Cjrom ^warLr Jexels in het hart Randweg 7 had woning moeten tweede worden RAAD VAN STATE STELT GEMEENTE IN ONGELIJK Rijkswaterstaat brengt politie onder dak Hertelling bracht geen redding Nierdialyse in Den Burg van start Wagen opengebroken Scouting Texel kreeg 25 mille verbouwsubsidie Rijverbod opgelegd Doorgereden na aanrijding DINSDAG 6 JUN11978 91e JAARGANG Nr. 9282 t herschijnt dinsdags en vrijdags. 'ostgiro 652. Abonnementsprijs 711,— per kwartaal 3 F 70 cent incasso; los 45 cent. lankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; labobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom Uitgave: Langeveld Er De Rooy B.V., Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741 Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17^ Den Burg, telefoon (02220) 3543. De gemeente Texel had moe- en toestaan dat het pand Rand- veg 7 in de Dennen als tweede voning in gebruik wordt geno- nen. De Raad van State heeft iet desbetreffende afwijzende lesluit van de gemeenteraad van I februari 1977 vernietigd. On- i lanks dit verlies is men bij de ge- neente blij met de uitspraak van Ie Raad van State omdat de ge- neentelijke verordening op het "lebruik van woningen (de zg. eefbaarheidsverordening of ge- iruiksverordening) onaangetast s gebleven. Tot dusver stond log steeds niet definitief vast dat leze verordening juridisch safe vas, waardoor een hard optre- len tegen het verschijnsel twee- Ie woningen werd bemoeilijkt. )e uitspraak is daarom ook van iroot belang voor andere recrea- iegemeenten die met hetzelfde irobleem zitten. Zoals bekend vormt Randweg 7 één leheel met Randweg 5. Het gedeelte lummer 5 was tweede woning; nummer niet. De eigenaressen, de dames (olieman en De Wardt wilden de weede woning-bestemming ook voor lummer zeven omdat dit van grote letekenis was voor de totale waarde, ien tweede woning brengt veel meer op lan een pand dat alleen voor permanen- e bewoning mag worden gebruikt. Te snel verkocht De dames hebben echter niet op de nerboven genoemde uitspraken van de Aroon gewacht en hebben Randweg 5 in 7 in maart 1977 als permanente voning verkocht aan de heer Waasen- lurg die er 7205.000,— voor betaalde. Als tweede woning zou het geheel zeker 250.000,— hebben opgebracht. Van nevrouw Holleman vernamen wij dat iverwogen wordt een schadeclaim in te lienen bij de gemeente om het verschil ergoed te krijgen. Uit de uitspraak van Ie Raad van State blijkt echter dat deze loging weinig kans van slagen heeft. De laad van State stelt weliswaar dat het liet onaannemelijk is dat de dames een logere prijs hadden kunnen bedingen ils zij van de gemeente ontheffing van iet verbod om nummer 7 als tweede voning te mogen gebruiken, hadden lekregen. Maar zij verkochten het pand ip het moment dat de Raad van State log uitspraak moest doen terwijl zij wel door het opnemen van een ontbinden- le voorwaarde in de koopakte) van een 'oor hen gunstige uitspraak hadden lunnen profiteren. Volgens de Raad van State hadden de dames dus het doorgaan van de koop afhankelijk kunnen stellen van de uit spraak in hoogste instantie. Schadever goeding wordt daarom niet terecht geacht, temeer daar de Raad van State van oordeel is dat de dames geen buitensporig verlies lijden. De Raad van State stelt echter dat zij niet wil treden in het recht van de appellanten (de dames) om op grond van andere wette lijke bepalingen schadevergoeding te vragen, zodat er voor hen mogelijk toch nog een kansje in zit. De dames zullen daarover in overleg treden met hun raadsman Mr. Van Driel. Persoonlijk achten zij schadevergoeding logisch en voor de hand liggend, mede omdat zij hoge kosten hebben gemaakt om hun recht te krijgen. De dames hebben zich in hun beroep op de Kroon primair op het standpunt gesteld dat de Gebruiksverordening van de gemeente Texel onverbindend is. onder meer omdat deze strijdig zou zijn met bestaande landswetten. Dit is door de Raad van State van de hand gewezen. De gebruiksverordening heeft onder meer tot doel de onleefbaarheid die ontstaat door grote aantallen in de winter leegstaande huizen, tegen te gaan. Wat dat betreft meent de Raad, speelt de bestemming van Randweg 7 niet zo'n rol omdat het om een afgele gen pand gaat. De Raad stelt dat B. en W. en de meerderheid van de gemeenteraad de hier in het geding zijnde belangen niet in redelijkheid hebben afgewogen. Rand weg vijf is al sedert 1939 (toen de heer Kikkert, vader van de dames, het pand kocht) vakantiewoning geweest. Num mer zeven is van 1942 tot 1975 perma nent bewoond geweest. De Raad van State acht het aannemelijk dat nummer zeven niet uit vrije keuze als permanente woonruimte is beschikbaar gesteld. De dames hadden aangevoerd dat de wo ning als zodanig in 1942 is gevorderd. Na de oorlog heeft de heer Kikkert het huis uit menselijke overwegingen blij vend als zodanig beschikbaar gesteld. De dames vonden dat zij voor de men selijkheid van toen, nu worden gestraft. Advertentieprocedure Bij de gebruikelijke advertentieproce dure die de gemeente voert als iemand verzoekt een pand als tweede woning te mogen bestemmen meldden zich voor nummer zeven binnen de gestelde ter mijn geen gegadigden. Wel was er belangstelling voor beide woningen sa men. Maar volgens de Raad van State had de gemeente op die grond de door de dames gevraagde ontheffing niet mogen weigeren. Want van de dames kon niet worden gevergd dat zij nummer Het omstreden boerderijtje is inmiddels eigendom van de heer Wassenburg, die het ingrijpend heeft verbouwd en het permanent bewoont Electriciteit wordt met een eigen aggregaat opgewekt omdat aanleg van een kabel naar het dichtstbijzijnde aansluitings- punt (in de buurt van het voormalige Texels Museum) te kostbaar was De heer Wassen- burg heeft geen economische binding met Texel, maar werkt door geheel Nederland. vijf aan de bestemming als vakantiewo ning zouden onttrekken. De Raad van State onderschrijft verder dat de woning niet voldoet aan belangrijke punten van de bouwverordening en dat essentiële voorzieningen worden gemist, zoals aansluiting op het elektriciteitsnet. Door de afgelegen ligging leent het pand zich ook minder goed voor permanente bewoning; als vakantiewoning daaren tegen is het voormalige boerderijtje echter zeer geschikt. Scouting Texel heeft van Provinciale Staten bericht ontvangen dat de toege zegde subsidie van 725.000, als bijdra ge in de verbouwkosten van het nieuwe clubhuis aan de Bernhardlaan is overge maakt. De padvindersorganisatie wacht nu nog op een door CRM toegezegde subsidie van 730.000, Wanneer men daar definitief bericht over heeft ont vangen zal zo spoedig mogelijk met het verbouwwerk worden begonnen. Het zal worden uitgevoerd door Aannemers bedrijf Gieze te Eierland. In de nacht van vrijdag op zaterdag constateerde de Duitse vakantieganger P.N. uit Hagen dat het portierraampje van zijn op de Nikadel in De Koog geparkeerde auto was opengebroken. De wagen was vrij grondig doorzocht maar omdat er niet veel waardevols in de auto lag werden slechts voorwerpen van weinig waarde meegenomen. Om het hoofd te bieden aan het steeds nijpender wordend gebrek aan ruimte zal de Texelse rijkspolitie voorlo pig gebruik gaan maken van een van de vertrekken van het naburige Rijkswater- staatgebouw. Deze ruimte die eerder al eens door het Arbeidsbureau werd bezet zal de politie voorlopig alleen in de komende zomermaanden voor admini stratieve doeleinden benutten. Adjudant W. Nijholt van de Rijkspoli tie is bijzonder blij met deze oplossing waar men door de bereidwillige mede werking van de heer C. Harting van Rijkswaterstaat de beschikking over heeft gekregen. De periode waarvoor de politie gedeeltelijk naar het Rijkswater- staatgebouw uitwijkt duurt tot en met augustus. Daarna zal in overleg met de Rijksgebouwendienst en de gemeente nader worden bekeken of men hier blijft. Voor het publiek maakt de gedeeltelijke verhuizing weinig uit. De zogenaamde lopende zaken" blijft men in het huidige bureau afhandelen. In de nacht van zaterdag op zondag legde de politie aan een Texelaar een rijverbod op wegens overvloedig alco holgebruik. De blaasproef had voor de man een negatief resultaat. Een bloed proef was echter niet nodig. De auto mobilist werd voorts bekeurd wegens het rijden met een auto waarvan beide achterbanden over te weinig profiel beschikten. Zondaaavond ramde een groene Ford Escort de dienstingang van een super markt aan de Groeneplaats in Den Burg. Hoewel de eigenaar van de winkel het kenteken aan de politie kon meedelen is men er tot dusver nog niet in geslaagd de op Texel verblijvende dader(s) te achterhalen. Het nummerbord stond op naam van een inwoner van Kerkrade. Behoudens enkele geringe stemver- schillen binnen de deelnemende partijen zijn er bij de hertelling van de bij de gemeenteraadsverkiezingen uitgebrach te stemmen vrijdag geen verschuivingen in de zetelverdeling opgetreden. D'66 die de hertelling had aangevraagd bleef definitief buiten de nieuwe raad. Sinds gisterochtend worden in De Texelse Apotheek aan de Weverstraat in Den Burg regelmatig nierpatiënten ont vangen, die zich op de hier geïnstalleer de dialyseapparaat kunnen laten aan sluiten. De kunstnieren zijn hier ge plaatst op initiatief van de Stichting Thuisdialyse uit Utrecht. Deze stichting wil op deze wijze mogelijk maken dat patiënten een geheel of gedeeltelijk per- fekte nierfunktie toch hun vakantie op Texel kunnen doorbrengen. De meeste patiënten waar om het hier gaat, beschikken thuis over een dialyse installatie. Het meenemen van deze spullen naar het vakantieadres is uiter aard bezwaarlijk, met als bijkomend nadeel dat het voor de partner van de patiënt die met de bediening van de installatie is belast ook een hele zorg is. De Stichting Nierdialyse peilde vorig jaar de behoefte aan een dergelijke installatie op Texel. Er kwamen zeer veel positieve reakties. Aanvankelijk werd via kontakt met de gemeente onderzocht of de twee apparaten in het Verpleeghuis of in Het Groene Kruisgebouw konden komen maar dat stuitte op praktische bezwa ren. Tenslotte viel de keus op de apo theek. De eigenlijke kunstnier, die met plas tic slangetjes in de bloedbaan van de patiënt wordt opgenomen, is een be- Ter weerszijden van de uit de Oiympic-tijd daterende open haard staan in de Texelse apotheek de niordia/ysoapparaten, met daar op „aangesloten" de heren O. van Camerijk (links) uit Utrecht en M. Kipp uit Hilversum. Op de foto is ook verpleegster Riet Schuitman uit Utercht zichtbaar. scheiden apparaatje; de bijbehorende bewakingsapparatuur is veel omvangrij ker. Voor de bediening is een verpleeg kundige aanwezig. De meeste patiënten moeten twee keer per week worden doorgespoeld". Ze worden dan vijf tot zeven uur met het apparaat verbonden in welke tijd het bloed van schadelijke stoffen wordt ontdaan. De eerste pa tiënten die gisteren werden aangesloten waren M. Kipp uit Hilversum, die momenteel zijn vakantie doorbrengt in ,,Bos en Duin" en de heer O. van Camerijk uit Utrecht die op „Het Wou- tershok" kampeert. De apparatuur blijft gedurende de hele zomer op Texel. Terwijl D'66 kandidaat Jan Hennink gespan nen toekijkt zijn leden van het hoofdstem bureau bezig met het urenvergende moeizame te/karwei. Het hoofdstembureau heeft zich vrij dag zeer diepgaand met de hertelling bezig gehouden. Men begon om 10.00 uur en kon om ongeveer 15.00 uur de hertelling van de in totaal 6.939 uitge brachte stemmen afronden. Broodjes De leden van het stembureau moch ten volgens voorschrift tijdens deze procedure het raadhuis niet verlaten voordat het gehele werk afgerond was. De konsekwentie hiervan was dat men het middagmaal ten raadhuize moest gebruiken. Daartoe werd omstreeks het middaguur een hoeveelheid broodjes, koffie en soep bij de B. en W. kamer afgeleverd. Het was pas tegen 15.00 uur duidelijk dat D'66 de zetel in de in september te installeren nieuwe gemeenteraad op het nippertje was misgelopen. Men verza melde 346 stemmen waarmee de kies drempel (die op 5% ligt) op 0,014% (1 stem) na gehaald werd. Er waren in totaal vijf blanco stemmen uitgebracht en 13 formulieren waren op een of andere manier ongeldig. Kleine verschillen Het hoofdstembureau stelde vrijdag bovendien vast dat het totaal aantal stemmen dat op CDA-lijsttrekker J. C. M. Nauta werd uitgebracht twee meer werd (1.104 i.p.v. 1.102). Deze stem men gingen ten koste van het totaal dat A. Rienstra op zich verenigde (292 i..v. 294). Het totaal van G. Jansen kwam van 117 op 118 en dat van P. Zegers ging van 227 naar 226. Ook in de lijst van D'66 zat een verschil. In Den Hoorn waren, nota bene door de voorzitter van D'66 de heer G. J. v. d. Kloet en zijn echtgeno te, twee stemmen op J. Hennink uitge bracht. Op de voorlopige uitslag kwa men deze twee stemmen niet voor. Ze bleken echter abusievelijk op naam van nummer 6 van de D'66 lijst M. C Kooij gezet te zijn. Het totaal in Den Hoorn bleef hierdoor toch gelijk 15) 3 restzetels Bij deze gemeenteraadsverkiezingen werden 12 van de 15 raadszetels direkt vastgesteld. Hierbij kreeg het Pakt er 4, (Lees verder op pagina 3)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1