Cjroen cZwarts Jexeh in het harL, Woningbouwvereniging wil inspraak in vroeger stadium veel te bouwen in komende jaren Nog ROOTS Afbouw elektriciteitstarief gaat laatste fase in Wachtmeester A. Buis verlaat de politie Wij verkopen de echte Roots. Bejaardenbond tegen rijdende winkel in de De Ruyterstraat Nachtstroom ook gelijk aan Noordholland VOS-cursus in komend najaar DE TOEKOMST Sint Jozefschool gaf 'school voorlichting Kostuumcommissie houdt zitting Gecombineerde krant VRIJDAG 28 APRIL 1978 TEXELSE 91e JAARGANG Nr. 9273 COURANT Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741. Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon (02220) 3543. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f 11,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom De Woningbouwvereniging Texel wil in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken bij gemeentelijke bestemmingsplannen. De taakgroep die zich bezig houdt met nieuwe projekten heeft verzocht lid te worden van de commissie ruimtelijke ordening. Dat is door B. en W. van de hand gewezen, maar wel is aangeboden dat de woningbouwvereniging voortaan wordt betrokken bij het zg. artikel 8-overleg. Volgens artikel 8 van het Besluit Ruimtelijke Ordening moet de gemeen te een ontwerp bestemmingsplan voor leggen aan een aantal voorgeschreven instanties van rijk en provincie en met de van die kant gemaakte aan- en op merkingen rekening houden. De ge meente heft echter de vrijheid daar naast ook andere instanties aan te zoe ken. De gemeente is voorts bereid de woningbouwvereniging te betrekken bij net nader uitwerken van bestemmings plannen. Veel te doen Voorzitter S. Kooij benadrukte in de dinsdagavond in hotel ,,De Lindeboom- rexel" gehouden jaarvergadering dat er /oor de woningbouwvereniging nog teel wat te doen is. Op dit moment itaan weliswaar geen bouwplannen op :tapel, maar op langere termijn zal met ïame Den Burg nog een flinke uitbrei ding ondergaan vooral in de vorm van iet Marsplan waarvoor thans de uit- jangspunten aan de orde zijn. Het :taat wel vast dat hier een taak ligt i/oor de woningbouwvereniging maar /eel serieuzer dan vroeger moet worden >epaald wat er precies zal gebeuren. Taakgroepen Voorzitter Kooij sprak er zijn vol doening over uit dat het is gelukt taak- jroepen van de grond te brengen. Op deze wijze achtte hij de continuiteit en Je deskundigheid verzekerd. Met bege- eiding van de Nationale Woningraad :ijn vijf cursussen leergangen") gege- en, waarvan de deelnemers veel heb- ien opgestoken. Blij was Kooij ook met iet onlangs gestarte woningmarkton- terzoek, waarvoor de woningbouw- :ereniging jaren geleden heeft gepleit. Het op stapel zetten van woningbouw- irojekten gebeurde vroeger zonder voorafgaand onderzoek en dat was niet lezwaarlijk omdat als gevolg van de rood „elk schot raak was". Maar nu intstaat langzamerhand een situatie vaarin het nodig is precies te weten 'oor welke categoriën mensen er lebouwd moet worden. Een belangrijke intwikkeling is de slinkende gezins- irootte en het grotere aantal jongeren ^■n alleenstaanden dat om een woning Hraagt. Er zullen dus vooral kleine Hvoningen moeten komen. Tot die Honklusie kwam de vereniging al gerui- Hie tijd geleden, blijkens het feit dat B^iomenteel 81 huurwoningen en 12 beschutte sfeer"-woningen in plan loord-West hun voltooiing naderen. )ie zijn allemaal bestemd voor kleine of gebroken" gezinnen. *1 Sint Jan De woningbouwvereniging had ook /el iets met het bejaardenhuis Sint Jan /illen doen, maar daar moet van wor- len afgezien nu dit gebouw eigendom t* Hi x 4sw» xtLti yvnvvikl d'i i»n-*.-nfvii»tkni JwvcW hch.it.- -i-rpv-i -de hnrxl Jk* tI U-. ,11 Ri»^s/j:»a uriekimn de lw«c huiden en icmun liun .ïrnfwrhl semruv l)nt Rixifs Liny mtreytAn iri.xJtfvprviJd /j 'r4n&ilT$ jent uit/» aidenity Roots Natuur Shop Hogwmn 3, D» Burg Tegenover Timmers Tearoom wordt van een particulier. Kooij vond dat spijtig, maar meende de nieuwe eigenaar goed genoeg te kennen om te verwachten dat ook deze positieve bij drage aan de oplossing van het woning probleem zou leveren. Spreker had veel begrip voor de aktiegroep „Wij willen ook wonen" die tot doel heeft woningen voor jongeren te veroveren. Kooij erkende dat de jongeren onvoldoende aan hun trekken komen en vond de wijze waarop zij de zaken willem aanpakken zo slecht nog niet. „Tegenwoordig begin je weinig zonder aktiegroepen". Wel herinnerde hij er aan dat de woningbouwvereni ging in het verleden ook al oog had voor de jongerenwoningnood en dat liet blijken door een gewijzigd toewij zingsbeleid, ten gunste van jongeren. Twintig procent van de vrijkomende huizen wordt toegewezen aan leden tussen 18 en 25 jaar. Voor de laatst aangeboden „jeugdwoning" meldden zich bijna veertig liefhebbers, zodat van een druppel op de gloeiende plaat moet worden gesproken. Afscheid Na 15 jaar nam de heer S. Kooij afscheid als bestuurslid. Om te voorko men dat zijn dagelijks werk gevaar zou lopen wilde hij afhaken, een jaar eerder dan aanvankelijk de bedoeling was. De heer Kooij was de afgelopen vijf jaar voorzitter en de tien jaar daarvoor pen ningmeester. Hij zei dinsdagavond dat het afscheid hem toch wel aan het hart ging. Aan het slot van de vergadering werd hem veel lof toegezwaaid door secretaris A. R. Hengst, die wees op De afdeling Oudeschild van de Alge mene Nederlandse Bond voor Ouderen wil dat de De Ruyterstraat onmiddelijk wordt gesloten voor de rijdende winkel die daar al geruime tijd bij wijze van proef wordt toegelaten. De bejaarden zijn van mening dat de kortgeleden opgeknapte straat door de rijdende winkel kapot wordt gemaakt. De De Ruyterstraat is voor alle ver keer behalve voetgangers en fietsers afgesloten. Bij wijze van proef heeft de gemeente echter ontheffing verleend aan de exploitant van de Rijdende Win kel. Volgens voorzitter S. de Waard van de Texelse bejaardenfederatie heeft dit tot gevolg gehad dat al het goede werk dat aan de straat is verricht, waardeloos is geworden. De Oudeschilder bejaarden maakten 't gemeentebestuur hierop mondeling en schriftelijk attent, "maar dat bracht geen verandering. De Waard vind dat de proef als mislukt moet worden be schouwd. Door steeds maar voortdu rende proef is normaal voetgangers- en fietsersverkeer in feite onmogelijk om dat de toestand waarin de straat is geraakt onveiligheid oplevert. Langs de De Ruyterstraat zijn om de 100 meter parkeerplaatsen gemaakt. Als de rijden dewinkel daarvan gebruik maakt zijn de mensen hoogstens vijftig meter van de wagen verwijderd en dat is niet be zwaarlijk. De Waard meent dat de gemeente terecht met de ene hand een groot bedrag heeft geinvesteerd om de straat op te knappen, maar met de andere hand het effekt daarvan waarde loos maakt zodat hij van kapitaalsver nietiging spreekt. Hij acht de gemeente moreel en jurisch aansprakelijk als daar door ongelukken zouden gebeuren. Hij vraagt onmiddelijke intrekking van de ontheffing en herstel van de straat. het vele werk dat onder het voorzitter schap van Kooij tot stand is gekomen. Hengst zei dat Kooij zich had laten kennen als een bindend en leidingge vend element in het bestuur. „Zijn idealisme ging gepaard met wijsheid". Al eerder was het afscheid in kleine kring gevierd. De heer Kooij was echter bereid gebleken de vereniging als advi seur van dienst te blijven. In zijn dankwoord zei de heer Kooij dat hij het werk met plezier had gedaan. Van de projekten die de afge lopen jaren zijn verwezenlijkt vond hij het aanbrengen van isolatie en centrale verwarming in alle woningen het belangrijkst. Stookkosten vallen mee In de praktijk blijken de stookkosten die de huurders maken erg mee te vallen. Daarom is besloten voortaan het maandelijks te betalen vaste bedrag hiervoor te verlagen van 790,— naar f70, Verwacht wordt dat verreweg de meeste huurders hiermee zullen uit komen. De huur voor garages zal worden verhoogd van f35,— tot f40,— per 1 juli a.s. Onderhoud Een probleem waarmee de vereniging worstelt is het gebrek aan geld voor on derhoud. Het geld dat wel beschikbaar is, is voor de huizen niet of nauwelijks toereikend zodat men aan het bij houden van de schuurtjes niet hoeft te denken. De heer Le Noble sr. maakte zich daarover nogal boos. Hij zei dat hij voor zijn schuurtje huur betaalt en daarom ook recht heeft op onderhoud van verenigingswege. Voorzitter Kooij merkte op dat de huur van het schuur tje f2,20 per maand bedraagt. Voor dat geld moet met niet al te veel verlangen. Gevraagd werd waarom in de nieuw bouw in Den Burg Noord-West hout als gevelbekleding is toegepast. De praktijk met de houtrijke woningen heeft aangetoond dat hieruit op den duur hoge onderhoudskosten voort- (lees verder op pagina 2) Half september zal op Texel weer een zg. VOS-cursus (Vrouwen Oriënteren zich in de Samenleving) worden gehou den, onder auspiciën van het Overkoe- lend Orgaan van Vrouwenorganisaties Texel. Het betreft een 12 lessen tellende basiscursus, die bedoeld is de vrouwen te informeren over allerlei maatschap pelijke situaties en ontwikkelingen. Ze kunnen daardoor beter bij deze zaken worden betrokken, zodat van de cursus een niet onbelangrijk emancipe rend effekt uitgaat. Eerder gehouden cursussen waren over het algemeen succesvol. De VOS-cursus zal worden gegeven onder leiding van Fransje On derwater. Naast deze basis-VOS-cursus zal ook een vervolgcursus worden gege ven, bestemd voor cursisten die vorig jaar aan de basiscursus hebben meege daan. Belangstellenden wordt aangera den zich nu al op te geven bij mevrouw H. Prins-Vrouwe, Weverstraat 48, Den Burg, telefoon 2124. tje Jjc Vanaf zaterdag weer elke 4. dag muziek in bar - dancing De Koog Met ingang van de eerstvolgende in cassoperiode worden de nieuwe tarie ven van de N.V. Texelstroom van kracht. Daarmee is de laatste fase voltooid van de tarievenafbouw. die de afgelopen vijf jaar heeft plaatsgevon den. De electriciteitstarieven op texel zijn dan precies gelijk aan die van het PEN in Noordholland. Dat geldt dus ook voor het nachtstroomtarief en voor de voorwaarden waaronder men van dit lagere tarief mag profiteren. Het nachtstroomtarief bedraagt straks 9,8 cent per kWh (was 10,9 cent). Daar staat tegenover dat de gebruikers van nachtstroom f24, méér vastrecht per jaar betalen. Er moet dus een flinke hoeveelheid nachtstroom worden afge nomen wil dit tarief aantrekkelijk zijn. Aantonen Evenals het PEN verlangt Texel stroom dat aannemelijk wordt gemaakt dat tenminste 750 kWh per jaar aan nachtstroom zal worden afgenomen, in de oude situatie gold als voorwaarde dat men een electrische boiler moest heb ben. Thans mag het hoge nachtverbruik ook op een andere wijze worden aange toond. Wie meerdere malen per week 's nachts een wasautomaat in bedrijf heeft en tevens bijv. een diepvrieskist, zal de 750 kWh mogelijk wel halen. De in aan merking komende abonnees krijgen een Zg. dubbeltariefmeter (voor zover zij daar al niet over beschikken). Per etmaal zijn op Texel 10 goedkope uren: van 11.30-13.30 uur en van 23.00-07.00 uur. Het is mogelijk een electrische boiler zodanig te laten instal leren dat deze alleen gedurende de goedkope uren in werking is. In de dinsdagavond gehouden verga dering van de Woningbouwvereniging werd door een der leden de vrees uitge sproken dat op Texel, wat het nacht tarief betreft minder gunstige voorwaar den zullen blijven gelden dan elders in Noordholland. Dat zou betekenen dat de betrokken maatschappijen zich niet houden aan het afbouwcontract dat destijds werd gesloten. Desgevraagd deelde men ons van de zijde van gemeente, PEN en Texelstroom mee dat er niets aan de hand is. Men is al geruime tijd doende met de voorberei dingen, waarin de gelijktrekking van het (aanpassen computer-programma) van de laatste afbouwfase, waarin de gelijk trekking van het nachttarief is begrepen. In de eerstvolgende krant verschijnt een advertentie van „Texelstroom", waarin de nieuwe tarieven alsmede de voor waarden die voor nachtgebruik gelden, worden opgesomd. Geïnteresseerden wordt aangeraden deze advertentie af te wachten alvorens Texelstroom om na dere inlichtingen te vragen. Waarheen moet mijn kind na de basis school? Het is een belangrijke vraag, waarmee alle ouders van opgroeiende kinderen vroeg of laat te maken krijgen, het antwoord wordt niet alleen ingege ven door de ambities van de betrokken ouders en kinderen, maar ook door de capaciteiten van het kind en de moge lijkheden die de diverse schoolsoorten bieden wat betreft overstappen naar andere scholen en aansluiting op hogere opleidingen. Vooral de mogelijkheden die de plaatselijke scholen bieden zijn over het algemeen slecht bekend. Het was daarom een goede zaak dat de oudercommissie van de Sint Jozef school maandag een speciale voorlich tingsavond over dit onderwerp belegde, voor ouders van de vijfde en zesde klas se. Op de avond werd het woord gevoerd door decaan Studulski van de Rijksscholengemeenschap, F. Blanken van het beroepsonderwijs, terwijl ook mevrouw T. Brand van datzelfde be roepsonderwijs aanwezig was om vra gen te beantwoorden. De diverse scholen (ook de minder „hoge") bieden veel meer onderwijs- en wisselmogelijkheden dan wel eens wordt gedacht. De sprekers slaagden erin dit duidelijk te maken, waarbij zij van een zg. overhead-projektor gebruik maakten. De oudercommissie van de Sint Jozefschool is voornemens derge lijke avonden jaarlijks te herhalen, maar dan wel op een gunstiger tijdstip, liefst in november, geruime tijd voordat de leerlingen bij de betrokken scholen moeten zijn opgegeven. Getracht zal worden hierbij ook de andere Texelse basisscholen te betrekken. Dinsdegochtend 2 mei, aanvang 9.30 uur houdt de costuumcommissie van Oosterend Present zitting in De Bijen korf. Er worden patronen verstrekt en adviezen gegeven aan alle deelnemers van het historisch spel. Tevens gelegen heid om zich op te geven voor het ruilen van costuums. Informatie wordt ook gegeven via telefoon (02223) 315 Of 325. ■:W>: In verband met het als werk dag uitvallen van donderdag 4 mei (Hemelvaartsdag) worden de Texelse Couranten van 2 en 5 mei samengevoegd. Deze ge combineerde krant zal verschij nen op woensdag 3 mei. Adver tenties daarvoor kunnen uiterlijk zaterdag 29 april worden ingele verd. Directie Texelse Courant „Er is veel veranderd bij de politie. De afstand tot het publiek is groter gewor den. Vroeger kwam het voor dat we kinderen die kattekwaad hadden uitge haald strafregels lieten schrijven. Toen was de politieman ook veel meer een vertrouwensman, die vaak met de in tiemste problemen te maken kreeg. Te genwoordig is het specialistenwerk. En toch is dat niet ideaal. Er wordt meer ge vraagd om de straatagent van vroe ger...." Aan het woord is wachtmeester eer ste klasse Arie Buis, die per 1 mei de groep Texel van de Rijkspolitie verlaat. Na 38 dienstjaren, waarvan het over grote deel op Texel. Buis krijgt wegens het bereiken van zijn zestigste verjaar dag Functioneel Leeftijds Verlof, kort weg FLV. Dat is een soort vervroegd pensioen, waar elke politieman recht op heeft, een regeling die getroffen is omdat het beroep nogal slijts is. Bij de groep Texel is het geen plotselinge ver andering, want Buis was de laatste jaren vrij vaak ziek. Eerste kennismaking 8uis, oorspronkelijk Amsterdammer, kwam in 1939 voor het eerst naar Texel, tijdens de mobilisatie. Hij had dagelijks te maken met paarden, die waren gestald in de Waalderstraat en in Sara- sani. Hij ontmoette er ook zijn vrouw. Bij de marechaussee beviel het hem redelijk, maar op den duur waren de her haaldelijke overplaatsingen toch wel vervelend. Totaal wisselde Buis niet minder dan 28 keer van standplaats. Hij ging in 1945 dan ook bij de toen juist opgerichte Rijkspolitie en kwam terecht in Hoofddorp. In 1946 kwam een vaca ture op Texel en Buis solliciteerde met succes. Hij kwam te staan onder com mandant P. Smit. Het geeft wel te denken dat de groep Texel van de Rijks politie toen 15 man sterk was. Tegen woordig, met veel meer werk, is de sterkte nog precies even groot.... Altijd gebleven Uit het feit, dat hij nadien nooit meer heeft gepoogd om weg te komen, mag van Buis worden geconcludeerd dat hij het naar zijn zin had. Hij werd een „echte" Texelaar die zeker niet opviel door het uitschrijven van opvallend grote aantallen bekeuringen of door autoritair optreden. „Ik geloof niet dat ik vijanden heb", zegt hij. De Texelse situatie had ook specifieke nadelen. In het seizoen op vakantie gaan was er nooit bij, want dan kon er niemand worden gemist. En het werk was soms erg zwaar, ook voor de echtgenote, die heel wat telefoon- en ander praatwerk van haar man overnam als dat zo uit kwam. Mensen met problemen wisten de familie Buis te vinden. „Ik leek wel een pastoor. Ze vertrouwden je alles toe en ik heb het gevoel, dat ik ze soms wel heb kunnen helpen, vaak met weinig meer dan een simpel praatje." Spectaculaire politiezaken doen zich op Texel nooit voor. Het moe^worden afgeklopt, maar op Texel is n™ nooit een moord gebeurd. Met gijzelingen, bankkraken en narcoticatoestanden wil het hier ook niet vlotten. Wat niet wegneemt, dat ook de Texelse politie man regelmatig oog in oog staat met de naarste dingen die in een mensenleven kunnen gebeuren. Bij afschuwelijke on gelukken, zelfmoorden en uit de hand gelopen echtelijke twisten wordt ver wacht dat de politieman koel en zakelijk zijn werk doet en dat valt niet altijd mee. Daarbij komt dat het gezin van de poli tieman steeds onder een zekere druk staat. Een gewone burger mag zich incidenteel wel eens een stuk in zijn kraag drinken; als een politieman een borrel teveel op heeft, is dat erg schade lijk. Kinderen merken ook dat pa bij de politie is. Natuurlijk zijn ze even ondeu gend als andere kinderen, maar van de politieman wordt verwacht dat hij het kwaad de kop indrukt of demonstratief straft. Zo ook bij de familie Buis. Zoon Kees (die in de voetsporen van zijn vader is getreden en werkt bij de recher che in Hoofddorp) weet daarvan mee te praten. Toen die als kleuter een keer de bessen stal uit de tuin van Roeper de schilder, was dat echt geen onbenullig incidentje. Afstand? Vaak hoor je beweren dat een poli tieman zijn werk pas goed kan doen als hij ten opzichte van het publiek afstand in acht neemt. Al te vertrouwelijke verhoudingen zijn schadelijk en in die visie past het dus niet om langer dan enkele jaren achter elkaar in dezelfde kleine gemeenschap door te brengen. Het ligt voor de hand dat Buis het daar niet mee eens is. Hij ziet juist voordelen in het kennen van de mensen en het daardoor beter begrijpen van hun moei lijkheden. Hobbies genoeg Wachtmeester Buis is niet bang dat hij zich zal vervelen nu een definitieve punt wordt gezet achter zijn rusteloze werk. Aan hobby's geen gebrek: cac tussen, munten, oude ansichtkaarten (een Texelse collectie van 400 stuksl), fotograferen, schelpen, mineralen. Hij heeft zelfs een aap, al 19 jaar. „Hij verzamelt alles, behalve vrouwen", zegt mevrouw A. Buis-Boon, die zegt blij te zijn dat zij en haar man nu eindelijk aan een echt privéleven toekomen na zoveel jaren min of meer bezit van het publiek te zijn geweest.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1