(jvoen r^wartsjexels in het hart-, Texelse verkiezingsresultaten PASEN 1978 WAS TAMELIJK RUSTIG ROOTS DEMOCRATEN '66 VERLATEN PAKT Zeeuwse staten willen Rivo Texel behouden I Wij verkopen deechteRoots. De verkiezing voor de Provinciale Staten van Noordholland leverden op Texel de volgende resultaten op: I H Wij' voelen ons gepasseerd' 8 z 8 e> i I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nachtje cel voor militair Lege olietank in brand Plattelandsvrouwen houden expositie Auto tegen paal Ds. J. Hylkema beroepen TEXELSE 91e JAARGANG Nr. 9265 COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f 11,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom Uitgave: Langeveld Er De Rooy B.V., Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741. Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon (02220) 3543. In mager de resultaten van de Tweede Kamerverkiezingen in 1977. o O JC c O E c O O 2 X O O 5 X Jt O E (0 JSC h. JC O e 5 1. PvdA 224 266 242 265 315 329 153 215 51 63 193 216 143 322 147 169 307 331 49 56 253 271 2074 2503 27,27 29,91 29,22 29,18 2. VVD 208 289 215 268 151 152 129 145 60 80 138 176 268 394 137 168 122 145 94 95 163 180 1685 2092 19,58 25,39 24,42 23,71 3. CDA 262 281 406 408 251 260 127 156 99 113 232 247 140 211 443 442 140 155 101 96 222 228 2423 2597 31.67 29,14 30,32 34,09 4. CPN 4 18 8 5 7 11 7 5 3 4 3 7 6 10 2 3 5 9 1 3 4 48 72 1,93 1,28 0,84 0,67 5. PPR 14 24 11 28 18 19 6 10 1 5 16 17 5 24 20 11 5 11 6 12 10 15 112 176 3,75 4,68 2,05 1,57 6. PSP 17 13 11 15 16 17 6 6 5 1 18 19 10 7 8 5 6 5 9 5 16 13 122 106 1,44 1.74 1,24 1,71 7. D '66 38 68 70 82 44 64 18 27 17 12 33 46 66 101 37 51 29 37 10 26 62 71 428 585 3,50 0,89 6,83 6,02 8. DS 70 7 22 4 19 3 13 1 7 6 9 2 22 1 4 1 3 2 3 5 10 26 108 5,82 1,77 1,26 0,36 9. BP 3 10 8 22 10 8 2 8 3 5 4 5 2 15 5 5 3 1 2 4 4 42 87 1,67 2,72 1,02 0,59 10. GPV 2 4 2 3 4 4 1 2 2 4 3 2 3 6 12 2 3 21 38 1,13 1,37 0,44 0.29 11. RPF 6 17 3 3 7 14 1 2 4 2 6 23 29 2 1 4 26 3 5 51 83 0,97 0,71 12. SGP 2 3 2 2 9 6 2 2 6 16 39 2 1 2 7 9 41 69 0,55 0,62 0,81 0,57 Geldige stemmen 787 1018 982 1121 835 902 451 583 241 295 640 753 646 1125 845 939 619 706 277 303 750 821 7073 8566 Blanco 1 1 5 1 Ongeldige 5 1 5 7 6 9 1 1 3 2 3 3 5 3 2 4 6 32 40 Totaal uitgebracht 792 1019 988 1129 841 911 452 583 242 295 643 758 648 1128 848 944 619 709 279 303 754 827 7106 8606 Blanco en ongeldig totaal 0,47% Het totaal aantal stemgerechtigde kiezers was op Texel 8469, Dit betekent een opkomstpercentage van 83,9%. De tijdens het paasweekend aanwe zige landelijke tendens in het aantal toe risten is ook op Texel duidelijk van toe passing geweest. Door Teso werden in de periode woensdag voor Pasen tot en met dinsdag na Pasen in de richting Den Helder - Texel 6408 auto's overgezet. In omgekeerde richting waren dit er 5423. Vorig jaar waren deze cijgers resp. 7210 en 7226. Vooral het slechte weer tijdens de be trekkelijke vroege paasdagen van dit jaar kan als oorzaak van deze daling ge noemd worden. Daarnaast speelde mee dat Pasen 1978 ruim twee weken eerder viel dan vorig jaar. Beide paasdagen vielen toen op 10 en 11 april. Teso-cijfers De aantallen naar Texel overgezette auto's waren in de genoemde periode als volgt (tussen haakjes de cijfers van vorig jaar); woensdag 614 (814), don derdag 1120 (1399), vrijdag 1647 (1657), zaterdag 1187 (1291), zondag 623 (767), maandag 625 (641) en dinsdag 592 (641). In de richting Den Helder telde men bij Teso de volgende aantallen; woensdag 478 (662), donderdag 461 (640), vrijdag 481 (675), zaterdag 467 (789), zondag 649 (961), maandag 1790 (1945) en dinsdag 1097 (1545). De wachttijden liepen zowel in Den Helder als op Texel op tot ongeveer twee uur Vx+Jmn (k* hé-4v huKk.nl er ll*fl1»Olt tondel M»fl -->inu innm hun .imhk'ht -KTitru» a inklim k ill Hrx /'«Kkniiy Roots Natuur Shop Hogerstraat 3, Den Burg Tegenover Timmers Tearoom ondanks het feit dat er tijdens de druk ste periodes met twee boten gependeld werd. Zuiniger Volgens de Texelse VW is ook wat de overnachtingen op het eiland betreft 1978 in de meeste gevallen zuiniger ge weest dan 1977. De accomodaties in De Koog waren gedurende de paasdagen vrijwel allemaal bezet. De hotels en logies en ontbijten verstrekkende adres sen waren vooral paaszaterdag en eer ste paasdag „praktisch uitverkocht". Op paasmaandag vertrok het grootste gedeelte van de bezoekers weer wat zijn hoofdoorzaak vond in het vooral toen winderige en regenachtige weer. In de bungalowsector was ongeveer 60 65 verhuurd. Bij de appartementen was dit cijfer iets lager. Met uitzondering van de concentratie bij De Koog en in iets mindere mate in Den Burg is voor het overige gedeelte van Texel Pasen als uiterst stil de geschiedenis ingegaan. Een 20-jarige op Texel woonach tige militair bracht de nacht op het politiebureau in Den Burg door nadat hij op tweede paasdag was aangehouden op verdenking van doorrijden na een aanrijding. De Texelaar (V. uit Den Burg) werd dinsdagochtend aan de marechaus see overgedragen. V. werd opgepakt nadat de politie sterke aanwijzingen had dat hij het was geweest, die in de loop van maandag met zijn auto de ter hoogte van jeugd herberg Panorama aan de wegkant staande roodkleurige Volkswagen Golf had aangereden. De wagen (eigendom van de Duitse vakantieganger P.O. uit Sende) werd hierbij aan de rechterzijde flink beschadigd. Op de grond vond men een achterlicht dat klaarblijkelijk afkomstig was van de auto van de dader. Maandagavond laat ontdekte een politiepatrouille een Citroen perso nenauto waarop het gevonden achter licht precies paste. De eigenaar van de auto werd daarop naar het bureau gebracht en in afwachting van de ma rechaussee in de cel gezet. Omdat deze geruime tijd op zich liet wachten werd pas tegen de ochtend de deur voor V. weer geopend. Woensdagmiddag om ongeveer 17.30 uur raakte op het erf van de boerderij van de heer D. Stoll aan het Schilder- eind in Den Burg de mastieklaag om een olietank in brand. Omdat de 25.000 liter tank leeg was leverde het vuur waarvan de vlammen hoog oplaaiden geen gevaar voor de omgeving op. De vuurzee ontstond toen de heer Stoll een beschermende mastieklaag rond de nieuwe olietank wilde aanbren gen. Omdat het goedje niet warm genoeg was en daardoor niet naar wens uitvloeide zette de eigenaar er een bran der op. Het gevolg was dat de hele zaak binnen enkele seconden in lichter laaie stond. Door snel ingrijpen van de brandweer die aan de overkant van het Schilderend haar kazerne heeft was het vuur vlug uit en kon men zich beperken tot het nablussen met schuimblussers. De tank liep bij deze brand vrijwel geen noemenswaardige schade op en nie mand werd gewond. In de Openbare Bibliotheek wordt door de Plattelandsvrouwenvereniging afd. Texel een kleine expositie gehou den, waarmee men een indruk wil ge ven van de activiteiten die door deze vereniging worden ontplooid. Er hangen bijvoorbeeld affiches, waarop aangegeven is welke cursussen er door de Plattelandsvrouwen worden georganiseerd en hoe de organisatie in elkaar zit. Verder wordt er iets vermeld over bondsreizen, fietstochten en ééndagsreizen. Een en ander is te zien tot donderdag 4 mei. De uit Muhlheide afkomstige Duitse vakantieganger K. H. T. ramde in de loop van vrijdag op de Stenenplaats met zijn Opel personenauto een paaltje. Het paaltje ging omver en de auto liep een flinke deuk op. Verzekering dekt de schade. Gedeputeerde staten van de provincie Zeeland hebben een dringend beroep op minister van der Steel Landbouw en Visserij) gedaan het op Texel gevestigde proefstation voor de oester- en mosse lenteelt (RIVO) te handhaven. In de Volkskrant van woensdag 29 maart werd gemeld dat men het in Zee land voor de wederopbouw van winter harde Zeeuwse platte oesters van groot belang vindt dat de proeven met het kunstmatig winnen van oesterbroed worden voortgezet. Oosterschelde Nu de Oosterschelde open blijft wordt het mogelijk de jaarlijkse produktie van consumptie-oesters geleidelijk tot een kleine vijftig miljoen stuks op te voeren, aldus GS van Zeeland. De Zeeuwse oesterkwekers verwachten dat de oes terteelt achter de stormstuwcaissondam in de Oosterschelde in de jaren tachtig belangrijk kan worden uitgebreid. De kans dat Yerseke tot een wereldhandel- centrum voor oesterteelt kan uitgroeien, is aanzienlijk toegenomen. De laatste jaren is de concurrentie van de Franse oesterkwekers sterk vermin derd door een fatale virusziekte in de oesters voor de kusten van Bretagne. Ook de olieramp met de tanker Amoco Cadiz, die de grote Bretonse produktie- gebieden bedreigt, kan een rol gaan spelen bij de afzetkansen voor de Zeeuwse kwekers. Een aantal Franse oesterkwekers pleegt al overleg met Zeeuwse collega's om eventueel Franse oestervoorraden naar de Zeeuwse wa teren te evacueren. De meeste oester- kweekgebieden in Frankrijk zijn mo menteel nog vrij van olie. Een draaiende wind kan echter een bedreiging vormen voor de kustgebieden richting Norman- dië en de gebieden ten zuiden van Brest. De ledenvergadering van de Doops gezinde gemeente van Texel heeft met algemene stemmen een beroep uitge bracht op de in Assen woonachtige ds. J. Hylkema. De Texelse afdeling van Democraten '66 heeft in het Paasweekend de overige tot dusver met D'66 in het Progressief Akkoord Texel samenwerkende partijen (PvdA, PPR en PSPl laten weten niet langer deel van het PAKT te willen uit maken. Als reden voor deze stap geeft het bestuur van de Texelse democraten op dat men het op een aantal belangrijke punten oneens is met het programma dat vorige week door een bestuurslid van het PAKT als verkiezingsprogram ma, voor de op 31 mei te houden gemeenteraadsverkiezingen, aan de plaatselijke pers werd toegespeeld. In een reactie op de brief die door D'66 Texel aan het voorlopig PAKT-be- stuur werd gezonden zegt dit bestuur de stap van de democraten te betreuren. Men stelt dat in een openbare vergade ring (16 februari) ruimschoots gelegen heid is geweest kritiek op de inhoud van het PAKT-programma te uiten. „Nu D'66 achteraf", aldus het Pakt-be- stuur,toch kritiek op het (n.b. in samenwerking met een bestuurslid van D'66 samengestelde) programma meent te moeten leveren is dit een teken dat de democraten in deze duidelijk de boot hebben gemist." Communique Het PAKT-bestuur merkt in het dins dagmiddag uitgegeven communiqué op dat bij de samenstelling van het geza menlijke verkiezingsprogramma van meet af aan leden van D'66 betrokken zijn geweest. „Er waren op de openbare vergadering van de betrokken partijen slechts vijf leden van D'66 aanwezig." Het PAKT-bestuur is tevens van mening dat het verkiezingsprogramma niet mag afwijken van het door de vier partijen bepaalde werkprogramma, zodat tegen het volledig publiceren van dit werkpro gramma geen enkel bezwaar was. Te weinig inbreng In een toelichting op de stap heeft het bestuur van D'66 meegedeeld dat de inbreng van de democraten in het werk programma dat nu als „verkiezingspro gramma" is gepresenteerd minimaal was. „Van de door D'66 Texel inge brachte punten is vrijwel niets in dit pro gramma opgenomen" zegt men. Vol gens de democraten was afgesproken dat er op de openbare vergadering van 16 februari een werkprogramma zou worden samengesteld naar aanleiding waarvan een definitief kernverkiezings programma gepubliceerd zou worden. Bovendien was er in het PAKT-bestuur vastgesteld dat daarnaast eigen punten naar voren gebracht konden worden. D'66 Texel vindt dat er in het nu gepu bliceerde werk/verkiezingsprogramma punten staan waarop in de vergadering nogal wat kritiek werd geuit. Er was beloofd dat hierin veranderingen zouden worden aangebracht. Niet gekend De nu uit het PAKT gestapte demo craten vinden dat een aantal belangrijke onderdelen van het programma niet voldoende naar hun zin veranderd is. Het bestuur van D'66 hierover:,,Wij hebben de indruk dat de mening van D'66-leden, die inderdaad een minder heid uitmaakten tijdens de genoemde vergadering, in veel gevallen is gelaten voor wat het was en daarom maar niet in het programma is gezet." De demo craten stellen daarbij dat men de invloed van D'66 niet volledig mag laten af hangen van het aantal tijdens één ver gadering (16 februari) aanwezige leden. Het bestuur meent dat vooral de laatste tijd de aanhang van D'66 bijzonder toe neemt en dat men daar ook bij de andere PAKT-partijen terdege rekening mee moet houden. Men wijst er voorts op dat het PAKT-bestuur voltallig ge kend zou worden in wat namens dit be stuur naar buiten zou komen. Dit is met de nu aan de orde zijnde publicaties, wat betreft D'66, niet gebeurd. Buiten spel De voornaamste punten in het PAKT- programma waar de Texelse afdeling van D'66 zich buiten spel, gezet voelt zijn de hoofdstukken Ruimtelijke Orde ning, Verkeer, vervoer en veiligheid en Recreatie. „Ervan uitgaande dat D'66 in de eerste plaats het individuele karakter van de mens wil benadrukken uiteraard in een progressief licht, en niet het col lectief kunnen wij ons met te veel pro grammapunten niet verenigen". (Lees verder op pagina 2)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1