(yroen c2warts cfexels in het hart-, Vier bezwaren tegen ex-verslaafden in burgemeesterswoning ROOTS Dros komt met eigen lijst Dressuurwedstrijden slaagden uitstekend Mijn geld via de bankgiro... Hoorzitting op 27 april? Wij verkopen deechteRoots. MOTORREPARATIES AAR TWEEDE TESO VEER000T Valpartij liep goed af MAB-club Texel Auto aangereden hield lastige puzzeltocht Raadsvergadering Kerkeveiling bracht 714.000,— op Rubberboot voor strandbewaking „Texel Vastgoed" kocht Eben Haezer KIIÏOUHÜ IO MrniL I3/Ö TEXELSE 918 JAARGANG Nr. 9270 COURANT Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741. Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon (02220) 3543. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f 11,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom Tegen het plan om de voormalige burgemeesterwoning Rozendijk 23 voor twee jaar te bestemmen als op vangcentrum voor ex-verslaafden van het Amsterdamse Jellineck-centrum zijn vier schriftelijke bezwaren binnengeko men. B en W hebben nog geen beslis sing genomen in afwachting van een nadere toelichting van de zijde van directeur D. Postma. Als er aanleiding voor is zal over deze zaak op 27 april een openbare hoorzitting worden gehouden waarop degenen, die bezwaar hebben ingediend hun protest mondeling mo gen toelichten. Oud-burgemeester Sprenger heeft het gemeentebestuur verzocht toe te staan dat zijn woning voor maximaal twee jaar voor dit doel wordt gebruikt. Volgens zijn aanvraag zou het gaan om patiënten van de Jellineckkliniek, die reeds een eind zijn gevorderd op de weg naar genezing. Zij zouden korte perio den in groepsverband in de burgemees terswoning „De Skuul" doorbrengen met begeleiding. Deze perioden zouden deel uitmaken van de therapie. Het gaat om een experiment. Reeds na één jaar moet duidelijk zijn of iets dergelijks practisch te verwezenlijken is. Pas daar na wordt beslist waar het definitieve buitenverblijf moet worden gevestigd. Dat de keus dan op Texel zou vallen is uiteraard niet uitgesloten. Voorlopig gaat het echter om een tijdelijk andere bestemming. Volgens de wet op ruimte lijke ordening is dat mogelijk met toe passing van artikel 17. De gewijzigde be stemming mag maximaal vijf jaar duren. Voor 'n permanent gewijzigde bestem ming zou een gewone wijzigingsproce dure nodig zijn. In dit geval ligt de beslis singsbevoegdheid bij B en W, die wel de plicht hebben Gedeputeerde Staten in de Inspecteur voor de Ruimtelijke Orde ning op de hoogte te stellen (van die kant kan eventueel worden ingegrepen). De familie Sprenger is inmiddels ver huisd naar Domburg. Het verblijf aldaar is misschien tijdelijk. De familie wilde in ieder geval de mogelijkheid openhouden om te zijner tijd naar „De Skuul" aan de Rozendijk terug te keren. Daarom wordt gestreefd naar tijdelijke verhuur zonder huurbescherming. Paard van Troje Mr. drs. J. K. Feikema uit De Koog heeft bezwaar gemaakt tegen de voor genomen tijdelijke bestemming van de burgemeesterswoning. „Iedere ideële bestemming is mij welkom zolang het niet gaat om het binnenhalen van het paard van Troje, in de vorm van een besmettingshaard op het gebied van drugs en alcoholica. U haalt met de verslaafden of afkickende verslaafden de „scene" (dealers en pushers) bin nen". Stelen en roven Mede namens Vakantiecentrum „Dennenoord" maakt de heer J. M. van den Berg bezwaar tegen het tijdelijke huis voor (ex)verslaafden aan de Rozen dijk. De familie Van den Berg woont op nummer 27, derhalve een huis verder. De briefschrijver vraagt zich af of het zo nodig is dat hier een dependance van de Jellineckkliniek komt. „Zien en horen wij al niet genoeg over ellende daar direkt en indirekt door veroorzaakt wordt? Door te stelen en roven en al dat soort aanverwante verschijnselen. Ikzelf en mijn gezin, maar ook camping Dennenoord maken er ernstig bezwaar tegen dat deze mensen daar komen. Er zijn nog genoeg andere, normale men sen die daar willen wonen. Ik zou het diep betreuren als het toch doorgaat en me een stuk onveiliger voelen". wijst naar het ingezonden stuk van C. de Wit van „De Instuif", die overigens zelf geen bezwaarschrift heeft ingediend. Over de aard van de patiënten, die in de Sprengerwoning verblijf zullen hou den, blijken misverstanden te heersen. Desgevraagd vertelde ons directeur D. Postma van het Jeilineckcentrum dat het voornamelijk vroegere alcoholisten zijn die behandeling in het Jeilineckcen trum achter de rug hebben. Voor zover dat bij alcoholisten mogelijk is, zijn zij genezen en gaat het slechts om de maatschappelijke inpassing in het nor male leven. Tot dusver worden zij na behandeling zonder meer op de maat schappij „losgelaten" wat weer nieuwe problemen kan oproepen. Daarnaast wordt met de gedachte gespeeld om de levenspartners van de betrokkenen apart enkele weken in „de Skuul" te laten verblijven met de bedoeling hen te trainen in verdere opvang en begelei ding. Bij hotel Bos en Duin aan de Bak- kenweg maakte de 20-jarige J. Huis man uit Ongeren donderdag een val van 6 meter maar liep hierbij wonder boven wonder geen schrammetje op. Om alle eventualiteiten te voor komen is de jongeman die alleen over hoofdpijn klaagde via de dokter met een ziekenwagen naar huis gebracht. Huisman was op het moment van het ongeluk aan het werk bij de nieuw bouw achter hotel Bos en Duin. Nabij het hoogste punt van het gebouw stapte hij op een losliggende plank die daardoor wegschoof. De Arbeidsin spectie heeft inmiddels de zaak in on derzoek omdat aan de goede kwaliteit van de gebruikte steigers wordt getwijfeld. Door een tot dbsver onbekend geble ven auto werd in de nacht van donder dag op vrijdag een gehuurde Ford Tau- nus aangereden die geparkeerd stond in de Warmoesstraat bij de kruising met de Zwaanstraat. Volgens getuigen zou de botsing veroorzaakt zijn door een witte Audi. De Ford Taunus was door de in de Zwaanstraat woonachtige J. M. Com mandeur gehuurd van garage Jan Rey. De zondagmiddag onder uitsteken de weersomstandigheden veneden puzzeltocht van de Motor-, Auto- en Bromfietsclub Texel is een overwin ning geworden voor Anne de Vries. Zijn score van 15 strafpunten bleek duidelijk beter dan zijn concurrenten waarvan Gerrit Moens met 33 straf punten de beste was. Van de in totaal 41 deelnemers slaagden er slechts 24 in de finish te halen. Dat waren allemaal auto equipes. Zowel de 3 bromfietsen als de 5 motorrijders die aan deze puzzelrit meededen moesten voortijdig afhaken. Deze door Leen de Braven en Joost Smit uitgezette puzzeltocht strekte zich uit over 54 kilometer. Er was veel werk van gemaakt, zodat het voortdurend oppassen geblazen was. Vooral het trajectgedeelte waarbij de deelnemers zich in het Dennenbos moesten ophou den leverde veel moeilijkheden op en velen reden daar dan ook verkeerd. Ondanks het grote aantal uitvallers behaalde de meerderheid van de deel nemers de eindstreep tenslotte toch. Zoals gezegd werd Anne de Vries eerste, gevolgd door Gerrit Moens. De plaatsen 3 t/m 5 werden bezet door Paul Kikkert (33 strafpunten), B. Sege- rink (37 strafpunten) en J. Spaans (37 strafpunten). bic Rommel R' n - n .rdvn gvmruttu d<«^ MtWawen dv tv>w hutden i mvmnitondwct Mvr&cnhan nvmoihun«mpachisMcis .•i\.,Tx-r. »"i.Jvh...'d ImHL 1v,imr»J< l)»-p.vld „.i, R.».i 'VTro^tF J'U"">dvruig Roots Natuur Shop Hogerstraat 3, Don Burg Tegenover Timmers Tearoom „De burgemeester vertrekt en wij zitten met de rommel", aldus de heer H. C. van Duren, Westerweg 69, in zijn bezwaarschrift. Van Duren herinnert eraan dat de burgemeester altijd heeft gevochten tegen onttrekking van woon ruimte aan de woningvoorraad, in ver band met de woningnood, waarbij hij de kwestie Groenendaal als voorbeeld noemt. Schrijver meent in de krant gele zen te hebben dat drank- en drugver slaafden in de woning komen. „Deze mensen zijn gevaarlijk voor de omge ving. Kunnen die verslaafden niet naar Domburg? Dan hoeft de burgemeester niet tre vertrekken. Wij hebben toch geen hekel aan hem?" Briefkaart Het vierde bezwaarschrift kwam in de vorm van een haastig geschreven brief kaart van mevrouw drs. R. A. J. Gabandt uit Amsterdam. „Als trouw bezoeker van uw eiland voorzie ik met de vestiging van die dépendance zeer grote moeilijkheden, die beter voorko men kunnen worden". Waarna zij ver- Aan de agenda van de hedenavond, aanvang 19.30 uur, te houden gemeenteraadsvergadering is een punt toegevoegd. Dit betreft de vervroegde overdracht van het restant aandelen Texelstroom n.v. Dit onderwerp is als punt 12 op de agenda gezet. De kerkeveiling die zaterdagavond in het Eierlandsche Huis te De Cocksdorp werd gehouden heeft het recordbedrag van f14.000,— opgedracht. Het geld is bestemd voor onderhoud van de Her vormde en Katholieke kerk en pastorie. De vorige keer bracht de kerkeveiling f11.500,— op. De eerste kerkeveiling die in De Cocksdorp (zes jaar geleden) werd gehouden bracht f9.000,— op. De bedragen die werden geboden voor de vele honderden goederen en diensten hadden niet zoveel met de werkelijke waarde te maken. Voor een spinnewiel werd f265, geboden, voor een haan f35, voor een zog f80,— en voor een kratje pils f 100, Naast de vele artikelen was ook voor f500,— aan contante giften binnengekomen. De drukte was zaterdagavond enorm. Vanaf half acht was het bijna voortdu rend „staande" vol en de stemming was evenals de vorige keren opperbest. Om twee uur 's nachts was alles uitver kocht. De veiling werd gehouden ten overstaan van notaris Boswijk die belan geloos meewerkte evenals veilingmees ters Th. van der Laan en Niek Witte en de „schrijvers" Th. van Heerwaarden en Cor de Jong. Om de f14.000, precies vol te maken bood notaris Boswijk zijn aan steker te koop aan. Het ding bracht f164,-op Naar aanleiding van een enige tijd geleden op initiatief van de gemeen teraad ingesteld onderzoek, wil de gemeente een snelle rubberboot aanschaffen. Het vaartuig zal op het Westerslag gestationeerd worden, omdat dit het meest centrale strand- gedeelte is en tevens over telefoon en mibilofoon beschikt. Op de begroting is voor deze boot een bedrag van f17.000, uitgetrok ken. Het zittende raadslid J. C. Dros stelt zich herkiesbaar voor de gemeente raad. Hij komt met een eigen lijst (nummer 5) waarop de kandidaten in alfabetische volgorde worden genoemd. Behalve Dros zijn dat de heren C. Bos van hostellerie 't Gouwe Boltje in De Koog, D. Jongejan uit Eieriand en J. K. P. Zwan uit Den Burg. Vanmiddag heeft de zitting van het hoofdstembureau plaatsgehad wat de laatste gelegenheid voor eventueel geïnteresseerde partijen was om zich voor deelname aan de verkiezingen op te geven. Het was tot op het laatste moment twijfelachtig of Dros in de gemeente raad wilde terugkeren. Tot verzoening met de mede door hem opgerichte kiesvereniging Texels Belang kwam het niet en Dros liet ook de mogelijkheid voorbij gaan om zich onder een naam voor de verkiezingen te laten inschrij ven. Verontrusting Volgens woordvoerder Jan Zwan van lijst vijf heeft het in vrij brede kring verontrusting gewekt dat Dros niet leek terug te keren. „Dros is een van de weinigen die in de gemeenteraad echte oppositie voert. Hij laat zich niet in de hoek praten of met een kluitje in het riet sturen en slooft zich enorm uit. Hij moet beslist terug komen. Wij hebben daarom de koppen bij elkaar gestoken en hebben Dros zover gekregen dat hij toch weer wilde meedoen. Ook van de andere kandidaten mag worden verwacht dat zij hun werk in de raad in de geest van Dros zullen doen". Het is onwaarschijnlijk dat lijst vijf met een programma komt. Zwan: „Dat lijkt ons niet zo nodig. De mensen weten best wat zij van ons kunnen verwachten. Wij moeten ons praktisch en soepel kunnen opstellen en ons daarbij niet gebonden voelen aan een programma waarin nu eenmaal niet met allerlei onverwachte ontwikkelin gen rekening kan worden gehouden. Wij doen gewoon een beroep op het vertrouwen dat men in de verschillende kandidaten stelt". Wagens reparatiewerkzaamheden aan een van de TESO veerboten zal het de eerstkomende veertien dagen niet mogelijk zijn bij grotere drukte een tweed» boot in de vaart bren gen. Volgens TESO is de periode tot de Pinksterdagen de beste gelegen heid om deze werkzaamheden uit te voeren omdat men nu in een relatief rustige tijd zit De boten zullen in ieder geval ruim voor het pinkster weekend ellebei weer varen. De reparaties hebben hoofdzakelijk betrekking op een van de scheepsmo toren. „Texel Vastgoed" heeft onlangs van de Nederlands Hervormde kerk Den Burg het gebouw „Eben Haëzer" in de Julianastraat overgenomen. Directeur Paul Kuip Czn. van Texel Vastgoed heeft meer kantoorruimte nodig. De ruimtenood werd acuut door de indiensttreding van Kees Bakker uit Purmerend. Deze medewerker zal zich in het bijzonder met de begeleiding van grotere projekten bezig houden. Als zodanig heeft hij in zijn vorige woon plaats reeds ervaring opgedaan en ook in de horecasector. Bakker bezit restau rants in Purmerend en Bergen. Onlangs kocht hij op Texel het boerderijtje „Hoog Koog" aan de Rozendijk. Ook het architectenbureau Visser uit Oosterend verkeert in ruimtenood. Met Texel Vastgoed wordt onderhandeld over het huren van een deel van Eben haëzer. Eben Haëzer heeft een opper vlakte van 160 m2, het totale terrein is 450 m2, waardoor er parkeerruimte is voor een achttal auto's. Volgens de gemeentelijke regels zou de helft van het nog onbebouwde terrein kunnen worden bebouwd, zodat er voldoende uitbreidingsmogelijkheden zijn. Vooral dank zij het schitterende weer zijn de zondag door de Waddenruiters en de Kleppertjes gehouden dressuur wedstrijden zeer geslaagd. Aan het eve nement werd deelgenomen door onge veer 45 ruiters en ook het publiek kwam in grote drommen opzetten. Plaats van handeling was het aan de Rozendijk gelegen terrein bij „Rien sans peine", dat voor dit doel door de Staat zelfs was opgeknapt en gemaaid. De hoge dennenbomen zorgden voor luwte, waardoor het voor mens en dier aangenaam was. het enige probleem werd gevormd door gebrek aan parkeer ruimte, waardoor de vele bezoekers genoodzaakt waren hun wagens langs de door gekapt hout toch al smal geworden weg te zetten. Niettemin hopen de organisatoren volgend jaar opnieuw op dit terrein welkom te zijn. Alle betrokkenen hebben de smaak goed te pakken: de dressuurwedstrijden moeten een jaarlijks weerkerend eve- ment worden. Een van het vasteland af komstige 3-mans jury kende de prijzen toe. In de afdeling paardruiters (klasse b O) werd mevrouw Tollenaar nummer één met 124 Vi punten. Tweede werd Janine Vlas (119 punten); derde mevr. 'Zuidewind (111 punten); vierde mevr. Bonne (111 punten) en vijfde mevr. Vosjan (102 punten). Klasse b2: 1. Marga Houwing (64,5 punten) 2. mevr. Klinkers (61 punten). Klasse LI: 1. Lyke Heetveld (120 pun ten), 2. P. Broeders (115 V43. Kees Brans (112%), 4. H. Elzinga (109); 5. U Alkema (90 Vi Pony's Klasse B1: 1. Mirjam Bonne 68 pnt., 2. Jacqueline Schoorl 67 pnt., 3. Eveline Brans 65 pnt. 3. Marit Kikkert 65 pnt., 4. Elsbeth de Lugt 64 pnt., 4. Ester Reitsma 64 pnt., 4. Sabine Aarts 64 pnt., 5. Anja van Exel 62 pnt. Klasse B0: 1. Eline Duinker 53 pnt., 2. Deedee Kikkert 52,5 pnt., 3. Rimko Vosjan 51,5 pnt., 3. Nancy Siebeling 51,5 pnt. Klasse B2: 1. Janet Zuidewind 65 pnt., 2. Frauke Eelman 60,5 pnt.; 3. Piet de Wit 56 pnt. Klasse L1: 1. Joke Dros 130 pnt., 2. Christine Vlas 116 pnt., 3. Jacqueline de Porto 115 pnt. - Maar met alleen voor mijn bankgiro kan ik bij de Nutsspaarbank West Nederland terecht. Ook voor hypotheken, verzekeren en reizen. Kortom, voor al die geldzaken waar ik thuis geen antwoord op kan vinden. n«d«riond

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1