Cjroen 'kwartsJexels in het Woordenstrijd voor Raad van State: zeeschip of niet T eso vroeg offerte bij acht werven Raad weigerde adhesie aan anti N-bom-motie MOTIE VOOR LAGERE VEERTARIEVEN KREEG WEL VOLDOENDE STEUN JAN DE LANGE I ROOTS m D Het Redelijk Alternatief. I Wij verkopen deechte Roots. /paarbank GERARD SCHUIUNG OPENDE NIEUWE „FL O WER-STYUNG" Geef Uw stem aan een bonkvan deze tijd VRIJDAG 24 MAART 1978 TEXELSE 91e JAARGANG Nr. 9264 COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs /II,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741. Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon (02220) 3543. Zijaanzicht van de Taso-dubbefdekker volgens het definitieve ontwerp dat voor prijsopgaaf naar echt werven is gestuurd. Het plan voor de dubbeldeks veerboot van TESO is bestekklaar en is aan acht werven toegezonden voor prijsopgaaf. Er zijn vier buiten- landse werven bij waaronder Finse, Deense en Zweedse. Dinsdag heeft de Raad van State in Den Haag het beroep behandeld dat TESO heeft ingesteld tegen weigering door Economische Zaken van een investeringspre mie voor het nieuwe schip. Mr. Mok was dat het de bedoeling is de dubbeldekker buiten het seizoen te verhuren. Mr. Mok wees verder op het verzet dat de raad voor de ruimtelijke ordening heeft aangetekend tegen de Planologi sche kernbeslissing voor de Wadden zee, waarin staat dat het verkeer en vervoer in de Waddenzee niet mag worden geïntensiveerd om aldus de recreatieve druk op de eilanden onder controle te houden. Hij stelde dat de huidige veerdienst tekort schiet. Steeds vaker en over een steeds grotere periode van het jaar doen zich wachttijden voor. Zeeschip of niet? De staatssecretaris van Economische Zaken heeft het verzoek om een premie destijds afgewezen omdat de betreffen de regeling is bedoeld voor zeeschepen. De TESO veerboot werd als binnenschip aangemerkt. Mr. Mok meende echter dat de dubbeldekker wel degelijk als zeeschip kan worden aangemerkt. De Waddenzee wordt nog als binnenwater beschouwd, maar de dubbeldekker zal varen over het Marsdiep en of dit water tot de Waddenzee of tot de Noordzee (echte zee) moet worden gerekend is een vraag waar zelfs de Rijks Topografi sche Dienst en de Hydraugrafische Dienst van de Marine het antwoord niet op wisten. Mr. Mok zei dat het Marsdiep door zijn grote diepte zich zeker onder scheidt van de Waddenzee. Het is een water met een zo sterke stroming en golfslag dat aan de TESO schepen bijzondere eisen moeten worden ge steld. Dat voor het Marsdiep het bin- nenvaartreglement geldt Is geen door slaggevend argument omdat het een verzameling verkeersmaatregelen is die uitsluitend uit praktische overwegingen voor het Marsdiep van toepassing zijn. Mr. Mok had nog diverse andere bron nen geraadpleegd en kwam tot de konklusie dat het water in ieder geval het karakter van open zee heeft met hoge golven en sterke windkracht. TESO voert er zelfs bij windkracht 13 de dienst uit. Meetbrief De TESO schepen beschikken over een internationale meetbrief krachtens de conventie van Oslo die nodig is om de schepen incidenteel over de Noord zee te laten varen voor dokbeurt in Amsterdam. Ook uit verzekeringsoog punt worden de schepen als zeessche pen beschouwd. Zo noemde TESO's pleiter nog tal van andere argumenten die erop neerkwamen dat het nieuwe (Lees verder op pagina 2) Met zes tegen acht stemmen heeft de gemeenteraad dinsdag avond het voorstel van Daan Welboren van het Pakt van de hand gewezen om een door de gemeenteraad van Hoensbroek aangenomen motie tegen de neu tronenbom te ondersteunen. De meerderheid van de raad was wel tegen invoering van de neutro nenbom maar vond het (conform het advies van B. en W.) niet de taak van de raad om daartegen aktie te voeren. In de motie van de gemeenteraad van Hoensbroek werd afschuw uitgespro ken over dit massavernietigingsmiddel dat speciaal is geconstrueerd voor het doden van mensen. „Het operationeel maken en inzetten van de neutronen bom in Europa en dus ook in Nederland zoals de Navo-top wil, is in flagrante strijd met de bescherming van mensen rechten". Alle fronten Daan Welboren vond dat op alle fronten strijd moet worden geleverd tegen de bom, dus ook in de Texelse gemeenteraad. Het argument van B. en W., dat dit onderwerp in landelijk verband al ruime aandacht krijgt zodat het verzoek om adhesie van de gemeen te Hoensbroek voor kennisgeving zou moeten worden aangenomen, noemde Welboren „flauwe kul". „Ik maak me er boos over. Adhesie betuigen is het minste dat we moeten doen". Afschuw Ate Rienstra zei de afschuw van Welboren te delen maar hij herinnerde eraan dat de Tweede Kamer een uit spraak heeft gedaan en dat de gemeen teraad hier geen taak heeft. „Laten we ons beperken tot het schoonhouden van ons eigen straatje". Welboren: „Zo'n ding kan ook in ons straatje vallen". Rienstra, geïrriteerd: „U moet meer studie maken van de democratische opbouw van onze samenleving". De burgemeester zei dat de volksvertegen woordigers in de Kamer ook worden geacht de mening van de Texelaars te vertolken. Als gemeentebestuur reage ren vond hij niet nodig, maar ieder mag individueel natuurlijk best aan akties meedoen. De burgemeester wees op de konsekwenties: in elke landelijk spelen de belangrijke kwestie zou dan de raad uitspraak moeten doen. „Dat is compli cerend en zet geen zoden aan de dijk". Welborens fraktiegenoot Fridt Blan ken zei dat men in dergelijke kwesties niet al te formeel moet zijn. „Dit is een bijzondere kwestie, die direkt met ons aller leven heeft te maken. We moeten luid en duidelijk zeggen: afschuwelijk, dit gaat alle perken te buiten". Wethouder Jan Zuidewind van de WD zei de motie wel te willen steunen als deze zich niet alleen zou richten tegen de neutronenbom maar tegen massale vernietigingswapens in 't alge meen. Wethouder Jaap Westdorp was wel voor de motie. Het voorstel om adhesie te betuigen kreeg tenslotte de stemmen van Weijdt, Blanken, Beumkes, Westdorp, Welbo ren en Ellen. Bordjes Nico Dijkshoorn uit Lelystad heeft gevraagd een krediet beschikbaar te stellen ten behoeve van de aanschaf van bordjes met vertrektijden, aan te bren gen bij alle bushaltes. Dit ter bevorde ring van het openbaar vervoer. B. en W. zullen het voorstel bekijken en eventueel voorstellen doen aan de raad. Welboren vond het een goed idee. Maar het toegepaste materiaal moet zodanig zijn dat de bordjes tegen vernielzucht be stand zijn. Weijdt twijfelde of dergelijk materiaal bestaat. Politiewoning Verschillende raadsleden verzetten zich tegen het voornemen om een van de dienstwoningen bij het politiebureau te ontruimen zodat het politiebureau kan worden uitgebreid. Kees Koorn van het CDA vond dat het politiebureau ver groot moest worden door er een verdie ping op te zetten. Ook Henk Beumkes van het Pakt wilde de woning gehand haafd zien en stelde voor het bureau opzij of van achteren uit te breiden. De burgemeester zei dat de gemeente er vanuit gaat dat de politie voor vervangende woonruimte zorgt. Als het een bedrijf betreft wordt een dergelijke eis door de gemeente altijd gesteld; in dit geval ligt het ook voor de hand. Veerdienst Henk Beumkes slaagde er in de raad een motie te laten aannemen waarin werd uitgesproken dat het streven van de FNV-afdeling om tot lagere veerta- rieven voor Texelaars te komen, wordt gesteund. Voordat het zo ver was kwamen de tongen echter behoorlijk los. Wethou der Zuidewind had bedenkingen tegen de inhoud van de motie. Het gevolg zou kunnen zijn dat het andere vervoer moet opdraaien voor de tekorten die door het goedkope Texelaar-tarief ontstaan. Ook voelde hij weinig voor de overheidsin vloed die het accepteren van subsidie zou kunnen betekenen. Ate Rienstra konstateerde dat Zuide wind niet op de hoogte is van de FNV- aktie. Het gaat om een bijdrage, dus niet om subsidie, die zodanig is dat de Texelaars van het veer gebruik kunnen maken voor een tarief dat ongeveer (Lees verder op pagina 2) Namens TESO werd daar het woord gevoerd door Mr. L. Mok die er op wees dat de TESO-order belangrijk is voor de werkgelegenheid in de Nederlandse scheepsbouw. Alleen bij het verkrijgen van een investeringspremie kan het schip door een Nederlandse werf wor den gebouwd; het buitenland is goed koper. Mr. Mok betoogde dat TESO een gezond bedrijf is: een van de twee Nederlandse vervoersbedrijven die geen verlies lijden en waarop de overheid geen geld toelegt. TESO heeft de afgelopen jaren onvoldoende kunnen reserveren voor nieuwbouw. „Zonder éénmalige financiële hulp van de over heid zal TESO binnen afzienbare tijd noodlijdend worden. Heeft de overheid behoefte aan een nieuw noodlijdend openbaar vervoerbedrijf? Toekenning van de investeringspremie is een nood zakelijke voorwaarde om de veerverbin- ding tegen naar verhouding gematigde tarieven kan blijven uitvoeren zonder blijvende steun in de toekomst". Spreker zei dat als de Nederlandse regering geen premie geeft de order zeker naar een van de vier buitenlandse werven zal gaan omdat deze wèl over- heidsteun krijgen en daardoor goedko per kunnen werken. Mr. Mok zei dat TESO na langdurig onderzoek door onder meer het Bureau voor Scheepsbouw zeker weet dat de nieuwe veerboot in de bestaande ha vens en fuiken kan worden gebruikt. Hij herinnerde voorts aan het besluit van de Texelse gemeenteraad om met de dub beldekker akkoord te gaan met onder andere als voorwaarde dat het boven dek pas in gebruik mag worden geno men na het scheppen van de bekende waarborgen inzake het opvangen van de overcapaciteit, verkeersoplossingen voor de aan- en afvoerwegen etc. Verhuur Een nieuw element in het betoog van p Verkiezing Provinciale Staten op woensdag 29 maart Jg| Nr. 1 van lijst 7. Dit boek Ls \erkrijgbaar voor rekeninghouders, gedurende de maanden maart en april (uiteraard zolang de \oorraad strekt» voor het geringe bedrag van 7,50. Bent u nog geen rekeninghouder? Doe er dan nu wat aan' Er is altyd wel 'n kantoor in de buurt. Jb intv«uuiiv 4X. onderriemers-akti viteiten Den Burg heeft er een nieuwe bloemenwinkel bij. In de Koger- straat opende de 21-jarige Gerard Schuiling woensdagmiddag zijn flower styling „Schuiling". De win kel is gevestigd in een voormalig woonhuis, dat sinds 1964 leegstond en begin vorig jaar gekocht werd door Cor van Etten, van wie Gerard Schuiling het pand huurt. De winkel zal gedreven worden door de uit Breezand afkomstige José van Haaster. Voor Gerard Schuiling zelf was dit een onhaalbare kaart, omdat hij momenteel ook belangen heeft in een in Anna Paulowna gevestigde bloemen winkel. Op Texel wonen is er voor hem en zijn vrouw Janny bovendien niet bij, omdat Gerard Schuiling minstens driemaal per week in alle vroegte naar de Aalsmeerse bloemenveiling moet, die rond 7 uur op volle toeren draait. Bestelwagen Gerard Schuiling komt inmiddels alweer enige jaren op Texel, waar hij sinds 1975 met zijn bestelwagen op zaterdagen langs de huizen met bloe men en planten ventte. De verkoop was altijd erg goed, zodat hij al enige tijd met het plan rondliep hier een eigen winkeltje te beginnen. Die kans deed zich voor toen hij in contact kwam met Cor van Etten, die vorig jaar het tegen over zijn groentenwinkel in de Koger- straat gelegen (vervallen) woonhuis van de familie Kievit kocht. De vergunning om dit pand in een winkeltje te mogen veranderen en te herstellen werd volgens Van Etten vrij vlot door de gemeeente verstrekt. Goedkoper Op een vraag of een derde bloemen winkel in Den Burg niet een beetje te Gerard Schuiling (21t op do eerste verdieping van zijn nieuwe bloemenwinkel In Den Bieg. veel van het goede is, antwoordt Gerard Schuiling, dat alles er op wijst dat het goed moet gaan. „Gezien de ervaringen, die ik heb opgedaan bij het venten met bloemen langs de huizen hier op Texel ben ik niet bang voor een debécle", zegt hij. Vooral door met lagere prijzen te werken dan de con currentie denkt hij veel succes te zulllen hebben. Ook het punt van zijn winkel is een groot voordeel „Vlak bij het cen trum". De nieuwe Texelse „Flower Styling" zal ook met een aantal specialiteiten komen, waarvan het opmaken van plantenbakken en het vervaardigen van bloemstukken er enige zijn. Hiermee zal vooral de beheerster José van Haaster zich bezig gaan houden. De clientèle zal in de winkel een flink aantal voor beelden kunnen zien van diverse bloemstukken en dergelijke, die men bijvoorbeeld ten geschenke wil geven. Ron!sviknijenwikl door sek-kteren do IvJe huiden en inciiMiil kit kien Meiiwnlvui nemen hun ambacht, sertout den die Mtrwn .vin d< D.it Rr» Luxj mevynnn onfwvriXT> en de hfltid iANKk n. dan ook hejvwild wvrWieden yn Roots ■'v1 "1?rifootMA Uitzondering Lk-erkende K,.Hvk\iWr Roots Natuur Shop Hogerstraet 3, Don Burg Tegenover Timmers Tearoom

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1