Cjroen c£wartsJ~exels in het L Mr. Sprenger bij afscheid: Vandaag heb ik het iedereen naar de zin kunnen maken. Jac. van Heerwaarden 40 jaar „bij de post" ROOTS Burgemeester. Uil deechte Roots. ONDERHOUDSWERK WATERFADRIEK DUURT 3 WEKEN ,,Wes" werd eerste burger T Leren jas ontvreemd Lam weggehaald Aanrijding op Nikadel Natuurgebieden afgesloten DINSDAG 4 APRIL 1978 TEXELSE 91e JAARGANG Nr. 9266 COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ11,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11Den Burg, telefoon (02220) 2741 Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon (02220) 3543. ,,ln vele opzichten is Texel met zijn bewoners een uniek en boeiend geheel voor ons gebleken. Mede daarom zijn we er in de afgelopen tien jaar erg aan verknocht geraakt en verlaten Texel dan ook met pijn", aldus Mr. W. H. Sprenger tijdens de donderdagmiddag in de Texelse raadszaal gehouden afscheidsspeech, die door een groot aantal autoriteiten van het eiland zelf en daarbuiten, familieleden, vrienden en belangstellenden werd bijgewoond. De scheidende burgemeester zei te hopen dat Texel bij de bezoeken die hij en zijn gezin in de toekemst ongetwijfeld nog meer dan eens aan het eiland zullen brengen dit nog veel herkenbaars zal hebben. Mr. Sprenger citeerde hierbij hetgeen Annie Romein-Verschoor over Texel schreef: ,,Een gelukzalig eiland, laat 't zo blijven". In zijn laatste officiële toespraak ging Mr. Sprenger in op de tien jaren die hij als burgemeester van Texel achter de rug heeft en de belangrijkste ervaringen die hij hierbij en ook tijdens zijn 20-jarig burgemeesterschap van Oostvoorne opdeed. Wat betreft Texel constateerde Mr. Sprenger in de eerste plaats dat hij ditmaal de gemeenteraad kon aan spre ken met „Mijne heren", in tegenstelling tot het moment waarop hij zijn ambt aanvaardde toen ook dames deel van de raad uitmaakten. „Een verlies, en het is daarom te hopen dat binnenkort ook weer dames deel van de raad uitmaken. Voldoening Burgemeester Sprenger vond het een voldoening gedurende tien jaar op Texel te hebben mogen werken. Hij ontkende daarmee te willen zeggen dat hij vol doening had over tien jaar werk. „Wie niet tevreden is moet het een voldoe ning geven dat ik weg ga. Wie dat echter wel is mag zijn voldoening opbergen bij het oud papier", vond Mr. Sprenger, „want voor mijn opvolger is niets moeilijker dan daar tegenop te moeten boksen". De balans opmakend meende Mr. Sprenger dat hij op de dag van zijn vertrek het waarschijnlijk iedereen naar de zin heeft kunnen maken. Hij ontken de daarbij ooit getracht te hebben het iedereen naar de zin te maken want „zin voor de een is tegenzin voor de ander en onzin voor de derde". Kruitvat Texel schijnt een vat van edel vocht, maar het is een kruitvat, zei Mr. Sprenger. De eilandelijke problemen worden overal vandaan erg fanatiek bekeken, concludeerde hij en moest toegeven dat dit invloed heeft gehad op zijn eigen opstelling tegenover de mate rie. „Ik ben iets terughoudender gewor den dan ik al was". Burgemeester Sprenger stelde vast dat er een sterker wordende tendens is Burgemeester rnr. w. H. Sprenger tijdens zijn aJleriaatste raadsvergadering. Voor hem op tafel staat de bei, weermoe de Waddeneilan den Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog hem tatiuidden. de „kwaliteit niet meer af te lezen aan wat een bestuurder doet maar naar de grootte van de aanhang die iemand heeft, alsof de juistheid van iets afhangt van de aanhang!". De hoofdvraag is, aldus Mr. Sprenger „Is een bewering juist, en waarom?" en niet „Zoveel mensen zeggen het, dus 't zal wei waar zijn". Mr. Sprenger zei dat wie deze uitleg van de dingen hanteert navolging uitlokt en dat de man uit de kleinste groep daar het slachtoffer van wordt. Vooral hierom pleitte Mr. Sprenger voor het spoedig instellen van een gemeentelijk voorlichtingsapparaat. Het standpunt van de gemeente moet vol gens hem goed overkomen en mag bijvoorbeeld ook niet aan deze kant van het Marsdiep blijven hangen. Mr. Sprenger vond dat alle andere Waddeneilanden voor hetzelfde pro bleem gesteld zijn, en stelde dat het Contact van Waddengemeenten de moed om de mening van de bewoners kenbaar te maken niet moet opgeven. Burgemeester Sprenger vond het scheeftrekken van bepaalde zaken in de samenleving een vorm van onzindelijk denken en een bedreiging voor onze democratie. Het instituut van de benoemde burge meester zoals dat al sedert Thorbecke in Nederland bestaat noemde Mr. Spren ger een ingebouwde veiligheidsklep in onze democratie. Het afschaffen hier van zou volgens hem een verarming betekenen van het Nederlandse be- stuursstelsel. De scheidende eerste bur ger vergeleek de benoemde burgemees ter met een kapitein op de brug van een schip. „Een bestuurder in het ruim verliest het overzicht", verduidelijkte Mr. Sprenger die er aan toevoegde dat zijn gehoor dit misschien wat conserva tief in de oren zou kunnen klinken maar dat „het behouden van het goede het belangrijkste is". Cijfers Mr. Sprenger memoreerde dat hij in zijn ambtstermijn drie gemeenteraden heeft meegemaakt met 31 gemeente raadsleden, 6 wethouders en 1 gemeen tesecretaris, de heer P. Beemsterboer voor wie hij zijn grote bewondering uit sprak. „Samenwerken met burgemees ter Sprenger is geen gemakkelijke op gave". Als een van de andere sprekers tijdens deze speciale raadsvergadering had de heer Beemsterboer meegedeeld dat in de afgelopen tien jaar in totaal 128 raadsvergaderingen werden gehouden waarbij Mr. Sprenger in 125 vergaderin gen als voorzitter optrad. Voorts waren er 580 B. en W. vergaderingen in deze periode. In de gemeenteraad haalden in totaal 23 voorstellen van B. en W. de eindstreep niet, ofwel 1 van het totaal door de raad behandelde punten. Fijne tijd Volgens Mr. Sprenger is 't op Texel ,,'n fijne tijd" geweest waarin de omvang van het werk steeg en de gemiddelde leeftijd van de wethouders en de raads leden daalde. „In dezelfde periode promoveerde Texel van een dure mai- tresse tot een verwend kind", aldus Mr. Sprenger die met een knipoog naar de vader van Dik Trom opmerkte: „Texel is een bijzonder kind en dat is 'ie". Burgemeester Sprenger meende dan ook dat het eiland in zijn ontwikkeling een bijzondere zorg behoeft. „Texel kan echter op eigen benen staan. De be stuurders sparen elkaar niet maar als 't er om gaat kunnen ze wel tot besluiten komen". Mr. Sprenger dankte tenslotte al zijn medewerkers, alle Texelaars en ook Texel zelf voor alles wat ze voor hem gedaan en betekent hebben, en bracht een bijzondere ode aan zijn echtgenote die „mij aanvulde waar ik tekort schoot". In verband met de jaarlijkse onder houdswerkzaamheden zal de Texel se waterfabriek met ingang van heden voor ongeveer 3 6 4 weken buiten werking worden gesteld. Men wil in deze periode tevens de nood zakelijke reparaties aan de installatie uitvoeren. Voor de drinkwatervoorziening heeft deze stillegging geen gevolgen omdat het Provinciaal waterleidingbedrijf het Texelse circuit geheel overschakelt op de distributie van drinkwater, geprodu ceerd uit het grondwater vanuit de Mokslootvallei. Volgens het PWN zal de consument aan de afwijkende kleur (iets bruiner) duidelijk kunnen zien dat op de produktie van ander drinkwater is overgegaan. Voor inwendig gebruik le vert de iets donkere kleur, veroorzaakt door de bodemsamenstelling, geen problemen op. De was zal echter gedurende de komende weken niet zo wit kunnen zijn als anders, ongeacht of men meer wasmiddel zou gebruiken. De hardheid van het Mokwater is hoger dan die van het water dat Oudeschild levert. Zaterdag 1 april begon dit j'aar anders dan anders voor locoburgr- meester Jaap Westdorp die na het afscheid van Mr. W. H. Sprenger het voorlopig burgemeesterschap op zich neemt totdat een nieuwe eerste burger zal worden benoemd. In alle vroegte plaatsten grappenmakers zaterdagochtend een veelbetekenend bord voor het raam van de woning van ,,Wes" aan de Ploosterstraat in De Cocksdorp. Hoewel het bord er na het ontwaken van de familie Westdorp niet lang meer gestaan heeft kon de Texelse loco-burgemeester de grap best waarderen. ff SKlX-: De heer J. Tichelman, direkteur van het postkantoor in Den Helder speldt de Jubilaris de Gouden Speld van de PTT op. Aan de heer Jac. van Heerwaarden werd donderdagmiddag als eerste Texe laar de gouden speld van het Staats bedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie uitgereikt naar aanleiding van zijn 40-jarig jubileum als beambte bij het eilandelijke PTT-bestellerskorps Dit bijzondere ambtsjubileum droeg op uitdrukkelijk verzoek van de heer Van Heerwaarden zelf een sober karakter. Er werd bij stil gestaan ten huize van de familie Van Heerwaarden aan De Zes in Den Burg in tegenwoordigheid van ondermeer Mr. J. J. v. d. Goes, directeur van het Postdistrict Haarlem en de heer J. Tichelman, directeur van het postkantoor Den Helder waaronder Texel ressorteert. Oorkonde De bij de gouden PTT-speld behoren de oorkonde ondertekend door de direc teur-generaal van het Staatsbedrijf en de erbij behorende jubileumgratificatie werden door de heer J. Tichelman aan de jubilaris overhandigd. Door de heer B. Buijsman werd het woord gevoerd namens de collega's, oud-collega's en het kantoorpersoneel van de heer Van Heerwaarden. Hij sprak namens de Katholieke Bond van Over heidspersoneel (KABO) zijn bijzondere waardering uit voor het vele werk dat de jubilaris als secretaris voor deze organi satie gedurende vele jaren verrichtte. Jac. van Heerwaarden die inmiddels door Buijsman in deze funktie is opge volgd is in totaal 27 jaar lid van de KABO. Ook de heer Buijsman overhan digde de jubilaris een geschenk onder couvert en bood tevens mevrouw Van Heerwaarden een bloemstuk aan. Waardering De speciaal voor dit jubileum uit Haarlem overgekomen Mr. J. J. van der Goes uitte zijn bijzondere waardering voor het werk van vooral de oudere postbestellers. Zeker vroeger was het niet eenvoudig het bestelwerk goed te verrichten. Het kwam er vaak op neer dat men bij het krieken van de dag al van huis moest en 's avonds laat ook nog in touw was teneinde het bestelwerk zo goed mogelijk te verzorgen, aldus de heer Van der Goes. De heer J. Tichelman haalde enkele op de PTT en Van Heerwaarden betrek king hebbende anekdotes aan waarvan zich er sinds zijn in dienst treding (30 maart 1938) nogal wat hebben voorge daan. De directeur van het Helderse postkantoor memoreerde voorts dat Van Heerwaarden voor zijn in dienst treding (op 19-jarige leeftijd) bij dierse landbouwbedrijven werkzaam was maar uiteindelijk toch voor een ander „bui tenleven" gekozen had. „Zouden we alle door Van Heerwaarden bestelde poststukken achter elkaar leggen zou er een afstand overbrugd worden gelijk aan die tussen 't Horntje en De Cocks dorp", voegde de heer Tichelman er aan toe. Ook voor de werkzaamheden in zijn vrije tijd, waarin de jubilaris zich inzette voor blinden en slechtzienden door het verzorgen van Braille-boeken werd Jac. van Heerwaarden veel lof toegezwaaid. In de J'Elleboog werd vrijdagavond de zwarte leren jas van een op de Mok gelegerde militair door onbekenden meegenomen. De jongeman raakte hier door erg gedupeerd omdat in de jas bovendien al zijn geld en enkele bank girocheques zaten. Van het erf van de familie P. D. Drijver, Herenstraat in Den Hoorn werd in de nacht van donderdag op vrijdag een pas geboren lam gestolen. Het dier is het eigendom van de aan de Mokweg woonachtige D. J. Drijver die de politie van het voorval op de hoogte stelde. Op de Nikadel in De Koog vond woensdagsmiddag een aanrijding plaats tussen een vrachtauto en een Citroen 2CV waarbij de personenwagen een deuk opliep. Het ongeluk gebeurde toen een door L.S. uit Schoorl bestuurde vrachtauto achteruit het terren van het Koopcentrum wilde afrijden. De achter de vrachtwagen staande „lelijke eend" bestuurd door mej. H. A. Langewerf uit Amsterdam kreeg een deuk in het rechtervoorspatbord. In verband met de aanvang van het jaarlijkse broedseizoen heeft Staatsbos beheer de natuurgebieden Eierlandse duinen, Slufter en Westerduinen met ingang van 1 april afgezet. Ook excursies onder leiding van me dewerkers van Staatsbosbeheer worden in deze periode niet gehouden. De rondleidingen beginnen weer op 1 mei. Kr* rfswortVn yenwikl d< or selokteren de beste huiden et i nvnsenhrtnden Mensenhan noTtcn liun nmlvichl serieus leu dtv Moren .win de ILil Knots Luty rTKO>vin mluvrpers en de fvind sd.in ixdt hep<vild werklieden vnn Rooi svR^oitJf 1 ieen uit/nodenny Roots Natuur Shop Hogerstraat 3, Don Burg Tegenover Timmers Tearoom

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1