als mogelijk is heeft hij zich al verdiept in de problemen die een bakkerij onder tropische omstandigheden kan op leveren. Zo zal er met ijswater gewerkt moeten worden om het deeg alvorens het de oven ingaat op de vereiste temperatuur te houden en ook de grondstoffen zullen afwij ken van de in Nederland gebruike lijke kwaliteit waardoor bij het bak ken onverwachte problemen opdui ken. Bij Djakarta is wel een meelfa briek, maar daar maken ze alleen bloem van uit Amerika afkomstig graan. Kees: „Ik denk dat ik naar die fabriek moet om te regelen dat ze daar ook gewoon meel gaan maken". Inmiddels is contact ge legd met diverse mensen en indu strieën die ervaring hebben met In donesië. Kees heeft een lijst van contactadressen in dat land waar hij desnoods kan aankloppen. Gistermiddag is Kees op het vliegtuig van half vijf naar Djakarta gestapt. Voor hem het begin van een ongetwijfeld onvergetelijke tijd. periode zullen de mensen bepaalde vormen van arbeid in de vrije natuur verrichten in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer. Het is niet uitgesloten dat de ex-verslaafden ook in gezinsver band zullen worden opgevangen omdat de terugkeer naar de familie in de praktijk ook moeilijkheden blijkt op te leveren, soms zodanig dat betrokkenen opnieuw verslaafd raken aan drank of drugs. Uniek Het is een uniek projekt want een dergelijk „overgangshuis" bestaat nog niet in Nederland. De familie Sprenger vertrekt op 4 april naar Domburg. „Omdat we nog niet weten of we het op den duur zonder Texel kunnen uithouden hebben we ons huis niet willen verkopen", aldus me vrouw Sprenger-Pool. „Voor korte tijd aan anderen verhuren was nogal be zwaarlijk zodat we besloten deze voor lopige bestemming eraan te geven". Behoefte Dat aan iets dergelijks behoefte be stond wist de familie Sprenger van een tv-programma waarin directeur Postma van de Jellineck-kliniek vertelde over de moeilijkheden die de ex-verslaafden ondervinden bij de terugkeer in de gewone maatschappij. Korte tijd later bleek bij persoonlijk contact met de directeur dat de burgemeesterswoning een ideaal onderkomen voor een derge lijk doel zou zijn. Het betrekkelijke isolement van het eiland en de fraaie ligging van de woning werden daarbij als zeer positieve omstandigheden aan gemerkt. Toekomst Wat na afloop van het experiment zal gebeuren staat nog niet vast. De familie Sprenger hoopt dat de opvang van ex-verslaafden dan op een of andere manier op Texel kan worden voortgezet. Dat het gemeentebestuur hieraan zal meewerken staat wel haast bij voorbaat vast omdat dergelijke initiatieven passen in het streven om op het eiland gezond heidscentra gevestigd te krijgen. Vrijstelling Het tijdelijk gebruik van de woning aan de Rozendijk als opvangcentrum wijkt af van de woonbestemming die dit gebouw heeft. Er is daarom vrijstelling van B. en W. nodig. Het college heeft bekend gemaakt deze vrijstelling voor maximaal twee jaar te willen verlenen. Vanaf 20 maart kan daartegen binnen 14 dagen schriftelijk bezwaar worden ge maakt. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 19 maart op om 6.46 uur en gaat onder om 18.50 uur; 22 maart op om 6.40 uur en onder om 18.56 uur. Maan: 24 maart V.M.; 31 maart L.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: Vrijdag 17 maart Zaterdag 18 maart Zondag 19 maart Maandag 20 maart Dinsdag 21 maart Woensdag 22 maart Donderdag 23 maart Vrijdag 24 maart Zaterdag 25 maart 0.50 en 13.09 1.49 en 14.16 3.10 en 15.41 4.35 en 17.03 5.53 en 18.15 6.58 en 19.15 7.52 en 20.07 8.39 en 20.52 9.21 en 21.34

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1