Cjrom ^wartr jexels in het hart-, In zeilwedstrijd rond Texel 84 catamarans m (PAKT lijst 1| VERKIEZINGSUITSLAGEN IN DE LINDEBOOM-TEXEL CRM PERKTE FINANCIËLE MIDDELEN AANZIENLIJK IN Commissie R.O. ergert zich aan provinciale betutteling VVD lijst 4 mm I PvdA i I PPR I PSP Gezinshulp en bejaardenzorg vroeg opheldering Blik vooruit Burgemeester en Nieuwe dijk wethouder schaken op „Razende Bol" zakte weg D'66 - we! degelijk! Vernielingen in fritestent VIJF BANEN OP DE TOCHT Ie JAARGANG Nr. 9280 DINSDAG 30 ME11978 erschijnt dinsdags en vrijdags, ostgiro 652. Abonnementsprijs A11,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. ankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; abobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. dvertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741. Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon (02220) 3543. Adv. I.M. Leden van de commissie van uimtelijke Ordening en enkele ladsleden hebben donderdag- vond hun ongenoegen geuit ver de betuttelende handelwijze e het provinciaal bestuur aan de ag legt om op het gebied van iken die feitelijk uitsluitend lo- aal spelen nogmaals te bezien daar nog eens een verklaring in geen bezwaar voor af te a ven. Een en ander heeft vaak tot gevolg it sommige zaken onnodig worden igehouden. Bovendien heeft de han- Iwijze van de provincie veel weg van introle achteraf of de voorgeschreven irmen wel voldoende worden gehan- erd. De commisievergadering die zoals bruikelijk in het raadhuis plaatsvond id dit maal een erg formeel karakter. de aanvang kon voorzitter Jook luta alleen de commissieleden Ate enstra, Wim Helder en Gerard van der joi verwelkomen. Daarmee was het reiste quotum om een vergadering te luden (vier) niet aanwezig. Er was bericht ontvangen van J. Koolhof (die m Witte had gevraagd als vervanger te treden), Fridt Blanken, Jan van iselt en J. C. Dros. Commissielid Jan olk had helemaal niets van zich laten iren. Om ondanks het tekort aan immissieleden toch te kunnen verga ten besloot Nauta de vergadering te lenen en met dezelfde hamerslag sar weer te sluiten. Daarna werd door toch aanwezige leden op informele |ze met de raadsleden Jan Witte, es Koorn en Bert Weijdt (die op de iblieke tribune zaten) van gedachten iwisseld. Overigens was Weijdt in irste instantie helemaal niet van plan vergadering bij te wonen (hij kwam evallig langs lopen) maar hij was op rzoek van de overige aanwezigen toch sar gebleven. Aantasting Toen deze (informele) bijeenkomst eindelijk toch door de wethouder opend kon worden kwam het gesprek vrij spoedig op de (zoals het door de immissieleden werd uitgedrukt) aan- sting van de decentralisatie van het stuur. De naar aanleiding van beslui- i die G.S. namen ten aanzien van het istemmingsplan buitengebied. Evenals t college waren de aanwezigen vrij jemeen van mening dat G.S. de lokale langen te veel aan zich trekken door t eisen van aanlegvergunningen voor voorbeeld silo's of het opnemen van en B bouwblokken. Men meende dat deze manier van de aan het college igeven vrijestellingsbevoegdheid wei- 3 over blijft. Het kost alleen maar tijd en ar is niemand bij gebaat. Zeker de treffende particulier niet die soms in rband met de bedrijfsvoering erg om paalde uitbreidingen en voorzienin- in verlegen zit. Er werd donderdagavond zelf gesteld t men in de huidige situatie kan stellen tde provincie de gemeenten (dus niet een Texel I met wantrouwen tegemoet iedt terwijl deze nota bene de richtlij- nen opvolgen die door dezelfde provin ciale overheid zijn gegeven. Het college had een en ander al over duidelijk in de vorm van enkele notities op papier gezet. Men zei later de indruk te hebben dat G.S. niet geheel door drongen zijn van de ernst waarmee de gemeente Texel het probleem van de landschapsbescherming heeft bena derd. B. en W. gingen in de aantekenin gen zelfs zover dat de houding van G.S. in deze teleurstellend te noemen gezien de ernst waarmee de gemeente het bestemmingsplan (resultaat van jaren lange studie) heeft benaderd. Samenhang De aanwezieg commissie- en raads leden konden zich verder vrijwel zonder enige tegenwerpingen scharen achter over enige konklusies die het college had getrokken. Bijvoorbeeld dat men de indruk had dat te weinig aandacht is besteed aan de samenhangen in het bestemmingsplan. De artikelen worden veelal op zich bezien en direkt aan bestaande kroonjurisprudentie getoetst zonder daarbij te letten op de specifieke belangen in met name het Hogeberg- gebied. Er worden volgens het college ook niet altijd in het oog gehouden dat een groot deel van het gebied een agrarische funktie heeft en er op Texel sprake is van een volwaardige agrarische sektor. Het gevolg hiervan is dat de agrarische bedrijfsvoering zich aan de wisselende eisen der tijd zal moeten kunnen aan passen. Verschijningsnormen als silo's en kassen kunnen daarbij niet altijd worden tegengehouden. Ook deze bouwwerken dienen volgens B. en W. in het landschap ingepast te worden. Verder was het college van mening dat de gewone beschikking niet in alle gevallen door motivering gedragen wordt. Bij sommige bepalingen ont- (lees verder op pagina 2) Vindt U ook dat D'66 zo'n goed programma heeft? Denkt U ook dat we die raads- zetel wel halen? Dan moet u wel op ons stemmen! Democraten, kom op! 3624 220 gpj&w «r Ms Zowel Texels nieuwe burgemeester J. A. Engelvaart als de Helderse wethou der KI. Muije hebben toegezegd hun medewerking te zullen verlenen aan de schaakwedstrijd die de vereniging „En Passant" en MSC op zaterdag 8 juli op de Razende Bol zullen houden. Samen met de leden van de deelne mende schaakclubs begeven de heren zich in de loop van de middag per boot naar de westelijke van het Marsdiep gelegen zandplaat om elkaar via het schaakbord te bekampen. Aan het gebeuren zou eventueel ook door het Paracentrum Texel medewerking wor den verleend maar of dat doorgaat staat nog niet vast. De organisatoren van het gebeuren is de secretaris van de Texelse schaakclub En Passant, de heer A. Bakker uit Den Burg. In de loop van donderdag hebben onbekenden in de nabij de kruising Randweg-Westerslag (Turfveld) gele gen fritestent van de familie Koopman vernielingen aangericht en zich meester gemaakt van een hoeveelheid frisdran ken. Om zich toegang tot het gebouwtje te verschaffen hebben de onbekenden een grote ruit (60 x 80) kapot geslagen. De politie vermoedt dat slechts één persoon binnen is geweest en daar in ieder geval een krat frisdranken heeft opgehaald. Gezien de hoeveelheid lege flesjes die zich rondom de kraam op de grond bevond zouden er ongeveer tien personen bij aanwezig moeten zijn geweest. Tijdens de werkzaamheden aan de nieuwe Waddenzeedijk deed zich nabij Nieuweschild een lichte dijkval voor. Door het gewicht van het nieuw aange voerde zand werd hierbij een zacht gedeelte van de ondergrond over een afstand van 50 meter uiteengeperst. Inmiddels is een nieuwe teenvoorziening aangelegd en is men bezig het ontstane gat met zand op te vullen. Hoewel de eerste berichten het ern stigste deden vrezen spreekt men bij de afdeling nieuwe werken van Rijkswater staat over een heel normaal verschijnsel bij de aanleg van een nieuwe dijk. Toevalligerwijs is dit gedeelte bij proef boringen overgeslagen zodat men er pas nu achter is gekomen. Aan een kant is men zelfs blij dat de verzakking reeds nu is opgetreden. Wanneer het zich pas over enige maanden had voorgedaan nadat de afwerking voltooid was zou de schade aanmerkelijk groter geweest zijn. |iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii(iiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiib ^iiiiiiiinniiMiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinë ?2y5s rfl De door de Kustzeilvereniging Wes terslag georganiseerde „Ronde van Texel 1978" is een eclatant succes geworden. Er deden 84 catamarans in allerlei klassen mee waarvan er 16 halverwege moesten opgeven. Het eve nement voltrok zich onder redelijke weersomstandigheden en alles verliep zonder ongelukken of ernstige proble men. Het staat nagenoeg vast dat de Ronde van Texel een jaarlijks evene ment zal worden. Het enthousiasme van de deelnemers was unaniem. Winnaar in het algemeen klassement was Siegfried Lach uit Munster met zijn Hobie 14. Tweede was Duke Dudok van Heel uit Naarden met een Sea Spray en derde Rob Heilbron uit Zandvoort (lid van „Westerslag") met als fokkemaat Marjan van der Wal uit De Waal. De eerste prijswinnaar Lach legde de afstand af in 6 uur, 27 minuten en 47 sec., maar er werden nog belangrijk kortere tijden gemaakt. Er werd echter een voor elk boottype andere factor in de berekening opgenomen om de snelheidsvoordelen die met het type samenhangen, teniet te doen. De snelste tijd werd gemaakt door Martin en Oscar Vijver die met hun Tornado de afstand in 5 uur en ruim 33 minuten aflegden. Veel voorbereiding De aktieve kustzeilvereniging speelde al twee jaar met het idee om een dergelijke race te organiseren. Verwacht werd dat onder de liefhebbers veel animo zou bestaan voor een dergelijk evenement dat weer eens wat anders is dan het afleggen van „Olympische baantjes". In januari werd al met voor- Groot was da drukte op het Westerslag toen daar om kwart over tien zaterdagochtend de 84 catamarans van start gingen. bereidingen begonnen. Zo'n zeiltocht rond Texel houdt zekere risico's in die alleen bij een uiterst serieuze voorberei ding verantwoord zijn. Nauwkeurig moest rekening worden gehouden met het verloop van de zeestromingen. Het tijdstip van starten werd bepaald door het moment van hoogwater op de Vlakte van Kerken. Het eiland Texel is zelf ongeveer 65 kilometer in omtrek maar de boten leggen uiteraard een veel grotere afstand af doordat gedurende de helft van de route tegen de wind in moet worden gekruisd en omdat de buitenkant van de Vlakte van Kerken moest worden aangehouden. Het komt neer op ongeveer 150 kilometer zodat de konklusie voor de hand ligt dat zulke catamarans een bijzonder hoge gemid delde snelheid moeten hebben. Records werden zaterdag niet gebroken. Texe laar Jan Hennink legde het rondje (vorig jaar bij wijze van proef) in nog veel korter tijd af, maar toen stond er meer wind. Start Voor de deelnemers was het evene ment interessanter dan voor het publiek. Spectaculair was eigenlijk alleen de start op het strand Westerslag. Op dat moment waren de weersomstandighe den niet ideaal. Er stond juist genoeg wind maar het was mistig. Enkele uren later werd het helder, maar teqen het tijdstip van finish kwamen weer verra derlijke mistbanken opzetten die de op dat moment nog niet terug zijnde deelnemers nog wat moeilijke momen ten bezorgden. Aan medewerking bij de race heeft het niet ontbroken. Van het grootste belang was de veiligheid van de deelnemers. (Lees verder op pagina 5) Woensdagavond zullen de uitslagen van de gemeenteraads verkiezing onmiddellijk na het binnenkomen bekend worden ge maakt in hotel De Lindeboom-Texel. De Texelse Courant heeft daar een aantal grote borden opgehangen waarop alle gegevens in de loop van de avond zullen worden gepubliceerd. De uitslagen zullen in verband daarmee niet bij het bureau van de krant worden opgehangen. Het is de bedoeling dat in De Lindeboom-Texel zoveel mogelijk kandidaten en bestuursleden van de deelnemende partijen aanwezig zullen zijn (zij worden bij deze uitgenodigd) om desgewenst via de microfoon commentaar te kunnen geven op de binnenkomende uitslagen, een aanpak dus zoals in het televisieprogramma Haagse Kringen, ledereen is welkom in de zaal. De borden waarop de uitslagen worden geschreven zijn zo groot en duidelijk dat ieder zich direkt een beeld kan vormen, ook als het bijzonder druk zou worden. De gemeentelijke organisatie bij het tellen en doorgeven van de uitslagen is enigszins gewijzigd waardoor nog sneller gewerkt kan worden. De grote stembureaus hebben extra ambtenaren toegewezen gekregen om te helpen. De eerste uitslagen worden omstreeks 19.30 uur verwacht. Gehoopt wordt dat reeds een half uur later de totale uitslagen bekend zullen zijn, wat betekent dat omstreeks half negen de zetelverdeling vast staat. Om snel te kunnen werken is het niet gewenst dat nieuwsgierigen buiten de kring van direkt betrokkenen het raadhuis ingaan. De Stichting voor Gezinsverzorging en Bejaardenhulp heeft het ministerie om opheldering gevraagd naar aanlei ding van een behoorlijke inkrimping van het aantal toegewezen formatieuren voor dit jaar. Het gevolg van deze maatregelen kan voor Texel in het uiterste geval inhouden dat er vijf arbeidsplaatsen verloren zullen gaan. Vorige week ontving de stichting van het ministerie van CRM een brief waarin aangekondigd werd dat in verband met financiële bezuinigingen van de over heid Texel voor 1978 in totaal 38.000 formatie-uren was toebedeeld. In vergelijking met vorig jaar is dit een aanzienlijke daling omdat men toen financiële middelen ontving voor 46.900 uren. Naar aanleiding daarvan meende de stichting dat men voor 1978 op ongeveer 44.000 uur mocht rekenen. Brief Omdat vrijwel alle stichtingen voor gezinshulp en bejaardenzorg in Neder land met een dergelijk besluit gecon fronteerd zijn is inmiddels door het overkoepelend orgaan hiervan in een brief aan het ministerie om opheldering gevraagd. Men stelt hierin onder meer dat het beleid van de huidige regering wat dit betreft tamelijk tegenstrijdig is. Met name de bejaardenzorg is hier de dupe van omdat de overheid enerzijds zoveel mogelijk de zelfstandigheid van de bejaarden nastreeft en anderzijds de bouw van nieuwe bejaardentehuizen afremt. In het kader van de bezuinigingen heeft CRM voorgesteld op Texel het aantal uren zodanig in te krimpen dat het cijfer met ingang van 1979 op 36.000 uur blijft staan. Indien deze maatregelen volledig doorgevoerd zouden worden betekent dit dat het aantal uren met bijna 11.000 per jaar wordt terugge schroefd. Daarbij in aanmerking ne mend dat de gemiddelde werktijd per persoon per jaar 2.000 uur bedraagt kan de konsekwentie een verlies van (in het uiterste geval) 5 arbeidsplaatsen betekenen. Uiteraard hoopt de stichting dat „deze ramp" zoals men het al noemt beperkt zal blijven. Men voorziet evenwel dat er definitief arbeidsplaatsen op de helling moeten. De stichting wil dit in ieder geval niet door gedwongen ontslagen doen maar zich beperken tot het natuurlijke ver loop, en wil daartoe een aanneemstop invoeren. De Stichting Gezinsverzor ging en Bejaardenhulp Texel heeft op dit moment 11 vaste krachten in dienst. Het merendeel daarvan werkt 6 uur per dag. Daarnaast zijn er op het eiland 40 part-time bejaardenhelpsters werkzaam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1