Cjroen ^wartsjexeh in het FNV blijft aandringen op overheidssubsidie voor jaarabonnementen Reaktie op brief TESO directeur i"'l utrechters besmeurden Koger politiebureau CARA VANPERIKELEN OP RAADSAGENDA 2000 3 1 L. J. Weijdt mag reageren op aanval CDA Flowerstyling Schuiling 9; ■1 If Cassette gestolen ïr-v* Tentoonstelling wordt verlengd Auto beschadigd Vrouwenhuis houdt improvisatieavond TAXI (02220) 91e JAARGANG Nr. 9299 TEXELSE VRIJDAG 4 AUGUSTUS 1978 COURANT Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon 3543. Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs 711,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom. De FNV-werkgroep die zich ten doel heeft gesteld door de in voering van jaarkaarten goedkopere veertarieven voor de Texelse bevolking te realiseren acht de mogelijkheden hiertoe nog steeds aanwezig. Volgens hen zouden de kosten hiervan door de overheid betaald moeten worden. Ondanks een reeds eerder door de minister van Verkeer en Waterstaat afgewezen verzoek vindt de werkgroep dat met een bundeling van krach ten (gemeente, TESO en FNV) het mogelijk moet zijn de hier voor benodigde 7450.000,— in Den Haag los te krijgen. In een uitgebreide toelichting op dit standpunt onderstrepen de FNV- kaderleden Dirk Terpstra en Ron Janssen nogmaals het recht dat de Texelse bevolking op een dergelijke subsidie heeft. Immers, de Texelaars betalen ook indirekt mee aan de sub sidies die de overheid aan andere veerverbindingen verstrekt. Naar aanleiding van de brief die de FNV vorige week van de TESO-directie heeft ontvangen reageert men tamelijk vinnig. Directeur Theo Hoogerheide ging er in die brief volgens de werk groep van uit dat van overheidssubsidie vermoedelijk niets terecht zou komen nu een verzoek daartoe reeds eenmaal door minister Tuijnman werd afgewe zen. Er wordt nu door de FNV aan her innerd dat het aanvankelijk met de overheidssubsidie voor de veelbesproken dubbeldekker ook niet erg wilde vlotten. Cynisch merkt de werkgroep op dat Hoogerheide altijd nog bij hen terecht kan om het vermoe delijk zoekgeraakte telefoonnummer van minister Tuijnman op te vragen... Boos De FNV-werkgroep is, zoals men reeds eerder liet weten duidelijk boos op Hoogerheide die in zijn brief van 24 juli diverse zaken volledig anders stelde dan de vakbondsmensen ze zien. Deze brief, uitgebreid geciteerd in de Texelse Courant van 25 juli, werd ge schreven naar aanleiding van de sug gestie die minister Tuijnman deed om TESO de meerkosten voor het jaar abonnement te laten betalen. De bewindsman liet tevens weten dat de niet-Texelaars voor de extra-kosten zouden moeten opdraaien, overigens iets waar de FNV ook niets voor blijkt te voelen. Ingaand op de brief van Hoogerheide zegt de FNV-werkgroep dat de TESO- directeur ten aanzien van het jaarabon nement met argumenten aankomt die niet voldoende steek houden. Volgens de FNV-ers ontbreekt bovendien een redelijke financiële uitleg waarom het niet mogelijk zou zijn dat TESO het jaarabonnement voor Texelaars bekos tigt. Ook de argumentatie van Hooger heide die zou moeten bewijzen dat een jaarabonnement voor Texelaars en eigenlijk voor de meeste mensen niet zo'n voordelige zaak is, spreekt de FNV niet erg aan. De werkgroep zegt in de reaktie zelf dat dit een poging van TESO is om zand te strooien in de ogen van mensen die niet voldoende met de situatie op de hoogte zijn. Alle argumenten zijn volgens de groep te weerleggen. Aan de invoering van een jaarabon nement valt volgens de FNV niet meer te ontkomen, hoe moeilijk dit misschien de heer Hoogerheide ook zal vallen. Dirk Terpstra: „Als we er met de heer Hoogerheide van uitgaan dat de service en kwaliteit van de veerverbin- ding dezelfde moeten blijven resteren twee mogelijkheden om de kosten van het jaarabonnement op te brengen. Het afwentelen van deze kosten op de andere gebruikers zoals minister Tuijnman dat voorstelt lijkt ons niet de juiste manier. Wat overblijft is een sub sidie van het rijk". De opmerking van de heer Hooger heide dat Texel fundamenteel niet afwijkt van andere afgelegen gebieden in Nederland en dat ook hier verplaat singskosten aan verbonden zijn formu leert de FNV een uitgebreide reaktie. Men zegt daarin dat de TESO-directie dan gemakshalve" vergeet dat als een gezin van 4 personen in een dergelijke situatie een bezoek elders in Nederland wil brengen alleen de autokosten tellen. Voor Texel ligt dat wel even anders, vinden de FNV-ers, omdat men hier altijd en eeuwig aan een bedrag van 718, per keer voor de boot vast zit. Faciliteiten.. Op de door de heer Hoogerheide in zijn brief aan de FNV gedane opmer king dat indien er op grote schaal ge bruik zal worden gemaakt van de jaar abonnementen (wat hij overigens lijkt te betwijfelen I de nu bestaande specia le faciliteiten niet meer noodzakelijk zouden zijn reageert de werkgroep als volgt: Momenteel bestaat er een weekabonnement voor ziekenbezoek dat 74,— kost. Dat is echter slechts geldig voor 1 persoon en dan nog maar 1 ker per dag. De overige bezoekers aan het ziekenhuis moeten gewoon betalen, dus zo voordelig is dit nu ook weer niet. De reduktieregeling voor houders van de pas 65+ zou dan ook vervallen. Op dit moment kunnen deze mensen voor 714,— een 10-rittenkaart kopen. Als ze een gulden meer zouden betalen hebben ze al een jaarabonne ment. Naar onze mening zouden 65 - ers in de nieuwe situatie zelfs een jaar abonnement voor half geld moeten kunnen kopen". De FNV-werkgroep gaat ook verder in op het gratis vervoer voor school bezoek. „Hoewel de heer Hoogerheide het wel zo stelt is dit vervoer helemaal niet gratis maar kost altijd nog 78,— per jaar. Een jaarabonnement zou slechts 77,— meer gaan kosten. Bovendien geldt het huidige schoolver- voer uitsluitend voor de volgers van dagonderwijs, als men iedere dag heen en weer gaat. Volgers van avondonder- Voor Uw: bruidsboeketten, corsages, tafelversieringen en alle graf- en plantenarrangementen. Weekendreclame: Ml) Bi wijs en scholieren die de hele week van huis zijn draaien wel voor alle kosten op. Dat geldt trouwens ook voor de weekenden en de vakantieperiodes". Fel Ook de opmerking van Hoogerheide dat de handhaving van gratis vervoer voor schoolreisjes en bejaardenreizen en de subsidie aan de Texelse Sport raad met de invoering van jaarkaarten geen zin meer zou hebben wordt door de FNV-ers fel bestreden. Volgens hen kunnen al deze faciliteiten voor de mensen die hiervan gebruik willen maken best blijven bestaan. Ook al omdat de hiervoor bestaande subsidies (via andere ministeries van Verkeer en Waterstaat) gewoon kunnen doorgaan. Tenslotte gaat de FNV in op de door Hoogerheide in zijn brief vervatte waar schuwing dat het schijnbaar lage tarief voor een jaarabonnement door de organisatiekosten teniet gedaan zal worden., Hierbij wordt gedoeld op een noodzakelijke pasje, waarvoor de TESO- directie al eens een bedrag van 711,35 genoemd is. De werkgroep heeft dit eens nagetrokken en is tot de konklusie gekomen, dat bij de Nederlandse Spoorwegen de kosten hiervoor tot ongeveer een rijksdaalder per jaar beperkt kunnen blijven 711,35 veel te hoog geschat is Om de kosten nog meer te beperken zou een pas 5 jaar geldig moeten blijven en zou ieder jaar 71,40) een uittreksel uit het bevol kingsregister op het gemeentehuis afgehaald moeten worden. Lees verder pagina 2 Door de heer S. A. van der Geest uit Den Burg werd op het politiebureau aangifte gedaan van de diefstal van een cassettebandje uit zijn auto die in de nacht van dinsdag op woensdag langs de Bernhardlaan geparkeerd stond. Omdat overigens niets uit de auto vermist werd, betreft het hier vermoe delijk een geval van baldadigheid. De waarde van de cassette bedraagt 75, Om voorgoed een eind te maken aan het gekrakeel tussen de raadsleden L. J. Weijdt [Texels Belang) en J. Witte [C.D.A.j heeft burgemeester Engelvaart besloten Weijdt tijdens de eerstvol gende vergadering [11 juli] iri de gele genheid te stellen een antwoord te formuleren en de hele zaak daarmee af te sluiten. Zoals bekend maakte Witte tijdens de laatste vergadering van de rondvraag gebruik om de fractie van Texels Belang het een en ander voor de voeten te werpen omtrent de gang van zaken tijdens de behandeling van het bestem mingsplan buitengebied. Hierop waren de fracties al eens eerder terug gekomen, maar toen was Witte niet in de gelegenheid geweest bij de raadsvergadering aanwezig te zijn. Weijdt nam dit uiteraard niet en liet reeds tijdens de laatste raadsvergade ring korzelig weten, dat dit geen manier van doen was. Toen hij bovendien van de burgemeester te horen kreeg, dat hij niet eens op de aantijgingen mocht rea geren, was de boot helemaal aan. Burgemeester Engelvaart was name lijk van mening dat dergelijke discussies niet zinvol te achten zijn. Bovendien vond hij iets dergelijks niet in de rond vraag thuishoren. Daar kon Weijdt inkomen, maar hij meende dat de burge meester dan ook Witte niet had moeten laten uitpraten. Inmiddels heeft L. J. Weijdt zich schriftelijk tot de burge meester gewend en mede naar aanlei ding daarvan heeft deze besloten de voorzitter van de Texels Belang-fractie het recht op wederwoord te geven. tv £?c*."r ■x'ió* -j, feKlJ A Wraakgevoelens, omdat po litieagenten in het afgelopen weekend de bromfiets van Ch.w. in beslag namen, waren er in de nacht van dinsdag op woensdag de oorzaak van dat ondermeer het politiebureau van De Koog met witte verf werd beklad. De daders van de smeerpartij, waarbij ook verkeersborden, reclameborden, auto's en het wegdek van Kamerstraat en Bosrandweg het moesten ontgelden, konden vrij eenvoudig worden opge spoord. Ze hadden diverse malen ,,FC Utrecht" neergekalkt. Toen het groepje daders eenmaal op gespoord was, hebben ze eigenhandig het politiebureau schoongemaakt. De totaal aangebrachte schade bedraagt ongeveer 71000, Het groepje Utrechters, in totaal 8 man, was eerder deze week in twee auto's naar Texel gekomen en bracht hier de nacht onder de blote hemel en in hun respectievelijke vervoermiddel door. Chris W. werkte reeds enige tijd op het eiland. Hij had een baantje aan genomen als vakantiewerker in „De Turkse Tent". Bromfiets Toen hij na het afgelopen weekeinde weer een avondje vrij had en zijn vrienden vertelde dat zijn vervoermiddel op het politiebureau stond, besloot het gezelschap na het nuttigen van een hoe veelheid alcoholica wraak te nemen. Uit het berghok van „De Turkse Tent" werd een grote pot witte verf en een aantal kwasten meegenomen. Daarna ging men te voet naar het politiebureau, dat ongeveer een kilometer verderop staat. Omdat de wraakgevoelens dermate hoog zaten, koelde het gezelschap zijn Wegens de voortdurende belangstel ling is de tentoonstelling „Kunst en kitsch rond een kerkje" in de Hervormde kerk van Den Hoorn verlengd tot en met donderdag 10 augustus. Aanvankelijk was het de bedoeling de tentoonstelling op 3 augustus te sluiten. Overigens zijn de openingstijden ge wijzigd: uitsluitend 's middags (behalve zaterdag en zondag) van 14-16 uur. Tijdens de openingsuren bestaat tevens de mogelijkheid om de toren te beklim men. Ook de tekeningen van de jeugd van kleuter- en lagere school blijven hangen. Het beoordelen van deze teke ningen blijkt voor de bezoekers van de tentoonstelling een grote attractie te zijn. Wie artikelen voor de tentoonstelling ter beschikking heeft gesteld en deze vóór 10 augustus terug wil hebben, wordt verzocht zich in verbinding te stellen met de pastorie van Den Hoorn (02226) 277. woedde vrij spoedig ook op andere ob- jekten. Als eerste was het reclamebord van „De Turkse Tent" zelf het doelwit. Vervolgens leefde men zich uit op de borden van naburige maneges, voor namelijk de nummerplaten van auto's en op verkeersborden. Het plaatsnaambord van De Koog werd bovendien behoorlijk verbogen. Verfpot leeg Toen men na het kalken van haken kruizen en schuttingwoorden op straat uiteindelijk bij het politiebureau kwam, was de verfpot bijna leeg. Men zag nog kans het woord „Ratten" op de zijmuur te zetten, maar toen een van de Utrechters de naam van zijn favoriete Maandagavond deed de uit het Duit se Krefeld afkomstige vakantieganger E.R. aangifte van vernielingen aan zijn auto. De man had zijn vervoermiddel in De Koog bij de Finse Sauna aan de Parnassiastraat neergezet. Toen hij na enige tijd terug kwam bleek dat zijn rechter voorportier beschadigd was. Afgaande op de verfsporen die zich op de auto bevonden is de veroorzaker van de schade een vermoedelijk rode auto die zijn portier te ver open heeft gedaan en daarna is weggereden. De jonge/ui mochten de knoeiboel ze ff oprui men. De politie hield een oogje in het zeil. voetbalclub naast de deur van het bureau wilde plaatsen was de verf op. Vroeg in de ochtend zagen twee vermoedelijke daders nog kans de boot naar Den Helder te nemen, maar ook hun namen zijn bekend. De pIMitie behoefde alleen het spoor naar „De Turkse Tent" te volgen en te vragen of daar soms Utrechters bivakkeerden. Chris W. en zijn vrienden konden hierdoor vrij snel in de kraag worden gevat. Ze mochten voorlopig een dagje in een politiecel doorbrengen. De Utrechtse politie is ingelicht en zoekt het voortvluchtige duo. Hoofdzakelijk om ook de buitenland se vakantiegangsters die momenteel op Texel zijn, een beetje van dienst te zijn, maar natuurlijk ook om de Nederlandse verzoeken daarom in te willigen, houdt het Texelse Vrouwenhuis maandag een improvisatieavond. Het is de bedoeling dat er enkele zogenaamde „rollenspellen" worden gehouden. De onderwerpen hiervoor mag men zelf kiezen, maar kunnen eventueel ook opgegeven worden. Er is geen verplichting om hier aan mee te doen. Het Vrouwenhuis wordt op maan dagavonden gehouden in de Oude Ulo aan het Schilderend in Den Burg. De deur is vanaf 20.00 uur voor alle vrouwen geopend. Blijkens de dezer dagen aan de leden van de Texelse gemeenteraad verzon den raadsstukken ondervindt het colle ge de laatste tijd nogal wat problemen met illegaal geplaatste caravans. Volgende week zal de raad zich daarom met een aantal zaken bezig gaan houden. Enkele daarvan hebben reeds een procedure tot aan de Raad van State achter de rug. In totaal komen dinsdagavond 8 augustus in de raads zaal zes zaken aan de orde. J. B. Seegers uit Den Burg heeft bij het gemeentebestuur een beroepschrift ingediend tegen de weigering van een standplaatsvergunning voor een cara van op zijn terrein. Deze caravan zou uitsluitend in de zomermaanden ge bruikt worden door een arts-assistent van de heer Seegers. Een ander ingekomen stuk, dat ter behandeling wordt voorgelegd, betreft de caravan van mevr. G. Nat-Klaucke uit De Koog. Zij heeft bezwaar aangete kend tegen het moeten verwijderen van een op haar terrein staande caravan. Daarnaast is zij per brief ingegaan op het onderscheid dat momenteel bestaat tussen het plaatsen van caravans binnen en buiten de bebouwde kommen op Texel. In beide gevallen heeft het college de raad voorgesteld de brief ter afhandeling in handen van B. en W. te stellen. Het gemeentebestuur doet de raads leden voorts mededeling van het feit, dat ook de heren A. G. Wijtten en G. J. van Waveren hun sta-caravans zullen moeten weghalen. Een en ander als gevolg van overschrijding van de indie- ningstermijn in hun verzoek bij de Raad van State. Beide heren hadden een ver zoek om schorsing van het besluit van B. en W. ingediend, maar dit is door de voorzitter van de afd. Rechtspraak van de raad niet ontvankelijk verklaard. Tenslotte heeft het college de ge meenteraadsleden meegedeeld, dat de heren J. C. Haak en J. Schraag van een verdere behandeling van hun beroep hebben afgezien. Ook in deze caravan zaken was een verzoek om schorsing van het besluit van B. en W. door de Raad van State afgewezen. MARTIEN VAN DE WETERING Speciaal ziekenvervoer per taxi. Laagste tarief. (t Kogerstraat 4, tijdelijk telefoon (02220) 2570. 0 _i «ammJ 0>-~s0 Wij bezorgen in Den Burg geheel gratis. Verder op geheel Texel voor 71

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1