ROOTS Cjroen cZwartsJ~èxeh in het {Uitgaven Texelse VVV stegen met een ton 10 jaar ,,De Lichtboei" „Stropershuisje"brandde uit •PROVINCIALE SUBSIDIE VAN 740.000,- Bejaardenzang hervat Kollekte Hartstichting Zomerrecreatlewerk houdt Kaderweekend vrijdag 7 april na 16.30 uur gesloten. Studietoelagen Keesomfonds TAXI (02220) Aanrijding voor politiebureau werkt veel beter dan de „vrijwillige" betaling die vroeger werd verlangd. Het totale bedrag aan dergelijke vergoedin gen beloopt f36.000, Risicofonds Reserveren is mensenwerk en er kunnen dus fouten mee worden ge maakt. In sommige gevallen van dubbel- boeking e.d. is het onvermijdelijk dat de betrokken klant schadevergoeding krijgt. Het beleid is er op gericht dit zo soepel mogelijk te regelen zodat betrok kenen in ieder geval tevreden worden gesteld. De VW beschikt voor dit doel over een reservefonds van 7 10.000,— bestaande uit bijdragen die door de deelnemers aan de reserveringsdienst zijn betaald. Uitgaven De grootste uitgavenpost wordt ge vormd door de salarissen: f290.000, wat f13.000, meer is dan in eerste instantie was geraamd. Voor het blad Voor Vrienden van Texel wordt f87.000,— uitgegeven wat f12.000, meer is dan in de ontwerpbe groting was verwacht. Oorzaak is dat het blad met vier pagina's is uitgebreid (totaal 72 pagina's) en dat de oplaag tot 40.000 exemplaren is opgetrokken. Die zijn allemaal even uitvoerig. Afgestapt is dus van het systeem om een deel van de oplaag in gecomprimeerde vorm (alleen een akkommodatielijst) uit te voeren. Extra uitgaven voor propaganda heeft als gevolg: meer aanvragen om infor matie. Het versturen van die informatie veroorzaakt portokosten. De VVV trekt hiervoor f65.000,— uit wat maar liefst 20 mille méér is dan aanvankelijk was geraamd. Zonder subsidie zou de VW-begroting uiteraard niet sluitend zijn. Voor het boekjaar 1976-'77 heeft de VW een gemeentelijke subsidie van 7142.000,— nodig. Maximaal kan de gemeentesub sidie f159.000, bedragen maar er geldt een regeling dat nooit méér wordt verstrekt dan het nadelig saldo. De contributie zal zodanig worden opgetrokken dat de geldontwaarding teniet wordt gedaan, dus met 5%. Dit is een voorstel in de komende vergadering maar feitelijk is zo'n voorstel niet nodig omdat de leden enige jaren geleden het bestuut machtigden om de contributie steeds trendmatig aan te passen. De complete begroting van de VVV Texel voor 1977-1978 ligt op het kantoor voor belangstellende leden ter inzage. I.v.m personeelsreis is ons bedrijf (zaterdag normaal geopend) Lv'h L^nqeveld en De Rooy bv Den Burg, Texel 4nw. ihUhijoiihaIm il"i vli'kliruhi <J«> Ixrsiu huidvn n hniMt tl mi h ki i Mni*vnlvm innix-n lum .imKx Ul -wncu- (k.11 J«' Mmrtn .vind»- J).,l H.. 4-. kevt n» \i m>, "iitwvrTXT^oiik- ImikJ JbMMHKp >k tvp-Mld vxvrkl^Un^inlW fiftfiSggg IX-.-lk.lak' Ki.tfxk-.tVr Roots Natuur Shop Hogerstrnat 3, Den Burg Tegenover Timmers Tearoom VRIJDAG 7 APRIL 1978 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f 11,per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741 Redactie: Ham/ de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon (02220) 3543. Met een feestmiddag in de Burge meester De Koninghal die speciaal be doeld is voor de oudere luisteraars viert zaterdag de Texelse zieken- en beiaar- denomroep „De Lichtboei" haar twee de lustrum. De feestelijkheden worden luister bij gezet door onder andere de film „Texel, de parel der Waddeneilanden" van Herman van der Horst en een optreden van het Texels Mannenkoor. „De Lichtboei" werd in de loop van maart 1968 opgericht, toen men startte met één programma per week dat werd uitgezonden vanuit de huiskamer van de familie P. Arensman in Den Burg. Nu, tien jaar later heeft deze Texelse om- roepzender, die alleen via speciale lijnen van de PTT te beluisteren is, de beschikking over een in de Openbare Bibliotheek ondergebrachte ruime stu dio. Men kan de programma's van De Lichtboei volgen in de bejaardenhuizen Irene, Sint Jan en het C. E. Gollards- rustoord. Voorts in de bejaardenwonin- gen aan de Willem van Beierenstraat, het Jan Dirkszoord, Starkenburgh en de Bakkerstichting. Programma's Er wordt momenteel uitgezonden op maandag, woensdag, donderdag, zater dag en zondag. Maandag is het popu laire programma te beluisteren wat rechtstreeks wordt uitgezonden. Daar van wordt op donderdagavonden een bandopname gedraaid. Op woensdag avonden verzorgt men een geestelijk klassiek programma (bandopname). Er wordt in hoofdzaak gewerkt met ver zoekplaten die aangevraagd zijn door de luisteraars van „De Lichtboei". Verder is er elke zaterdagavond een uitzending Zoals ieder jaar gebruikelijk is stelt het bestuur van de Stichting Prof. Dr. W. H. Keesomfonds te Texel ook voor het cursusjaar 1978/79 weer studietoelagen beschikbaar. Het Keesomfonds is speciaal bedoeld voor personen met een goede studie- aanleg die niet in staat zijn de kosten van hun voorgenomen of reeds aange vangen studie te betalen, ledereen die hiervoor in aanmerking wil komen kan op het raadhuis (afd. financiën en onderwijs) een aanvraagformulier krij gen dat voor 1 mei moet worden ingezonden. Voor verdere inlichtingen kan men ook op het raadhuis terecht. Een aanvraag bij het Keesomfonds is beslist niet van invloed op de beoorde ling door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen aangevraagde rijks studietoelagen. De door ziekte van mevrouw M. Ronday enige tijd gestopte wekelijkse bejaardenzang in de Hollebol aan de Burgwal in Den Burg is met ingang van woensdag 5 april hervat. Belangstellen den voor dit zangkoor kunnen hiervoor voortaan weer iedere woensdagmiddag om 15.00 uur terecht. Er zijn geen kosten aan verbonden. van de eucharistieviering vanuit de R.K.-kerk van Den Burg. Elke zondag zijn er twee uitzendingen van protes tantse kerkdiensten. Sinds kort werkt De Lichtboei ook met videoapparatuur. Belangrijke ge beurtenissen worden op beeldband vast gelegd en in de tehuizen via de televisie uitgezonden. Op deze manier konden de bejaarden opnieuw getuige zijn van de opening van het Verplaaghuis Texel. Vorige week maakte „De Lichtboei" ook opnamen in de raadszaal tijdens het afscheid van burgemeester Mr. W. H. Sprenger. Belangeloos De Texelse zieken- en bejaardenom- roep wordt verzorgd door een kleine twintig medewerkers, die al het werk geheel belangeloos doen. Er is een algemeen bestuur, waarin de kerken en instellingen voor bejaarden vertegen woordigd zijn. Daarnaast is er een dagelijks bestuur dat wordt gevormd door P. Arensman (voorzitter), A. A. van Opstal (secretaris), G. J. Reij-Tim- mermans (penningmeesteresse) en A. Wiersma-Geus en pastor G. Kolkman. Door „De Lichtboei" wordt iedere twee maanden een door A. A van Opstal en G. J. Reij-Timmermans gere digeerd krantje uitgegeven. Het blaadje kon in de loop van de afgelopen tien jaar steeds meer verfraaid worden. (Lees verder op pagina 2) Deze week wordt op Texel een kollekte gehouden ten bate van de Nederlandse Hartstichting. De projecten waaraan de ingezamelde gelden dit jaar worden besteed zijn de op grote schaal voorkomende hogebloeddruk (20 25%) en de hart- en vaatziektenproble- matiek. Er wordt tot en met zaterdag gekol- lekteerd. Indien er geen kollektant aan de deur is geweest of wanneer deze geen van de bewoners thuistrof kan men een bijdrage storten op postgiro 204050 of op bamkrekening 248 ten name van de Nederlandse Hartstichting en de Vrienden van de Hartstichting te 's Gravenhage. MARTIEN VAN DE WETERING Speciaal ziekenvervoer per taxi. Laagste tarief. Perslucht De gewaarschuwde brandweer was vrij vlot ter plaatse en ging, vier man sterk, voorzien van persluchtmaskers de vuurhaard binnen met hogedrukspuiten te lijf. Inmiddels woedde het vuur, dat beneden ontstaan moet zijn, hoofdzake lijk in het op het zuidwesten gelegen zolderkamertje. Om ongeveer 23.00 uur had de brandweer de zaak volledig ondercontrole. Brandweerlieden in aktie tijdens het ontnemen van het op het zuidwesten gelegen twtgebrand- de zolderkamertje van 't Stropershuisje. Bij deze brand die op ongeveer 700 meter van de dichtstbijzijnde brandblus- pomp plaats vond heeft de brandweer uitsluitend van de meegevoerde water tanks gebruik gemaakt. De brandweer auto van De Cocksdorp moest eenmaal een extra tank water ophalen. Over de wijze waarop het vuur ont staan is bestaat geen zekerheid. Wel was duidelijk vast te stellen dat de vuurhaard in de buurt van of op een in de huiskamer staande zitbank moet zijn begonnen. Daarna is de brand via de wanden langzaam naar de zolderverdie ping gegaan. Volgens de brandweer is kortsluiting uitgesloten. i De begroting die de VVV Texel voor d iet boekjaar 1977-1978 heeft opgesteld a leeft een uitgaventotaal aan van it 788.000, Daar staat een even groot 3 iedrag aan inkomsten tegenover. Beide otalen waren ongeveer een ton lager in iet voorlopige begrotingsontwerp dat lind vorig jaar aan de orde is geweest. Ie meeste extra uitgaven (een verschil ran 735.000, gaan zitten in propa ganda. In verband met het berekenen van de gemeentelijke subsidie moet de VW Texel al in een zeer vroeg stadium een legroting kunnen overleggen. Het is ien betrekkelijk normale zaak dat de :ijfers later aanmerkelijk moeten worden lijgesteld aan de hand van ervaringen in ontwikkelingen in de praktijk. De hans herziene begroting die in de begin ipril te houden jaarvergadering ter - goedkeuring aan de leden zal worden roorgelegd is gebaseerd op de zg. irestatieanalyses waardoor zeer scherp in realistisch ramen mogelijk is. - Zoals gezegd staan tegenover de ixtra uitgaven ook extra inkomsten. Een lelangrijke portie wordt gevormd door len subsidie van 740.000,— van de pro- rincie Noordholland naast een gemeen- elijke subsidie van 7170.000, Het is Ie eerste keer dat de VVV dit geld van Ie provincie krijgt en het is een gevolg n ran een reorganisatie van het VVV- vezen waardoor Texel de status van ;treek-VVV heeft gekregen. Er wordt steeds meer geadverteerd ook in kleur) in het blad „Voor Vrien- len van Texel" waardoor de adverten- ie-inkomsten stijgen met 720.000, tot 'en bedrag van 7105.000, Ook de irovisie die wordt gevangen van de lotelarrangementen, boekingen via de ogiesinformatiedienst en de reserve- ingsdienst vertonen een opwaartse lijn. (et lidmaatschapsgeld beloopt 205.000,— wat tien mille lager is dan in _le voorlopige begroting was geraamd, "(et totale bedrag aan ledenbijdragen leloopt 7453.500,— wat 733.500,— neer is dan in eerste instantie was leraamd. Als de VW informatiemateriaal ver stuurt waarvoor een bijdrage is ver- schuldigd, wordt tegenwoordig een ac ceptgirokaart bijgesloten. Dat systeem In dorpshuis De Wielewaal te De (Vaal wordt vandaag (vrijdag) en mor- len het jaarlijkse kaderweekend van het omerrecreatiewerk gehouden waaraan loor ongeveer 40 studenten van het :iOS in Heerenveen wordt deelgeno- nen. Deze 40 ClOS-mensen komen deze omer elk voor een periode van 3 weken laar Texel om het zomerrecreatiewerk f ip de campings tussen de toeristen te loen. Men zal zich ook bezig houden net de verlangens van de eilandbewo- lers zelf waardoor opnieuw een mobiel earn zal worden ingeschakeld. Het omerrecreatiewerk strekt zich deze omer over 7 weken uit. Tijdens het aderweekend in het Waalder dorpshuis uilen de ClOS-studenten instructie krij ten van o.a. projectleider Piet Keijzer en Ie voorzitter van de commissie Zomer- ecreatie G. Praamstra. BIERTAPWEDSTRIJDEN NU IN „LANDS-END" De jaarlijkse nationale biertapwed strijd voor het rayon Den Helder en Texel zal dit jaar op dinsdag 18 april worden gehouden in restaurant Lands- End, Havenplein 1, Den Helder. Het evenement begint om 14.00 uur en is gratis toegankelijk. Loco-burgemeester Jaap Westdorp neemt samen met bewoner Jan de Waard de schade in de woning in ogenschouw. Het langs de Zanddijk in Polder Eier- land gelegen Stropershuisje liep dins dagavond zware schade op door een smeulende brand waarbij in de woning zonder dat er van vlammen sprake was een enorme hitte ontstond. Een groot deel van de inventaris verkoolde hier door en ook het huisje zelf werd zwaar beschadigd. De schade aan 't Stropershuisje beloopt ongeveer 720.000, Voor welk bedrag aan inventaris verloren is gegaan is moeilijk vast te stellen omdat er zich nogal wat antieke voorwerpen in de woning bevonden. Men verwacht dat ook hier op een schadepost van 720.000, gerekend moet worden. Het onder aan de duinen langs het fietspad tussen de Muyweg en de Ruigendijk gelegen huisje is het eigen dom van F. Stark en wordt bewoond door J. de Waard. De laatste ontdekte het vuur om ongeveer 21.30 uur toen hij na sinds 20.00 uur met zijn buurman en zijn hond een tocht door de duinen gemaakt te hebben bij 't Stropershuisje terugkeerde. Bij het openen van de deur laaiden de vlammen door de toevoer van zuurstof weer op terwijl het door de grote hitte onmogelijk was naar binnen te gaan. Omroeper, technicus en secretaris A. A. van Opstal aan de knoppen van „De Lichtboei apparatuur. Woensdag vond rond het middag uur op de Keesomlaan in Den Burg ter hoogte van het politiebureau een aanrijding plaats, waarbij twee personenwagens flinke deuken opliepen. De uit de richting Schilderend ko mende H. S. reed met zijn Ford in op de op dat moment op de rijbaan keren de Datsun van mevr. E. Z.-B. De schade beloopt enige duizenden gul dens.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1