Cjroen c2wartsJ~exeh in het hart Bestemmingsplan op aantal onderdelen na goedgekeurd El 2000 ROOTS Geen subsidie voor dubbeldekker TESO Gemeente betreurt kraken van woning Wij verkopen deechte Roots. I BEEKMAN Mtjrrn WAT IK ZEGGEN WOU.." AXI (02220) Pieter de Vries exposeert in de Worsteltent Schietoefeningen Aktie voor jongerenhuisvesting wordt harder Halfstok TEXELSE COURANT Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11Den Burg, telefoon (022120) 2741 Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon (02220) 3543. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f 11,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom G.S. waarderen afweegbeleid in buitengebied Gedeputeerde Staten hebben het bestemmingsplan buitenge bied van Texel goedgekeurd op een aantal onderdelen na. Dat houdt in dat tevens is beslist over de ongeveer 100 bezwaar schriften die bij de provincie tegen het plan werden ingediend en die in een hoorzitting op 8 februari werden toegelicht. Niet gezegd kan worden dat Gedeputeerde Staten er zich met een Jantje van Leiden hebben afgemaakt. De totale goedkeuringsbeschikking, inclusief het oordeel over alle bezwaarschriften beslaat 104 dichtbedrukte pagina's. Het is uiteraard ondoenlijk om dit alles uitgebreid te memoreren. Wij volstaan daarom met het volgende. Allereerst de zaken die in discussie zijn geweest en waarmee Gedeputeerde Staten uiteindelijk wèl akkoord zijn gegaan: A Driedeling van het agrarisch ge bied, te weten de caterorieën „agra risch gebied", „agrarisch gebied van landschappelijke, cultuur-historische en natuurlijke waarde" (het oude land) en „gebied van landschappelijke, cultuur historische en natuurlijke waarde met agrarisch gebruik" (Hogeberg en omge ving). Gedeputeerde Staten gaan ook akkoord met de door het gemeentebe stuur aangehouden begrenzing van het Hogeberggebied en met de bestemming van de kleine polders ten zuidoosten van Den Hoorn als zuiver agrarisch gebied. Deze polders vormen een overgangsgebied tussen het „oude land" en de meer rationele vormen van de jonge polders. TI' I Lekker wijde klok-rok met steekzokken. Om fijn, noncholont mee te zwieren Volt natuurlijk ruim over de knie. Helemoal gevoerd.met bind- ceintuur in dezelfde stof Nu slechts 45,- MOOÊCENTRUM DEN BURG GRAVENSTRAAT 13 en 16 B. Begrenzing van het natuurgebied Waalenburg. De boerderij Plas en Dal heeft in het bestemmingsplan een agra rische bestemming gekregen, terwijl dit gedeelte deel uitmaakt van natuurge bied. Dit is volgens Gedeputeerde Staten niet bezwaarlijk, omdat voor be scherming van landschappelijke, cultuur-historische en natuurlijke waarde voldoende waarborgen aanwezig zijn in de voorschriften voor dit gebied. C. Niet aanwijzen bufferzones bij natuurgebieden, in het bestemmings plan worden verschillende natuurgebieden omsloten door agra risch gebied. Het gemeentebestuur zag geen aanleiding in het aanwijzen van bufferzones of agrarische overgangs zones. Daarmee stemmen G.S. in, omdat onvoldoende dringende redenen zijn aangegeven om het agrarisch gebruik te beperken, terwijl vergoeding van de schade die uit een dergelijke beperking zou voortvloeien niet gewaarborgd is. D. Bosplan ten noorden van De Krim. Gedeputeerde Staten stemmen in met bosaanplant op deze plaats, omdat het gewenst is overbelasting van het duingebied door de recreatie te voorkomen. E. Dagrecreatief opvanggebied ten oosten van De Koog. Hiermee kan worden ingestemd, omdat het gewenst is verdere slijtage van de duinen bij De «VIN VAN ItZCRS BUITEN VCRANTWOOAOCCIJXHEtD VAN 0£ RlDAAUt Koog te voorkomen. Hierbij wordt gedacht aan een voorziening voor slecht weer, omdat voor goed weer al een dagrecreatief gebied bij De Koog aanwezig is. F Uitbreiding verblijfsrecreatie ten zuiden van de Schumakersweg en ten oosten vande Bosrandweg bi De Koog. Gedeputeerde Staten gaan ak koord met de bestemming kampeer- en caravanterrein en verblijfsrecreatief opvanggebied en bebossing aanslui tend op bestaande terreinen van deze aard. Hierbij is in overweging genomen dat het geldende bestemmingsplan voorziet in het bouwen ten westen van de f^osrandweg van hotels en pensions terwijl deze bestemming nu is gewijzigd in „agrarisch gebied van landschappe lijke, cultuur-historische en natuurlijke waarde". GKampeerterreinen Loodsmansduin, Kogerstrand en De Robbenjager. Hoewel verplaatsing van deze campings naar een plaats buiten het duingebied uit oogpunt van na- tuur- en landschapsbescherming de voorkeur zou verdienen, stemmen Gedeputeerde Staten toch in met een bestemming overeenkomstig het huidige gebruik omdat verplaatsing binnen de eerstkomende tien jaar finan cieel niet uitvoerbaar is. H. Gezondheidscentrum ten zuiden van De Koog. Gedeputeerde Staten kunnen instemmen met deze bestem ming. In het geldende plan is een veel groter vlak voor bebouwing aangege ven, zodat het nieuwe bestemmings plan een aanzienlijke verbetering inhoudt. I. Weiland bij het Natuurrecreatiecen- trum ten zuiden van De Koog (het Allooi. Met de bestemming „agrarisch gebied van landschappelijke, cultuur historische en natuurlijke waarde" voor het betrokken grasveld gaan Gedepu teerde Staten akkoord, omdat het buiten het eigenlijke natuurgebied is gelegen en agrarisch in gebruik is. Door de gegeven bestemming zijn land schappelijke, cultuur-historische en natuurlijke waarden gewaarborgd. J. Legalisering vuilnissortplaats bij de Mokbaai. Gedeputeerde Staten stem men in met legalisering in het bestem mingsplan, hoewel die ongunstig is gelegen ten opzichte van omliggend natuurgebied. Voorlopig is evenwel geen andere oplossing aanwezig. De stortplaats zal omstreeks 1983 vol zijn. Voor de periode daarna zal naar een andere oplossing gezocht worden. K. Regeling inzake het kamperen bij de boer. Ingestemd wordt met de regeling, dat per woning in het buiten gebied slechts één tent of met vrijstelling van burgemeester en wet houders een caravan korter dan 6 meter V mag worden geplaatst, voor zover op het erf geen zomerwoning is gebouwd. Een regeling, door verschil lende bezwaarmakenden bepleit, waarbij vijf kampeermiddelen per woning zouden worden toegestaan, zou betekenen dat grote kans be staat dat hey maximum aantal, slaapplaatsen zoals dat door de raad van Texel is aanvaard 47.000 in 1985 zal worden overschreden, ook als deze regeling beperkt zou blijven tot de aan wezige boerderijen (400 van de 822 woningen) Binnen de 47 000 is nog een marge van 1.047 slaapplaatsen aanwezig. Dit aantal zou al worden overschreden als bij alle 822 woningen in het buitengebied een kampeermiddel zou worden geplaatst dat aan twee personen onderdak biedt. Er wordt evenwel rekening mee gehouden dat niet in alle gevallen van de geschapen mogelijkheid gebruik zal worden gemaakt. MARTIEN VAN DE WETERING Speciaal ziekenvervoer per taxi. Laagste tarief. UOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUUOOrWl I het plan waarmee Staten niet akkoord Punten uit Gedeputeerde zijn gegaan. A Vlakte der Kerken. Gedeputeer de Staten kunnen niet instemmen met het feit dat een deel van het Wadden gebied, de Vlakte der Kerken en enkele kleinere, als slikken en schorren be stemde gebieden onder het bestemmingsplan zijn gebracht. Daartoe heeft de raad van Texel zich kennelijk laten leiden door de laag- waterlijn. Gedeputeerde Staten menen dat op praktische gronden de gemid delde hoogwaterlijn aangehouden dient te worden. Als dit gebeurt, vallen de Vlakte der Kerken en enkele kleinere gebieden buiten deze lijn. Dat het Waddengebied niet binnen de gemeen tegrenzen valt is juist een van de redenen dat gemeentelijke (en provin ciale) indeling van dit gebied wordt nagestreefd. B. Bosje nabij natuurgebied De Rog- gesloot. In het bestemmingsplan is ter (lees verder op pagina 2) Roots Natuur Shop Hoger* traat 3, Den Burg Tegenover Timmers Tearoom De Kroon heeft gisteren het bezwaar dat TESO heeft aange tekend tegen weigering van een investeringssubsidie voor de nieuwe dubbeldekker verworpen. Belangrijkste argument van de Raad van State was dat het schip geen rol kan spelen in de structuurverbetering van de Nederlandse koopvaardijvloot waarvoor de investeringsregeling is bedoeld. Volgens de raadsman van TESO heeft de Raad van State daarbij niet in aanmerking genomen dat de dubbel dekker in de stille tijd van het jaar wordt verhuurd voor gebruik in open zee omdat dit argument pas later naar voren is gebracht. TESO wacht nu de officiële beschik king van de Kroon af om te kunnen bepalen of een nieuwe aanvraag zinvol is. Maar de kans dat een buitenlandse werf nu de opdracht zal krijgen is sinds gisteren sterk gestegen Zoals bekend heeft TESO bij diverse binnen- en bui tenlandse werven offerte gevraagd. Binnen twee weken moeten de prijzen binnen zijn. Ook van de hoogte daar van zullen verdere stappen afhankelijk zijn. Fotograaf Pieter de Vries Lzn. uit Den Burg exposeert met ipgang van Pink steren 'n aantal van zijn foto's in panne- koekenhuis De Worsteltent aan de Rozendijk. De foto's zullen daar de hele zomer blijven hangen en zijn vrijblijvend te bezichtigen. Het betreft merendeels opnamen die al eerder in onder meer het raadhuis werden tentoongesteld. Ligging schietterrein C 52°52,5'N - 4°42,8'E. In het tijdvak van 8 t/m 31 mei 1978 zullen op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur van bovengenoemd 1 terrein schietoefeningen worden gehouden met lichte luchtdoelartillerie. De onveilige afstand is tot 14.000 m. In de verkiezingstijd zijn we gewend aan minder fijne zelfs oneerlijke uitlatin gen in de pers in de vorm van adver tenties etc. We halen onze schouders op over het gezwets en schenken er verder geen aandacht aan. De opstellers van de „Dros moet blij ven" advertenties geven tot nu toe nauwelijks blijk van enige geest of ori ginaliteit, maar och, waar niet is verliest zelfs de keizer zijn recht. In de reklame hebben soms de domste leuzen het grootste succes. Een kwestie van herhaling. Wat echter in de krant van donderdag 27 april wordt gepresteerd is niet anders dan de familie Sprenger gemeen natrappen. De heer Dros kennende en op een bepaalde manier waarderende, kan ik mij onmogelijk voorstellen dat hij mede verantwoordelijk zou zijn voor de tekst over het ontbreken van halfstokse vlag gen bij het vertrek van de Sprengers. Ik hoop en verwacht dat dit soort reklame voor zijn persoon hem even vals en ongepast voorkomt als het dat mij doet. Fridt Blanken, Den Burg In de nacht van zondag op maan dag is de woning Weverstraat 31 door jongeren gekraakt. Twee jon gens en twee meisjes hebben er in middels hun intrek genomen. Tegelijk heeft de werkgroep „Wij willen ook wonen", die de aktie on dersteunt, andere eigenaars van leegstaande woningen gewaarschuwd dat ook zij binnen kort met krakers te maken zullen krijgen. De gekraakte woning is eigendom van de Stichting Samen Eén en stond sinds het begin van dit jaar leeg De jongelui konden het gebouwtje binnen dringen zonder iets kapot te maken. Een van hun eerste daden was het ver vangen van het slot van de voordeur. Nadien werden meubilair en andere woonberiodigdheden overbebracht. De krakers beschikken inmiddels ook over water en stroom. Een symbolisch huur bedrag hebben zij als aangetekende brief bij de eigenaar bezorgd. Een span doek met de leus ,,'t Kraakt dat 't barst in Nederland" werd op de gevel gehan gen. Nauwkeurig werd tewerk gegaan volgens de beproefde voorschriften van het Landelijk Overleg Kraakgroepen (LOK). Demonstratieve daad Tegelijkertijd werden pamfletten be vestigd op een tiental andere leegstaande huizen in Den Burg „Dit pand wordt binnenkort gekraakt" De krakers zeggen met hun aktie (die dóór lang niet iedereen met begrip is verwel komd) op spectaculaire wijze op de jon- gerenwoningnood te willen wijzen Te vens werd voorzien in de accute woningnood van de betrokken jongelui. Vertegenwoordigers van de werkgroep „Wij willen ook wonen" werden gister ochtend naar het raadhuis geroepen. Goodwill verspeeld Bij monde van wethouder Zuidewind en huisvestingsambtenaar Arensman kregen zij daar te horen dat de gemeente helemaal niet blij is met de aktie Het was de bedoeling het huisje op korte termijn aan iemand toe te wijzen die dringend (andere) woonruimte nodig heeft en dat wordt nu onmogelijk gemaakt. Bij de gemeente is men van mening dat de werkgroep, waarmee tot dusver een goede verhouding bestond, veel good will heeft verloren. Dat zou niet zijn gebeurd als een andere woning was ge kraakt. Er zijn op Texel meerdere huizen die al veel langer leeg staan en waarbij de (particuliere) eigenaars dui delijk onwillig zijn. Klacht De werkgroep „Wij willen ook wonen" heeft gisteren een brief aan B. en W. gestuurd waarin wordt geklaagd over de wijze waarop het woningmarkt onderzoek wordt gehouden. De groep is van mening dat te weinig is gedaan om de enquête in de aandacht van 't pu bliek aan te bevelen en zegt dat mensen die in niet geregistreerde onderkomens zitten (zomerhuisjes, verbouwde gara ges, caravans etc.) geen formulier hebben gehad terwijl zij juist dringend om een woning verlegen zitten. Verder heeft de groep aanmerkingen op de wijze waarop in de enquête de vragen worden gesteld. „Een summiere en wrakkige vraagstelling". -•••-f*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1