(jrocn 'wartsjexehin het Grote belangstelling bij enerverende vlootshow RS V vecht tegen verlies op TESO dubbeldekker Texelaar (29) dood na aanrijding In grootste deel van het jaar straks een halfuursdienst f2,95 VISSERS DEMONSTREERDEN UITBUNDIG MEE Drie gewonden bij autobotsing n Flowerstyling Schuiling Paard afgemaakt na botsing VRIJDAG 21 JUL11978 TEXELSE 91e JAARGANG Nr. 9295 COURANT Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11Den Burg, telefoon (02220) 2741 Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon 3543. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs /11,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom. De reddingsheiicopter van de marine haait Juist een „drenkeling" binnenboord. Op de achtergrond diverse aan de vlootshow deel nemende schepen; rechts een iid van de windsurf dub. Fo(0 p de VMes Un Gerard Roeper en Herman Boks demonstre ren een „tandem" surfplank. Voor Uw: bruidsboeketten, corsages, tafelversieringen en alle graf- en plantenarrangementen. Weekendreklame 20 babyrozen Kogerstraat 4, tijdelijk telefoon 2570. Wij bezorgen in Den Burg geheel gratis. Verder op geheel Texel voor fl, Als gevolg van een autobotsing, waarbij twee personenwagens waren betrokken, zijn woensdagavond per boot drie Duitse toeristen met inwen dige kneuzingen naar het Parkzicht-zie kenhuis in Den Helder overgebracht. De toestand van een van de drie is ernstig. Beide auto's raakten total loss. Naar schatting tienduizend mensen waren woensdagmiddag op de zeedijk van Oudeschild getuige van de grote vlootshow die ter gele genheid van het Oosterend Present- feest op de rede van Texel werd ge houden. Er werd aan dit spectakel door een groot aantal schepen en scheepjes deelgenomen. Hieronder bevonden zich onder andere alle Texelse viskotters en een aantal schepen van de marine uit Den Helder. Quotering De Texelse vissres maakten woens dagmiddag van de gelegenheid gebruik het talrijke publiek nogmaals te atten deren op hun problemen inzake de quoteringsmaatregelen waaronder zij hoe langer hoe meer gebukt gaan. De toeschouwers werden met een groot aantal leuzen geconfronteerd. Zo had de TX 63 zich erg sober uitgedost (zonder enige vlag). De reden daarvan bleek overduidelijk uit de gevoerde leu ze. Die luidde: „Zolang de Engelsen lachen, varen wij zonder vlaggen". Uitbundig Uit de leuzen die door de andere wel uitbundig versierde schepen wer den gevoerd een kleine bloemlezing: „Wat wij als ouderen ook beslissen, de jonge generatie wil ook graag vissen", (TX 33), „De Texelse visser hij vaart voort, ook als de quotering je de grond in boort" (TX 56), „Ondanks de moei lijke jaren blijft de Texelse vloot varen" (TX 17), „Wij vissen en werken voor ons brood, het idee van de minister is onze dood" (TX 3) en „Ondanks alle tegenslag, varen we nog onder NL- vlag" (TX 4). Kernachtig Andere kernachtige spreuken waren „Vissen voor de poen, of zal de minis ter ons de das om doen" en „Wij vissen wekelijks op zee, en zijn welte vreden ondanks A.I.D.", waarbij deze afkorting stond voor de Algemene In spectie Dienst waar de vissers wekelijks problemen mee hebben. Alle kottervissers stelden woensdag middag belangstellenden in de gelegen heid een tochtje met hen mee te maken en daarbij onder andere de groep marinevaartuigen van dichtbij te bezich tigen, die later aan een speciale demon stratie van de Koninklijke Marine zou den meewerken. Roeiwedstrijd Kort na het startsein voor de vloot show werd door twee tientallen kotter vissers meegedaan aan een roeiwed strijd voor ploegen. Deze ontmoeting, die in marinesloepen gevaren werd, vond plaats vlak bij de ingang van de haven en vond onder uitbundige aan moedigingen plaats. Winnaar werd uit eindelijk de ploeg van Oudeschild die de Oosterendse formatie 1 154 boot lengte voor wist te blijven. Aanvoerder van de Oudeschilders was Kees Drij- De heer Rijke voerde het woord op de persconferentie die dinsdagochtend werd gegeven in hotel „Prinses Julia na" in De Koog en waarbij zoals bekend officieel werd bekendgemaakt dat Teso zijn dubbeldekker bij de Verolmewerf Heusden (onderdeel van het RSV-con- cern) laat bouwen. Deze werf, zo werd verteld, is bij uitstek geschikt voor het verwerken van een dergelijke opdracht. De Teso veer boot is een „speciaal" schip, waar lang niet elke werf geschikt voor is. De heer Rijke zei zeer onder de indruk te zijn gekomen van de wijze waarop Teso de zaken heeft aangepakt. In het bijzonder bracht hij lof aan directeur Th. Hooger- heide voor de „kiene" manier waarop hij de onderhandelingen heeft gevoerd. De 29-jarige F. de Koning uit Den Burg is woensdagavond in het zieken huis van Den Helder bezweken aan de verwondingen, die hij enkele uren eer der had opgelopen bij een aanrijding op de Pontweg. De heer De Koning reed op zijn bromfiets op het fietspad en werd daar geschept door een Duitse automo bilist, die de macht over het stuur was kwijtgeraakt. Dat laatste was het gevolg van het abrupt ontwijken van een tot dusver on bekende tegenligger, die bezig was in te halen en daarbij op de linkerweghelft kwam. De politie is naar hem op zoek en roept getuigen op die mogelijk aanwij zingen kunnen geven. Het ongeluk gebeurde om 17.10 uur ter hoogte van de kruising met de Ama- liaweg. De Duitse personenwagen reed in de richting van de veerhaven. Het plotselinge bijsturen leidde tot een zig- zagkoers, waarbij een schuiver van meer dan 90 meter lengte werd gemaakt. Uit eindelijk schoot de wagen links het fiets pad op, waar juist de van cje haven komende heer De Koning op zijn brom mer voorbijkwam. Hij werd geschept en kwam met de brommer in de bermsloot terecht. Ook de auto viel in de sloot Met meerdere botbreuken en ernstig in wendig letsel werd De Koning naar het ziekenhuis gebracht, waar hij 's avonds overleed. De vrouw van de bestuurder van de Duitse auto had onder meer een sleutel been gebroken en werd ook naar het ziekenhuis gebracht, maar zij was er niet ernstig aan toe. Haar man liep een onge vaarlijke hoofdwond op; twee kinderen bleven ongedeerd. Naast andere mogelijke getuigen, die informatie kunnen geven over de toe dracht van het ongeluk zoekt de politie in het bijzonder naar een Duitser met de naam Haubt en afkomstig uit Scheuer- feld. Hij moet op Texel de vakantie doorbrengen. Het ongeluk ontstond toen de twee elkaar met hoge snelheid naderende auto's niet voldoende voor elkaar uit weken en door zand op de weg in een slip kwamen. De ene Opel werd be stuurd door een jongeman, die ernstige kneuzingen opliep. In de andere wagen zaten twee mensen, die er minder ernstig aan toe waren maar toch voor observatie naar Den Helder werden overgebracht. ver. De Oosterenders werden geleid door Aris van der Vis. Van een en ander werd via de microfoon deskundig verslag gedaan door de heer J. Th. Boom uit Oudeschild. Marine Aansluitend verzorgde de marine, in samenwerking met de marinelucht vaartdienst, een interessante demon stratie met onder andere reddingen van drenkelingen per helicopter. Aan dit gedeelte van het proqramma dat onqe- (lees verder op pagina 2) Woensdagmiddag rond 17.00 uur heeft een 13-jarig paard bij een botsing met een personenauto dusdanige ver wondingen opgelopen, dat het dier korte tijd later door de dierenarts afge maakt moest worden. De inzittenden van □e auto, een tamilie uit Leeuwarden, kwamen met de schrik vrij. Het ongeval ontstond doordat het paard dat na een rit over het eiland naar een weide langs het Gerritslander dijkje werd gebracht, door een schrikreactie plotseling de weg oprende. De juist op dat moment passerende personenauto kon het dier niet meer ontwijken. Bij de botsing die toen ontstond, kreeg het paard een gecompliceerde beenbreuk. De schade aan de auto was gering. „Door een goede inkooppoli- tiek hopen we er toch nog uit te springen", aldus de heer A. Rijke, vice-president en lid van de Raad van Bestuur van Rijn Schel de Verolme, sprekende over de bouw van de dubbeldekker van Teso. Zoals eerder gemeld ziet ernaar uit dat het schip voor de werf verliesgevend zal zijn als gevolg van het feit dat voor een uiterst laag bedrag is ingeschre ven om de order te verwerven. Anders zou Teso zijn schip waar schijnlijk in Duitsland hebben besteld. De werf kan het verlies nu alleen nog beperken door een zeer scherpe benadering van de toeleveringsbedrijven Hij noemde Teso een kleine maatschap pij met grote allures. De uitgave van het boekje „Een dubbeldekschip" vond hij een vorm van public relations, waar menig veel groter bedrijf een voorbeeld aan zou kunnen nemen. De eerste bouwvergadering is inmid dels gehouden. Verwacht wordt dat in april de kiel van het nieuwe schip kan worden gelegd. In september volgt de tewaterlating en in januari is het schip gereed. Er hoeft niet aan getwijfeld te worden dat RSV dit schema kan waarmaken. Het betreft hier „een grote club" (30.000 werknemers) waarin veel kennis en mogelijkheden zijn samenge bracht. Overigens liet de heer Rijke blijken dat het ook voor zjin concern in de toekomst bijzonder moeilijk zal worden. Wat prijzen betreft kunnen de Neder landse werven al lang niet meer meeko men als het om „eenvoudige" serie schepen e.d. gaat. In speciale schepen, waartoe ook de Teso-dubbeldekker hoort, zit nog wel muziek, maar dat is Ook tegenstanders van de dubbeldekker zullen het ermee eens zijn dat dit een belang rijk moment is in de geschiedenis van Texel: TESO-directeur Th. Hoogerheide en vice pre sident A. Rijke van Rijn Schelde Verolme tekenen de bouwovereenkomst. President commissaris J. Kikkert van TESO ziet toe. nog maar van korte duur. Het is een feit dat de scheepsbouw zich van West- Europa naar de oosterse landen ver plaatst. Charteren Op de persconferentie werd gevraagd hoe het mogelijk is geweest dat de tweede aanvraag van Teso om een in vesteringssubsidie is ingewilligd, terwijl dat de eerste keer niet lukte, ook niet nadat Teso bij de Raad van State in beroep ging. De heren Kikkert en Hoogerheide legden uit dat in de oor spronkelijke aanvraag verzuimd was te vermelden dat de dubbeldekker ge schikt is om verhuurd te worden voor vaart in het zg. vaargebied B2, de Scandinavische wateren. Ook bepaalde fiscale aspecten waren niet in aanmer king genomen. Een en ander hield verband met de erkenning als zeeschip. Teso is erin geslaagd de argumenten, die tot de eerdere afwijzing hadden geleid, te ontzenuwen. De interdepar tementale commissie, die over deze aangelegenheid moest adviseren was overigens verdeeld. Aanhoudende druk (lees verder op pagina 2) ■HD

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1