Cjrom "Zwarts jexels in het harL> ,,/s of een de Fridt B/anken-show openbare discussie?' Politieke forumavond was tamme vertoning Rondje trok 88 deelnemers MINISTER WIJST FNV-VERZOEK AF (PAKT lijst 1| Texelaars Bootabonnement f15,— PvdA 1 PPR I PSP Diefstal uit auto Weinig blaren; hoge snelheid; veel uitvallers 91e JAARGANG Nr. 9278 U1N5UM(J LS IV1E1 I9/0 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ11,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom Uitgave: Langeveld Et De Rooy B.V., Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741. Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon (02220) 3543. De zorgvuldig door mensen van de Stichting Open Jeugd werk (die daarvoor een speciale werkgroep „Politiek Café" in het leven hadden geroepen) voorbereide politieke forumavond heeft niet helemaal aan de verwachtingen beantwoord. Dat „was voornamelijk te wijten aan de niet erg strakke leiding, il waardoor sommige mensen voortdurend aan het woord waren en anderen nauwelijks. Er werd ook te lang over dezelfde onderwerpen doorgepraat en het aandeel dat het publiek via de interruptiemicrofoon had, was veel te bescheiden. Met het gevolg dat de vonken er bepaald niet afspatten. Menige raads vergadering heeft tegenwoordig een onstuimiger verloop. gemeente dat zij er niet voor gezorgd heeft Sint Jan in bezit te krijgen. Ook de school in Eierland werd genoemd als een onbenutte mogelijkheid om in wo ningnood te voorzien. Zoals bekend is dit gebouw voor een ander doel be schikbaar gesteld. J. K. P. Zwan van lijst 5 wist te vertellen dat van de Van Dam-eenheden in de praktijk niets te recht komt. Volgens hem moet het woningprobleem veel rigoreuzer worden aangepakt. Als het de industrie slecht gaat worden er ook miljarden inge pompt. Rie Aarts en Fridt Blanken vonden de particuliere exploitatie van woningen medeoorzaak van het pro bleem. „Wonen is van fundamenteel belang en mag geen voorwerp van particuliere exploitatie zijn". Mevrouw Aarts (zelf makelaar-taxateur) kreeg vanuit de zaal het verwijt dat zij zelf baat heeft bij de particuliere woning handel. Zij wees dat boos van de hand en zei dat de makelaar met de transaktie op zichzelf niets van doen heeft. Er wordt niet gehandeld maar bemiddeld. In tweeën Tine Krijnen-Bais van Texels Belang (die zich deze avond liet kennen als ondogmatisch iemand met een zeer eigen mening) zei dat tal van huizen best in tweeën bewoond zouden kunnen worden door een eenvoudige verbou wing: op de benedenverdieping een douche er bij en op de bovenverdieping een toilet. Op die manier zouden op goedkope wijze honderden mensen kunnen worden ondergebracht. Zij vond dat Texel in navolging met Amerika meer creativiteit moest toelaten in de woningbouw. Stel een stuk grond be schikbaar en laat jongeren zelf iets bedenken. De heer C. Vlaming van de Samen werkende Reformatorische Partijen was tegen alternatieve samenlevingsvormen omdat dit strijdig is met Gods wetten en bijbelse normen. Hij wilde daarvoor dan ook geen woningen beschikbaar stellen. Gelein Jansen van het CDA haastte zich te zeggen dat zijn partij de bijbel anders uitlegt. Vlaming oogstte van onver dachte zij hulde, nl. van de radicale mevrouw Aarts die de beginselvastheid van de SRP-man prees. Dure woning Sprekende over het onttrekken van de burgemeesterswoning aan de wo ningvoorraad zei Ate Rienstra dat dit voor de woningnood nauwelijks van belang is. Het is nl. een dure woning en daaraan is nu juist geen behoefte. Wie geld heeft zit niet zonder huis. J. C. Dros van lijst 5 veronderstelde dat de burgemeester zo sociaal voelend is dat deze misschien wel genoegen neemt met een heel lage huurBlanken: „Juist omdat hij sociaal voelend is heeft hij het gebouw beschikbaar gesteld voor de Jellinek-kliniek". Gerard van der Kooi (WD) zei dat zijn partij aanvankelijk erg huiverig was maar na de recentelijke hoorzitting wordt geen bezwaar meer gevoeld om het gebouw voor het Jellinek-doel beschikbaar te stellen, te meer daar het slechts tijdelijk is. Martin Eelman (WD) stelde dat een hoge huur helemaal geen bezwaar hoeft te zijn. Als het gebouw groot genoeg is om bijveerbeeld tien jongeren te huis vesten is de huur door hen samen makkelijk op te brengen. Dick Drijver (Texels Belang): „Het is a-sociaal om de ex-verslaafden te weren maar het zou beter zijn geweest om het Maartenhuis te gebruiken". Mevrouw Aarts (PPR) zei dat Texel van zijn geliberaliseerde status moet zien af te komen. Thans geldt voor mensen van elders slechts de „rem" dat alleen een woning die meer dan twee ton heeft gekost vrij betrokken kan worden. Dure grond Jan Hennink van D'66 pleitte voor een andere regeling bij de uitgifte van bouw grond in bestemmingsplannen. In de huidige situatie maakt de grondprijs de huizen te duur. Hij was niet afkerig van een erfpachtregeling. Verder wilde hij een betere controle op het woningbe stand. Zogenaamde permanente wonin gen worden feitelijk als tweede woning gebruikt omdat de bewoner er minder Lees verder op pagina 2 Op klaarlichte dag werd zondag rond 17.00 uur uit een op het par keerterrein Kogerstrand staande auto een radiocassetterecorder en een polstasje met portemonnee gestolen. De dader(s) moeten bijzonder vlug te werk zijn gegaan omdat de eigenaresse van de auto mej. G. K. uit Amsterdam nog geen half uur bij haar vervoermiddel vandaan geweest is. De onbekenden hadden zich via een tochtraampje toegang verschaft. De ingrediënten waarmee dat gebeurde (een schroevendraaier en een tang) trof mej. K. opdevoorbankaan. Later op de dag werd bij de politie aangifte gedaan van de vondst van het polstasje langs de Hoornderweg. Alle persoonlijke papieren van de eigenaresse werden hierin teruggevonden, maar het geld ont brak. Advertentie I.M. Lijst 3, vrije keuze uit 14 kandidaten, van Texels Belang, dat zijn Texelaars die voor hun mening uit durven komen en het beste voor hebben met alle bewoners van Texel, en zodoende ook in staat zijn om de Texelse belangen te behartigen, zonder piolitiek gebonden te zijn aan dictaten, opgelegd door een handje vol mensen van buiten af Maar afgezien daarvan was de con frontatie van de verschillende politieke partijen die aan de gemeenteraadsver kiezingen meedoen onderhoudend en er bestond een behoorlijke belangstelling voor. Deze aanpak heeft dan ook zeker toekomst, in tegenstelling tot de propa- ganda-avonden die de politieke partijen zelfstandig organiseren en die alleen maar worden bezocht door geestver wanten of hun opposanten, die allen reeds een politieke keus hebben ge daan. Overigens mag worden aangeno men dat ook de bezoekers van de fo rumavond van vrijdag voor het over grote deel al lang te weten welk hokje zij straks zullen roodmaken. De zogenaam de zwevende kiezers horen vrijwel alle maal tot het weinig geïnteresseerde pu bliek dat zich niet makkelijk naar een dergelijke avond laat trekken. Vraagstukken Zoals gezegd: de organisatie was goed. Gespreksleider Mr. J. K. Feikema was op de hoogte gebracht met een groot aantal plaatselijk-aktuele vraag stukken en had een overzicht van de verschillen die uit de respectievelijke verkiezingsprogramma's naar voren ko men. In de praktijk werd van dat verschillen-overzicht nauwellijks gebruik gemaakt waardoor nogal wat kansen om opheldering te krijgen over bepaalde zaken onbenut bleven. Mensen uit de zaal die wat wilden zeggen konden dat door het opsteken van een rode kaart te kennen geven. Dat werkte goed, maar omdat de forumleden veel te lang aan het woord bleven hadden de sprekers uit de zaal steeds een rijtje wachtenden voor zich. De geduldigsten kwamen uiteindelijk wel aan het woord en dan ook verrassend vaak. Zoals de heer Van Duren die er niet vanaf te brengen was Met het PAKT de dorpen rond. Nu in DEN HOORN, dorpshuis, aanvang 20.00 uur. M.m.v. de „Flierefluiters" met hun nieuwe programma dat de plannen met de burgemeesters woning „De Skuul" lang niet zo on schuldig zijn als nu wordt verondersteld. Woningnood Het eerste onderwerp dat werd aan gesneden was de woningnood, in het bijzonder de jongerenhuisvesting. Als mogelijkheid werd geopperd noodvoor zieningen te treffen in de vorm van caravans op een speciaal terrein of het maken van woonappartementjes in be staande gebouwen die hun huidige bestemming verliezen. Rie Aarts-Blan ken (PPR) pleitte voorzg. Van Dam-een- heden in het Marsplan. Dat zijn extra goedkope woningwetwoningen voor kleine huishoudens. Fridt Blanken (PvdA) wilde gelijke woonkansen voor ieder, dus ook voor mensen die samen leven zonder getrouwd te zijn. Volgens Gelein Jansen was dat ook de mening van het CDA. Deze partij geeft de voorkeur aan het huwelijk („Hokken is niet het beste") maar moet andere vormen accepteren en zal wat het woningbeleid betreft dan ook ieder gelijke kansen geven. Enige aanvaardbare Ate Rienstra, gereformeerd kandidaat voor het CDA, stelde nog wat nadruk kelijker dat het huwelijk en gezin de enige aanvaardbare vorm is en dat het CDA dan ook zijn best zal doen anderen daarvan te overtuigen, maar niet dwangmatig door onderscheid te maken bij de woningtoewijzing. Rienstra vond wel dat bij het huidige tekort de gezin nen moeten voorgaan. Voor een nood oplossing in de vorm van caravans voelde Gerard van der Kooi van de VVD weinig. Alleen noodgevallen zouden daarvan gebruik mogen maken, maar wie bepaalt wat een noodgeval is? Spreker zag wel mogelijkheden in het permanent gebruik van recreatiebunga lows. Het is denkbaar dat dit voor de eigenaar aantrekkelijk is, omdat de huuropbrengst mogelijk weinig zal ver schillen met de opbrengst die nu in de zomer wordt gehaald. Natuurlijk moeten de huurders dan contractueel laten vast leggen dat zij niet worden weggeschopt als het zomer wordt. Cor Kuip van D'66 wees op de verbouwmogelijkheden van Sint Jan, dat volgens hem al een tijdje leeg zou staan. Rie Aarts verweet de Minister Tuinman van Verkeer en Waterstaat heeft afwijzend beschikt op het verzoek van de FNV-Texel om jaarlijks een bij drage te geven aan Teso, waardoor het mogelijk wordt dat Texelaars een jaarabonnement voor de veerdienst krijgen voor slechts f 15,—De minister meent dat het goedkope abonne ment ook in het kader van een normale exploitatie mogelijk moet zijn. Zoals bekend had de afdeling Texel van de Federatie van Nederlandse Vak verenigingen gevraagd om een jaarlijkse bijdrage van 7450.000,— voor TESO, De FNV voerde de aktie omdat de kosten van de veerdienst mede-oorzaak zijn van de hoge kosten van levensonderhoud op Texel. Bovendien zijn de tarieven van andere vergelijkbare veerdiensten veel lager. TESO had zich bereid verklaard het goedkope Texelaars-abonnement in te voeren als de kosten daarvan van rijkswege vergoed zouden worden. Op soortgelijke wijze is al geregeld dat de bejaarden voor een lager tarief van de boot gebruik maken. Aan de zaterdag gehouden wandel tocht rond Texel hebben 88 personen meegedaan, iets minder dan vorig jaar. Het aantal deelnemers aan deze jaar lijkse 65 kilometer lange tocht ligt bijna altijd rond de honderd. Dat er nu wat minder waren was te verklaren omdat een groep van 10 tot 12 personen van een wandelsportvereniging uit Arnhem deze keer niet van de partij was. Het aantal uitvallers was hoger dan ge woonlijk: 16. Dat was niet te wijten aan blaren want die waren er belangrijk minder dan in vorige jaren zodat er voor de overigens zeer aktieve Rode Kruis medewerkers niet veel te prikken viel. Stijve spieren kwamen veel meer voor, veroorzaakt door de koude wind op de te blote huid. Ook gewone vermoeidheid was voor sommigen aan leiding om het voor gezien te houden en in een der begeleidingswagens te stap pen. Er zijn nog altijd mensen die het „rondje" onderschatten en er op goed geluk en zonder training aan beginnen. Maar uit het feit dat ook doorgewinterde wandelaars tot de uitvallers hoorden mag worden geconcludeerd dat de tocht zwaarder was dan anders. Vooral de eerste helft, de bijna 25 kilometer langs het strand, was een beproeving door de straffe noordelijke wind. Omdat nogal wat schuim over het harde deel van het strand woei moesten de wande laars het hogerop zoeken en kwamen daardoor in het zachtere zand waarin ze Een groepje deelnemers passeert de dijkver- zwaringswerken bij Nieuweschild. een stukje wegzakten. Dat kostte veel energie. De laatste loodjes waren heel wat minder zwaar. Lopend over en langs de Waddendijk met de wind in de rug en de finish in het vooruitzicht ging het een stuk beter. Het gemiddelde wandeltempo was daardoor veel hoger dan gewoonlijk. Men arriveerde gemid deld een uur eerder aan de finish dan in vorige jarenl Recordhouders waren en kele jongens die al om één uur 's middags op de veerhaven aankwamen maar de organisatoren waren daarover maar matig te spreken omdat zij een groot deel van het parcours hardlopend en dus niet wandelend (zoals is voorge schreven) hadden afgelegd. De eerste „echte" wandelaars kwamen om half drie aan. Rendabel „Zoals u bekend zal zijn wordt de veerdienst onderhouden door een zelf standige onderneming die geheel ren dabel is", aldus de bewindsman in het antwoord op de FNV-brief. „Mijn de partement draagt weliswaar de verant woordelijkheid voor de instandhouding van de aanleginrichtingen, doch is ver der financieel niet bij de exploitatie van de veerdienst betrokken. Ik zie geen aanleiding in deze situatie wijziging te brengen. In dit verband merk ik nog op dat de door u bepleite tariefsherziening op grond van de door u verstrekte gegevens naar mijn mening desgewenst in het kader van de normale, sluitende exploitatie van de veerdienst verwezen lijkt zal kunnen worden". Meer aktie Het FNV-bestuur zal laatstgenoemde opmerking onder de aandacht van het TESO-bestuur brengen met het verzoek aldus te handelen. Als er aanleiding voor is zal de minister opnieuw met de argu menten van TESO worden benaderd, mogelijk op een wat meer spectaculaire manier dan thans is gebeurd. 41iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiinniii| aiiinimrniiiiiiiniiinmiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini(Ê

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1