Cjroen 2wartrjexels in het hart. Texel ontkomen aan twee uur durende bootblokkade FNV-kaderieden boos overbriefHoogerheide mm Mastkiimwedstrijd op Groenepiaats trok veeIbelangstelling 1 Vier Chinezen moeten iand uit A *1 Sleutelbeen gebroken Botsing in Kogerstraat Doorgereden na aanrijding 3 V w Brandje in rookhok van slagerij Bromfietsen in beslag genomen Veronica maakt TV-reportage Ziekenomroep breidt uit Van jassen beroofd Betrapt op winkeldiefstal Flowerstyling Schuiling 91e JAARGANG Nr. 9297 TEXELSE VRIJDAG 28 JUL11978 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs 7 11, per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties; Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom. COURANT Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220)2741. Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon 3543. Aan bemoeienis van de burgemeester en het nog tijdig ont vangen van een reaktie van de TESO-directie is het te danken dat in het komend weekend geen harde FNV-aktie zal worden gevoerd bij de boot. Gedetailleerde plannen daarvoor lagen klaar. De toegang tot de boot zou gedurende één a twee uur worden geblokkeerd voor alle verkeer met uitzondering van ziekenauto e.d. De wachtende automobilisten zouden door middel van stencils op de hoogte worden gesteld van het doel van de aktie en pers, radio en televisie (die van interesse al hadden blijk gegeven) zouden gelegenheid hebben gekregen hun werk te doen). Door deze aktie hoopte het FNV de impasse te doorbreken die was ontstaan door het uitblijven van een TESO-reaktie op de opmerking van de minister van verkeer en waterstaat dat deze onderneming zelf in staat moet worden ejgeacht de kosten van het Texelaarsabonnement van f'15,— D (7450.000,— per jaar) te dragen. Maandag kwam echter een brief van TESO-directeur Hoogerheide (uitvoerig geciteerd in de vorige krant) en had ook burgemeester Engelvaart een ge sprek met het FNV-bestuur. Dat laatste resulteerde in een dinsdag op het raad huis gevoerd gesprek waarbij de burge meester heeft voorgesteld de door de gemeenteraad aangenomen „motie Beumkes" (waarin adhesie werd be tuigd aan het FNV-streven naar een goedkoop Texelaarsabonnement) in daden om te zetten. Dinsdag a.s. zullen B. en W. en het FNV-bestuur verder van gedachten wisselen over de aard van de gemeentelijke steun. Kamerleden Roels (PvdA), n u Lamarliutan 3 Eversdijk (CDA) en Waalkens (WD) van de vaste kamercommissie voor verkeer en waterstaat hebben zich ook bereid verklaard met het Texelse FNV-bestuur te praten over het goedkope abonnement en zullen er in de kamer vragen over stellen. De heren krijgen binnenkort alle op deze kwestie betrekking hebbende J stukken toegestuurd en medio september zal het gesprek in Den Haag worden gehouden. Tevoren wil het FNV-bestuur van de minister horen waarom deze van me ning is dat TESO de met het goedkope abonnement samenhangende kosten zelf kan dragen. In juni is hem al om nadere uitleg gevraagd. Het zal mede van dit antwoord afhangen hoe de aktie zich verder zal ontwikkelen: ge richt op TESO, op het rijk of op beide. Misschien is het zinvol dat de gemeen teraad de verlangens van de FNV niet alleen onderschrijft maar zélf een ver zoek om rijkssubsidie indient om het goedkope tarief mogelijk te maken Ontstemming Het bovenstaande kwam aan de orde in een gisteravond in De Witte Burcht gehouden vergadering van FNV-kader- leden. Daar heerste algemene ontstem ming over de maandag ontvangen brief van TESO-directeur Hoogerheide. Zoals bekend wees deze er onder meer op dat na invoering van het goedkope jaarabonnement de bestaande gunstige faciliteiten voor ziekenbezoek, bejaarden- en scholierenvervoer e.d. zouden vervallen. Hoogerheide tilde ook zwaar aan de organisatiekosten die met de invoering van een Texelaars abonnement gepaard zouden gaan. De FNV-mensen menen dat deze argumen ten makkelijk kunnen worden weerlegd en willen dat in het openbaar doen omdat ook de brief van Hoogerheide KSR9L Van de vijf Chinezen die dinsdagmorgen in Den Burg en De Koog yfo Z werden aangehouden wegens het niet in het bezit hebben van een VA I geldige verblijfsvergunning zullen er vier in de komende week het land w worden uitgezet. Een van het vijftal, een bij restaurant Po Sian in De Koog werkende jé restaurant-kok, bleek in Roermond ingeschreven te staan. Hij is gisteren in Z de loop van de dag door een familielid opgehaald. De man was meegeno-gj 'V/. men naar het bureau omdat hij geen enkel identiteitspapier kon tonen. 'A De overige vier, waaronder een vrouw, hebben een proces verbaal, gz t K wegens illegaal verblijf in Nederland, gekregen. Ze zullen vermoedelijk totJ« ongewenst persoon worden verklaard en in het opsporingsregister worden M «genoteerd. Totdat de vier naar hun woonplaatsen (Hong-Kong, Maleisië en«j Singapore) kunnen vertrekken zijn zij „te gast" op de politiebureaus van Den M 8?toen een van de aangehouden Chinezen in een politiejeep werd geleid. De^ «foto vormde de aanleiding tot een handgemeen met een groep andere ^Chinezen waarbij TC-redacteur Wessel Post enkele klappen opliep toen meng? Redacteur met vakantie Jj zijn fototoestel trachtte te vernielen. ruime publiciteit heeft gekregen. In verband met tijdnood is in overleg met de redactie van de Texelse Courant besloten dat het FNV in de krant van vrijdag a.s. gelegenheid krijgt voor een uitvoerig weerwoord. Wat ze nu alvast kwijt wilden was dat het er weinig toe deed dat middenstanders (die gemid deld per jaar 32 keer van de boot gebruik maken) meer belang hebben bij een goedkoop abonnement dan de werknemers waarvoor het FNV zich in het bijzonder inspant en die gemiddeld 26 keer per jaar naar Den Helder reizen. „Het is niet alleen een aktie voor de werknemers maar voor heel Texel. Bovendien kan het alleen maar gunstig zijn voor het prijsni veau op Texel als ook de midden standers goedkoper kunnen reizen". Het FNV-bestuur is van mening dat krachtige aktie aan het adres van de overheid grote kans van slagen heeft. Want een bedrag van 7450.000,— per jaar is zeer beschei den, zeker in vergelijking met de Zeeuwse veren waar het rijk jaarlijks 26 miljoen op toelegt en waar een jaarabonnement slechts 76,— kost. Maandagavond liep de 18-jarige A. Barhorst uit Den Burg een sleutelbeen breuk op toen hij met zijn racefiets op het fietspad langs de Schilderweg reed en na een botsing met een wandelaar ten val kwam. Hij werd per ambulance naar een Helders ziekenhuis overge bracht. De botsing ontstond door nog onop gehelderde oorzaak. Vermoedelijk is de fietser geschrokken van een aantal op het fietspad lopende vakantiegangers, die een onverwachte beweging maak ten. De jongeman kwam daardoor in aanraking met de rugzak van een Canadees meisje, dat in jeugdherberg „Panorama" logeerde en viel op de grond. Ook het meisje kwam ten val, maar liep geen noemenswaardig letsel op. De fiets had lichte schade. Met behulp van een poederblusser maakten brandweerlieden donderdagochtend om ongeveer half zeven een einde aan een brandje in het rookhok van Slagerij P. Brouwer te Oosterend. Het vuur woedde hoofdzakelijk in de schoorsteen van het betonnen rookhok waarin een kleine hoeveelheid worsten en spek boven een houtvuur gerookt werd. In de slecht geraagde schoorsteen schacht had de daar aanwezige vetafzetting vlam gevat waardoor in de direkte omgeving een slecht te verdra gen brandlucht waarneembaar was. De ontstane vette rook die naast uit de schoorsteen ook uit de stalen deur van de rookkast de slagerij en de woning van de familie Brouwer binnnendrong had uiteindelijk de heer P. Brouwer gewekt die de hulp van de brandweer inriep. De schade viel mee en de brand weer, die met drie wagens aanwezig was kon binnen een uur weer naar huis. De laatste dagen heeft de politie een tiental bromfietsen in beslag genomen omdat deze zo niet de toegestane hoe veelheid decibels dan wel de toegestane snelheid meer dan normaal overschre den. Door specialisten op dit gebied is een aantal van deze opgevoerde bromfiet sen gedeeltelijk gedemonteerd en zijn de niet toegestane onderdelen in beslag genomen. Het overblijfsel, in sommige gevallen niet veel meer dan een frame met zadel en verlichting mochten de eigenaars later komen afhalen. i^V-vV, Redakteur Harry de Graaf is tot 10 augustus met vakantie. De mastkiimwedstrijd die woens dagmiddag een van de aktiviteiten was die in het kader van de Texelse folklore op de Groenepiaats werd georganiseerd is een groot succes geworden. Minstens 80 adspirant- klimmers en klimsters meldden zich hiervoor aan maar slechts drie van hen slaagden er ook werkelijk in de bel in het topje van de mast te laten rinkelen. Die belangstelling onder de deelne mers was niet zozeer omdat er een flink aantal prijzen te verdienen was als wel de uitdaging om vanaf een dergelijke hoogte het applaus van het in groten getale aanwezige publiek in ontvangst te kunnen nemen. Heuse scheepsmast De mast zelf, een heuse scheeps mast, voorzien van alle nautische orna menten die daarbij behoren, stond opgesteld ter hoogte van het Polder huis op de Vismarkt en werd woens dagmiddag door honderden belangstellenden omzoomd. Zonder gevaar was de grote groep „hemelbestormers" niet omdat de mast vooral bovenaan geducht zwiepte en men een gerede kans maakte Veronica televisie maakt momenteel een uitgebreide reportage over het toerisme op Texel. In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan de vakan tiemogelijkheden op Texel, de wachttij den bij de boot, het prijsniveau, de verkeers(on)veiligheid en de nieuwe boot van Teso. De uitzending is op woensdagavond 9 augustus via Neder land II. Ziekenomroep „De Lichtboei" heeft de PTT opdracht gegeven een onder linge lijnverbinding tot stand te brengen tussen de nu uitsluitend rechtstreeks met de studio verbonden tehuizen en complexen onderling. Daarnaast zal een doorverbinding met de studio worden gemaakt. Men wil dit nieuwe circuit in het komende winterseizoen gaan ge bruiken. Als deze plannen gerealiseerd zijn, betekent dit dat „De Lichtboei" vanuit een van de aangesloten gebouwen een rechtstreeks programma kan uitzenden, dat tegelijkertijd door alle aangeslotenen kan worden ontvangen. Tot dusver nam men dergelijke pro gramma's in de diverse recreatiezalen op de band op en werden deze later vanuit de studio (in het gebouw van de Openbare Bibliotheek) uitgezonden. vallend naar beneden te komen. Men ging echter op eigen risico omhoog, maar om dit risico toch wat meer te beperken heeft de organisatie beloofd bij een volgende keer een flink aantal matten rond de paal neer te leggen. Omdat de Stichting Texelse Folklore op een groot aantal personen die het topje zou halen rekende, waren er flink wat prijzen bij de diverse middenstan ders opgehaald. Hieronder bevonden zich de traditionele rookworsten en geldprijzen van 725,— voor iedereen die de tocht naar boven goed vol bracht. Het bedwingen van de mast bleek zo eenvoudig nog niet, en alleen drie van de allersterksten bleken daartoe in staat! Vochtige lucht Vermoedelijk was de mast, die dinsdagavond al voor het Polderhuis werd neergezet, door de vochtigheid Op de kruising Kogerstraat-Witte Kruislaan botsten dinsdagmorgen een auto op een vrouwelijke bromfietser, waarbij lichte schade onstond. Behalve enkele lichte schaafwonden bij de brom fietster [mej. L. C. H. uit Den Burg] liep niemand verwondingen op. De oorzaak van de botsing was het niet verlenen van voorrang door de op de Witte Kruislaan rijdende A. H. uit Den Burg. Zowel de auto als de brom fiets hadden enkele lichte deukjes. De jeugdige vakantiegangers J. Pas sier en B. Nijkamp raakten zondagoch tend op merkwaardige wijze hun jassen kwijt. Terwijl ze op de Stenenplaats voor de Beerebar stonden, werden ze benaderd door enkele motorrijders, die hen de jassen afpakten en ermee van door gingen. Toerist Hendriksen uit Wageningen raakte ook zijn jas kwijt. Het kledingstuk werd in de nacht van donderdag op vrij dag gestolen uit de garderobe van bar-dancing „J'Elleboog". Slechts drie personen slaagden er woensdag middag in de (niet eens met groene zeep ingesmeerde) 8 meter hoge mast te bedwin gen. Op de foto is een van de grote groep bijna-bedwingers maar weer aan de afdaling begonnen. van de lucht, in de loop van de dag een stuk gladder geworden. Bij de plaatsing had Dries Veltkamp, om het belletje op te hangen, de top namelijk tweemaal achtereen moeiteloos bedwongen. Om tenslotte van alle beschikbaar gestelde prijzen af te geraken werd besloten competities te houden tussen ploegen van vier meisjes en vier jon gens. Wie in totaal het hoogst in de mast klom, kreeg de prijzen uitgereikt. Gezien het grote succes dat deze mastkiimwedstrijd heeft gehad is de Stichting Folklore van plan dit evene ment volgend jaar in ieder geval te herhalen. Of er dit jaar een herhaling van het evenement mogelijk is valt te betwijfelen omdat het folkloreprogram- ma nogal overladen is. In de komende weken zijn er op de woensdagmidda gen ondermeer een wedstrijd kantklos sen en een boerenbruiloft te zien. De politie is op zoek naar een oranje kleurige Duitse Volkswagen [model ke ver], die maandagavond een op de Hollewal geparkeerde Mercedes heeft beschadigd en daarna is doorgereden. De Mercedes, eigendom van G. Bak ker uit De Cocksdorp, zou volgens getuigen zijn aangereden door een Duitse vrouw. De auto van de heer Bakker liep bij de botsing een flinke deuk aan de bumper op. Er wordt daarom verondersteld dat ook de VW behoorlijk schade heeft. In de afgelopen dagen hebben zich in Den Burg twee gevallen van winkeldief stal voorgedaan, waarbij de politie in aktie kwam. Bij boekhandel Langeveld en De Rooy aan de Parkstraat werd 's morgens een 14-jarige scholier uit Den Helder gesnapt toen hij zonder betalen met een boekje van 75, de winkel probeerde uit te ko men. Later op de dag betrapte winkelperso neel van Bakker's Ijzerhandel aan de Weverstraat een 16-jarige scholier uit Soest op het stelen van een hoeveelheid plakletters. In beide gevallen stelde de politie de ouders van het voorval in kennis en mochten de knapen na het aanhoren van een flinke waarschuwing van de politie weer naar huis. Voor Uw: bruidsboeketten, corsages, tafelversieringen en alle graf- en plantenarrangementen. Prachtige sortering droogbloemen f%C Waaronder deze week RODANTHE tZfUij Kogerstraat 4, tijdelijk telefoon 2570. -» x-v* —4 -->• Wij bezorgen in Den Burg geheel gratis. Verder op geheel Texel voor f\,—

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1