Cjrocn 2warL-Jexels in het harL, Drukte bij TESO l/iel weer mee TAN HET RAADHUIS SCHUUR VERWOEST BIJ BRAHB IN 'NEDERLANDEN WACHTTIJDEN TOT4V2 UUR Bromfletsdiel aangehouden Explosieven gevonden Mededelingen van B. en ff.'] Wegens vernieling en diefstal opgepakt Brutale diefstal Tenten vernield Politie bekeurde verkeerszondaars Bewusteloos op strand gevonden VEEL PUBLIEK BIJ STRANDDROPPING Autobotsing op Krimweg Diefstal van fototoestel Afstandsbediening uit boot gehaald Autobotsing op Schilderend Schietoefeningen Consultatiebureau voor TBC week uitgesteld Auto werd twee maal vernield Duif aangetroffen Blouse meegenomen Schouwburgserie Den Helder en Texel 178 ie JAARGANG Nr. 9298 DINSDAG 1 AUGUSTUS 1978 Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17 Den Burg, telefoon 3543. Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f 11,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636' Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom. |De laatste weken steeds duidelijker jaarneembare tendens dat er minder eristen naar Texel komen heeft zich ijkens de laatste Teso-cijfers ook dit eekeinde doorgezet. Nadat vorige eek was geconstateerd dat er 8144 rreemde" auto's op Texel zouden irblijven, kwam men nu op het getal J36. Vorig jaar bedroeg dit cijfer 8841. De wachttijden in Den Helder liepen t weekeinde slechts een enkele maal 3 tot ongeveer 3 4 Vi uur. Dit was met ime zaterdagmorgen en een deel van middag het geval. Op Texel zelf ïtstond er in dezelfde periode een achttijd van 1 Vi 2 uur, maar ook aan sze zijde van het Marsdiep was het na >00 uur 's middags bekeken. Wel is men zaterdagochtend extra oeg (om 6.00 uur) begonnen de toen wachtende auto's over te zetten, lond 8.30 uur moest voor de eerste laai die dag een aantal blijven staan, leze situatie duurde zoals gezegd voort Dt halverwege de middag, j De boot behoefde 's avonds geen Inkele extra dienst te varen. Voor zover lekend zijn de door Teso genoteerde Iverzetcijfers wat auto's betreft als Subsidiëring brandveiligheidsvoorzieningen logiesbedrijven 1978 Nogmaals maken wij ondernemers an vóór 1975 gevestigde logiesbedrij- :n die inscfirijfplichtig zijn bij het des- atreffende bedrijfschap, erop attent at zij ter tegemoetkoming in de kosten in noodzakelijke bouwkundige voor- eningen ter verbetering van de brand- ailigheid in hun bedrijven subsidie kun- an aanvragen. De subsidie bedraagt 331/3% van de Dsten met een maximum van 100.000,— (I) per bedrijf. Een groot aantal bedrijven (waaron- er alle logiesverstrekkende bedrijven) loet voldoen aan de brandveiligheids oorschriften van de Brandveiligheids- erordening. Het is, zoals U begrijpt, onmogelijk m alle betrokken bedrijven tegelijk te ontroleren. Wees, als U een voor 1975 gevestigd igiesbedrijf heeft in ieder geval, een anschrijving vóór, al was het alleen laar om de subsidie niet mis te lopen, dij zouden graag ook het accent op de eiligheid van de gasten leggen, wat, Dals elke keer weer blijkt, niet teveel andacht kan krijgen. Hoe eerder de brandveiligheidsvoor- ieningen, hoe beter (veiliger en goed- oper) mede door de thans (nog) eldende 1/3 subsidieregeling. Aanvraagformulieren kunt U krijgen p het gemeentehuis bij algemene za- en (kamer 209) en bouw- en woning- oezicht (kamer 306). Wij zouden zeggen, haast U, een sub- idieregeling duurt zolang er geld in de ainisteriële pot zitl llilitaire zaken volgt. Op vrijdag 28 juli vertrokken 1686 auto's en kwamen er 1620 naar Texel toe. Vorig jaar waren deze cijifers res pectievelijk 1943 en 1800. Zaterdag avond constateerde men dat er 1601 auto's van Texel waren vertrokken en dat er 1854 waren gearriveerd. Een jaar geleden noteerde men resp. 1755 en 2488. In de loop van zondag vertrokken 1513 automobilisten en werden er vanaf Den Helder 1007 overgezet In 1977 bedroeg het aantal afreizende auto's 1678 en aankomende auto's 1485. Een groepje van vijf opgeschoten en tevens aangeschoten, uit Heiloo afkom stige jongelui werd donderdagavond betrapt toen zij bezig waren een gedeelte van jeugdherberg „Panorama" te vernielen. Een van het vijftal werd er bij aan komst van de politie tevens van be schuldigd dat hij /500,— had gestolen. Om de zaak tot klaarheid te brengen, werden alle vijf in twee politiewagens naar De Koog en Den Burg gebracht. Hoewel daar alle arrestanten hun zakken moesten leegmaken, werd van het verdwenen geld geen spoor gevonden. Na enkele uren op het bureau doorge bracht te hebben, werden de jongelui vrijdagochtend op de boot naar huis gezet. De politie van Heiloo zal zich ver der met de zaak bezig houden. Het vijftal bleek ook daar al het een en ander op de kerfstok te hebben. In Den Hoorn werd zondagochtend om ongeveer 8.00 uur bij de familie Bakker aan de Diek wasgoed van de lijn gestolen. De wel bijzonder brutale da der maakte zich hierbij meester van een wollen trui en een hoeslaken. De zaak wordt onderzocht. Vrijdagochtend deed vakantieganger J. B. uit Lemelerveld bij de politie aan gifte van vernielingen aan drie tenten, die op de camping Loodsmansduin stonden. Twee van de tenten waren volledig onder de voet gelopen en verscheurd. De andere tent stond nog overeind, maar was ook met een scherp voorwerp bewerkt. De vandalen moeten tussen donderdagavond 21.30 uur en vrijdagochtend 2.30 uur hebben toege slagen. De schade bedraagt ongeveer 500,-. De verkeerspolitie, die tijdelijk op Texel gedetacheerd is, heeft in het afgelopen weekeinde talrijke verkeers zondaars aangehouden. Een tiental liep hierbij tegen een proces verbaal op. Vooral op de Pontweg werden nogal wat automobilisten bekeurd, omdat ze de doorlopende witte streep passeer den. Het was voornamelijk het traject tussen Den Burg en De Koog waar zich onbesuisde rijders in het verkeer meng den. In de loop van vrijdag op zaterdag deelde deze verkeerspolitie de meeste bonnen uit. Bij de oogst van die nacht waren vier bromfietsers, die zonder helm réden. Een automobilist kreeg een bekeuring omdat hij met een gladde voorband reed en drie anderen moesten een blaastest ondergaan. Van deze drie bleek een bestuurder dermate onder de invloed van alcoholica te zijn, dat hem een rijverbod werd opgelegd. In de bebouwde kom van De Koog constateerde de verkeerspolitie dat een automobilist een snelheid van maar liefst 99,7 km/u. bereikte. Hij werd aan gehouden en kon een proces-verbaal in ontvangst nemen. Zaterdagnacht had de verkeerspolitie 't beduidend rustiger. Veel verder dan optreden tegen enkele auto's die inferieure of slecht afgestelde verlichtingen hadden, kwam het toen niet. Zondagavond moest de politie een extra verkeerspatroulle inzetten toen strandbezoekers massaal naar huis te rugkeerden, maar er deden zich on danks het grote verkeersaanbod geen moeilijkheden voor. Zondagmiddag werd op het Hoorn- derslag een 19-jarige Amsterdammer bewusteloos aangetroffen. De jonge man werd naar een arts gebracht, die constateerde dat hier sprake was van een overdosis aan slaappillen in combi natie met alcoholgebruik. Na weer bij kennis te zijn gekomen, mocht de Amsterdammer weer naar zijn vakantie adres. In de nacht van zaterdag op zon dag werd nabij Den Hoorn een 16-jarige Amsterdamse jongen aangehouden die op een van de camping Kogerstrand afkomstige Duitse bromfiets rondreed. De jongeman A. de B., maakte deel uit van een groepje van vier Amsterdam mers dat diezelfde ochtend voorzien van helmen maar zonder vervoermid delen op Texel voet aan wal had gezet. De B. werd een nachtje in de cel gestopt. Zijn makkers konden nog niet worden achterhaald maar hun namen zijn bekend zodat zij bij aankomst in hun woonplaats door de Amsterdamse politie aan de tand zullen worden ge voeld. -> JÏ VLt Bij de zondagmiddag op en nabij het Kogerstrand uitgevoerde dropping door het Paracentrum Texel zijn honderden belangstellen den getuige geweest van enkele vrij wel perfecte landingen. Ondanks de venijnige wind die vanuit oostelijke richting over het eiland blies slaagden vier van de vijf parachutisten er zonder zichtbare moeite in op zeer geringe afstand van het op het strand uitgezette landingskruis terecht te ko men. De vijfde parachutist maakte op ver zoek van de badmeesters een landing in zee, waarna hij door de strandred- dingboot op het droge werd geholpen Als proloog op de eigenlijke spron gen werd een grote witte beer uit het vliegtuigje geworpen die per brancard naar een plaatselijke horecagelegenheid werd gebracht. De parademonstratie op het Koger strand werd door Boyen Rienks van het Paracentrum via de geluidsinstallatie op het huisje van de Utrechtse badmees ters van commentaar voorzien. Bij een autobotsing tussen een Texelse bestelwagen en een Duitse Audi ontstond vrijdagavond flinke schade maar vielen geen gewonden. Het ongeluk gebeurde pal voor de hoofdingang van camping De Krim. De botsing ontstond toen de Duitse mevrouw R.B. uit Hamm, komend uit de richting van de Vuurtorenweg, links af de inrit van de camping wilde in draaien. De op dat moment passerende Texelaar L. de B. die juist terugkeerde van het strand bij paal 28 kon met zijn Simca bestelwagen een botsing niet meer voorkomen. De bestelwagen kreeg aan de linkerzijde enkele forse deuken en de personenauto liep schade op aan motorkap, front en bumper. Uit de Mercedes van een Duitse mevrouw werd een fototoestel en enige andere foto-apparatuur gestolen toen de auto in Den Burg geparkeerd stond. De waarde van een en ander is ongeveer ƒ2000,-. Van het bootje „Louco", eigendom van de heer P. Kikkert uit Den Burg, werd de afstandsbediener uit de buiten boordmotor gestolen. Het vaartuig lag nabij het reddingboothuisje te De Cocksdorp. De schade bedraagt onge veer ƒ250, Op de driesprong Wilhelminalaan- Schilderend vond donderdagochtend een botsing plaats, waarbij twee perso nenwagens schade opliepen. Niemand van de inzittenden werd gewond. Onbekendheid ter plaatse was er de oorzaak van dat de uit Wezep afkom stige J. W. G. bij aankomst op het kruis punt aanvankelijk wilde keren en toen hij zag dat hij de bocht niet zou halen, achteruit wilde rijden. De achter hem opgestelde heer J. S. uit Duitsland, die nog hevig claxonneerde om een botsing te vermijden, werd voluit op de voor bumper geraakt. De Nederlandse auto kreeg slechts geringe schade. Bij een felle brand die woedde in het natuurgebied „De Nederlanden" ten noorden van De Koog is in de nacht van zondag op maandag een boerenschuur en een flinke hoeveel heid oud hooi in vlammen opgegaan. De schuur, eigendom van de heer F. Stark, was tegen brand verzekerd. De schade bedraagt volgens de brandweer enkele duizenden gul dens. Hoe deze brand, waar veel nieuws gierigen op af kwamen, precies ont staan is heeft men nog niet kunnen vaststellen. Voor vrijwel 100 procent kan evenwel worden aangenomen dat er geen hooibroei bij te pas kwam. Kortsluiting is eveneens onmogelijk omdat het gebouwtje niet op het elek triciteitsnet aangesloten was. De enig overblijvende mogelijkheid is daarom dat onzorgvuldig met vuur om springende illegale kampeerders in of bij de schuur hebben verbleven. Vermoedelijk is daardoor eerst de hooi mijt gaan branden. Dit wees de situatie uit toen de brandweer arriveerde. Toen Zeegat van Texel Ligging schietterrein C+ 52°52,5' N- 4°42,8'E. In het tijdvak van 7 t/m 11 augustus en van 28 t/m 31 augustus 1978 zullen, op werkdagen van 08.00 uur tot 20.00 uur, van bovengenoemd terrein schiet oefeningen worden gehouden met lich te luchtdoelartillerie. De onveilige af stand is tot 14000 m. N.B. Op maandagmorgen en vrijdag middag wordt niet geschoten. Het bureau voor TBC van 3 augustus vervalt en wordt nu gehouden op donderdag 10 augustus 1978. stond namelijk het hooi volledig in lich terlaaie en was het vuur slechts gedeel telijk tot de stal doorgedrongen De brandweer kon aanvankelijk niet meer doen dan trachten de (stenen) stal te redden. Toen dit een onmoge lijke zaak bleek beperkte men zich tot het voorkomen van nog meer brand schade omdat er vonkenregens op het dichtbij gelegen natuurgebied neerkwa men. Omdat de aan de andere kant van de duinenrij wonende Jan de W. en de eigenaar van de brandende schuur, F. Stark, met elkaar op de vuist dreigden te gaan toen de laatste De W. van brandstichting betichtte moest de poli tie ingrijpen. De W. werd met brom fiets en al in één van de patrouille- De personenauto van de heer R. uit Krefeld, die vorige week langs de Slingerweg in Den Burg geparkeerd stond, is in twee opvolgende nachten het doelwit van vandalisme geweest. Dinsdagnacht werden de ruitenwissers van de auto afgehaald. Toen de heer R. donderdagochtend besloot het politie bureau van de vernieling op de hoogte te stellen, bleek in de nacht van woens dag op donderdag eveneens de antenne van zijn vervoermiddel gesloopt te zijn. Zondagmiddag werd op het kam peerterrein Loodsmansduin door poli tiemensen een vleugellamme postduif opgehaald die daar in de loop van de ochtend was aangetroffen. Het diertje is in de loop van de dag naar het Natuurrecreatiecentrum gebracht om daar te genezen. De eigenaar is nog onbekend. De duif heeft twee ringen om zijn poot. Op een blauwe ring staat A 924 en op een oranje ring staat 55-10-84 NL 75. Aanvankelijk poogde de brandweer nog de vlak naast de brandhaard staande schuur annex stal te redden door de zaak nat te houden maar spoedig bleek dat dit een onmo gelijke zaak was. Zowel het hooi als het gebouwtje gingen volledig verloren. wagens geladen en naar het bureau gebracht. Na gekalmeerd te zijn mocht hij weer naar huis. De brandweer moest zich tot vroeg in de ochtend bezighouden met het nablussingswerk. In de omgeving van het Hoornder- slag werden door vakantiegangers en kele explosieven gevonden die aan de politie zijn overgedragen. Het oorlogs tuig is veilig opgeborgen en zal eer daags door de Explosieven Opruimings dienst onschadelijk worden gemaakt. Vakantieganger L. H. S. uit Groes- beek maakte zich donderdag in De Koog schuldig aan diefstal van een zgn. legerblouse. Het kledingstuk trachtte hij zonder te betalen mee te nemen uit de winkel van de fa. Mantje. De man kreeg een proces verbaal en heeft de zaak vergoed. Deze week worden, zoveel mogelijk huis aan huis, programma's van de dit winterseizoen te houden schouwburg- serie over het eiland verspreid. Het gaat zoals gebruikelijk om programma-onder delen die zowel in de Helderse Schouw burg als op Texel gehouden worden. Mocht men door onvoorziene rede nen dit programmaboekje niet in de bus krijgen, dan kan men zich te allen tijde wenden tot de afd. Culturele Zaken op het Raadhuis. Bij de Schouwburgserie in Den Helder moet een voorbehoud gemaakt worden, omdat momenteel nog overleg wordt gepleegd met TESO over het aantal extra vaarten dat in verband hiermee gemaakt moet worden. Gehoopt wordt dat een zelfde regeling als in de voor gaande jaren kan worden overeenge komen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1