Cjroen ^wartsjexelsin het 'lan „Bosch en ,s van de baan B en W betreuren ^uitverkoop" van recreatieverblijven I 121 I ROOTS BONDSLEDEN GEHULDIGD NW- vrouwen discussieerden over plaatselijke politiek Raadskandidaten kruisten degens Wij verkopen deechteRoots. Voorzitter S. Kootj verlaat bestuur Woningbouwvereniging ri BEEKMAN Aad Vaars werd nieuwe trainer Texelse Boys Aanrijding met schade Weer prijs voor IJskaschool 1IJDAG 14 APRIL 1978 91e JAARGANG Nr. 9269 jrschijnt dinsdags en vrijdags, jstgiro 652. Abonnementsprijs ƒ11,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. ankrelaties: Amrp Bank nr. 4699.17.636; abobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. dvertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11Den Burg, telefoon (02220) 2741 Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon (02220) 3543. Het plan van de Recreatiestichting om hotel „Bosch en Zee" te arvangen door 81 voor verhuur bestemde recreatieappartementen, jat vrijwel zeker niet door. Naar aanleiding van de vrij algemeen •rezen bezwaren, onder meer vanuit de commissie Ruimtelijke rdening, heeft de meerderheid van B. en W. besloten niet langer aan et plan mee te werken en heeft de raad voorgesteld in de vergadering sn 18 april het onlangs genomen voorbereidingsbesluit in te trekken, at betekent dat projektontwikkelaar Rehorst eigenaar blijft van het otel en dit zal vervangen door ca vijftig appartementen die ongetwij- ild als tweede woning zullen worden verkocht. Voor verhuur zouden eze appartementen veel te duur worden. Het zit er wel in dat dit geval niet op pleegd. Zoals onze lezers zich herinne- hzelf blijft staan. Er zijn meer (veelal rouderde) hotels op Texel die op de iminatie staan om verkocht te worden m ondernemingen die er appartemen- of andere recreatie-eenheden van illen maken. Ondanks de hoge prijzen n dergelijke appartementen tot dusver if van de hand gegaan. De winstmo- Hijkheden zijn derhalve ruim. In het ival ..Bosch en Zee" zal Rehorst naar batting 50 tot 100% winst kunnen aken. Het gemeentebestuur acht der- lijke ontwikkelingen niet in het belang in Texel maar kan er vrijwel niets aan len. Om tot een acceptabele verhuurprijs komen was de RST gedwongen 81 i ipartementen op het „Bosch en Zee"- irrein neer te zetten. Dat leverde een grote bouwhoogte op en dus een i wijking van het bestemmingsplan, anpassing van het bestemmingsplan )or dit geval werd uiteindelijk niet xeptabel geacht, vooral omdat het et mogelijk bleek het objekt land- happelijk verantwoord aan te kleden, ij het nemen van het voorbereidings- asluit (nodig om met toepassing van tikel 19 van het bestemmingsplan te jnnen afwijken) had de raad zijn ïdenkingen overigens al laten blijken. ,ls voorwaarde werd gesteld dat de ndschappelijke afweging geen „sluit- ost" binnen de financiële opzet en «ploitatie van het plan mocht zijn. ooral om dat aspect in de aandacht te Duden werd de commissie, ruimtelijke rdening voor de tweede keer geraad- niiiiiililillllliiiiiiiilllllllilllllillillllllllllllliliiiiiiiiiinilie ren adviseerde de hele commissie afwij zend. Niet „wegplanten" Schetsplan en maquette werden ook beoordeeld door de welstandscommis sie, de consulent van het Staatsbosbe heer voor de Landschapsbouw en het bureau Hajema in Assen. De welstands commissie had waardering voor het gebouw maar het bureau Hajema en Staatsbosbeheer vonden dat de harmo nie met de omgeving werd verstoord. De consulent van Staatsbosbeheer dacht door middel van beplanting nog wat te kunnen doen maar B. en W. zagen dat niet zitten gezien de terrein oppervlakte, de eigendomssituatie en het feit dat het niet zo eenvoudig is behoorlijke bomen te laten groeien. Bovendien werd het „wegplanten" van een projekt strijdig geacht met de uitgangspunten die hierover in het plan buitengebied zijn opgenomen. Overi gens bleven B. en W. van mening dat het RST-plan voor „Bosch en Zee" in belangrijke mate gestalte gaf aan het recreatiebeleid dat de gemeente voor ogen staat. Slechts de landschappelijke inpassinfg leverde problemen op. Deze problemen zouden op de een voudigste wijze opgelost kunnen wor den als de Recreatiestichting het be schikbare terrein zou kunnen vergroten door aankoop van aangrenzende grond. Maar dat is niet mogelijk gebleken. Nog meer geld uitgeven zou het projekt zo duur hebben gemaakt dat exploitatie onmogelijk zou worden. In de voor gestelde situatie was al sprake van een volgens velen veel te hoog geraamd aantal verhuurweken per jaar. Zoals bekend stond het gemeente bestuur achter het RST-plan omdat alleen op deze wijze speculatieve ver koop van recreatieobjekten zou kunnen worden voorkomen. Voorts zou door het bevorderen van verhuurexploitatie het maatschappelijk rendement van de recreatieve verblijfsvoorzieningen wor den verhoogd. En dat zou weer in het belang zijn van seizoenverbreding en mogelijkheden tot stichting van slecht- weervoorzieningen. Helaas Mede naar aanleiding van de recente ontwikkeling rond „Bosch en Zee" zijn B. en W. nogal pessimistisch gestemd over het bereiken van deze doelstellin- Weelderig wijd voor n smal prijsje. Heerlijk ruim vollende Pullover in 100% kotoen Model vlmdersilhouet met V-hols. Kleuren écru. bleu of cognoc Voor moor 2 tientjes! MOOECtNTRUM DEN BURG MtJHTl 1 GRAVENSTRAAT 13 en 16 iilllllllinilllllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllHIli KrMNWiinfinyvnwTkjiJtxr si-Mdi-rn i d«? fvdtr huiden ei i tiwisvnhandtfii MnMnni nemen huil omboet)! wtitus rmiwvrpeivi-iiilt'KukJ isdnn«4ttvTWWÜd tvvrkkilti :?Root»»> 911-" Uit/, rklenng lvlt.4 Roots Natuur Shop Hogerstraat 3, Don Burg Tegenover Timmers Tearoom gen in de verblijfsrecreatie. „Het blijkt dat het financieel-economisch veel aan trekkelijker is projekten voor verkoop te ontwikkelen. Door de ontwikkeling van de onroerend goed-prijzen kunnen ver koopsommen worden gerealiseerd waarbij van een enigszins rendabele verhuur geen sprake kan zijn. Slechts uit beleggingsoogpunt zijn dergelijke pro jekten interessant". Uitverkoop B. en W. wijzen er op dat deze tendens tot een uitverkoop van recrea tieve onderkomens heeft geleid „een ontwikkeling die wij ten zeerste betreu ren en die zich nog steeds onverminderd lijkt voort te zetten". In een aantal gevallen vinden verhuur en beheer van dergelijke objekten min of meer centraal plaats maar van kwali teitsverbeterende, seizoenverlengende voorzieningen is niet of nauwelijks spra ke. De gemeentelijke overheid heeft slechts beperkte middelen om daar wat aan te doen. Ook voor het Texelse bedrijfsleven is het bijzonder moeilijk of onmogelijk om op gemeentelijke doel stellingen met betrekking tot de recrea tie in te spelen. B. en W. zeggen alleen door een „aktief planologisch beleid" invloed op deze ontwikkelingen te kunnen uitoefe nen. Dat zou kunnen inhouden dat slechts planologische medewerking aan projekten wordt gegeven wanneer er garanties zijn dat het door de gemeente voorgestane recreatiebeleid wordt ge diend. Bereidheid Het college konstateert dat de raad bereid is gebleken (door het nemen van het voorbereidingsbesluit) een bestem mingsplan te wijzigen om het recreatie beleid gestalte te geven en hecht daaraan bijzondere betekenis. B. en W. kunnen zich daarom maar gedeeltelijk verenigen met de mening van de RO- commissie en het Bureau Hajema dat de uitgangspunten voor het bouwen in het buitengebied moeten worden gerespec teerd en dat men bij herbouw of verbouw binnen de aangegeven moge lijkheden moet blijven. „Wij zijn ook van mening dat de uitgangspunten in het buitengebiedplan moeten worden ge respecteerd, maar dat hoeft niet in te houden dat herbouw- en verbouwplan nen buiten het raam van de thans geboden mogelijkheden daarmee in strijd komen". Tenslotte zeggen B. en W. het te betreuren dat het projekt in deze door de RST gewenste opzet niet kan door gaan. „Wij hebben er wel behoefte aan de RST te danken voor de initiatieven in deze waarbij is gebleken dat zij inder daad een beleidsinstrument zou kunnen zijn om het gewenste recreatiebeleid te realiseren". In tegenstelling tot de overige colle geleden is wethouder J. Zuidewind echter tot de konklusie gekomen dat het voorbereidingsbesluit in stand moet worden gelaten, waardoor medewer king kan worden verleend aan het RST-plan voor81 appartementen. Het is niet uitgesloten dat Zuidewind de meer derheid van de raad daartoe ook over haalt, maar daar ziet het op dit moment echter niet naar uit. Aad Vaars, de oorspronkelijk uit Den Helder afkomstige 33-jarige doelman van S.V. Texel, is dinsdagavond door Texelse Boys definitief als trainer gecon tracteerd. Het contract dat voorlopig voor 1 jaar geldt gaat in op 1 augustus. Texelse Boys heeft een optie op Vaars voor een daarop volgend tweede jaar. Door deze overgang naar de naburige vereniging Texelse Boys zegt Aad Vaars ook zijn plaats als doelman van het eerste elftal van S.V. Texel vaarwel. Hij stond in totaal 8 jaar bij Texel 1 in het doel. Wie hem hier zal opvolgen is nog niet duidelijk. Ook de vraag wie Vaars als jeugdtrainer bij S.V. Texel gaat vervangen kon nog niet beantwoord worden. Aad Vaars, die werkzaam is als instrumentmaker bij het Nioz, beschikt over het D-diploma als KNVB-oefen- meester waarmee hij voetbaltrainingen t/m de vierde klasse mag verzorgen. Bij zijn aanvaarding van de nieuwe funktie zei de nieuwe Boys-trainer het een uitdaging te vinden het (pas gede gradeerde) eerste elftal zodanig op te peppen dat het het volgend jaar als herboren in het veld komt. De uit Den Helder afkomstige F.R. botste dinsdagavond om 19.50 uur op de hoek Hollewal-Weststraat tegen de auto van de Texelaar E.T. R. reed op de Hollewal en lette zo scherp op eventueel uit de Weststraat komend verkeer dat hij tegenligger T. niet opmerkte. Beide wagens werden beschadigd. Voor de vierde maal kwam de Redmer IJskaschool te De Waal in aanmerking voor een kunstprijs op de Huishoudbeurs te Amsterdam. Ditmaal was de opdracht het maken van een kalender, in het kader van de vrijetijdsbesteding De zesde klas heeft onder leiding van een van de „creatieve moeders" (mevr. M. Veeds), een verjaardagskalender ge maakt, een linoleumsnede. Het bijzondere is dat de Waalder lagere school zich tot nu toe in de prijzen weet te handhaven temidden van de vele landelijke huishoudscholen, voor wie de wedstrijd is bedoeld. Een jaar eerder dan de bedoeling was neemt de heer S. Kooij afscheid als bestuurslid van de Woningbouwvereni ging Texel. Als afgevaardigde van het Texels Verbond van Ondernemers heeft de heer Kooij 15 jaar deel uitgemaakt van het bestuur waarvan de laatste vijf jaar als voorzitter. Het besluit om eerder af te haken hangt samen met de noodzaak om wat minder hooi op de vork te nemen. „Om mijn gewone werk goed te kunnen blijven doen moet ik wat andere dingen laten schieten", aldus de heer Kooij, die in de komende jaarvergadering van de Woningbouwvereniging zal worden uit geluid. Die vergadering wordt in hotel „De Lindeboom-Texel" gehouden op dinsdagavond 25 april. Op deze bijeenkomst zullen zoals gebruikelijk ook de jaarstukken ter goed keuring worden aangeboden. De balans en verlies en winstrekening liggen voor belangstellende leden ter inzage op het kantoor van de vereniging, Boogerd 34 op maandag en donderdag van 10.00 - 12.00 uur. De heer Th. de Porto, penningmeester ven de ofd. Texel van het FNV overhandigt de heren W. Bidder (I.) on J. C. G/elis de traditionole enveloppe met inhoud. Beide jubilarissen zijn sinds 1918 lid van de Voedingsbonden FNV. (Zie verslag op pagina 2). Vier kandidaten voor de komende Texelse gemeenteraadsverkiezingen voerden dinsdagavond in de landbouw school het woord. Dat gebeurde tijdens een door de NVV-vrouwen belegde politieke discussieavond, die zich in een goede belangstelling mocht verheugen- veertig dames waren present en namen met enthousiasme en zonder een blad voor hun mond te nemen aan de gesprekken deel. Ondanks het feit dat het publiek uit de aard der zaak eenzijdig was georiënteerd (waardoor een enkele spreker zich in het hol van de leeuw voelde) werd het een avond die onge twijfeld heeft bijgedragen aan de politie ke interesse. Een lovenswaardig initiatief derhalve dat een voorbeeld mag zijn voor andere vrouwenverenigingen. Als dergelijke verenigingsavonden ook voor anderen worden opengesteld zouden ze de plaats kunnen innemen van de gebrui kelijke propaganda-avonden, die meest al matig worden bezocht omdat er niet veel vuurwerk van wordt verwacht. Dinsdag werd het woord gevoerd door CDA-lijsttrekker Jook Nauta van het CDA, kandidate Lia Dijkema van D'66, de WD-voorzitter Harry Wuis en C. Joustra van Texels Belang. Namens het Pakt sprak drs. G. van der Kooi. Evenwicht Nauta zei dit soort kontakten, zowel in als buiten de verkiezingstijd, van grote waarde te achten. Hij ging in op het uitgangspunt van het CDA (het Evangelie is het richtsnoer voor het politiek handelen), erkende dat dit wat „zweverig" kan overkomen bij mensen met een praktisch-realistische inslag, maar onderstreepte toch dat de naas- tenliefde als drijfveer voor politiek han delen geen vrijblijvende zaak kan zijn. „Van de CDA-politicus mag worden verwacht dat hij opereert met begrip en geduld, niet veroordelend maar beoor delend en alles in redelijkheid afwegend. In de praktijk leidt dat tot een centrum positie, gericht op behoud van even wicht of herstel daarvan. „Aan evenwicht is op Texel veel behoefte want de belangen zijn vaak tegenstrij dig", aldus Nauta die verder inging op het (reeds gepubliceerde) CDA-pro- gram. Mogelijkheden voor uitbreiding van de werkgelegenheid ziet het CDA vooral in de recreatie, die dan ook moet worden uitgebouwd met als voorwaarde dat de 47.000 slaapplaatsen niet worden overschreden. Democraten Lia Dijkema uit Oost ging uitvoerig in op de doelstellingen van D'66. De Texelse afdeling is onlangs uit protest uit het Pakt gestapt en komt binnenkort meteen eigen programma. „D'66 is een partij voor mensen die willen meeden ken en meedoen; een partij die een her vormende politiek voert, gericht op het individu en diens ontplooiing in een democratische samenleving van gelijk waardige mensen" Mevrouw Dijkema verzette zich tegen de uitspraak van Van Agt („en andere politieke zonderlin gen") die hebben gezegd dat D'66 een partij zonder ideologie of levensbe schouwing is. „Nooit zou D'66 de afge lopen jaren hebben overleefd als niet een diepe politieke overtuiging de wor tels waren geweest van het politieke handelen van haar vertegenwoordi gers". D'66 pleit voor een individuele benadering van de mensen. Opkomen voor de zwakken doet D'66 even hard als de PvdA. Maar voor de PvdA zijn de zwaksten identiek aan de laagstbetaal den terwijl D'66 dit begrip breder opvat: de vervreemden, de kansarmen, dege nen die eentonig of nutteloos werk doen en de mensen die ondanks de materialis tische voorzieningen sociaal niet func tioneren. Mevrouw Dijkema gaf niet aan hoe D'66 staat tegenover specifiek Texelse problematiek maar wees op het verkiezingsprogramma dat bekend zal worden gemaakt zodra de leden daar mee akkoord zijn gegaan. Erfpacht Namens het Pakt betreurde drs. G. van der Kooi het recentelijk afhaken van D'66. „Progressieve krachten moeten zich verenigen". Van der Kooi ging in op enkele opvallende punten van het onlangs gepubliceerde verkiezingspro gram (mede door toedoen van D'66 tot stand gekomen) en noemde onder meer het verlangen dat de gemeente ten behoeve van huizenbouw e.d. geen grond meer verkoopt doch deze in erf pacht uitgeeft. De hoge grondprijzen zijn mede oorzaak van de hoge prijzen van de huizen op Texel. Van der Kooi veroordeelde de handelwijze van de RST die geld wil steken in dure apparte- mentenbouw terwijl op hetzelfde mo ment sprake is van een schrijnend woningtekort. Hij was ook niet blij met de aankoop van het oude Sint Jan door een privépersoon omdat hij op deze wijze het streven naar kleine, betaalbare wooneenheden niet gediend achtte. Wat de toekomst van de veerdienst betreft stelde Van der Kooi dat het Pakt de mening van de provinpie onder schrijft: 100 pae-enkeldekkers, een half- uursdienst en een reserveringssysteem ten/vijl het Pakt ook van mening is dat de 47.000 overnachtingsplaatsen op Texel geen streefgetal mogen zijn maar dat men er duidelijk ónder moet blijven als het milieu van Texel dat vraagt. Politiek hoeft niet Texels Belang-kandidaat C. Joustra legde er de nadruk op dat de landelijke politiek geen rol behoort te spelen bij het besturen van de gemeente. In 1966 werd de kiesvereniging Texels Belang opgericht met het doel de belangen van Texel te behartigen „zonder invloed van politieke partijen of extreme groeperin gen". De visie wordt gehuldigd dat het onnodig is dat een raadslid namens een landelijke politieke partij in de gemeen teraad zit. Het gaat immers om Texel, waar niet wordt uitgemaakt hoe de maatschappij in elkaar moet zitten. Daar is Den Haag een betere plaats voor. Joustra zei dat de praktijk wel uitwijst dat Texels Belang gelijk heeft. Het komt nooit voor dat de landelijke politiek dienstig is bij beslissingen in de raad. In tegendeel: het zich gebonden voelen aan de regels van de partij kan ertoe leiden dat besluiten worden genomen die in de specifiek plaatselijke situatie (lees verder op pagina 5)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1