Cjroen 2'wartsjexels in het harL, Aanleg doorbraak toch nog te verijdelen? m KRAKERS MET GEWELD UIT MAARTENHUIS GEZET UITSPRAAK RAAD VAN STATE STELDE CULTUREEL WERK VOOR VOLDONGEN FEITEN Politie arresteerde zes Chinezen •«ar- AKKOMMODATIETARIEVEN MOETEN DRASTISCH OMHOOG Verzoek om schorsing bij Raad van State Gemeente gaf informatie Opgevoerde brommers t- .are Ex-„Dageraad' vaart nog! Scheepswrak wordt onderzocht 91e JAARGANG Nr. 9288 TEXELSE DINSDAG 27 JUN11978 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs 71 1,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom. COURANT Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220)2741. Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon 3543. Minstens een van de mensen die hebben geprotesteerd tegen de doorbraak Parkstraat-Elemert zal in beroep gaan bij de Kroon, als Gedeputeerde Staten bereid zijn wel aan deze verkeersverbinding mee te werken. Dat bleek op de vrijdag in het raadhuis gehouden informa tieavond die door het gemeentebestuur was belegd om de bezwaar den op de hoogte te stellen van de stand van zaken en hen te wijzen op de verdere beroepsmogelijkheden. gebouw) betreft maar een eenvoudige, weinig kostbare wegverbinding die mak kelijk ongedaan kan worden gemaakt, als de Kroon ten gunste van de be zwaarden zou beschikken. Zoals eerder gemeld ziet het er naar uit dat G.S. in het kader van de artikel 19-procedure de zg. verklaring van geen bezwaar zullen afgeven, nu met de heer 3 G. Bakker tot overeenstemming is geko men. G.S. hadden het gemeentebe stuur in april laten weten dat zij het merendeel van de bezwaarschriften on voldoende zwaarwegend vonden. Met het protest van de heer Bakker lag het anders. Bakker had aangevoerd schade te ondervinden omdat hij bij de uitvoe ring van zijn bouwplannen was uitge gaan van het rechtsgeldige bestem mingsplan, waarin op de plaats van de doorbraak een overdekte winkelgalerij was opgenomen. Als hij geweten had dat hier een verkeersweg zou komen, zou hij anders hebben gebouwd en waarschijnlijk naar andere woonruimte J hebben uitgekeken in verband met de lawaaihinder die de doorbraak oplevert. Bakker had destijds bovendien aan de gemeente voor een symbolisch bedrag grond afgestaan voor de verwezenlijking van het winkelgalerijplan waar tegen over stond dat hij bij de exploitatie van de winkels een bevoorrechte positie zou krijgen. Aangezien er via een schade claim niets te regelen zou zijn, stelden G.S. als voorwaarde voor hun mede werking dat met Bakker een bevredigen de regeling getroffen zou moeten wor den. Vastgelopen Zoals eerder gemeld lukte dat niet zo best. De onderhandelingen liepen totaal vast. Daar kwam pas verandering in toen bewoners van Parkstraat en Groe- plaats zich zorgen gingen maken over de verkeerssituatie in Den Burg. De doorbraak moest er komen om een eind te maken aan het overdadige autover keer en de herhaaldelijke opstoppingen in Parkstraat, Binnenburg, Stenenplaats en Kogerstraat. Na overleg met het gemeentebestuur vonden de heren Van der Doel van de RST en Veenstra van de Rabobank een commissie van goede diensten die de heer Bakker bereid vonden zijn bezwaar bij de provincie in te trekken, onder voor de gemeente aanvaardbare voorwaarden. Beslissing komt nog De provincie moet nu nog formeel een besluit nemen over de voorschriften maar verwacht kan worden dat ze ongegrond zullen worden verklaard. Voor de bezwaarden staat dan de mogelijkheid open om bij de Raad van State in beroep te gaan volgens de zg. wet Arob. De aanleg van de doorbraak houdt dat niet tegen, omdat het geen onherroepelijke voorziening (zoals een Anders ligt het als de bezwaarden de voorzitter van de Raad van State zou den vragen de uitvoering van het besluit van G.S. te schorsen. Hoewel het niet waarschijnlijk is dat de voorzitter van de Raad van State daarop zal ingaan moet wel de beslissing op een dergelijk verzoek worden afgewacht en dat levert al gauw een maand vertraging op, waardoor men deze zomer van de doorbraak vrijwel geen profijt meer heeft. De gemeente heeft er alle vertrouwen in dat de Raad van State een voor de gemeente gunstige beslissing neemt omdat dit rechtscollege het materieel nadeel van de direkte uitvoering van het werk afweegt tegen de belangen die de gemeente op het oog heeft. Niemand bestrijdt dat de doorbraak een belang rijke verbetering van de verkeerssituatie in Den Burg veroorzaakt. De proteste renden menen dat het centrum van Den Burg helemaal voor het verkeer moet worden afgesloten waardoor de door braak niet of nauwelijks nodig is. Zover wil het gemeentebestuur echter niet gaan. Zij staat een oplossing voor waarbij Den Burg zoveel mogelijk" verkeersarm wordt gemaakt. Het nood- (Lees verder op pagina 5) Het haastig naar blóten gewerkte huisraad van de krakers. Het lijkt meer regel dan uitzondering dat jongelui op bromfietsen rijden die aanmerkelijk harder kunnen rijden dan 40 km per uur. Snelheden van zestig tot negentig (I) kilometer worden herhaal delijk waargenomen. Nu de Texelse rijkspolitie weer de assistentie heeft van de verkeersgroep en de grote toeristendrukte nog moet komen bestaat gelegenheid om tegen deze overtredingen wat intensiever op te treden. De eerste brommers zijn al aangehouden. De eigenaars kregen hun bezit terug echter zonder de onderdelen die de hoge snelheid hadden mogelijk gemaakt. De politie hoopt op steun van de ouders bij het tegengaan van het euvel. De heer W. Otten uit Den Helder kwam ons vertellen dat het voormalige vlaggeschip van TESO ,,De Dageraad" nog vaart. Twee jaar geleden meldden verschillende kranten (waaronder de onze!) dat het schip door Cubaanse troepen in de grond was geboord waarbij 200 opvarenden omkwamen. Thans is duidelijk dat zich een dergelijk geval wel heeft voorgedaan maar het betrof een ander schip. De heer Otten staaft zijn bewering met een foto genomen door een bij Shell werkzame collega. Hij maakte een kleurdia in de haven van Luanda (Angola) waarop de voor malige Dageraad die nu Kuala" heet goed zichtbaar is. Het schip is enigszins verbouwd, lichtblauw van kleur en wordt voor representatieve doeleinden (rondvaren van hoge gasten e.d.) gebruikt door de Angolese regering. De Dageraad" werd in opdracht van TESO gebouwd in Arnhem en kwam in oktober 1955 in dienst. Nadat de diesel- elektrische veerboot „Marsdiep" in ge bruik was genomen werd de Dageraad verkocht naar de rederij Doeksen op Een ongedeerde „Kuala" in de haven van Luanda. Terschelling en onderhield het enige jaren als „Noord-Nederland" de dienst Harlingen-Terschelling. In 1975 ging het schip naar Angola waar het aanvankelijk als veerboot dienst deed op de lijn Luanda-Cabinda. I halen e zucht zijn vuur elkaar. Twee tot dusver onbekend gebleven mannen hebben vrij dagavond met geweld de krakers van het Maartenhuis op straat gezet. Ze sloegen het glas van de toegangsdeur in en dwongen de twee personen die op dat mo ment in het pand waren te vertrekken met medeneming van hun spullen. Direkt daarop arri veerde Piet Keijzer (leider van het zomerrecreatiewerk „Recre-ak- tiefom het pand in gebruik te nemen. Door dat laatste werd uiteraard de in druk gewekt dat de tweemansknok ploeg door „Recre-aktief" was gestuurd of daarmee nauwe relaties onderhield. Piet Keijzer ontkent dat met stelligheid. Hij was naar het Maartenhuis gekomen nadat hij een anoniem telefoontje had gehad met de mededeling dat het pand was ontruimd. „Ik ben helemaal niet gelukkig met de situatie, maar we maken er wel gebruik van". Zoals bekend had „Recre-aktief" het Maartenhuis ge- De Texelse rijkspolitie heeft vrijdag zes Chinezen ingesloten die niet over een verblijfsvergunning bleken te be schikken. Drie gingen op Texel de cel in; de overigen werden overgebracht naar Haarlem. Zij zullen waarschijnlijk wor den uitgewezen. Voor twee van hen zal dat niet voor de eerste keer zijn. want vorig jaar werden die ook al ons land uitgezet. Aanleiding voor het politie-ingrijpen was een vechtpartij die zich in de nacht van donderdag op vrijdag in bar De Beerekuil in de Dorpsstraat van De Koog voordeed. Nederlanders en Chi nezen raakten slaags nadat een der Chinezen een meisje van het blanke gezelschap wat al te vrijpostig had benaderd. De gewaarschuwde politie kon de Chinezen spoedig aanhouden. Terwijl het onderzoek vrijdagochtend werd voortgezet stuitte de politie min of meer toevallig op nog vier Chinezen die zich in een taxi naar de boot lieten brengen. Bij controle bleek dat het viertal niets met de vechtpartij had te maken, maar twee van hen beschikten ook niet over een verblijfsvergunning en werden daarom toch door de politie meegenomen. De Chinezen verklaarden allen op bezoek te zijn geweest bij de exploitant van het Chinees restaurant Li Wha; ze ontkenden er te hebben ge werkt. Om de financiële problemen niet nog groter te maken dan ze al zijn is het centraal bestuur van de Stichting Cultureel Werk don derdagavond, zij het met veel ge mor, toch akkoord gegaan met de voorgestelde 40 procent ta riefsverhoging voor de binnen- sportakkommodaties. Een voorstel om ook de tarieven voor de gebruikers van de gemeentelijke sportvelden drastisch te verhogen haal de het niet. Besloten werd op zeer korte termijn over dit laatste nog eens van gedachten te wisselen om tot een meer aanvaardbare regeling te komen. Toen werd opgemerkt dat de waarde van een dergelijke discussie wellicht niet erg groot zou zijn, omdat men nu eenmaal aan een uitspraak van de Raad van State vastzit, stelde Frans Schellin- ger datals er gestaakt kan worden voor 1 procent mag je best een extra avondje over een tariefsverhoging van 40 procent praten 36 mille De moeilijkheden op het gebied van de akkommodatietarieven ontstonden toen de Raad van State kortgeleden een zogenaamd AROB-beroep van de ge meente verwierp. B. en W. hadden hierin gevraagd voor een voortgezet onderwijs uit te mogen gaan van 26 i.p.v. 40 gebruiksuren per week om voor een maximale vergoeding in aanmerking te komen. Door een afwijzing van dit voorstel is de regering nu gemachtigd voor het onderwijsgebruik van de sport hal ongeveer 736.000, minder te betalen. Ofwel 7179.000, in plaats van de 7215.000,— waarvan aanvankelijk was uitgegaan. Om dit geheel op te kunnen vangen zouden de verenigingen met een tariefsverhoging van 50 procent te maken krijgen, maar omdat dit in ieder geval onaanvaardbaar was (er was namelijk al een belangrijk lager tarief in het vooruitzicht gesteld) heeft men dit bedrag naar 40 procent terug gedraaid. Een en ander in overleg met onder andere de afdeling financiën. In de toelichting die het dagelijks bestuur van Cultureel Werk bij het ingediende voor stel heeft gegeven erkende men dat bij het handhaven van een verhoogd tarief plus een jaarlijkse indexering van 7 procent de toestand in het seizoen 1980/'81 helemaal onaanvaardbaar zou worden. Om de zaak in de hand te houden lijkt het beslist noodzakelijk dat de gemeente extra subsidies verstrekt. De verenigingen (en daarmee de spor tende Texelaars) zouden anders door fi nanciële problemen moeten stoppen. Een donderdagavond gelanceerd voorstel om het hele punt van de agenda af te voeren toen duidelijk werd dat het nog helemaal niet in de beheers commissie sportakkommodaties behan deld was, haalde het niet. Administrateur G. Praamstra wees er namelijk op dat men nu pas met deze cijfers geconfron teerd werd en men toch verder zal moeten. De verenigingen moeten i.v.m. de huren en de contributies in het komende seizoen met bepaalde cijfers rekening kunnen houden. Met name Frans Schellinger en Joh. C. Roeper uitten hun gramschap over de „buitensporige" verhogingen voor het onderhoud van de buitensportak- kommodaties. Er is voor het komende seizoen door de Centrale Werkplaats De Bolder die dit werk uitvoert, een verho ging van meer dan 758.000,— geraamd waardoor de huren ook hier met zo'n 40% omhoog moeten. De heer Roeper pleitte ervoor de werkzaamheden door een loonwerker te laten doen omdat dit volgens hem veel goedkoper zou zijn. In het verlengde daarvan stelde hij voor de vereniging de terreinen zelf te laten beheren. Ook Schellinger was het er mee eens de verenigingen de mogelijk heid te bieden de velden aan te kopen. Tenslotte kwam men overeen op korte termijn de hele zaak nog eens te bepraten. huurd (van de Rafaëlstichting met be middeling van toekomstig eigenaresse de Recreatiestichting) om er de CIOS- studenten in onder te brengen, die dit jaar bij het zomerrecreatiewerk zijn be trokken. Waarschuwing De komst van de knokploeg was geen totale verrassing want al eerder op de avond was het tweetal aan de deur geweest om te laten weten dat er ernstige dingen zouden gebeuren als de krakers uiterlijk maandag a.s. niet zou den zijn verdwenen. Dat is mogelijk een list geweest. De onbekenden gingen nog dezelfde avond tot aktie over, zodat er voor de krakers geen gelegenheid was om door het binnenhalen van sym pathisanten een weerbare bezettings macht te vormen. Klacht De werkgroep „Wij willen ook wo nen" heeft zich bij de politie beklaagd over de gang van zaken. De uitzetting heeft nogal wat schade tot gevolg gehad. De bezittingen van de krakers die zolang in het gras waren neergezet, regenden die nacht kletsnat. De kans dat de betrokken mannen zullen worden aangehouden is klein. Het merendeel van het publiek op Texel staat afwijzend tegenover de aktiviteiten van „Wij willen ook wonen" en er waren al eerder plannen geopperd om op te treden zoals thans is geschied. Organisatie? De redactie van de Texelse Courant kreeg zaterdagochtend een anoniem telefoontje. Een vrouwenstem deelde mee dat twee groepen „vrijwilligers" zijn gevormd die in geval van nieuwe woningkraken onmiddellijk zullen optre den met harde middelen. Alleen het in noodgevallen vorderen van woningen door de plaatselijke overheid werd aan vaardbaar genoemd als middel om aan leegstand een eind te maken. Het oude scheepswrak dat vorige week bij graafwerkzaamheden in de polder Het Noorden werd gevonden, zal door deskundigen worden onderzocht. Vandaag zou iemand van de archeolo gische dienst naar Texel komen voor een eerste inspectie van de gevonden spanten e.d. Losse onderdelen van het wrak zijn inmiddels opgeslagen in het magazijn van het waterschap. Het grootste ge deelte (waaronder de kiel van het schip) bevindt zich echter nog in de grond en mogelijk ook de lading. Het staat nog niet vast of deze resten ook naar de oppervlakte zullen worden gebracht. Het graafwerk heeft door de vondst geen vertraging ondervonden. Inmid dels is gebleken det het wrak al eerder is ontdekt. Dat was in de jaren twintin toen men er op stuitte bij het graven van, het oude kanaal voor het gemaal Waal enburg. Er is toen echter geen bijzonde re aandacht aan besteed.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1