MasKsaparss Groen ZwarG-Texels m het harL, Drempels tussen gemeente en burgerij moeten verdwijnen aa«snfe~ ry er 1.1,1 5?rsSsSi,m— ^Burgemeester Engelvaart bij installatie: Jullie kunnen tegen me zeggen wat je denkt" rr Den Burg, telefoon (02220) 3543. J I Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom De burgemeester tijdens zijn maiden speech. Overste Zijp van de Rijkspolitie, een goede vriend van Engelvaart, overhan digde onder het motto „Geen woorden maar daden" een fles drank. Geen confectie Burgemeester Visser van Vlieland, namens het Waddenoverleg, zette zich in zijn praatje af tegen het feit dat de rijksoverheid en anderen geneigd zijn alle Waddeneilanden op één hoop te gooien als het gaat om regelingen en maatregelen. Spreker zei dat de identi teit van elk eiland leidraad behoort te zijn. Verder werd het woord gevoerd door de heer Glijnis namens de burgemees terskring Noordholland en door de heer A. J. Vlaar, secretaris van het Samen werkingsorgaan Westfriesland. Hij noemde Engelvaart een democraat in hart en nieren waarin men zich echter niet moest vergissen omdat hij niet al te zachtzinnig is als dat nodig is. Vlaar gaf een scheepsklok als geschenk. Burgemeester Veldhuizen van Andijk feliciteerde Texel met een burgemeester met zoveel bestuurservaring. „Jullie staat een bijzonder goede tijd te wach ten". Mr. J. J. Abspoel, hoofdofficier van justitie uit Alkmaar zei het regelmatige overleg tussen officieren van justitie met de burgemeesters en de rijkspolitie te zullen blijven bevorderen, ondanks an dersluidende adviezen van hogerhand. In het belang van dat overleg is wel dat de burgemeesters gezamenlijk optre den. „Het is onmogelijk om met elk van de 59 burgemeesters apart te praten". Na afloop van de installatieplechtig heid had de nieuwe burgemeester in de trouwzaal een informele ontmoeting met het gemeentepersoneel. De heer Engelvaart zei bij die gelegenheid veel prijs te stellen op openheid en eerlijk heid, ook als het over onaangename zaken gaat. „Ik kan er tegen en ik hoop ook dat jullie er tegen kunnen als ik eens ontplof. In het bijzonder heb ik hekel aan fluistercampagnes. Zeg wat je denkt en wat je dwars zit, ook als het om beleidszaken gaat. Dat is goed voor de werksituatie". Tot de onderwijzers zei hij er aan gewend te zijn een keer per kwartaal een gesprek met de school hoofden te hebben, samen met de ambtenaren die met het onderwijs heb ben te maken. Wat hem betreft mocht het bijzonder onderwijs daarbij ook betrokken zijn; dat was in Venhuizen ook het geval. Loco-burgemeester Westdorp dankte het personeel voor de medewerking die hij in de afgelopen burgemeesterloze periode had ondervonden. Gouden echtparen De eerste officiële daad van de nieuwe burgemeester was een bezoek aan het echtpaar Dekker dat in hotel „De Lindeboom-Texel" een receptie gaf ter gelegenheid van het vijftigjarige huwelijksjubileum. Met een soortgelijk doel ging de heer Engelvaart en zijn echtgenote vervolgens naar Oosterend waar het echtpaar Bremer in „De Bijen korf" het gouden huwelijksfeest her dacht. Veel burgers maakten tenslotte van de gelegenheid gebruik om met de nieuwe burgemeester kennis te maken. Eind deze week is de ambtswoning gereed en verhuist de familie definitief naar Texel. 9 DINSDAG 20 JUN11978 TEXELSE 91e JAARGANG Nr. 9286 COURANT plaatselijke partijwerk. „Eigenlijk moet hij als men dat zou wensen eens een deel van een fraktievergadering van een andere partij kunnen bijwonen". Grootse taak De heer Engelvaart prees zijn voor ganger voor het werk dat hij tot stand heeft gebracht en zei ook een goede indruk te hebben gehad van de wethou ders zodat de vooruitzichten wat betreft de samenwerking niet slecht zijn. „Ik hoop dat wij spoedig één kunnen worden met onze gemeentenaren. Ik kan u slechts zeggen dat ik met toewij ding gezamenlijk met u wil werken aan ons deel van de grootse taak die de mens is toebedeeld, nl. het in vrede be woonbaar maken van de wereld en het leven in een gemeenschap waarin het niet belangrijk is tot welke stand, ras of geloof men behoort". Bemoeizucht Alvorens de ambtsketen om te han gen ging loco-burgemeester Westdorp in op de problemen die op Texel nog op oplossing wachten, zoals de zorgwek kende financiële situatie en de woning nood. Hij bracht ook ter sprake dat provincie en rijk blijkbaar graag meebe slissen over Texel, een neiging die soms in bemoeizucht ontaard zonder dat de financiële verantwoordelijkheid daar voor wordt gedragen. „Texel heeft dui delijk laten blijken dat het zijn taak zelfs in meer dan nationaal verband verstaat en het wordt dan ook hoog tijd dat ook andere bestuursorganen daaraan mee werken". Voor Texel is het niet altijd praktisch mogelijk om aan samenwerkingverban den mee te werken. Veel zaken moeten zelf worden geregeld als gevolg van de eilandpositie en het heeft dus niets met onwil te maken. Texel staat positief tegenover alles wat tot verbetering van het voorzieningenniveau leidt. Niet in de boot genomen Westdorp uitte er zijn voldoening over dat de nieuwe burgemeester vrij aardig beantwoord aan de door de raad opge stelde profielschets. „Niet in èlle op zichten, maar dat is onmogelijk want dan zou u een schaap met vijf poten zijn. We voelen ons met u niet in de boot genomen". Namens de gemeenteraad sprak Jan Witte van het CDA een welkomstwoord tot de burgemeester. Hij was daartoe uitverkozen omdat hij van de scheiden de raadsleden de meeste dienstjaren had. Van de problemen die de burge meester mag helpen oplossen noemde hij de woningnood. Witte (op zijn bekende wijze van leer trekkend) ver weet wethouder Westdorp (zonder ove rigens zijn naam te noemen) dat deze in het radioprogramma In de Rooie Haan beter van leer had kunnen trekken tegen het verschijnsel tweede woningen. Hij had graag willen horen: zolang een deel van de mensen nog niet de beschikking heeft over een eerste woning, willen wij anderen geen tweede woning toeschui ven. Witte sprak verder over de „zieke lijke belangstelling" van sommigen voor het gave stukje Nederland dat Texel is en veroordeelde de invloed van mensen die daartoe niet zijn gekozen door de inwoners. Hij sprak ook de hoop uit dat burgemeester Engelvaart paal en perk zou willen helpen stellen aan het ont trekken van agrarische grond ten behoe ve van andere doeleinden. Politie Verschillende van de genodigde auto riteiten voerden daarop het woord. Adjudant Nijholt van de groep Texel van de Rijkspolitie feliciteerde de heer Engel vaart met zijn benoeming op een Wad deneiland. Voor de heer Nijholt was Texel het derde Waddeneiland waarop hij werkte en de ervaringen waren bij zonder positief. Uiteraard wees de adju dant op de noodzaak dat de groep Texel Locoburgemeester Westdorp hangt de heer Engelvaart de ambtsketen om. op grotere sterkte wordt gebracht. De laatste tijd was het met de bezetting wel heel slecht gesteld als gevolg van vacatures en ziekte, maar ook de officieel „volle" sterkte (17 man) is feitelijk te klein. Dijkgraaf M. Roeper van het Water schap Texel merkte op dat op het waterschapsgebied de nieuwe burge meester al de nodige kontakten onder houdt en hoopte op verdere verdieping daarvan. De dijkgraaf hoopte de burge meester spoedig eens langs de werken te kunnen leiden, die thans in uitvoering zijn. Menselijk Loco-burgemeester Vith van Venhui zen schetste in enthousiaste bewoordin gen de wijze waarop het echtpaar Engel vaart in de vorige gemeente heeft ge functioneerd. „Geef ons maar weer een Engelvaart", zo werd bij het afscheid gezegd. In het bijzonder loofde de heer Vith de menselijke benadering van En gelvaart en de wijze waarop hij de burgers op hun gemak weet te stellen. Engelvaart en zijn wethouders gingen samen wel eens op reis. Al twee keer was het gezelschap op Texel geweest. Achteraf gezien had dat te maken met de sollicitatieplannen. „Hij was gewoon op studiereis". Ombudsman 25 25 ,,lk houd van openheid in het besturen en meen dat drempels tus- 50 len gemeente en burgerij weggehaald moeten worden. Maar laten we 50 .erlijk zijn, met de beste wil blijven er altijd drempels, jammer genoeg. 50 )ok al doet de burgemeester gewoon, het is tóch de burgemees- eraldus een fragment uit de redevoering van Texels nieuwe lurgemeester J. A. Engelvaart na zijn installatie vrijdagmiddag in het aadhuis. De heer Engelvaart, die de ambtsketen kreeg omgehangen ran loco-burgemeester Jaap Westdorp, legde in zijn redevoering de tadruk op de noodzaak van goed overleg als voorwaarde om tot >evredigend besturen te komen. De heer Engelvaart uitte zijn blijd- chap over zijn benoeming op Texel, :oals bekend zijn langgekoesterde har- ewens. Niettemin is het afscheid van enhuizen vol weemoed geweest. „Als ergens bent uitgekeken, eventueel lent vastgelopen, dan kan weggaan nisschien opluchting brengen maar met ns was dat niet het geval. Het afscheid ias zwaar omdat we merkten welke loede relaties zijn ontstaan en omdat mze wijze van leven en werken is ge- aardeerd". De burgemeester liet doorschemeren lat hij de hoge verwachtingen die hij leeft opgeroepen wel als een belasting oelt („We zullen het vertrouwen dat re achterlieten hier door onze wijze van verken en optreden weer moeten waar- naken") maar hij hoopte dat raad en •evolking hem en zijn vrouw welwillend egemoet zouden treden. Teamwerk De heer Engelvaart hoopte dat hij in eamverband samen met wethouders, aadsleden, gemeentepersoneel, politie, irandweer etc. zou kunnen werken aan ille zaken die Texel aangaan. Hij sprak zich positief uit over het verken met openbaar vergaderende lommissies. Wei wees hij op het belang ran duidelijkheid in de procedures ter- een goede voorlichting ook noodza- elijk is. Wat dat laatste betreft: niet illeen moet informatie via de pers e.d. vorden gegeven maar de voorlichting noet vooral tot doel hebben de burger iij de problemen te betrekken in een log beïnvloedbaar stadium zodat hij vordt geprikkeld mee te denken. De nieuwe burgemeester wilde geen ordelen of uitspraken geven over ak- luele Texelse problemen. „Uitspraken loen op dit moment acht ik onverant woord. Ik moet beginnen mee te draaien n pas na waarneming en studie met ipmerkingen komen". Van belang achtte Texels eerste bur- |er de contacten met de hogere over- ïeid, het waterschap, overige gemeen- :en en de kerken maar ook met het oedrijfs- en milieuorganisaties. vader te zijn die betrekkelijk objektief zich kan openstellen voor de proble men tussen burgerij en gemeentelijk apparaat. „Ik denk dat de burgemeester een soort ombudsfunktie heeft nl. in die zin dat hij best op stap mag gaan in de gemeente om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van bijv. ongenoegen van een bepaalde groep, met de bedoe ling oplossingen te vinden". Het spreek uur van de burgemeester kan in deze belangrijk zijn maar spreker wees er wel op zijn woning in de eerste plaats als een persoonlijk rustpunt te willen zien „wat natuurlijk niet betekent dat voor echt brandende zaken geen mogelijkheden zouden zijn". Verenigingen De heer Engelvaart zei het vereni gingsleven te willen leren kennen maar liet tevens voelen dat hij er niet aan kan beginnen allerlei avonden e.d. te bezoe ken. „Wij vragen er begrip voor dat het naast een toch wel bezette werkkring niet mogelijk is alle avonden of ieder weekend alle uitvoeringen te bezoe ken". In zijn vorige gemeente heeft burge meester Engelvaart tot zijn spijt nogal eens politiemensen tijdelijk naar Texel zien vertrekken om daar in de zomer maanden gedetacheerd te worden. „Ik zal daar uiteraard nu niet meer over mopperen. In tegendeel: ik zal moppe ren over het tekort aan politiemensen op Texel. Ik ben onder de indruk van de zware belasting die op zo weinig men sen wordt gelegd". Nauwe overlegbanden met politie- en justitieautoriteiten achtte burgemeester Engelvaart eveneens van groot belang. Hij pleitte voor driehoeksoverleg justitie, burgemeester en rijkspolitie waarmee hij in zijn vorige gemeente ervaring heeft opgedaan. Wat betreft het „boven de politieke partijen staan" van een burgemeester zei de heer Engelvaart dat men in Venhuizen blijkbaar tevreden is ge weest. Hij zei dat een burgemeester beter niet betrokken kan worden bij het De heer Engelvaart ging in op de taak 'an de burgemeester om tevens burger- De eerste officiële daad. het gouden echtpaar Dekker wordt gefeliciteerd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1