(jroen 'kwartsJexels in het harL, Bemeente kan alleen vorderen jls kandidaat meewerkt Studentenorkest speelt op Texel Aanval Dros wekt verontwaardiging Moeten vrouwen extra kansen krijgen in de samenleving? RAADSKAN Dl DATEN WAREN TE GAST IN VROUWENCAFÉ \anwezigheid wethouders vereist bij hard optreden? Nauta van speculatie" beschuldigd Meisjes „De Bruinvis" Noordholiands kampioen Met twee benen op de grond Nieuwe burgemeester vandaag naar Texel Woede over kwalijke verkiezingsstunt IJDAG 12 MEI 1978 91e JAARGANG Nr. 9276 •schijnt dinsdags en vrijdags. itgiro 652. Abonnementsprijs 711,— per kwartaal 10 cent incasso; los 45 cent. ïkrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; jobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. /ertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220)2741. Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon (02220) 3543. (i De gemeente heeft de bevoegdheid woonruimte te vorderen maar dan moet er een kandidaat-huurder zijn. Tot dusver komt het vaak voor dat geïnteresseerde r een dergelijke woning opzien tegen de omhaal en het laten afweten". Dat zei houder Jan Zuidewind in de rondvraag van de dinsdagavond gehouden raadsver- ering waarin het Texelse woningprobleem enkele malen aan de orde werd leid, onder andere naar aanleiding van de recentelijke kraakakties. if rlenk Beumkes van het Pakt vond dat tingen op Texel veel te lang leeg blij- staan en achtte eerder ingrijpen van ghemeentegeboden. Zuidewind legde dat eigenaars het wettelijke recht ben een woning een half jaar te laten staan, maar gaf tevens aan deze eigenaars „manupuleren". Jan I! te van het CDA had in de Texelse irant gelezen dat de gemeente van ting is dat de werkgroep ,,Wij willen ien"beter een andere (particuliere) ling had kunnen kraken dan het huis e Weverstraat dat eigendom is van Stichting Samen Eén en waar de leente op korte termijn een sociaal aend geval mee wilde oplossen. :e betreurde het dat de gemeente baar vindt dat particulier eigendom der heilig is Beumkes was het gedeeltelijk eens de kritiek die de werkgroep „Wij sn ook wonen" heeft op de enquête het woningbehoefteonderzoek, ens hem waren de vragen zodanig dat daardoor nooit een goede inventari satie kan ontstaan. Beumkes achtte daarnaast betere voorlichting over het woningonderzoek noodzakelijk. Zuide wind zei dat de vragen zijn opgesteld door het Bouwfonds Nederlandse Ge meenten, een onderneming die als des kundig op dit gebied mag worden beschouwd. Maar hij sloot niet uit dat Beumkes gelijk heeft en beloofde aan dacht. Als blijkt dat een groep belang hebbende woningzoekenden vergeten dreigt te worden, zal deze groep apart onder de loep worden genomen. De Ruijterstraat Zuidewind noemde de toestand waar in de De Ruijterstraat is komen te verkeren als gevolg van het toelaten van de rijdende winkel aldaar „onthutsend" (naar aanleiding van een andere opmer king van Beumkes). De straat zal in ieder geval worden gerepareerd en nieuwe schade moet worden voorko men. Het Amsterdams studentenorkest in Pzn. Sweelinck" viert dit seizoen honderdjarig bestaan. Dit heuglijke wordt onder andere gevierd ddor concert in de Nederlands Hervorm- kerk aan de Binnenburg te Den Burg, S tweede pinksterdag om 14.00 uur let programma: Intrada - Henk Alke- Celloconcert - Edward Elgar; Respi- )n Suite - Jurriaan Andriessen; j fonia a gran orquesta - Juan Arriaga. iodfried Hoogeveen is solist in het I oconcert. (Hij is solocellist van het I identie Orkest in Den Haag). De ada werd speciaal voor het honderd je bestaan geschreven. Het stuk van Iriessen is voor blazers. Gemengd let Amsterdams Studenten Orkest Pieterszn. Sweelinck telt op het nblik zo'n 45 leden. Honderd jaar Aden had het orkest alleen mannelijke in, die lid moesten zijn van het 7|sterdams Studenten Corps. De tij zijn veranderd. Sinds 1910 is het „gemengd" orkest en staat sinds aantal jaren ook los van het Corps. -Corpsleden maken het grootste uit van het orkest en er spelen ook meer uitsluitend studenten mee. donderdagavond wordt gerepe- d. Vier keer per jaar is er een repeti- 'jreekend. Twee keer per jaar (decem- en mei) wordt een concert in de ffeIso kerk gegeven. Nederlands werk is een programmacommissie, die en met de dirigent het programma i bekt. Er wordt naar gestreefd naast fonisch werk van bekende en onbe- J de componisten Nederlands werk in programma op te nemen. Zo nu en wordt speciaal voor Sweelinck een geschreven, al of niet in opdracht, u al twee seizoenen is Henk Alkema lirigent. Elke donderdag komt hij uit aard in Friesland naar Amsterdam J met het orkest te repeteren. Voor concert van december 1977 schreef i :en stuk voor blokfluit, bariton en !St. Speciaal voor het jarige orkest eef hij Intrada, waar het concert mee geopend zal worden. Waarom Texel? Honderd jaar Sweelinck, voor het orkest een feestelijke gebeurtenis. De lustrumcommissie wilde aan het repeti tieweekend, voorafgaand aan het slot- concert (22 mei) een feestelijk tintje geven. Er is gedacht en er is besloten met z'n allen naar Texel te gaan. Van 13 t/m 15 mei is het orkest op Texel. Er wordt gerepeteerd in Den Hoorn in de kampeerboerderij Jonkersbergen. Maar er is ook tijd uitgetrokken voor wande len, zwemmen etc., zodat het nuttige met het aangename wordt verenigd. Volgens Beumkes waren er veel klachten over de praktijk die zich bij de renovatie van woningen voordoet. Het komt voor dat de kosten veel te optimis tisch zijn begroot, waardoor de betrok kenen zich genoodzaakt zien een twee de hypotheek te nemen. Beumkes vroeg deze klachten te onderzoeken. Zuide wind keek er vreemd van op. Hij wist van niets en meende dat mensen die ontevreden zijn zich bij het kollege moeten melden. Gaten invullen Bert Weijdt pleitte voor gemeentelijke stimulerende maatregelen om te berei ken dat de nog verschillende open plek ken in de dorpen („kaalslag") worden volgebouwd. De tijd is er rijp voor want gewone bouwgrond is momenteel haast niet meer te krijgen. Wethouder Nauta Het meisjeselftal van de openbare lagere school De Bruinvis uit Oudeschild is woensdag in Heiloo Noord hollands kampioen school- voetbal geworden. Deze overwinning was aanleiding voor groot feest. Na terugkeer in Oudeschild werden de meis jes met auto's in triomf door het dorp gereden, waarna er een feestelijke bijeenkomst was in 't Skiltje. Het elftal van De Bruinvis moest in Heiloo vier keer spelen. Tegen de open bare school „Waterland" uit Warder was de uitslag dubbel blank. Hetzelfde resultaat gaf de wedstrijd tegen o.l.s. „De Werf" uit Zaanstad-zuid te zien. Van „De Rakkers" uit Hoorn werd met 4—0 gewonnen en tenslotte werd met 2—0 gewonnen van de Nicolaas Beets- school uit Alkmaar. herinnerde eraan dat dergelijke open plekken meestal niet in gemeentelijke handen zijn, zodat het moeilijk is om er wat aan te doen. Fridt Blanken vond dat de gemeente in de eerste plaats op Texel bekendheid moet geven aan vacatures in het ge meentelijke apparaat. Door te adverte ren in de Texelse Courant zou de kans worden vergroot dat Texelaar de func ties krijgen. Volgens Westdorp plaatst de gemeente reeds zijn personeelsad vertenties in de T.C. (Een misverstand. De gemeente zet advertenties voor de belangrijkste functies uitsluitend in de vakbladen. In het geval van andere vacatures wordt wél van de plaatselijke krant gebruik gemaakt - Red.). Vuilcontainers Rijkswaterstaat heeft op het haven terrein vuilcontainers geplaatst waarvan de passagiers van de rondvaartkotters gebruik maken. De kosten zijn voor de exploitanten van de schepen. Cor Ellen van het Pakt merkte op dat de contai ners ook door passanten worden ge bruikt. De gemeente zou daarom een bijdrage in de kosten moeten geven. Ellen pleitte verder voor het plaatsen van een mobiel openbaar toilet op hetzelfde haventerrein. De haven is een plaats van veel toeristische bedrijvigheid en het is niet meer dan normaal dat zo'n voorzie ning er komt. Jan Zuidewind beloofde het te zullen bekijken, maar wees op praktische problemen. Er moet iemand worden gevonden voor onderhoud en schoonmaken en de kans dat zo'n toilet ten prooi valt aan vandalisten is niet gering. Bovendien wordt het toilet maar een korte periode van het jaar gebruikt. Jook Nauta wist te vertellen dat Rijks waterstaat welwillend is maar dat de ervaringen met het schoonhouden zo danig zijn dat men daar geen eigen mensen mee durft te belasten. Ellen dacht dat er met een beetje goede wil best uit te komen zou zijn. In Den Burg functioneert het openbaar toilet ook naar behoren. Schadeclaim De olierampen van de laatste tijd (o.a. aan de Franse kust) tonen aan dat ook een eiland als Texel risico loopt om ooit met iets dergelijks geconfronteerd te worden. Ellen wilde dat de gemeente raad zou besluiten bij het internationale hof van justitie in Den Haag vast te leggen dat de eventuele veroorzaker van zo'n ramp ook aansprakelijk is voor de financiële gevolgen. Westdorp vond dat wel een beetje moeilijk. Hij meende dat de veroorzaker ook zonder het nu al indienen van zo'n „claim" aansprakelijk is. Maar hij was wel bereid de mogelijk heden te onderzoeken. In ieder geval wilde hij geen overhaast besluit nemen. Bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zal advies worden inge wonnen. Bert Weijdt vond dat iets dergelijks met alle andere kustgemeen- ten gezamenlijk moet worden aange pakt. Jan Witte van het CDA had gehoord dat er moeilijkheden zijn met de bouw van de woningen in beschutte sfeer in Den Burg. Met de uiteindelijke prijs zou het niet goed zitten en de bouw zou in verband daarmee zelfs zijn gestaakt. Wethouder Zuidewind zei van niets te weten. „Als er problemen zijn moeten de mensen maar komen, want de woningen worden onder onze verant woordelijkheid gebouwd". (Lees verder op pagina 3) Advertentie I.M. Wij hebben geen onhaalbare idealen in ons verkiezingsprogramma. We realise ren ons, dat we leven in een maat schappij van compromissen, van het haalbare. Het is haalbaar, om op één van de kan didaten van Texels Belang te stemmen, zoek zelf de beste volgens u er maar uit. Vrije keuze uit 14 kandidaten op lijst 3. Texels nieuwe burgemeester, de heer J. A. Engelvaart uit Venhuizen komt vrijdagmiddag naar Texel voor een eer ste oriënterende bespreking met het col lege van B en W. De heer Engelvaart wordt door loco-burgemeester West- dorp en waarnemend Sépretaris P. Blankevoort van Den Helder afgehaald, waarna op het raadhuis een kennisma kingsbijeenkomst volgt. De heer J. C. Dros heeft wethouder Nauta verweten dat hij zich met specu latie heeft bezig gehouden en daarom niet zo hoog van de toren moet blazen over speculatie door anderen. Dros zei te kunnen bewijzen dat Nauta heeft gespeculeerd. In het najaar van 1974 kocht hij een huisje in Oudeschild, dat hij korte tijd later met een forse winst doorverkocht. De beschuldiging was aanleiding tot groot tumult. Bert Weijdt maakte zich bijzonder boos over deze volgens hem zeer kwalijke opmerkingen van Dros, een standpunt waar loco-bur- meester Westdorp zich bij aansloot. Westdorp verklaarde het gedrag van Dros door te wijzen op de komende ver kiezingen en prikte terug door op te merken daat Nauta in ieder geval niet bewogen in de politiek te gaan. „Feministen moeten een politieke keus maken. De vrouwen beweging is een linkse beweging. Voor de bevrijding van de vrouw is socialisme een noodzaak". Dat was een van de uit spraken die te beluisteren vielen op de dinsdag in 't Jagershuus te Den Hoom gehouden politieke discussieavond, georgani seerd door het Vrouwenhuis. Vanzelfsprekend lieten sprekers en spreeksters van rechtse signatuur deze uitlating niet over hun kant gaan en betoogden dat vrouwenbeweging niets met een bepaalde politieke richting heeft te maken. Emancipatie van de vrouw mocht van hen niet door een bepaalde partij worden geclaimd. "aarTde PaktaVOfld met De Flierefluiters dinsdag 16 mei, 20.00 uur in De Bijenkorf, Oosterend Het was een genoegelijke avond met soms goede discussie. Uitgenodigd wa ren de lijsttrekkers van alle partijen, die aan de komende gemeenteraadsverkie zingen meedoen, alsmede alle vrouwe lijke kandidaten op de diverse lijsten, ook degenen, die op niet verkiesbare plaatsen staan. Met uitzondering van J. C. Dros was iedereen gekomen. Vol gens een van de organiserende vrouwen had Dros laten weten dat hij van zijn achterban niet aanwezig mocht zijn... De discussieavond had niet alleen de vrouwenemancipatie als onderwerp, maar ook de (plaatselijke) politiek in het algemeen. Het duurde tot middernacht, maar daarbij moet wel worden gezegd dat pas om negen uur was begonnen, omdat de mannen van de organiserende vrouwen niet bereid schijnen te zijn de taak van de kinderen naar bed brengen e.d. waar te nemen... De genodigde raadskandidaten kre gen eerst gelegenheid om zich voor te stellen, iets over de doelstellingen van hun partij te vertellen en antwoord te geven op de vraag wat hen had Niet vies Allereerst kwam links aan het woord. Fridt Blanken bracht naar voren dat poli tiek ten onrechte „vies" wordt gevon den en zei dat hij zich persoonlijk verplicht voelde door zijn politieke werk een bijdrage te leveren aan de democra tie van de samenleving. Raadslid zijn is niet makkelijk en vergt zeer veel tijd. Blanken vertelde dat het hem zeker 100 avonden per jaar kostte, buiten de weekends. Eigenlijk gaat alle vrije tijd erin zitten. Wie zich af en toe ook nog met zijn familieleven wil bemoeien, houdt voor niets anders meer tijd over. Voor Blanken was het socialisme de beste waarborg voor vrijheid van me ningsuiting, gerechtigheid en het bieden van gelijke kansen aan ieder. De meest radicale uitspraken lanceer de Rie Aarts-Franken (PPR), die de waarde die de meeste andere partijen hechten aan het gezin strijdig achtte met het streven naar bevrijding van de vrouw. Zowel CDA als VVD beschou wen het gezin als pijler van de maat schappij, waardoor een principiëel-fun- damentele aanpak van het emancipatie probleem in de weg wordt gestaan. Dat vrouwen niet in de politiek „willen" gaan. verklaarde zij uit de negatieve zelfbeeld dat vrouwen hebben. Door hun omgeving is hen een bepaalde rol opgelegd, waarbij komt dat mannen niet vrijwillig de door hen ingenomen positie zullen opgeven. Vrouwen in de politiek achtte spreekster een gebiedende eis, al was het maar om het humaniserende effekt dat ervan zal uitgaan. Mevrouw Aarts wilde zelfs zover gaan. dat vrou wen niet alleen gelijkberechtigd worden, maar dat naar hen de voorkeur zal uitgaan als bepaalde posten in het politieke en maatschappelijke leven moeten worden bezet. „Er is niets zo onrechtvaardig als het bieden van ge lijke kansen aan mensen die in een achterstandsituatie verkeren. Zij moeten extra kansen krijgen". Bep v.d. Berg van de PSP was het daarmee volledig eens, maar andere vrouwen vonden dat Rie Aarts de zaken nogal overtrok. Volgens hen was de situatie vroeger wellicht zo ernstig, tegenwoordig kunnen de vrouwen zich wel degelijk veroorloven op de voor grond te treden als zij dat willen. Mevrouw Aarts ontkende dat stellig. Zij zei dat een vrouw meer moet presteren om voor mannen acceptabel te zijn als gelijkberechtigde. Dat moet uiteraard formeel niet, maar in de maatschappe lijke praktijk ligt het wel zo. Onroerend goed Spreekster vertelde als voorbeeld dat zij als enige vrouw had meegewerkt aan het taxeren van onroerend goed op Texel in verband met de Onroerend Goed-belasting. Ze had zich gedrongen gevoeld het extra goed te doen en had er dan ook twee maal zoveel tijd aan besteed als de mannen. Maar die tijd had ze niet in rekening durven brengen, (lees verder op pagina 2) het bord „Rentevreugd" boven zijn deur had staan, daarbij herinnerend aan de affaire waarin Dros zich als wethou der niet korrekt had aedraqen bij de aankoop van industriegrond, wat aanlei ding was om hem de portefeuille grond zaken af te nemen. Dros zei dat zijn kritiek niet zozeer het speculeren betrof als wel het feit dat Nauta anderen daarvan beticht, „leder een die tegenwoordig iets verkoopt en meer krijgt dan hij er zelf voor gegeven heeft doet aan speculatie". Belachelijk Nauta zei verbijsterd te zijn door de „politieke propaganda" van Dros.Hij sprak van een belachelijke verdachtma king en begon uit te leggen wat er werkelijk was gebeurd met het huisje in Oudeschild. Op initiatief van Weijdt werd hij echter onderbroken door voor zitter Westdorp, die de discussie bene den peil achtte en er een eind aan maakte. Dros kondigde nog aan dat hij zijn beschuldigingen zwart op wit zou waarmaken, waarna de vergadering werd besloten. Toedracht Nauta kocht destijds het huisje De Ruijterstraat 85c in Oudeschild toen hij nog geen raadslid en dus ook geen wethouder was. Het was een aantrek kelijk aanbod, vooral gezien het feit dat het vorige college van B en W het als tweede woning had vrijgegeven. Al heel gauw verkocht Nauta het huisje door omdat hij geld kon gebruiken voor de restauratie van de boerderij in Zevenhui zen, die hij intussen had gekocht. Ook deze verkoping viel in de periode dat hij nog niet in de gemeenteraad zat, wat blijkt uit de datum van de voorlopige koopakte. De transportakte werd echter opgemaakt in oktober 1974, toen Nauta juist wethouder was geworden. Doodnormaal Nauta betreurt het dat de oppervlak kige luisteraars uit de woorden van Dros de indruk kunnen hebben gekregen dat hij op een of andere manier van zijn wet houderschap misbruik heeft gemaakt. „Ik heb gewoon als burger een huisje gekocht en verkocht met een goede winst. Dat laatste was mogelijk door de rekreatieve bestemming die het vorige college (waarin Dros zitting had red.) eraan had gegeven. Het is natuurlijk belachelijk om te stellen dat ik me daarom niet zou mogen verzetten tegen de uitverkoop van recreatie-eenheden, die momenteel op Texel plaatsvindt en waardoor het gemeentelijk recreatiebe- leid wordt gedwarsboomd. Mijn verzet tegen die ontwikkeling heeft vooral te maken met het feit dat de revenuen van deze recreatie-eenheden voor het groot ste deel afvloeien naar de eigenaars op het vasteland, terwijl ook het stichten van kwaliteitsbevorderende voorzienin gen in gevaar komt. Verder vermoed ik dat Dros helemaal niet weet wat specu leren is. Ik hoop nu maar dat anderen dat wèl weten".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1