Cjroen c£wartsjexeh in het hart-, Groene Kruis vergaderde over ernstige klachten (PAKT lijst 1] De waarheid over de speculatie van Nauta Aquariumvereniging houdt visbeurs in oude Ulo VERDER O VERLEG IN BESLOTEN SFEER I PvdA ÏPPR |PSP Borstenbuurt" in gebruik Politie hield controleaktie Koersen vreemde valuta Groen-Zwart Flowerstyling Schuiling Texeltoerist ,WAT iKZEGGEN WOU.? Waarom? Meisje ernstig aan hand gewond Breek met een oude gewoonte PAKT-avond g JAARGANG Nr. 9279 VRIJDAG 26 ME11978 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ11,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220)2741. Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02728) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon (02220) 3543. v e Texelse aquariumvereniging In a Vita heeft besloten in de Oude Ulo het Schilderend een eigen onderko- i in te richten. De vereniging heeft «schikking gekregen over een deel de bovenverdieping. Een vertrek 25 m2 wordt zoveel mogelijk met n krachten verbouwd tot visbeurs. deze beurs zullen de leden vis en ten kunnen kopen. Dat is voor de niging van grote betekenis. De ite tijd beschikte.men niet meer over visbeurs met het gevolg dat het ntal aanmerkelijk terug liep. Ver- :ht wordt dat de beurs in september worden geopend. Verwarming en ;triciteit zijn reeds aangelegd. Men ïu te „schreeuwen" om timmerlui jen handje willen helpen. Dia-lezing rijdagavond a.s. komt de vereniging e Oude Ulo in vergadering bijeen, programma bestaat uit het af- lien van een interessante dia-bandle- over het houden van een paluda- t. Een paludarium kan worden be- ouwd als een overgang tussen terra- en aquarium. Het bestaat als het uit een (tropische) rivieroever irop allerlei planten en dieren kunnen den gehouden, die voor hun be- in zowel van water als land afhanke- :ijn. De bijeenkomst begint om 20.00 Ook belangstellende niet-leden zijn kom. Ondanks de ernstige kritiek die de heer A. J. van 't Noordeende kort geleden ten aanzien van het werk van de Texelse wijkverpleegsters uitte, had de woensdag gehouden voorjaarsvergadering van het Groene Kruis Waarop een en ander aan de orde kwam een tamelijk mild ver loop. De heer Van 't Noordende had aan de vooravond via brieven aan het bestuur van het Groene Kruis, aan de artsen van Texel, aan de Staatssecreta ris van Volksgezondheid en aan de bevolking van Texel via een open brief in de Texelse Courant laten weten, dat hij ernstige kritiek had op de werkzaam heden die de wijkverpleegsters hadden verricht in de periode voor het overlijden van zijn echtgenote. In de brief beschuldigde de heer Van 't Noordende de zusters onder andere van het ongevraagd zijn echtgenote medicijnen tegen kanker afraden in verband met haaruitval en het feitelijk weigeren de vrouw iedere dag volledig te wassen Woensdag gaf de heer Van 't Noord ende nog enige toelichting op zijn op merkingen en sprak hij er zijn teleur stelling over uit dat de voorzitter van het Groene Kruis Texel dokter L. Barnard in het naschrift, dat onder het ingezonden stuk in de krant stond, in feite de geuite klachten behoorlijk had ondergraven. Deze had daarin onder andere laten weten dat alle drie de zus ters inmiddels spontaan hun spijt zijn gaan betuigen, maar dat het geen van hen gelukt was een goede band met de glllllllllllllllliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli) fTlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlllllllllllllllir 1 'oensdag is rond het middaguur enkele buurtbewoners van de treep in plan Noord-west min of r officieel stilgestaan bij het feit dat lestrating na een aanlegperiode van iken voltooid werd. De vlag ging uit lamens de bewoners tracteerde de J. A. Vervoort de mensen die zich het werk aan het nieuwe woonerf Jen beziggehouden op een drankje. et woonerf Duinreep, een ontwerp de Dienst Gemeentewerken is van /ar :heiding tot erfscheiding „dicht ge- Naar aanleiding van de 41 mdsoortge bulten die zich er bevin- heeft dit woonerf inmiddels in de smond de benaming „Borsten- rt" gekregen. In totaal wonen 19 nnen aan de 2300 m2 grote Duin- Wat betreft het ontwerp spreekt men bij de gemeente over een uniek projekt. Behoudens 35 bomen (monu mentale iepen) is er op de Duinreep geen beplanting maar heeft men gebruik gemaakt van genuanceerde betonste- nen. Naast deze roodachtige gekleurde stenen is een rijstrook van donkere stenen aangelegd. Het werk aan de Duinreep werd uitgevoerd door de Fa. Westerlaken. Het is voorlopig het laatste woonerf dat men in deze nieuwbouwbuurt aanlegt. De verhogingen of bulten die zich op het wegdek bevinden zijn vervaardigd uit zg. drie-in-een betonstenen waar omheen de straat schuinoplopend door loopt tot bovenaan waar de bomen zijn geplant. Op het woonerf Duinreep werden tevens zes lichtmasten ge plaatst. Voor Uw: bruidsboeketten, corsages, tafelversieringen en alle graf- en plantenarrangementen. Weekendreclame: Een prachtige bos rozen Kogerstraat 4, tijdelijk telefoon 2570. j c-* familie Van 't Noordende op te bouwen. Dokter Barnard had het gebaar van de zusters een zeer te waar deren geste genoemd, maar had daar evenwel aan toegevoegd niet gewend te zijn te reageren op hetgeen achter zijn rug om gezegd of geschreven werd, daarmee doelende op het feit dat hij de brief eerder via de krant (die het Groene Kruis om een reaktie vroeg) onder ogen kreeg dan de rechtstreekse brief gericht aan hemzelf als arts en voorzitter van het Groene Kruis. De heer Van 't Noordende reageerde op deze opmerkingen door te zeggen dat hij juist omdat hij met open vizier wilde strijden woensdagavond op de Groene Kruis-vergadering aanwezig was. Weg blijven zou laf zijn geweest, meende hij. Veel fouten Tijdens de discussie die zich over deze materie ontspon, werd door alle betrokkenen ruiterlijk toegegeven dat in deze pijnlijke affaire veel fouten zijn ge maakt. Dokter Barnard voegde daaraan zelfs nog toe dat ook hij wat dat betreft niet vrijuit gaat. Vooral mensen, die in de medische sector werkzaam zijn worden fouten zwaar aangerekend. Dat is zo bij doktoren, maar dat is ook zo bij de zusters. Volgens dokter Barnard staat daar echter tegenover dat er beslist ook goede punten te noemen zullen zijn. Hoewel de heer Van 't Noordende dat moest toegeven, bleef (lees verder op pagina 2) In samenwerking met een in Alkmaar gevestigde verkeersgroep en ambtena ren van de belastingdienst heeft de Rijkspolitie dinsdagochtend een groot scheepse controleaktie uitgevoerd waarbij in totaal 90 automobilisten wer den aangehouden. Ongeveer 20 auto's bleken op een of andere manier niet aan de gestelde eisen te voldoen. De controleaktie was in hoofdzaak gericht op de technische hoedanigheid van de auto's. Bovendien werden de papieren van de bestuurders onder zocht, ondermeer om na te gaan of de wegenbelasting wel was betaald. De aktie leverde in eerste instantie het volgende op: bij 4 auto's waren de stop lichten niet in orde, in 1 geval voldeed de uitlaat niet, 2 maal werd verbaal wegens slechte banden opgemaakt en 1 maal bleek de handrem niet in orde te zijn. Bij 1 auto trof men een gasinstalla tie aan terwijl de eigenaar belasting betaalde alsof het een benzinemotor betrof. In minstens 7 gevallen was (vermoe delijk) geen wegenbelasting betaald. De betreffende automobilisten wer den in hoofdzaak op de Pontweg aangehouden waarna het onderzoek op het parkeerterrein aan de Keesomlaan werd uitgevoerd. Vandaag en morgen bestaat voor het laatst gelegenheid om evene menten en andere voor toeristen belangrijke informatie op te geven voor „Texeltoerist". Het betreft nummer drie dat geldig is van 3 juni tot 3 juli. Men wende zich tot de redactie van de Texelse Courant. BRCVEN VAN LEZERS-6UTEN vtflANl WOORDELLWKtD «MOC RtCAXTC Westduitse marken Belgische francs Franse francs Zweedse kronen Zwitserse francs Deense kronen Amerikaanse dollars Engelse ponden 100 7105,50 100 7 6,69 100 7 47,50 100 747,00 100 7114,00 100 7 39,50 1 7 2,22 1 7 4,01 Aan de vooravond van de gemeente raadsverkiezing lijkt het me juist iets te schrijven wat me op het hart ligt. Ik heb gemerkt dat verschillende mensen zich afvragen waar is Zwan mee bezig, en waarom staat hij naast Cor Dros? Het antwoord is heel simpel. Volgens mij wordt hier iemand zeer ten onrechte aangevallen, en dit spel is al enige jaren aan de gang. De gangmaker hiervan is al van Texel verdwenen, het kwaad dat hij aanrichte werkt nog steeds door. Hoe wel het bekend is dat Dros en Zwan van een verschillende politieke overtuiging zijn is dit voor mij geen reden, om niet voor hem op te komen. Dros brengt de zaak op zijn eigen manier, bij sommigen wekt dit weerstand op. Uit verkiezings stukjes blijkt dat enige raadsleden geïn spireerd worden door de bijbel. Het moet hen bekend zijn, dat heel lang geleden, een heel grote Voorganger wegens het uitspreken van de waarheid werd gekruisigt. Dros is niet volmaakt, Zwan zeker ook niet. Maar naar het goede te willen streven lijkt me nog steeds een mooie taak. J. K. P. Zwan, Den Burg Voor de vlag die ter gelegenheid van de ingebruikneming bij de inrit van het woonerf werd uitgestoken, tracteert de heer J. A. Ver voort de medewerkers op een drankje. Politie zoekt getuigen Karin Beumkes uit 't Horntje liep in de nacht van zaterdag op zondag ernstige verwondingen op aan een hand toen zij in bar-dancing De J'Elleboog struikelde en daarbij in glasscherven viel. Er werden enkele pezen doorgesneden die in het ziekenhuis een bijzondere behan deling vergen. De politie gaat na of iemand het meisje moedwillig heeft laten struikelen en zoekt naar de getuigen om de toe dracht van het geval nauwkeurig te kunnen reconstrueren. Adv I.M. Was het Uw gewoonte altijd het eerste vakje in het stemhokje rood te maken, breek dan eens met die gewoonte. Bij Texels Belang kiest U gewoon die per soon, die U het beste lijkt, ook al staat hij of zij ergens onderaan. Het is heus niet moeilijk op Texels Belang te stemmen. Vrije keuze op lijst 3 uit 14 kandidaten. Het zal de lezers niet ontgaan zijn dat de groep Lijst 5" een bijzondere pro pagandacampagne voert om de heer J. C. Dros weer in de gemeenteraad te krijgen. Vooral de beschuldiging aan het adres van wethouder Jook Nauta van het CDA dat deze aan speculatie heeft gedaan en daarom zijn mond moet houden over speculatie door anderen, heeft veel tumult gewekt. Als het erom gaat op te vallen mag de campagne succesvol worden genoemd want nog nooit heeft iemand op zo voordelige wijze zóveel aandacht gekregen. De zeer boze opmerkingen van andere partijen dragen in zekere zin aan het succes bij, want het soort mensen dat zich door de advertenties van Dros, Zwan c.s. laat verleiden op lijst 5 te stemmen vindt het prettig dat Dros en zijn makkers kenne lijk gevoelige trappen uitdelen. Door die boze reakties wordt Dros gemaakt tot de eenzaam strijdende martelaar die dringend steun nodig heeft. De lijst 5-mannen maken dan ook gretig van de reakties gebruik bij het maken van hun advertenties. Niet reageren zou dan ook verstandig zijn, ware het niet dat veel mensen zich onderhand beginnen af te vragen wat er nu precies wéér is van al die kreten. Ten koste van een volle dag informeren en inzien van bewijsstukken weten wij dat nu. Overheersende indruk na afloop daarvan is dat de mannen van lijst vijf een spelletje hebben gespeeld dat in de politieke geschiedenis van Texel zijn weerga niet kent. TWEEDE WONING Wat is er werkelijk gebeurd? Op 29 maart 1974, zo blijkt uit de bij het nota riskantoor gedeponeerde koopakte, kocht J. Nauta toen dus nog geen raadslid of wethoudervan de familie G. W. Kraay het huisje De Ruyterstraat 85C in Oudeschild voor f21.350,— inclusief kosten. Voor een aan een steegje gelegen huisje met een oppervlakte van slechts 25 m? was dat een normaal bedrag, maar als in aanmerking wordt genomen dat dit huisje in januari 1973 door het toenmalige college van B. en W. was vrijgegeven als tweede woning, was het zeer goedkoop. Nauta was zeker niet van plan het nuisje up «i»ic termijn door te verkopen maar be schouwde het als geldbelegging en als een mogelijkheid om zijn familie van het vasteland gelegenheid te geven er hun vakantie in door te brengen. De familie Kraay was met de opbrengst tevreden hoewel zij achteraf het gevoel heeft dat het huisje in werkelijkheid meer waard is geweestomdat zij destijds voor hetzelfde pandje nog veel minder heeft neergeteld. BOERDERIJ Nauta had intussen een boerderij in Zevenhuizen gekocht. De restauratie daarvan viel veel kostbaarder uit dan hij had gedacht waardoor hij besloot het huisje in Oudeschild te verkopen. Make laar P. C. Brandsen kreeg opdracht het voor een zo hoog mogelijk bedrag van de hand te doen. Dat lukte, want vooral in die dagen vlogen de prijzen van recreatief onroerend goed omhoog. De nieuwe eigenaar werd de heer Gert Keilers uit Hilden in West-Duitsland voor f31.535,— inclusief kosten. Dat gebeurde eind juni 1974. Dat is drie maanden na de aankoop door Nauta en dus niet drie dagen zoals het duo Dros en Zwan steeds beweert, schrijft en zegt te kunnen bewijzen. De vergissing" van Dros en Zwan is dat zij niet de datum van de koopakte in aanmerking nemen, maar die van de transportakte en dat was inderdaad in oktober. NIETS AAN DE HAND Voor de velen die niet op de hoogte zijn van de gang van zaken bij een dergelijke transaktie klinken de bewij zen" van Dros en Zwan daarom nogal overtuigend. Er is echter niets onoor baars gebeurd. Nauta heeft als gewoon burger een huisje gekocht en omdat hij geld nodig had, drie maanden later weer verkocht. Met een behoorlijke winst zoals ook Dros of Zwan wel eens iets hebben verkocht waar zij belangrijk beter van werden. Dit als speculatie afschilderen is zo belachelijk dat er inderdaad niet op gereageerd zou moe ten worden, ware het niet dat Dros en Zwan zeer sluw met hun huichel achtige beschuldigen appelleren aan gevoelens van afgunst die nu eenmaal altijd leven onder mensen die ook wel eens f10.000,— zouden willen verdie nen maar daartoe niet in de gelegenheid zijn. Zelf dekken Dros en Zwan hoe deze Super en Hyper elkaar hebben gevonden wordt door Zwan persoonlijk uitgelegd in een ingezonden stuk elders in deze krantzich, door te stellen dat zij de speculatie op zichzelf niet afkeuren maar dat zij vinden dat Nauta niets van speculatie door anderen mag zeggen omdat hij zelf ook speculeertEn dat is voor hen dan een basis om adverten ties te plaatsen met mallotige insinuaties als zou Nauta van het speculatiegeld op huwelijksreis zijn gegaan e. d. MAG DAT? Van tal van kanten ook uit kringen van Dros-bewonderaars) is er verbazing over geuit dat dergelijke advertenties door ons worden opgenomen. Kan dat allemaal zomaarWij hebben het recht dergelijke advertenties te weigeren maar voelen daar weinig voor omdat in de verkiezingstijd wel meer onzin wordt beweerd en het bijzonder moeilijk is om grenzen te trekken. Het zou anders zijn als de lezers geen mogelijkheid hadden om van de juiste toedracht op de hoogte te komen en dat is wel het geval. Het is zonneklaar dat de hele rel die Dros Er Zwan schoppen is bedoeld om stemmen te winnen, vooral uit die kringen waar reeds een wantrouwen bestaat tegen over alles wat zittende gemeentebe stuurders doen. De ziekelijk aandoende hardnekkigheid die zij bij hun langdurige speurakties en publikaties aan de dag leggen de heer Zwan presteert het zelfs om de heer Dros in ernst met Jezus te vergelijkendoet het vermoeden rijzen dat diepe persoonlijke teleurstellingen de bron van hun inspiratie zijn. ONZIN Wij hebben nog een interessante tip voor hen. Wij hebben bewijzen in handen dat dezelfde Nauta gedurende zijn wethouderschap honderden rolfilms heeft ingekocht en deze met een winst van meer dan 30% heeft verkocht aan nietsvermoedende toeristen en Texe laars. Bovendien heeft dezelfde wet houder {en ook dat hopen wij binnen kort met bewijzen te kunnen staven) bovendien geld verdiend met het ont wikkelen en afdrukken van films. Ook een deel van dat geld heeft hij aan zijn huwelijksreis besteed. Onzin? Uiteraard. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllUll Ook u bent welkom op de finsdag 30 mei in „De Lindeboom" m.m.v. „De Flierefluiters" o.l.v. Jannie Craanen, met hun nieuwe „PAKKENDE" programma. Aansluitend toelichting op het PAKT-programma Toegang gratis. Vragen staat vrij! iTiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuifil

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1