Cjroen 2rwartsJexeU in het hart- Provinciale Staten namen motie aan: lijk moet betere veerverbinding inancieel mogelijk maken Texel kiest uit zeven lijsten Raad wil dam opwerpen tegen recreatiekolonialisme Krijgen we er nog 700 ROOTS ww Wij verkopen de echte Roots. 'e/e jaar halfuursdienst en ook extra late boten Koersen vreemde valuta Rijtocht over Texel struisvogelpolitiek tweede bij? NRC zoekt foto's van wiervisserij Te iaat ff (RIJDAG 21 APRIL 1978 91e JAARGANG Nr. 9271 Jitgave: Langeveld De Rooy B.V., 'ostbus 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741. ledactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, elefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, )en Burg, telefoon (02220) 3543. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs 711,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom Provinciale Staten van Noordholland hebben in hun maandag 1 ehouden vergadering het streekplan voor de kop van Noordholland in Texel vastgesteld en daarbij een motie aangenomen waarin werd itgesproken dat Texel betere veerverbinding moet krijgen met inanciele steun van het rijk. In de door het P. v.d. A.-statenlid A. euzenbroek ingediende motie werd gesteld dat het niet langer lanvaardbaar is dat Texel het in de winter moet doen met een veer dat echts éénmaal per uur vaart terwijl in de late avond helemaal niet ordt gevaren zodat de Texelaars geen gebruik kunnen maken van paalde voorzieningen die op het vasteland worden geboden. Uitbreiding van de dienstregeling brengt kosten met zich mee die de draagkracht 'an Teso te boven gaan terwijl verhoging van de tarieven ook niet aanvaardbaar is. iedeputeerde Staten werden in de motie opgeroepen te bevorderen dat de eerdienst wordt aangepast ,,aan de eisen des tijds" met participatie van het rijk om Ie daaruit voortvloeiende kosten op te vangen. De motie kreeg de steun van alle artijen met uitzondering van de WD. Bij de vaststelling van het streekplan na een voorbereiding van zes jaarl) rerd geen verandering gebracht in het tandpunt van Gedeputeerde Staten dat 'exel de capaciteit van zijn veerdienst lechts mag uitbreiden met enkeldeks- loten van 100 pae. In de rondvraag van Ie dinsdagavond gehouden raadsver- jadering sprak wethouder Jan Zuide- vind daarover zijn teleurstelling uit. Hij lonstateerde dat de Texelse CDA er lijkbaar niet in is geslaagd de geestver wanten bij de provincie ertoe te brengen iet gemeentelijke veerdienststandpunt iver te nemen. De door de staten langenomen motie over de veerdienst ;on volgens hem vergaande gevolgen lebben. Spraakles Onlangs is een van de gemeentelijke jgopedistes vertrokken. Met het on- irettige gevolg dat de behandeling van en aantal kinderen stagneert. Op een raag van Ate Rienstra van het CDA '3 intwoordde voorzitter Westdorp dat linnen drie weken in de vacature wordt roorzien. Er zijn twee sollicitanten vaarvan er een zeer spoedig kan begin- len. Cor Ellen van het Pakt sprak zijn vol- loening uit over het straatherstel in )osterend, vooral omdat dit project als lanvullend werk wordt uitgevoerd. Ate iienstra was niet gelukkig met de leplanting van de Hollewal ter hoogte ran het verpleeghuis. De bomen zijn :odanig neergezet dat ze 'n opstakel vor- Ïien voor de hier veel al wandelende ejaarden. De bomen hadden beter in ie tuin van het verpleeghuis kunnen itaan. Wethouder Zuidewind beloofde landacht voor het probleem. 700 tweede woningen In de discussie over Bosch en Zee had vethouder Zuidewind naar voren ge- iracht dat Texel er voor 1985 nog ninstens 700 tweede woningen bij zal rijgen. Op de vraag van Weijdt hoe hij >ij dit hoge getal kwam, legde Zuide- vind uit dat in het Krimplan 500 zomer- tiungalows worden gebouwd die door Ie eigenaar mogen worden verkocht 8an niet-ingezetenen. Daarnaast heb ben de horecabedrijven in het buiten gebied en in ondermeer De Koog recht hun gebouw te verkopen aan iemand die er appartementen van wil maken. Dat levert zeker nog 200 rekreatieeen- heden op. Geen bouwgrond Weijdt liet zich verder ongerust uit over het tijdig beschikbaar komen van bouwgrond in Den Burg en deed de aanbeveling er voor te zorgen dat het gemeentelijke aanstellings- en promo tiebeleid ten aanzien van het personeel wordt aangepast aan rijksnormen. Wat het eerste betreft zei wethouder Jook Nauta dat de formele procedure voor de uitbreiding van Den Burg nog moet beginnen. Op dit moment is slechts de eerste aanzet gemaakt in de vorm van een doelstellingsnota die op 27 april wordt behandeld in de vergadering van de commissie ruimtelijke ordening. Voordat er gebouwd kan worden zullen nog wel enkele jaren verstrijken, maar daaraan is weinig te doen. De wettelijke procedure vergt nu eenmaal tijd. De gemeente zal er alles aandoen om de zaak te bespoedigen. Wat het aanstel lings- en promotiebeleid betreft zei voorzitter Westdorp wel eens van ge dachten te willen wisselen. Weijdt ver duidelijkte dat bij het rijk een bepaalde rang alleen wordt toegekend als aan be paalde (diploma) eisen wordt voldaan. Bij de gemeente ligt dat niet vast. Fietspad Daan Schilling van Texels Belang sprak er zijn spijt over uit dat het fiets pad Den Burg-De Waal-Oosterend voorlopig niet kan worden aangelegd omdat de pot van de dienst landinrich ting waaruit een bijdrage van 40% was toegezegd, thans leeg is. Op zijn vroegst komt in september of oktober geld beschikbaar. Nauta zei de teleurstelling te delen maar vond de zaak niet hope loos. Het geld is toegezegd en komt in ieder geval. Van gemeentewege wordt ervoor gezorgd dat alle voorbereidende werkzaamheden gereed zijn zodat on- middelijk kan worden begonnen als het geld komt. Wethouder Zuidewind zei dat zelfs is te verwachten dat de aanbe steding al in september zal worden gehouden. Het bedrag dat dan uit de bus komt, kan worden bijgesteld als daarna nog een tijd moet worden gewacht. Kleine woningen Op de vraag van Schilling of de gemeente perspectieven kan bieden wat betreft kleine woningen voor al leenstaanden (naar aanleiding van de aktiegroep ,,Wij willen ook wonen") kon Zuidewind slechts enkele druppels op de gloeiende plaat aanwijzen. In de Kerkesteeg te Oudeschild komen enkele kleine woningen en op wat langere termijn zullen kleine woningen worden gebouwd tussen de Waalderstraat en de Wittekruislaan nadat Garage Reij dit terrein heeft ontruimd. Met het nemen van nieuwe initiatieven wacht de ge meente totdat het woningmarktonder zoek achter de rug is. Cor Ellen van het Pakt brak een lans voor een dagrekreatief terrein bij Nieu- weschild. Het strandje aldaar is als gevolg van de deltawerken verdwenen en het is de vraag of er nieuw strand zal komen. Nauta vertelde dat het terrein tussen de oude en nieuwe dijk een dagrekreatieve bestemming zal krijgen. Volgens Bert Weijdt zou in de praktijk geen aanlokkelijk recreatieterrein ont staan, maar Ellen zag er toch wel muziek in. Hij stelde voor het door dijken ingesloten gebied 's zomers als recre- atieweide en 's winters als Ijsbaan te gebruiken. Westdorp vond dat het overwegen waard en Weijdt gaf te kennnen dat het technisch mogelijk is. Op de vraag van Ellen of de gemeente wel gebruik maakt van het fonds van 725.000, ten behoeve van de aankoop voor musea werd bevestigend geant woord. Westdorp zei dat het fonds al bijna is uitgeput, Onder andere zijn aankopen gedaan voor het scheep vaartmuseum. De raad zal binnen af zienbare tijd een voorstel krijgen om opnieuw geld beschikbaar te stellen. Brandstapel Kees Koorn van het CDA vond dat de gemeente een plaats moet aanwijzen waar brandbare afval mag worden ver brand. Nu komt veel brandbaar en omvangrijk vuil op de stortplaats bij de Mokbaai terecht die daardoor snel vol- raakt. Koorn meende dat in Den Helder ook een vuilverbrandingsplaats is. ,,lk geloof op het havenhoofd want daar zie ik regelmatig grote rookwolken opstij gen" Hij vond dat ook oud ijzer van de stortplaats moet worden geweerd. Wethouder Zuidewind beloofde dat deze zaak onderwerp van gesprek zal zijn op de eerstvolgende vergadering van de commissie openbare werken. Koorn pleitte ook voor het van ge meentewege aanwijzen van een terrein waar jongelui de motorsport kunnen (lees verder op pagina 2) Het Natuurrecreatiecentrum is op zoek naar materiaal dat betrekking heeft op de vroeger op Texel veel beoefende wiervisserij. Onder andere wordt ge zocht naar foto's van het wiervissen, de bewerking op het land en de opslag. De foto's zijn bestemd voor het archief. Wie foto's heeft wordt verzocht het N RC te bellen: 02228-741. Het materiaal wordt dan gehaald en na gekopieerd te zijn ongeschonden terugbezorgd. Westduitse Marken Belgische francs Franse francs Zweedse kronen Zwitserse francs Amerikaanse Dollars Engelse ponden Oostenrijkse schillingen 100 7 105,- 100 7 6,70 100 7 46,50 100 7 45,75 100 7113,25 1 7 2,14 1 7 3,92 100 7 14,71 Met een bejaardenrit in de sfeer van de vijftiger jaren viert het Bejaar- dencomrté van De Cocksdorp-Eier- land op dinsdag 23 mei het 25-jarig bestaan. De rit over Texel zal worden uit gevoerd met' auto's.' Onderweg imi verscnmenoe stops worden ge maakt. Het diner is na afloop in hotel „De Hoop". Het Bejaardencomité heeft voor deze bijzondere feestdag enkele oud-bestuursleden uitgenodigd waaronder pastoor Brinkman en ds. Loerakker. Naast de inwoners van De Cocks- dorp en Eierland zijn ook de oud-in woners welkom. Belangstellenden kunnen opgeven bij het bestuur. zich MM Overal gaat het wel eens mis, zo ook bij de zieken- en bejaardenom- roep „De Lichtboei" waar men doorgaans erg accuraat de uitzen dingen verzorgt. Op het in de stu dio aanwezige lijstje stond aange geven dat een bejaarde bewoon ster van huize Sint Jan deze week haar verjaardag vierde. Ter gele genheid daarvan werd in het maandagavond uitgezonden verzoekplaten programma een muzikale verrassing gedraaid. Dit had aan het slot van het pro gramma een rectificatie tot gevolg. De omroeper moest hierbij meedelen dat de betreffende me vrouw reeds meer dan een half jaar terug overleden was. Door het hoofdstembureau van de gemeente Texel werden dinsdagmiddag zeven kandidatenlijsten voor de op 31 mei te houden gemeenteraadsverkie zingen in ontvangst genomen. Hoewel officieel de zitting voor de nummering van de ingediende lijsten pas donderdagmiddag gehouden wordt staat vast dat de deelnemende partijen onder de volgende nummers de verkie zing ingaan; 1. PAKT, 2. CDA, 3. Texels Belang, 4. WD, 5. Blanco, 6. SRP en 7. D,66. Op de dinsdagmiddag gehouden ex tra vergadering van het hoofdstem bureau (Th. Graaf, voorz. en S.W. Bruin, H. Veldhuis, J. de Beurs, S. Bakker) werd vastgesteld dat de inge diende lijsten allen aan de kieswet gestelde bepalingen voldeden. De op Texel aan de gemeenteraadsverkiezin gen deelnemende partijen en particu lieren hebben de volgende kandidaten gesteld. 1. PAKT J.J. Westdorp, M. Aarts-Franken, L.C.H. v.d. Berg-Huyboom, Th. v.d. Berg, H.A. Beumkes, M.A. Binsbergen, F. Blanken, C.J. Ellen, M.H.A. Jans sen, G. v.d. Kooi, S. de Waard, D.N. Welboren, J.G. de Winter en J.G.E. Wolff-de Boom. 2. CDA J.C.M. Nauta, A. Rienstra, G. Jansen, P.A. Zeegers, J.A. Vervoort, J.E.A. Kager-Witte, E.J. Eelman, C. Koorn, F.C. Hopman, M.H. Huitema-Vos, Th. Witte, W. Timmer, C.G.A. de Groot, A. van Heerwaarden, J.M. Bergman en P. Daalder. 3. Texels Belang J.F. van Asselt, C. Boks, J. Boon, D.J. Drijver, W. Goënga, C. Joustra, T.A. Krijnen-Baijs, G.E. Roeper, J.C. Roe per, D.F.G. Schilling, D.J. Witte, R.A. Zandstra, J. van Zon en Jac. Zuide wind. 4. VVD G.C. v.d. Kooi, N.C. Barendregt, J.M. Prins-Vrouwe, M.H. Eelman, H. Veene- ma, W. Bakker, P.A. v.d. Vis, N. Dros, P.M. Koorn-Wijgergangs en I. Plaats man. 5. Lijst Blanco J.C. Dros, C. Bos, Th. van Hoorn, P.C. Jongejan en J.K.P. Zwan. 6. SRP (RPF en SGP) B. Vlaming CGzn., J. van Kleeff, J.J. v.d. Berg, W. Ploeg, W.E. Reitsma en J. Bostelaar. 7. D'66 C.J. Kuip Hzn., C.W. Dijkema-Krijger, N. Bakker Azn., H.H. Lasthuizen, J.G.H. Hennink en M.C. Kooij. wkld'fif wl-eku-itn d«r h*M«r huiden vit mtiiyinhrtndtm Memtrnhert mirwn lurQiunhachl «wneuv hkJ JMHeL sd.ni'x.khepAxld VS*»!A# Roots Natuur Shop Hogorstraat 3, Don Burg Tegenover Timmers Tearoom Waar haalt men het recht vandaan om mensen uit te bannen, die met alle mogelijke moeite proberen los te komen van iets waar ze niet in willen zitten. In plaats van ze de helpende hand te bieden, door ze in onze fijne omgeving nog net dat laatste zetje te geven, zeggen we: blijven jullie daar maar of ga ergens anders zitten, maar kom alsje blieft niet hierl Deze maatschappij laat sommige mensen vluchten in alcohol of drugs. Deze zelfde maatschappij wil niet met de gevolgen daarvan te maken hebben. We kunnen onze kinderen toch niet in een glazen huisje zetten? Laten we ze liever weerbaar maken. Dat is toch ook de bedoeling van opvoeden? Ze kunnen beter in hun vertrouwde omgeving kennis maken met wat er zoal in de maatschappij gebeurt. Waarom zijn we daar eigenlijk zo bang voor? En waarom horen we nooit iets als 's zomers ons eiland overbevolkt raakt door gasten en werkers in de horeca bedrijven? Worden al deze mensen door gelicht en besproken? Nee toch? Als je ergens bang voor bent moet je er over praten en zorgen dat je informatie krijgt, zodat je weet waar je over moet praten. Dat heeft de burgemeester, denk ik, met z'n eerlijkheid bedoeld. Mary Blanken en Hanneke Binsbergen Met vijf stemmen tegen heeft de gemeenteraad dinsdag avond besloten niet verder mee te werken aan de plannen van de Recreatiestichting om hotel „Bosch en Zee" te vervangen door 81 appartementen. Conform het voorstel van B. en W. kwam de meerderheid van de raad tot de konklusie dat het idee om op deze wijze gestalte te geven aan het recreatiebeleid van de gemeente goed is, maar dat het „Bosch en Zee"-plan onhaalbaar is. Het plan valt niet behoorlijk in het landschap in te passen en kan daardoor als afwijking van essentiële regels van het bestemmingsplan niet door de beugel. Het merkwaardige van de discussie was dat vrijwel alle raadsleden het erover eens waren dat de gemeente op deze en andere wijze moet trachten een eind te maken aan het speculatief verkopen van recreatie-eenheden, maar dat de konklusies die daaraan werden verbonden toch verschillend waren. Zoals vaker gebeurt bij belangrijke kwesties liep de scheidslijn dwars door de partijen heen. Wethouder Zuidewind huldigde het minderheidsstandpunt dat de gemeen teraad zijn medewerking aan de RST- plannen niet moet intrekken. Argwaan J. C. Dros had zijn eigen verklaring voor de bereidheid van de meerderheid van het college om het „Bosch en Zee"-plan te laten schieten. Hij meende dat men bij de RST inmiddels heeft ontdekt dat het plan van de 81 appartementen 'n financiële strop wordt omdat het nooit lukt het geplande aan tal weken per jaar te verhuren. Argu menten om er vanaf te zien kwamen in de kraam te pas. Ook Daan Schilling van Texels Belang vond het merkwaar dig dat de meerderheid van het college was omgezwaaid na aanvankelijk het economisch helemaal niet zo aantrekke lijke „Bosch en Zee"-plan met verve te hebben verdedigd. Tegen intrekking van het voorbereidingsbesluit (dat aan vankelijk door de raad was genomen om de RST in zijn plannen te steunen) stemden Weijdt, Schilling, Koorn, Wel boren en Zuidewind. Daan Welboren van het Pakt, kennelijk bezorgd over de indruk die zou ontstaan als hij het als enige van zijn fraktie met politieke tegenstanders eens zou zijn, legde uit dat hij in ieder geval de deur voor de RST wilde openhouden om deze stich ting in de gelegenheid te stellen op de plaats van „Bosch en Zee" tenminste „iets" te realiseren. Hij deed dat liever dan vrij baan te geven aan projektont- wikkelaar Rehorst die hier nu ca 50 appartementen zal bouwen om deze speculatief te verkopen. Veel discussie Onder leiding van loco-burgemeester Jaap Westdorp werd heel wat afge praat voordat het tot deze stemming kwam. Alle reeds eerder naar voren ge brachte argumenten werden nog eens uitvoerig uitgemeten. Wethouder Jan Zuidewind merkte op dat hij weliswaar een minderheidsstandpunt in het colle ge innam, maar dat hij slechts „twee procent" van mening verschilde met Nauta en Westdorp maar dat gaf wel de doorslag. Zuidewind vond dat het be stemmingsplan soepel moet kunnen worden toegepast in het belang van het tegengaan van speculatieve apparte mentenverkoop. Bovendien is het be stemmingsplan nog niet rechtsgeldig „Als in dit soort situaties star wordt gehandeld, zal de raad de strijd tegen de tweede woningen verliezen", aldus Zuidewind die nadrukkelijk liet uitkomen dat hij wat het recreatiebeleid betreft op één lijn zat met zijn college genoten. Zuidewind zag er van komen dat tal van horecabedrijven in het bui tengebied aan projektontwikkelaars worden verkocht. „De weg van de minste berekening". Het „Bosch en Zee"-plan vond hij landschappelijk best aanvaardbaar en zelfs als dat niet het geval zou zijn geweest, woog het belang van het recreatiebeleid daar ruimschoots tegenop. Nauta kwam tot een andere konklu sie. Hij stelde dat het RST-plan past in het recreatiebeleid van de gemeente maar niet in het gemeentelijke planolo gische beleid. Met het Rehorst-plan is het precies andersom. Nauta vond hat dringend noodza kelijk dat de gemeente de zaken zodanig regelt dat de planologie het gewenste recreatiebeleid zeker stelt Verandering van de voorschriften achtte hij niet goed mogelijk, maar er zouden wel bevoegdheden moe ten komen om te kunnen ingrijpen als bepaalde plannen niet voldoen aan de eisen die de gemeente in het belang van de recreatieve ontwikke ling stelt Bert Weijdt vond dat het maximum aantal van 47.000 toeristische slaap plaatsen in 1985 moet worden gespeci ficeerd naar akkommodatievorm. De gemeente moet er voor zorgen dat de huidige variatie in akkommodatievor- men blijft bestaan: dus geen hotels laten verdwijnen^ om appartementen te (lees verder op pagina 2)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1