Cjroen ^warts Jexels in het hart-, TEXEL NOG LANG NIET VOL 7000 toeristen minder dan vorig jaar En Passant en MSG gaan schaken om „Bol-trofee" Tragedie bij geboorte zeehonden mmz Boer zonder j gasmasker „Krassekeet' gesloopt Greep in kassa Keizersnede kon moeder en kind niet redden Dankmisbruik en vandalisme SVC organiseert zes strandlopen Strandvervuiling door rottend plankton Auto in sloot: schauffeur opgesloten Taptoe Texel 1978 11e JAARGANG Nr. 9290 TEXELSE DINSDAG 4 JUL11978 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs 71 1,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom. COURANT Uitgave: Langeveld Er De Rooy B.V., Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741. Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon 3543. Na een ongekend stille juni maand zijn ze toch gekomen, de toeristen. In lange rijen stonden de auto's weer uren lang te wachten in Den Helder -een vertrouwd en aangenaam beeld voor de Texelaars, die het van het toerisme moeten hebben. De toeloop werd vooral veroorzaakt door het begin van de schoolvakanties in Nordrhein-Westfalen; meer dan de helft van de nieuwko mers bestond uit Duitsers. De wachttijden liepen zaterdag op tot ongeveer zeven uur. De laatste boot vertrok om half elf uit Den Helder en had toen 'ijnog 17 auto's aan boord. In tegenstelling tot de herhaalde lijk via de radio omgeroepen ANP-berichten heeft het er geen ogenblik naar uitgezien, dat een deel van de wachten den pas de volgende dag zou kunnen worden overgezet. Mede door deze ANP-berichten werd het afgelopen weekend de indruk gewekt dat Texel ongekende drukte be leefde, maar de feiten geven een heel ander beeld. Er is nog ruimte ,,zat" op Texel, niet alleen op de campings, maar ook in andere akkommodaties. Alleen de voor caravans bestemde ruimte op de diverse campings is geheel bezet. De voor tenten bestemde oppervlakte was nog niet half vol. De WV schat dat van de hotel- en pen- De op de dijk bij Oost staande „Krassekeet" is gesloopt. Groot mate rieel van de firma De Vries Van de Wiel maakte zaterdag korte metten met het gebouwtje dat als schuilpost voor de dijkbewaking diende. Verwijdering was noodzakelijk in verband met de dijkver zwaring. sionkamers op Texel nog 20 tot 30% vrij is. In de bungalows en appartementen is veel minder ruimte: 2 tot 3%. In de logies en ontbijt-sector zijn nog veel lege bedden. Geen problemen Voor de WV is het geen enkel probleem geweest om gasten voor zover die niet reeds hadden gereser veerd, onder te brengen. Zaterdag werd door het WV-bureau in Den Burg' slechts één boeking via de Logies Infor matie Dienst uitgevoerd en in De Koog vijf. Normaal is dat tientallen van dergelijke boekingen worden gedaan ten behoeve van mensen die ,,op de bonnefooi" naar Texel komen. Vrijwel ieder had zijn verblijf op het eiland dus al geregeld. Teso bracht vrijdag, zaterdag en zondag 5314 auto's naar het eiland tegen 5110 vorig jaar in dezelfde periode. Naar Den Helder gingen 3063 auto's tegen 3572 vorig jaar. Vrijdag middag en zaterdag de hele dag moesten de boten pendelen. Zondag was dat niet nodig. De zeven wachturen waren veel meer het gevolg van het grote aantal auto's dat zich nagenoeg tegelijkertijd in Den Helder aandiende dan van de drukte over het geheel gezien. Vreemde auto's Om een juist druktebeeld te krij gen kan het beste worden afgegaan Als de weersomstandigheden het toelaten wordt op zaterdag 8 juli op „De Razende Bol" tussen Texel en de kop van Noordholiand een met veel bijzondere zaken omklede schaakwedstrijd gehouden. Het treffen, hoofdzakelijk tussen leden van de Schaakclubs MSC uit Den Helder en En Passant uit Den Burg, vindt plaats onder het motto: „Wie in het zand bijt, is de Bol kwijt". Het Texelse team wordt voor deze gelegenheid (de tiende ontmoeting tus sen beide verenigingen dit jaar) versterkt door burgemeester J. A. Engelvaart en echtgenote. MSC heeft naast de vaste leden voor een middag de beschikking over de schaakcapaci teiten van de Helderse burgemeester mr. A. P. J. van Bruggen en wethou der KI. Muye. Deze in alle opzichten bijzondere ont moeting vindt plaats tussen 15.00 en 17.00 uur. De Texelse formatie vertrekt rond 13.00 uur met twee boten (een reddingssloep en een motorjacht) vanuit de haven van Oudeschild. MSC stapt om 14.00 uur aan boord. Na de match zet het helde gezelschap weer koers naar Oudeschild, waarna de afsluiting om 19.00 uur is in het Haven -restaurant. Mocht door aanhoudende regen de ontmoeting in het water vallen, dan wordt de wedstrijd in Den Hoorn ge speeld. Bol-trofee Eerder dit jaar werd ook al een bij zondere schaakwedstrijd tussen beide verenigingen gespeeld toen men elkaar op 1 april op de veerboot ontmoette. De uitslag van deze bootschaakwed strijd was 15—15 en volgens de organisatoren zal vermoedelijk de partij die zaterdag tussen beide eerste bur gers gespeeld gaat worden van door- op het aantal vreemde auto's dat momenteel op Texel is. Uit de nauw keurige berekening van Teso blijkt dat zondag 5726 auto's van niet- Texelaars op het eiland waren tegen 8173 op zondag 3 juli 1977. Het is dus helemaal niet bijzonder druk en de tot dusver geleden seizoenschade is dan ook nog lang niet goedgemaakt. Ongetwijfeld zullen de buitengewoon slechte weersomstandigheden een on gunstige rol hebben gespeeld. Vooral de tentkampeerders zullen zich hierdoor hebben laten afschrikken. Te verwachten is dat het aantal recrean ten zich in de komende tien dagen gestadig zal uitbreiden, maar voordat de hele recreatiemachine op volle toeren draait, is het half juli en het staat nu al vast dat de drukte na 5 augustus zeer sterk zal afnemen. Voor juichen is derhalve geen reden. Wat betreft het inmiddels verstreken voorseizoen is het elders in het land overigens nog slechter geweest dan op Texel. De meest gevraagde vakantie- gebieden (Limburg, Zeeland, Veluwe) toonden een lagere toonden een lagere akkommodatie- bezetting. De andere waddeneilanden waren over het algemeen beter bezet dan Texel, met uitzondering van Ter schelling. Voor zover dat uit de WV hotelarrangementen is op te maken, beleefde laatstgenoemd eiland een veel scherper teruggang. Een onbekende jongen van ongeveer 10 jaar deed in de loop van vrijdag bij een in de Waalderstraat gevestigde Auto-shop een greep in de kassa, waarbij hij ongeveer 765, buitmaakte. Volgens ooggetuigen droeg de jeug dige dader een blauw sportjack en een korte broek. Hij was ongeveer 1.60 m lang en had blond haar. M' slaggevende betekenis zijn. Behalve om de eer wordt er ditmaal om de zoge naamde „Bol-trofee" gespeeld. Deze wordt na afloop samen met enkele door Teso beschikbaar gestelde boot- schaakprijzen uitgereikt. Gasten Eveneens in het kader van deze schaakwedstrijd zullen vanaf Westerslag enkele catamarans van de Kustzeilvereniging Westerslag koers zetten naar „De Razende Bol". Een viertal zwemmers heeft zich voorgeno men via een dropping zwemmend op de zandplaat terecht te komen. Door het getij kunnen zij namelijk onmoge lijk tussen 15.00 en 17.00 uur aanwezig zijn. Als alles meezit voeren enkele parachutisten van het Paracentrum Texel om 16.30 uur een landing uit. Voor iedere belangstellende die za terdagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur „de Razende Bol" bezoekt, ligt hier bij de bestuursleden van zowel MSC ALS En Passant een passende prent klaar, die speciaal ter gelegenheid van deze dag wordt vervaardigd. Ploeg Naast burgemeester Engelvaart en diens echtgenote bestaat het Texelse team uit J. Dros, M. Vittaki, G. van Es, A. Roemersma, K. J. de Haan, J. Witte, A. Terpstra, A. Bakker, F. Busch, R. de Boer, H. van Daalen, W. de Bruin, A. Veltkamp, P. Bergman en H. Elsinga. De gasten van het evenement gaan met het motorjacht „Philias Fogg" naar de Razende Bol. De spelers worden met een grote motorsloep ver voerd. Bij noodgevallen is men bereik baar via de marifoon van de „Philias Fogg". Deze onderhoudt contact met het kustwachtstation Huisduinen, tel. (02230) 12732. De 19-jarige zeehond Phoca van het Natuurrecreatiecentrum is dood. Het dier bleef in de narcose toen twee dierenartsen door middel van de keizersnede trachtten Phoca van haar jong te verlossen. De bevalling was ge stagneerd als gevolg van een verdraaide baarmoederhals. Het ingrijpen kwam te laat want ook het jong was dood. De dood van Phoca en haar kind wekte nog al wat verdriet want deze zeehond hoorde tot de oudste en meest populaire bewoners van het NRC- bassin. Phoca arriveerde in het toenma lige museum als moederloos gevonden jong. Phoca heeft de afgelopen jaren vier keer zonder problemen jongen geworpen. De kraamtijd in de zeehondenbassins van het NRC gaf dit jaar nog een teleur stelling te zien: een andere zeehond kreeg een doodgeboren jong. De tegen vallers werden echter goedgemaakt door de voorspoedige geboorte van drie Ook dit weekeinde heeft de politie weer enkele automobilisten aange houden, die ondanks overmatig drankgebruik achter het stuur waren gekropen en zich opvallend onzeker in het verkeer mengden. Langs de Badweg werd bovendien een lan taarnpaal omgetrokken, vermoe delijk door baldadige jongelui die van cafébezoek huiswaarts keerden. Eén man heeft de nacht van zaterdag op zondag in de cel moeten doorbren gen. Deze (D.B. uit Schagen) was door patrouillerende agenten in het gras langs de Pontweg aangetroffen, waar hij zijn roes lag uit te slapen. B. (te voet uit De Koog naar zijn vakantieadres onderweg) was voortijdig gestrand. Voorts kregen zowel vrijdagnacht als zaterdagnacht enkele automobilisten een rijverbod opgelegd. Zaterdagnacht werd een jeugdige bromfietser met een boete van 750,— geconfronteerd, omdat hij zonder valhelm op het fietspad langs de Pontweg reed. Tenslotte werd de bestuurder van een personenauto met 780, beboet, omdat hij met gladde banden en een lekke uitlaat rondreed. andere zeehonden. De gelukkige moe ders zijn de 21-jarige Robby (de oudste zeehond van het NRC), Betsy (genoemd naar de helicopter waarmee zij als jong dier werd aangevoerd) en Carrie, de zeehond die nationale bekendheid kreeg omdat zij door schrijver Jan Wolkers op Rottumerplaat werd aangetroffen. Voor de bezoekers van het Natuurrecreatie centrum valt dus veel te genieten. De sportvereniging Cocksdorp orga niseert dit seizoen zes strandlopen: op de woensdagavonden 5,12,19 en 26 juli en 2 en 9 augustus. Gestart wordt om 19.30 uur bij het strandpaviljoen van paal 28 waar vanaf 19.00 uur kan worden ingeschreven. De kosten bedra gen 72,50. Onlangs werd een deel van het Texelse strand overdekt met bruine schuimvlokken, die na indrogen veranderen in een substantie die aan stookolieresten deden denken. Deze „vervuiling" was echter van natuur lijke oorsprong en is inmiddels verdwenen. In de Nieuwsbrief Noordzee" (een uitgave van de Werkgroep Noordzee) lazen we er het volgende over: De voorjaarsopbloei van de algensoort Phaeocystis poucheti duurde dit jaar erg lang en was onge kend hevig zodat vogels er soms last van hadden: na neergestreken te zijn op plaatsen waar de concentratie uitzonderlijk groot was, werd hen het opvliegen zeer bemoeilijkt omdat de veren die met de planktonmassa in contact waren geweest aan elkaar plakten en omkrulden. De geweldige schuimvorming die eind mei op vele stranden werd waargenomen is een gevolg van de afbraak van Phaeocytis. Phaeocytis is een planktonisch levende alg. De cellen zitten in kolonies bijeen. Deze kolonies zijn soms wel 1 cm groot en derhalve voor het blote oog goed zichtbaar. De bloeitijd valt elk jaar in het late voorjaar (april-mei-juni). De hoeveel heid die dan aangetroffen wordt in de zuidelijke Noordzee wisselt sterk van jaai tot jaar; die fluctuatie is niet in verband te brengen met de sinds de jaren zestig gestadig toegenomen eutrofiëring („bemesting" van onze kustwateren met voor plantengroei belangrijke voedingsstoffen als fosfaten en stikstofcomponenten). Hydrografische faktoren hebben wel licht een rol gespeeld bij het totstand komen van de enorme algenmassa's van dit voorjaar, maar welke dat dan zijn is vooralsnog niet duidelijk. De heer W. P. van der Vis (47) heeft zaterdagavond een uur opge sloten gezeten in de auto, waarmee hij in de sloot van de Laanweg was gekomen. De wagen lag ondersteboven en de portieren waren niet te openen, omdat ze tegen de slootkant gedrukt zaten. Een voorbijganger bevrijdde Van der Vis door de achterklep van de wagen open te maken. (Van binnenuit was dat niet mogelijk). Het was een geluk dat in de sloot maar weinig water stond. Van der Vis bleef vrijwel ongedeerd; ook de auto liep slechts een paar deukjes op en kon weer rijden nadat hij op de kant was getrokken door een kraanwagen. Oorzaak van het ongeluk was volgens de heer Van der Vis een overstekende haas. Hij ontweek het dier met succes maar kwam in de natte berm terecht en gleed de sloot in. De drie eerstaankomenden krijgen een herinneringsmedaille; voor de ove rige deelnemers is er een vaantje. De Texelaars die meelopen hebben bovendien kans op een extra prijs. Aan het eind van de zes strandlopen is voor de eerste drie een beker uitgeloofd. Van hen wordt verwacht dat zij tenminste vijf keer hebben meegelopen. Gekozen kan worden uit de afstanden vier (jeugd tot 14 jaar) en acht kilometer. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Ook dit jaar zullen de gezamenlijke drumbands en fanfarekorpsen van Texel een taptoe houden, en wel op donder dagavond a.s. op de Groeneplaats te Den Burg. De verschillende orkesten zullen om beurten opmarcheren en hun plaatsen innemen voor het raadhuis, waarbij het de bedoeling is, dat de eerste (Margaretha Sinclair) om 19.46 uur opkomt. De drumband D.E.K. zal de rij besluiten omstreeks 19.58 uur. Als allen aanwezig zijn, zal het pro gramma worden geopend door twee trompettisten van het Koninklijk Texels Fanfarekorps, die vanaf het raadhuis een signaal zullen geven, waarna de gezamenlijke drumbands een roffel zul len doen horen. Voorts zullen afwisselend een drum band en een fanfarekorps een nummer spelen, waarna de heer A. Kuik (dirigent van „Excelsior") zal leiden in een gezamenlijke mars. Het programma wordt besloten met een signaal door twee man van de chr. muziekvereniging Excelsior, een roffel door de gezamenlijke drumbands en het Wilhelmus, door het KTF/DEK. Mocht het onverhoopt op de avond van 6 juli om 19.00 uur nog regenen, dan zal de taptoe worden verschoven naar dinsdag 11 juli. mill E 1 E E In de expositie van het Natuur- s recreatiecentrum is een kleine ver- E E andering aangebracht. De boer in s de omstreden voorstelling over de j= fatale gevolgen van landbouwver-1 E gif, zit niet meer op zijn trekker E maar staat er naast. En wat belang- E rijker is: hij heeft geen gasmasker meer op, doch draagt dit los om de s hals De wijziging is kennelijk jf het gevolg van de protesten die vanuit agrarische kring tegen deze harde" benadering van het land- bouwgifprobleem zijn geuit. Aanvankelijk trok de leiding van S het NRC zich daarvan niets aan maar een herhaald verzoek vanuit de CDA-fraktie van de gemeenteraad heeft nu toch effekt gehad. De voorstelling is nu wat realistischer geworden want het komt inder- daad zeiden of nooit voor dat een boer bij het bespuiten van zijn land een gasmasker moet dragenmaar S of het voor het totaal van de E uitbeelding veel uitmaakt, mag wor- den betwijfeld. Het verlangen van de agrariërs was dat niet alleen het 5 gif gebruik wordt aangeklaagd maar dat aan het publiek duidelijk wordt E gemaakt waarom de boer genood- zaakt is dit gif te gebruiken. Het is de vraag of van het NRC mag S worden verlangd dat zij haar bood- E schap in die zin wijzigt want het zal ongetwijfeld de kracht" van het argument verzwakken en daardoor 5 minder tot denken en discussiëren prikkelen dan thans het geval is. 1 Het doel heiligt het middel, zoge- zegd BÉBXs*—

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1