Cjrocn c^wartsjexeh in het hart-, ROOTS schoonwater nu.enlater D Financiering bijdrageregeling in eerste plaats rijkstaak Fietspad vertraagd door geldgebrek Juni-gasten vragen om televisie deechteRoots. Brassband uit Nieuw Zeeland bij Oosterend Present (Deiïutsspaarbanli biedt u de 'Groet\e'Hat\d Statenlid Ed de Bood (PvdA): O VERHEID MOET DE VEERDIENST OVERNEMEN GVT-jongeren deden het goed in Heerhugowaard /paarbank Wereldkampioenschappen voetbal Auto de sloot in Geen bejaardenzang Vernielzucht Deel Texel ruim drie Kwartier zonder stroom Krant van 28 maart vervalt een bankvan deze tijd DINSDAG 21 MAART 1978 TEXELSE 91e JAARGANG Nr. 9263 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f 11,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom COURANT Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11Den Burg, telefoon (02220) 2741 Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon (02220) 3543. Het statenlid Ed de Bood van de Partij van de Arbeid is per soonlijk van mening dat het beschikbaar stellen van geld om de bijdrageregeling van de gemeente Texel te laten functioneren in de eerste plaats een taak is van het rijk en dus niet van de provincie. De bijdrageregeling is bedoeld om financiële tegemoetkoming mogelijk te maken van degenen, die in het oude land van Texel gebouwen tot stand brengen die als gevolg van de aldaar geldende landschappelijke eisen duurder uitvallen. De gemeente heeft hiervoor een symbolisch bedrag van f25.000,— uitgetrokken in de verwachting dat de hogere overheid het leeuwenaandeel van de landschaps- ko, sten zal betalen. Uit de reactie van CRM is onlangs gebleken dat het rijk waarschijnlijk wel over de brug zal ko men, hoewel nog geen bedrag is ge noemd. De provincie, die wat de zorg voor het Texelse landschap betreft nogal wat noten op haar zang heeft, lijkt minder geneigd, een indruk die door de opvatting van De Bood werd versterkt. Het statenlid sprak vrijdag avond in verband met de op handen zijnde verkiezingen in ,,De Schakel". Daar werd ook het woord gevoerd door zijn partijgenoot, het tweede kamerlid Aad Kosto. Weinig belangstelling De bijeenkomst werd bezocht door nog geen twintig belangstellenden, waarvan het overgrote deel uit PvdA- sympathisanten bestond, die dus niet voor de progressieve boodschap ge wonnen hoefden te worden. Fridt Blan ken die als voorzitter fungeerde (Mirjam van Oortmerssen was wegens studie op het vasteland) noemde de opkomst teleurstellend. Hij veronderstelde dat de over het algemeen geringe belangstel ling voor de statenverkiezing daarvan de oorzaak is, alsmede de kater" die zich na de jongste kabinetsformatie van velen heeft meester gemaakt. Toch is het provinciaal beleid van grote beteke nis voor een gebied als Texel. Immers vrijwel alle raadsbeslissingen zijn onder hevig aan goedkeuring van de provin cie. Herhaaldelijk komt het voor dat op Texel plannen op losse schroeven wor den gezet door de provincie, die de ge meente met name nogal eens terecht wijst in gevallen van vermeende of werkelijke aantasting van landschap of milieu Bij het ruimtelijk beleid van Texel heeft de provincie een beslissende vinger in de pap. Bestem mingsplannen moeten in overeenstemming zijn met het provin ciale streekplan en bij afwijking van het bestemmingsplan en toepassing van een artikel 19-procedure is het de pro vincie die door het al of niet geven van een verklaring van geen bezwaar het laatste woord heeft. Veerdienst Hoe groot de rol is van de provincie in de Texelse veerdienstkwestie is nog steeds niet helemaal duidelijk. De laat ste tijd werd ervan uitgegaan dat het TESO-plan voor een dubbeldekker van 190 pae, die op de bestaande, later te vervangen fuikbrug kan afmeren, niet onderhevig is aan provinciale bemoeienis, omdat een en ander in het bestaande rechtsgeldige bestemmings plan past. Maar de aan- en afvoercir- cuits, die te zijner tijd ten behoeve van het bovendek moeten worden ge maakt schijnen buiten de bestaande plangrenzen te vallen, zodat de pro- Aad Kosto vincie met een kleine wijziging van het bestemmingsplan akkoord zouden moeten gaan om dat te laten door gaan. Dat geeft GS de macht om de ingebruikneming van het bovendek te verhinderen. De voor de hand liggende konklusie dat de provincie, gezien deze zekerheid dan ook geen bezwaar zou hebben tegen het in de vaart bren gen van de relatief goedkope dubbel dekker (in vergelijking met twee enkel- dekkers van 100 pae's waar de provin cie voorstander van is) bleek echter en misvatting. Ed de Bood verklaarde desgevraagd, dat wordt vastgehouden aan een enkeldekker van 100 pae, waaraan later nog een tweede schip van dezelfde capaciteit kan worden toegevoegd. Hij sprak voor een bij voorbaat instemmend gehoor. Zoals bekend heeft de PvdA-fractie van de raad zich ook voor de 100 pae-enkel- dekker uitgesproken. Kabinetsformatie Het merendeel van het betoog van beide politieke voormannen had echter een algemeen landelijk karakter. Aad Kosto ging op een voor ieder heldere wijze in op de perikelen rond de afge lopen kabinetsformatie. Dat het kabinet Den Uijl niet terug kwam was het gevolg van het vasthouden door het CDA aan enkele voor de socialisten absoluut onaanvaardbare ministers. Kosta: „Veel van het regeerakkoord moest nog door de betrokken bewinds lieden worden ingevuld. Mensen als Kruisinga, Aantjes en Andriessen zou den dat nooit op progressieve wijze hebben gedaan". Volgens Kosto was de werkelijke drang achter het plotse linge akkoord met de WD de angst van rechts voor de Partij van de Arbeid, een partij die met zijn 53 zetels de grootste partij is die ooit in de kamer heeft gezeten. Dat die personen op de genoemde ministersposten niet zó be langrijk waren, blijkt wel uit het gemak waarmee men Kruisinga heeft laten gaan, nota bene de man, die van het CDA in ieder geval in het kabinet moest. Kosto zei vrijwel zeker te weten dat al tijdens de onderhandelingen met Den Uijl de mogelijkheden tot samenwerking met de VVD diepgaand zijn besproken. „Er is meer gebeurd dan dat etentje van Wiegel en Van Agt". Landschap Sprekende over het milieubeleid zei Kosto, dat zorgvuldig met het land schap moet worden omgesprongen, maar niet ten koste van de mensen die moeten kunnen blijven leven en wer ken. „We moeten de mensen niet door kluten willen vervangen". Als het beleid zoals dat in de bekende groene nota's wordt voor gesteld er komt, zal er geld moeten zijn om het aangaan van beheersovereen komsten mogelijk te maken. Ed de Bood zei te verwachten dat de thans uitgevoerde studie van het Nederlands Economisch Instituut en het Rijksinstituut voor Natuurbeheer zal aantonen dat het niet verantwoord is het Balgzand droog te maken om industriële ontwikkelingen aldaar mogelijk te maken. (Lees verder op pagina 2) Zaterdag hebben de jongens van GVT het tegen Tavenu in Heerhugowaard goed gedaan. In het kader van de jeugdcompetitie van de turnkring Hol lands'Noorderkwartier verzamelden ze 114.6 punten tegen Tevenu 96.2. Van Texelse zijde werd meegedaan door Martin Robby en Paul Voebel alsmede Ruud Zoetelief. In het algemeen klassement werd Martin Voebel eerste. De tweede, derde en vierde plaats werden resp. bezet door Robby Voebel, Paul Voebel en Ruud Zoetelief. Nederlandse kampioenschappen Op zaterdag 15 april doen de jongens mee aan de Nederlandse kampioen schappen die in Olst worden gehouden. Verwacht wordt dat van de zijde van supporters veel belangstelling zal be staan voor deze krachtmeting. Wie mee wil kan zich opgeven bij Ellie Heerschap (telefoon 3173) of Gerard Vos (telefoon 4040). Bij voldoende animo zal een bus worden gehuurd. Het ziet er naar uit dat het nog geruime tijd zai duren alvorens kan worden begonnen met de aanleg van het fietspad Den Burg-Ooster- end. Deze vertraging is te wijten aan geldgebrek bij de dienst Landinrichting. Daar heeft men weliswaar in principe financiële steun toegezegd maar de ,,pot" is thans leeg. Pas in de herfst of in het volgend voorjaar denkt men weer over geld te kunnen beschikken. Dit teleurstellende feit heeft maar één positieve kant: Voor de gemeente is het nu mogelijk een ander belangrijk fietspad aan te leggen: langs Akenbuurt, Kogerweg en Nieuwlanderweg. De betreffende begrotingspost van f 1,3 miljoen is door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Het pad is bestekklaar en zal binnenkort kunnen worden aanbesteed, zodat het nog deze zomer wordt aangelegd. Aan de ene kant sluit het pad aan op het bestaande fietspad van de Pontweg en aan de andere kant op het fietspad van de Postweg. Het toekomstige fietspad naar Oosterend zal bij „Buitenlust" ook op het nu aan te leggen pad aansluiten. Een en ander betekent een belangrijke uitbreiding van het Texelse fietspadennet. Meer dan ooit is het hebben van een televisietoestel in een vakantieverblijf van gunstige invloed op de bezetting. Dit is het gevolg van de wereldkampioenschappen voetbal, die de meeste vakantiegangers willen meebeleven. Dit is een internationaal verschijnsel maar het is de laatste weken ook bij de VW Texel geconstateerd. In veel gevallen wordt de aanwezigheid van televisie nadrukkelijk als voorwaarde gesteld. Helaas zijn de meeste bungalows, appartementen en gemeubileerde huizen niet van een toestel voorzien. Uit de VW-bemiddelingsbrochure blijkt dat nauwelijks een derde van de daarin vermelde akkommodaties televisie heeft, terwijl de meeste vakantiegangers daar toch wel prijs opstellen ook als er geen voetbalkam pioenschappen zijn. Het televisiegebrek is betreurenswaardig want, de VW kan nu geen op de thans nog slecht bezette maand juni gerichte wervingsaktie voeren waarbij de verzekering wordt gegeven dat men de kampioenschappen niet hoeft te missen. En dat terwijl men tegenwoordig een zwart-wit tv-toestel kan kopen voor nog geen f350, Ri vdtnxjvmivtkJ dm* de hesle hu»dei> «n i n»-UM.'>ihniKl«.-)i Mamnhm nmwn hun ambacht veneus li n Iv fvhoroi 'Xtt Roots Uny meey^nn urn, .1 -1- lv- K.»r"_l JgJIHKn rsdinnnkheponld u.-ikJ:nl." vmi H.utoeouderiity Roots Natuur Shop Hogorstraat 3, Dan Burg Tegenover Timmers Tearoom Donderdag verloor mevrouw v.d. B. uit De Koog mede als gevolg van het slechte weer, de macht over het stuur van haar Ford personenwagen. Op de Pontweg reed zij ter hoogte van Tu- bantia de sloot in. mevrouw B. liep een niet ernstige hoofdwond op; haar auto werd zwaar beschadigd. Wegens ziekte van mevrouw Ronday wordt woensdag in de Hollebol geen bejaardenzang gehouden. Zaterdag werd ontdekt dat een aan de Burgwal geparkeerde auto van K. Oostra slachtoffer was geworden van vandalisme. Onder meer werd het lin kerportierraam vesplinterd. Ook een andere geparkeerde auto werd bescha digd. De National Brass Band van Nieuw Zeeland zal samen met de Aotearoa Maori dansgroep luister bijzetten aan het feest Oosterend Present. Band en dansgroep zullen donderdag 20 juli optreden in de muzieknis en de volgende dag een show geven op het terrein bij de feesttent. Wilt u meer weten van de WD, bel of schrijf dan naar; Texel, H.P. Wuis, Ruyslaan 22. De Koog. Tel. 02228 - 4 45 De band en de bijbehorende dans groep zijn wereldberoemd en vooral in Canada en de Verenide Staten populair. Tweemaal verwierf de band de titel op het nationaal muziekconcours in Kerk rede. Aan dat concours doet het gezel schap ook nu mee; als onderdeel van een wereldtoernee. Tijdens het verblijf in Nederland treedt de band in meerdere steden op. De band is 52 man sterk. De Maori- dansgroep bestaat uit 15 personen die op muziek van de band originele Maori- dansen uitvoeren. Het repertoire van de band is zeer gevarieerd: van licht klas siek tot echte brassbandmuziek. Het optreden van de Nieuw Zeelandse band wordt een van de hoogtepunten van het Present-feest waarvan de orga nisatie naar wens vordert. Vlootshow Het staat thans vast dat weer een vlootshow wordt gehouden voor de rede van Oudeschild. Een belangrijk aandeel heeft de Koninklijke Marine die onder meer reddings- en brandblusde- monstraties zal geven. Het evenement begint woensdagmiddag om 14.30 uur. De beste plaats voor de toeschouwers is de dijk van Oudeschild want het hele schouwspel zal zich vlak voor de wal afspelen. Woensdagavond is in de feesttent de reünie van oud-Oosterenders. Zij krijgen een gevarieerd programma aangeboden van de Oosterender verenigingen. Onthulling Het door Frans Voskuil gemaakte beeld van een schaap en twee lammeren is gegoten en zal binnenkort in elkaar kunnen worden gezet. Het beeld wordt geplaatst in het plantsoentje aan de Oranjestraat tegenover het Gebouw voor Christelijke Belangen en zal op de eerste dag van het feest om 11.00 uur worden onthuld. Direkt daarop wordt in de Peperstraat een massale openluchtmaaltijd gehou den, net als bij het vorige feest, 's Middags om half drie begint op het terrein bij de feesttent het historisch spel. Dit heeft betrekking op diverse perioden uit de geschiedenis, zodat de kleding waaraan op het ogenblik al hard wordt gewerkt ook uit verschillende tijdperken stamt. Er zal een grote tribune worden gemaakt om de toe schouwers alles te kunnen laten meebe leven. Opvoeren van het stuk bij Nieu- weschild of De Kaap (zodat de dijk als tribune zou kunnen worden gebruikt) is wegens de dijkverzwaringswerkzaam heden niet mogelijk. Schapen scheren Voor de vrijdag is een lammerenmarkt gepland, aanvang 9.00 uur. Deze markt wordt gecombineerd met een „kranten markt", zoals ook tijdens het vorige feest gebeurde. Om 10.30 uur begint op het parkeerterrein bij de Bijenkorfweg een nationale schapenscheerwedstrijd. Op het feestterrein zullen ouderwetse volksspelen worden gehouden. Voor de avond is een bijzonder programma in de maak. Zoals gebruikelijk zal het jaarlijkse concours hippique van de paardensport vereniging onderdeel zijn van het Oos terender feest: zaterdag. In de muziektuin wordt een kinderpro gramma afgewerkt met medewerking van bekende sterren. Gedurende de drie feestdagen zal elke avond in de feesttent het dans- en showorkest „Mara's Venus 5" optre den. Veel exposanten De tentoonstellingstent is thans vol geboekt. Waarschijnlijk zal voor een extra ruimte gezorgd kunnen worden, zodat nog wat exposanten kunnen worden toegelaten. Wie meer wil weten over het feest dient zich in verbinding te stellen met het secretariaat, dat wordt behartigd door mevrouw Boon-Dijksen, Nieuweschild 8, telefoon (02223) 650. Het noordoostelijke gedeelte van Texel (Oosterend, De Cocksdorp, Mid- den-Eierland) zat zondagavond van 20.30 - 21.20 uur zonder stroom als gevolg van een moeilijkheid die zich voordeed bij een turbine in de Texel- stroomcentrale. Hierdoor daalde de fre quentie, wat het automatisch uitschake len van een deel van het net tot gevolg had. Dit is een veiligheidsvoorziening om erger te voorkomen. De zaak was snel geklaard. De schade op noordoos telijk Texel beperkte zich tot het missen van enig tv-genot. In verband met het als werk dag uitvallen van maandag 27 maart (Pasen) zal de Texelse Courant van dinsdag 28 maart niet kunnen verschijnen. Lezers en adverteerders worden ver zocht daarmee rekening te hou den. Redactie en directie Texelse Courant. Dit boek is verkrijgbaar voor rekeninghouders, gedurende de maanden maan en april (uiteraard zolang de voorraad strekt) voor het geringe bedrag van 7,50. Bent u nog geen rekeninghouder? Doe er dan nu wat aan Er is altjjd wel 'n kantoor in de buuri. uia/t nedadond-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1