Cjrom <2wartsjexels in het L, FNV-bestuur: geen harde aktie tegen TESO Historisch spel was het meest waardevolle feestonderdeel m Oosterend kan vijf jaar napraten Politie in burger in aktie tegen ordeverstoringen Regering moet goedkoop abonnement betalen Feest ook een financieel succes Polio-inenting cL 91e JAARGANG Nr. 9296 TEXELSE DINSDAG 25 JULI1978 COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs 711per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom. Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741. Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon 3543. Het bestuur van de FNV Texel heeft gisteravond besloten haar leden voor te stellen de voorgenomen harde aktie tegen TESO ter verwerving van een goedkoop Texelaars-abonnement op te schorten. De leden zullen in een morgenavond te houden vergadering beslissen. Het FNV-bestuur erkent dat het voor TESO moeilijk of onmogelijk is om de M50.000,— per jaar die met het voordelige abonnement is gemoeid, op de exploitatie te laten drukken zonder daarmee andere onbillijkheden te ver oorzaken. Het geld zal van het rijk moeten komen en verdere akties zullen dan ook op het ministerie moeten worden gericht. De vaste kamercommissie van verkeer en waterstaat is reeds bena derd. Verder zullen het gemeentebe stuur en de in de gemeenteraad ver tegenwoordigde politieke partijen worden gevraagd krachtige druk uit te oefenen. Vanmiddag heeft het FNV-bestuur over deze zaak al een gesprek gehad met de burgemees ter. Mogelijke aktie van de FNV (waarbij bezetting van de boot niet is uitgeslo ten) heeft inmiddels de aandacht gekre gen van de landelijke pers en de radio. Met het gevolg dat de WV Texel tele foontjes kreeg van ongeruste adspirant- toeristen die informeerden of ze in de komende weekend het eiland wel zouden kunnen bereiken TESO-directeur Th. Hoogerheide heeft gisteravond schriftelijk geant woord op het FNV-verzoek om het goedkope Texelaarsabonnement van 715,— voor rekening van de onderne ming te laten komen. Zoals bekend is de minister van Verkeer en Waterstaat van mening dat TESO daartoe in staat moet zijn. De bewindsman wilde de jaarlijkse kosten (voor TESO maakt het een verschil van ongeveer 4V4 ton uit) in ieder geval niet voor rijksrekening laten komen. Verbaasd TESO heeft het FNV nu laten weten „zeer verbaasd" te zijn over dit ant woord van de minister. „Gesuggereerd wordt dat de door u bepleite tariefsher ziening in het kader van een normale, sluitende exploitatie verwezenlijkt zou kunnen worden. Er wordt verzuimd aan te geven op welke wijze dit tot stand kan worden gebracht. Ons inziens is een en ander minder eenvoudig te rea liseren dan wordt voorgesteld". De TESO-directeur voert aan dat de huidige exploitatie geen ruimte biedt voor inkomstenderving, zodat andere categorieën van vervoer extra zouden moeten worden belast, tenzij een over heidsbijdrage wordt ontvangen of het kostenniveau wordt verlaagd. Wat dat laatste betreft zou het betekenen dat bepaalde bedrijfsaktiviteiten die niet rechtstreeks met het vervoer hebben te maken, moeten worden gestopt, zoals het regelen van het verkeer op de wal. Redelijk? Volgens de TESO-directie is alleen een extra hoog tarief voor de andere veerdienstgebruikers een mogelijkheid waarbij de vraag wordt gesteld in hoe verre dat redelijk is. „De geïsoleerde positie van de Texelse ingezetenen rechtvaardigt een zorgvuldige benade ring met betrekking tot de tariefsstel ling voor deze groep. De eilandpositie wijkt evenwel fundamenteel niet af in vergelijking met excentrisch gelegen gebieden elders in Nederland. De kos ten van verplaatsing zullen ook déér moeten worden gemaakt". De TESO-directeur stelt vervolgens dat het tarief van een jaarabonnement zonder enige relatie met de gebruiksintensiteit, eist dat de totale opbrengst gelijk zal zijn In Oosterend heerste zater dagavond de sfeer van ont spanning en voldoening. Het feest Oosterend Present was voor de vijfde keer een ecla tant succes geworden. Mede dank zij de medewerking van de weergoden waren de toe schouwers in (waarschijnlijk) ongekend groten getale opge komen, zodat vrijwel vast staat dat het feest ook financieel een succes is geworden. Vrijdag avond kwam de financiële commissie tot de voorlopige konklusie dat het wat dat be treft snor zat en werd besloten voor het laatste evenement het concert van mannenkoor en „Excelsior,, geen entree te heffen. Hoeveel er precies is overgebleven staat op dit moment overigens nog niet vast. Opening van zaken zal pas worden gegeven in het najaar tijdens een in De Bijenkorf te houden feestelijkeslotavond, waarbij tevens een grote film zal worden vertoond, die van de festiviteiten is gemaakt door de heren JC. Bruin en J Vroom. Doel Het bestuur weet al een doel waaraan het geld kan worden besteed. „Het is één objekt ten dienste van het hele dorp. Maar we willen er nog niets over zeggen, want we willen eerst weten hoe de mensen erover denken", aldus Stich- aan de gemiddelde opbrengst zoals die nu wordt ontvangen. De konse- kwentie daarvan is dat het voordeel van oen jaarabonnement wordt genoten door degenen die méér overtochten maken dan de gemid delde gebruiker, terwijl het voor anderen nadelig zal zijn. Om die reden acht TESO vergelijking met andere Nederlandse veertarieven on mogelijk omdat zowel de frequentie waarmee wordt gereisd als de ver houding tot het normale tarief sterk afwijkt. De TESO-directeur wijst er vervol gens op dat als op grote schaal van het jaarabonnement gebruik wordt gemaakt, de bestaande speciale facili teiten zouden moeten vervallen. Daar toe horen het 7-daagse abonnement van 74,—voor ziekenbezoek (in 1977 werden ruim 1.000 van deze kaarten verstrekt), de „Pas 65" voor Texelse ingezetenen, vrij vervoer voor school reisjes, bejaardenreizen en de subsidie aan de Texelse Sportraad. Ook het sterk gereduceerde tarief voor week abonnementen zou herzien moeten worden. TESO tilt verder zwaar aan de organisatiekosten die invoering van het Texelaars-abonnement met zich mee zouden brengen. De TESO-directeur stelt tenslotte dat de huidige tariefstelling sterk is gericht op bepaalde groepen, dat de intro- duktie van een jaarabonnement van belang van deze doelgroepen schaadt, dat het schijnbaar lage tarief verloren gaat door de organisatiekosten en „dat het hierdoor op zijn minst twijfelachtig is of met een jaarabonnement de belan gen van de bevolkingsgroep waarvoor u zich sterk maakt, het beste is ge diend". Zwakke argumentatie Het FNV-bestuur, commentaar gevend op de brief, vindt de argumen tatie van TESO nogal zwak. Het zou beter zijn het Texelse veer te vergelij ken met dat van Vlissingen-Breskens waar met soortgelijke schepen over on geveer dezelfde afstand wordt gevaren en waar een jaarabonnement 76,— kost. Dat lage tarief is mogelijk door het geld dat de hogere overheid op dit veer toelegt en die kant moet het ook op Texel op. Op woensdagmiddag 26 juli worden belangstellenden tussen 15.00 en 16.00 uur in de gelegenheid gesteld zich tegen polio te laten inenten. Men kan hiervoor terecht in het Groene Kruisgebouw aan de Witte Kruislaan in Den Burg. In principe is deze inentingsmogelijk bestemd voor mensen, die ongeveer een maand geleden de eerste prik heb ben gehad, maar nieuwe gegadigden (tot 50 jaar) kunnen nu ook terecht. De polio-inenting voor mensen tot 27 jaar is gratis. Voor de leeftijdsgroep 27 t/m 50 jaar wordt 721,50 per injectie gerekend. Naar aanleiding van klachten over vrij ernstige ordeverstorin gen en vernielingen door balorige vakantiegangers, zijn sinds kort politiemensen in burgerkleding ingezet om de kans op be trappen op heterdaad te vergroten. Deze methode heeft reeds succes opgeleverd. Zowel donderdagavond als vrijdagavond konden in De Koog jongelui worden gegrepen die vernielingen pleegden en/of bij vechtpartijtjes betrokken waren. Ze werden opgesloten en de volgende dag na verhoor weer vrijgelaten. Volgens commandant W. Nijholt van de Texelse Rijkspolitie kan het effekt van de verscherpte akties tegen ge noemde ordeverstoringen nog groter worden bij een betere medewerking van de burgerij. Ze weten van niets. Vooral als het gaat om het geven van getuigenverklaringen zijn de mensen weinig mededeelzaam. Kennelijk uit angst zegt men liever helemaal niets te hebben gezien, zelfs als dat zeer onwaarschijnlijk is. Met name heeft de politie vrij slechte ervaringen met perso neel in bepaalde horecabedrijven: zij weten nooit iets, waardoor aanhouding van de schuldigen een moeilijke zaak wordt. Bij de akties van vorige week waren ca. 12 politiemannen betrokken. Een aantal van hen was in burger en kon de op enige afstand geparkeerde politie wagen direct oproepen. Toen zich moei lijkheden voordeden in een horecabe drijf was men er onmiddellijk bij en konden negen belhamels in de politie wagen worden geladen om op het bureau aan de tand te worden gevoeld. De volgende nacht was de „oogst" vijf personen. Gebroken neus Een vrij ernstig geval van mishande ling deed zich voor in de nacht van vrijdag op zaterdag in „De Toekomst". Een jongeman liep daarbij een gebroken neus alsmede ettelijke builen en schram men op over zijn hele bovenlichaam. Hij moest in het ziekenhuis worden behan deld. Een andere jongen kreeg tijdens het gevecht een snijwond, afkomstig van een kapot bierglas. Het politie onderzoek leverde niets op: niemand was bereid of in staat verklaringen af te leggen over de identiteit van de daders. In de hoop dat er preventief effekt van zal uitgaan zal de politie de „burger"- akties voortzetten. Geprikkeld Er is geen twijfel aan dat het ongun stige weer mede-oorzaak is van de problemen. Vooral onder jongelui heerst alom verveling. Veel horeca ondernemers en winkeliers zijn onder hevig aan een geprikkelde stemming als reaktie daarop en op de minder goede omzetten die worden gemaakt. Terugloop Dat is begrijpelijk, want het aantal toeristen blijft belangrijk beneden het niveau van vorig jaar in dezelfde perio de, zodat thans niet meer op herstel van betekenis kan worden gerekend. Het aantal vreemde auto's op Texel is alweer aan het zakken. Zondagavond waren er 8144. In vorige jaren was het aantal auto's dat op zaterdag naar Texel werd vervoerd in de topperiode altijd hoger dan 2000; dat komt nu niet meer voor. Vrijdag kwamen 1646 auto's naar Texel en vertrokken er 1748. Zaterdag kwa men 1920 auto's en vertrokken er 1483 en zondag waren deze cijfers resp. 1162 en 1412. ting-voorzitter Joh. C. Roeper, die zaterdagavond in de muziektuin door burgemeester Engelvaart werd uitgeroe pen tot vertegenwoordiger van heel Oosterend en als zodanig de gemeente lijke gelukwensen in ontvangst mocht nemen. Geen eenmanszaak De burgemeester constateerde dat het feest bepaald geen eenmansaange- legenheid was geweest, maar een voor beeldige vorm van samenyverking waar bij letterlijk alle Oosterenders betrokken zijn geweest. Overigens ontkende de heer Engelvaart niet de centrale, stimu lerende rol die de heer Roeper heeft gespeeld. Roeper heeft laten doorsche meren dat het wat hem betreft de laatste keer is geweest, maar de burge meester vond dat de Oosterenders Roeper tot andere gedachten moeten brengen, maar als dat niet lukt, zijn er ongetwijfeld mensen die in staat zijn Roeper op te volgen. Het sluitingswoord van de burge meester werd uitgesproken na een zeer geslaagde uitvoering van het Mannen koor en de Muziekvereniging „Excel sior" onder leiding van de heer A. Kuik in de muziektuin van Oosterend. Afge zien van de geestelijke liederen van het koor, werd een uitgesproken populair programma ten gehore gebracht. Onder het genot van vele decibels, veroorzaakt door de groep Venus, werd in de grote tent nog een paar uur uitbundig gefeest. Naar goede Ooster- ender traditie ging de zondagsrust op tijd in. Om twaalf uur was alles afge lopen. Een van de meest geslaagde onderdelen van het Oosterend- feest was ongetwijfeld het historisch spel dat donderdagmid dag op het feestterrein werd opgevoerd. Ongetwijfeld hebben de schrijver, regisseur, medespelenden en andere betrokkenen achteraf een enorme zucht van verlichting geslaakt want van het hele Present-feest was het historisch spel het meest gevoe lig voor slecht weer en andere storingen. Het was ook het on derdeel dat verreweg het meeste voorbereidend werk heeft ge vergd, maar deze gezamenlijke prestatie is met liefde geleverd. Niet gezegd kan worden dat de bedenkers van dit alles het zich makke lijk hebben gemaakt. Dat in het pro gramma voor het Present-feest weer een historisch spel zou moeten worden opgenomen, stond al vast op het moment dat besloten werd weer te gaan feesten. Oosterend Present zonder his torisch spel is ondenkbaarl Schrijver Kees van Dijk (die ook het spel voor het vorige OP-feest schreef] koos deze keer niet voor het tot leven brengen van één bepaalde historische gebeurtenis maar wilde de ontwikkeling van Oosterend laten zien door de eeuwen heen, vanaf het allerprilste begin. Tevens wilde hij duidelijk maken dat gebeurtenissen van wereld- en nationaal belang ook hun weerslag hadden op Texel en Ooster end. Dat is uit de verf gekomen. Van Dijk heeft er blijk van gegeven de geschiede nis goed te kennen en heeft het verband tussen de verschillende gebeurtenissen en ontwikkelingen in hun (waarschijn lijk) juiste context geplaatst. Objektieve geschiedschrijving is bijna onmogelijk. De eigen instelling van de schrijver is mede bepalend voor wat hij belangrijk en dus vermeldenswaard vindt. Kees van Dijk mag rustig als een amateurhis toricus met progressieve inslag worden beschouwd en het siert het overwegend traditioneel ingestelde Oosterend dat dit geen enkel probleem geeft. Want het zal voor menigeen toch wel nieuw zijn geweest dat ten tijde van de kerstening het doopsel niet zo veel te maken had met bekering, maar veel meer een vorm was van onderwerping aan de nieuwe machthebbers met hun toevallig christe lijke traditie Decors Het is echter de vraag of het meren deel van de ca. 3000 toeschouwers het geschiedkundige verhaal zo nadrukkelijk hebben meebeleefd. Voor hen was het in de eerste plaats een stuk vermaak. Verreweg de meeste indruk maakte daarbij de wijze waarop werd gewerkt met de decors. Het pronkstuk was de fraai nagebouwde Hervormde kerk van Oosterend, ca. vijftien meter hoog. De „inhoud" van het uit geschilderd zeil doek opgetrokken „gebouw" bestond uit een rijdende kraan van Jan Kaan. Het hele bouwsel kon daardoor tijdens het spel worden verplaatst en gedraaid al naar gelang de geschetste tijdsituattie dit verlangde. Wat ook veel bewonde ring afdwong was de wijze waarop op het aanvankelijk volkomen lege terrein (want het spel begon toen de aarde nog „woest en ledig" was) een dorp ont staat. Alle huizen van dit dorp lagen aanvankelijk plat op de grond onder een laag hooi en ieder was er getuige van hoe het hele spul in verbluffend korte tijd overeind werd gezet, door tot diverse gilden behorende ambachtslie den helemaal passend in het spel. Eerste bewoners Na de woeste ledigheid zag men hoe de eerste mensen in onze gebieden kwa- (lees verder op pagina 2) Een van de /aatste scènes uit het historisch spel: Prins Willem spreekt vanuit de landau- wer woorden van dankbaarheid tot de Oos terenders. i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1