Cjroen "ZwartsJ~exels in het hart-, „Een rilbewlls is geen jachtakte V j I VIJF DIEFSTALLEN IN DE KOOG EN DEN DURO Klifbewoners willen veiliger straat Bende actief? .0 Mobilofoonantenne weggehaald Kenteken gestolen Politie zocht naar illegalen Fietsen gestolen Canadees dook in berms/oot Verkeerscontroles Bromfietsen gestolen Blauwe jol gevonden Strandhuisjes beschadigd Kop-staart-botsing op veerhaven Diefstal in supermarkt Botsing op Westerweg Portemonnee gestolen „WAT IK ZEGGEN WOU.." „Theo, mag jij zo liegen van je moeder" Waarschuwing voor MA B-club 91e JAARGANG Nr. 9300 TEXELSE DINSDAG 8 AUGUSTUS 1978 COURANT Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon 3543. Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11Den Burg, telefoon (02220) 2741 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs 7 11,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 gent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom. •v*, ÜK'VA A.' Om uiting te geven aan hun ongenoegen over het uitblij ven van snelheidbeperkende maatregelen hebben de bewo ners van het Klif in Den Hoorn zaterdagmorgen een twee uur durende bliksemaktie gevoerd. Hierbij kalkten zij een aantal leuzen op het wegdek en blok keerden de zuidwestelijke ingang van het dorp gedeelte lijk met een twintigtal olie vaten. Daarnaast had men een spandoek opgehangen en waren alle huizen voorzin van een raambiljet van de Amsterdamse actiegroep „Stop de kindermoord". Aan 300 passerende auto's werden briefjes uitgereikt waarop het doel van de actie stond. De bewoners, die zich massaal op straat begaven vertelden aan ieder die het maar horen wilde dat zij straten als deze volledig ongeschikt vinden voor snelheden hoger dan 30 km/p.u Overigens werd deze aktie, ondanks de ernstige ondertoon in een gemoedelijke sfeer gevoerd. Een van de uitingen daarvan was de leus, die een van de bewoners op een spandoek had gezet: „Heren automo bilisten, uw rijbewijs is geen jacht- aktel" De organisatoren hadden zelf de politie opgebeld dat er een straatactie zou plaatsvinden. Een van de actievoerders: ,,We hebben beslist niet de bedoeling bij de mensen de haren omhoog te zetten. Wat we willen is dat iedereen nu eens beseft met welke gevaren we hier voor de deur zitten. Het verkeer behoeft voor ons echt niet weg. Het gaat er ons om dat de toestand hier veiliger wordt en dat er, in overleg met de bewoners door de gemeente voorzie ningen worden getroffen om de snel heden te beperken. Daar kan dan meteen een verfraaiing van het straat beeld aan gekoppeld worden". Begrijpelijk De aktie werd bewust uitgevoerd tij dens het rustigste weekeinde van het seizoen. De meeste bouwvaktoeristen zijn weg, aldus de Klifbewoners. Het was zaterdagochtend opvallend, dat de meeste automobilisten de aktie volkomen begrijpelijk vonden toen ze eenmaal van het doel op de hoogte waren Hoe het doel gerealiseerd zal worden is de bewoners eigenlijk om het even. De meerderheid heeft zich echter uit gesproken voor het aanbrengen van (ongeveer 10 cm hoge) verkeersdrem pels. De gemiddelde snelheden zouden daarmee tot ongeveer 25 30 km per uur teruggebracht kunnen worden. De hoofdoorzaak van de aktie is het volgens de Klifbewoners lakse beleid van het gemeentebestuur in deze zaak. Sinds het begin van dit jaar, toënljp 13 januari (op verzoek van de gemeente) een rapport met wensen en ideeën bij B. en W. ingediend werd, is van die kant eigenlijk niets gedaan, vindt men. In plaats van op een zo kort mogelijke termijn de verkeersveiligheid te herstel len, bleef het maandenlang bij een toezegging dat er de nodige aandacht aan besteed zou worden. De Klifbewo ners ontvingen op 30 juni de eerste tot dusver enige schriftelijke reactie van B. en W. Een aanvankelijk voor de maand mei geplande hoorzitting ging niet door en de ontvangen brief schoof de hele zaak opnieuw op de lange baan, zeggen de bewoners. Zaterdagochtend bleek duidelijk dat het er niet om liegt wat dit allemaal heeft losgemaakt. Onbeleefd De aktievoerders schromen niet het nu al maandenlange getalm van het college ronduit „onbeleefd" te noemen. Ze zeggen dat het uitblijven van een duidelijk antwoord hen, vooral na het zonder voorafgaand bericht annuleren van de hoorzitting in mei, diep heeft gegriefd. De op 30 juni ont vangen brief heeft de boosheid eigen lijk alleen maar groter gemaakt. Daarin stond dat B en W nu in het najaar een hoorzitting zouden organiseren en dat de dienst Gemeentewerken de door de bewoners gedane suggesties zou verwerken in een praatplan. De Klif- bewoners voelden zich door deze brief die bijna een half jaar later (vlak voor het drukke zomerseizoen) werd verstuurd, in feite klemgezet. Men geeft te kennen natuurlijk niet zo onre delijk te zijn van de gemeente te verlan gen dat deze bijvoorbeeld de straat De ingang van het Klif, waar men zaterdag met de neus op de feiten werd gedrukt. De angst voor de gevaren, die hun eigen kinde ren vooral 's zomers lopen, had de bewoners er toe gebracht de zin: „Stop de Kinder moord" op het wegdek te kalken. openbreekt en voorzieningen treft in het zomerseizoen. In het genoemde rapport dat de bewoners op 13 januari hebben aan geboden, heeft de meerderheid van de betrokkenen verkeersdrempels (mits op een goede manier vervaar digd) als de beste oplossing genoemd. Dit rapport werd samengesteld nadat het PAKT-raadslid Henk Beumkes al tijdens de raadsvergadering van oktober van het vorig jaar op de wensen van de Klifbewoners had ge wezen. De initiatiefnemers zijn toen alle bewoners afgeweest. Zonder uitzonde ring is het samengestelde rapport toen door alle bewoners gelezen en gete kend. Bovendien hebben velen hun commentaar gegeven en suggesties gedaan. Door sommigen werd gepleit voor het aanleggen van plantsoentjes, ter wijl anderen ook wel heil zagen in het realiseren van stoepen langs de op enkele plaatsen nauwelijks vijf meter brede weg. Ook het verhogen van het kruispunt Rommelpotsweg-Klif werd genoemd. In de afgelopen weken hebben de Klifbewoners in het kader van de veilig heidswensen snelheidsmetingen uitgevoerd. Men heeft geconstateerd, dat tijdens de inmiddels al weer afgelopen ,,bouwvakdrukte" de auto's, taxi's en motoren met snelheden van 80 tot 100 km/u. door de straat reden. Zaterdagochtend werd tijdens de aktie door enkele bewoners gesteld, dat sommige ouders in deze drukke tijd hun kinderen verbieden op het Klif te fietsen. Een van de aktievoerders: ,,Je krijgt toch de schrik van je leven als er een motorfiets op volle snelheid aan komt loeien! Het is een krankzinnige situatie dat onze kinderen niet eens meer kunnen spelen en fietsen in hun eigen straat". Een spandoek was een van de middelen om de trekken. aandacht van de weggebnakers op het Klif te Dokter J. B. Seegers uit Den Burg miste zaterdagmorgen de bij zijn mobilo fooninstallatie behorende antenne van zijn auto. Onbekenden hadden de zaak vernield, terwijl de auto op het erf bij zijn woning geparkeerd stond. Na zich gedurende een week betrek kelijk koest te hebben gehouden, zijn in het afgelopen weekeinde opnieuw en kele onbekenden bezig geweest met het verzamelen van nummerplaten. Een van de slachtoffers was de uit Nijmegen af komstige heer N., die zijn vervoermiddel bij het kampeerterrein Kogerstrand had neergezet. In alle vroegte heeft de politie maan dagochtend opnieuw een onderzoek gedaan naar illegaal in ons land verblij vende buitenlanders. Dit maal werden alle op Texel gevestigde Chinese restau rants uitgekamd. Het resultaat was zodanig dat slechts één man mee naar het bureau in De Koog moést, omdat hij geen papieren kon tonen. Waarschijnlijk betreft het hier echter geen geval van illegaliteit. In afwachting van een nader onderzoek is de man weer vrijgelaten. Ook deze week werden opnieuw enkele fietsen gestolen die vaak tamelijk uitnodigend aan de kant van de weg stonden. In de meeste gevallen waren ze zelfs niet op slot gedaan. Dat was wel het geval met de tweewieler van de heer Kooger uit Den Burg. Zijn fiets, die hij zaterdagmorgen even bij het postkan toor had neergezet, was verdwenen toen hij met het sleuteltje in de hand even later terugkwam Door een stuurfout kwam zaterdag de op Texel verblijvende heer E. P. uit Ca nada in de bermsloot van de Grensweg terecht. Hierbij werd de auto (een Fiat) licht beschadigd. De heer P. maakte zijn manoeuvre toen hij, komend vanaf de Rozendijk, de Grensweg wilde oprijden, maar op het laatste moment van ge dachten veranderde. Er waren geen andere betrokkenen bij dit ongeval. Bij enkele tijdens het weekeinde ge houden verkeerscontroles heeft de spe ciale verkeersdienst die tijdens het zo merseizoen het reilen en zeilen van het wegverkeer op Texel in de gaten houdt, opnieuw een aantal processen verbaal uitgedeeld. Dit maal mochten vier verkeersdeel nemers een proces verbaal in ontvangst nemen. Daaronder waren twee automo bilisten, die in het geheel geen beschei den konden tonen toen ze bij een routinecontrole werden aangehouden. Een andere automobilist kreeg een bekeuring omdat hij met een snelheid van 107 km/u. over de Pontweg reed. De chauffeur van een vrachtauto werd bekeurd omdat hij het voorge schreven werkboekje niet kon tonen. In het afgelopen weekeinde werden twee bromfietsen toegevoegd aan de in middels al flink opgelopen hoeveelheid op Texel gestolen brommers. Eveneens moesten weer enkele opgevoerde brom fietsen uit het verkeer genomen wor den. In de nacht van zaterdag op zondag werd de peugeot bromfiets van H. v.d. Star uit Den Burg ontvreemd, nadat de eigenaar zijn vervoermiddel ter hoogte van de „Beerebar" op de Stenenplaats had neergezet. Het verzekeringsplaatje vermeldt nummer DLH 372. De heer Hoep uit Oudeschild kwam maandag op het politiebureau melden dat ook zijn brommer zonder zijn toe stemming in andere handen was over gegaan. Hij had hem zondagavond in de buurt van zijn woning gestald en vond hem de volgende ochtend daar niet meer terug. Het verzekeringsplaatje van deze bromfiets (Zündapp) luidt TBR 344. Zaterdagavond werd door de in Den Helder gevestigde Rijkspolitie te water ter hoogte van Nieuweschild een onder steboven drijvende blauwe jol aange troffen. Het bootje droeg de naam „Mops". Navraag bij de jachthaven in Oudeschild leverde niets op. Men had daar nog nooit van de „Mops" ge hoord. Omdat de vinders van het vaartuig geen risico wilden nemen lichtte men de marine in Den Helder in en werd een grootscheepse zoekaktie naar eventuele vermisten voorbereid. Later bleek dat het een losgeslagen bootje betrof van een Nederlands jacht. De eigenaar had het niet de moeite waard gevonden de kustwacht in casu de Rijkspolitie te water hiervan in kennis te stellen.... Vrijdagochtend werd op het Koger strand geconstateerd dat onverlaten van 8 strandhuisjes ruiten hadden inge gooid. Men had de inverntaris van de huisjes (die toebehoren aan de fam. L. Burgman) in tact gelaten, zodat ver moed wordt dat het hier een geval van baldadigheid betreft. Op het opstelterrein bij het Havenres taurant deed zich donderdag een kop- staart botsing voor, waarbij twee auto's lichte schade opliepen. De botsing kwam tot stand toen de Duitse mevr. W. W. B. haar Mercedes personenauto startte en daarbij vergat dat de versnel ling nog aanstond. Deze manoeuvre had tot gevolg dat zij boven op de voor haar staande Opel Kadett van een vakantie ganger uit Gorkum botste. In Den Hoorn werd uit een super markt in de nacht van woensdag op donderdag een bedrag- van ongeveer 72000,— gestolen. Onbekenden waren via een plat dak door een openstaand raam naar binnen geklommen en had den zich daar meester gemaakt van een portefeuille met 72000, Bovendien namen ze twee portemonnees mee, waarin bij elkaar ongeveer 740,— zat. De technische recherche heeft een onderzoek ingesteld, maar heeft de daders nog niet kunnen achterhalen. In de kleine uurtjes van vrijdagoch tend raakte de heer R. uit Den Helder met zijn Datsun personenauto van de weg en kwam ter hoogte van het kruis punt Westerweg-Kleiweg in de sloot te recht. Hoewel de wagen zwaar bescha digd werd, liep de bestuurder geen letsel op. Volgens zijn zeggen was hij verblind geraakt door het grote licht van een tegenligger, die ondanks een knipper- signaal niet wenste te dimmen. Voor R. had kunnen remmen was hij al in de sloot tot stilstand gekomen. Terwijl er niemand thuis was stalen onbekenden zaterdagmiddag de porte monnee van mej. Timmerman uit De Koog, die zij onbeheerd op de huiska mertafel had laten liggen. Met de portemonnee werd een bedrag van 7200,— vermist. BR» VEN «N LEZERS BUTTEN VEAANT WOOROCLUKKECO TAN 0€ RE OAK 71 Onlangs besteedde de Texelse Courant veel aandacht aan de bestelling van de dubbeldekker, compleet met foto van het tekenen van het contract met de werf. In dat stuk wordt de indruk gewekt dat de hele zaak nu in kannen en kruiken is. Vorige week echter meldden verschil lende andere kranten (Parool, Noord Hollands Dagblad) dat een en ander nog helemaal niet zo zeker is. Zo schrijft het Parool op 29/7: „GS. van Noord-Holland hebben bij herhaling laten weten dat voor haven aanpassingen alleen op planologische medewerking kan worden gerekend als deze gebaseerd is op de aanschaf van een enkeldekker. Het Ministerie van Economische zaken noemt het nog allerminst zeker dat de TESO de inves teringspremie krijgt, waarop de maat schappij heeft gerekend bij het plaatsen van de bouworder". Dit alles lezende is het duidelijk dat er door de TESO een soort blufpoker gespeeld wordt; het is jammer dat de redactie van de Texelse Courant daar aan meedoet, en zich ten opzichte van de TESO niet wat kritischer opstelt. Ten aanzien van allerlei andere actiegroepen kan ze dat zeer goedl P. De Wolf Naschrift: Uw uitleg van objectiviteit is klaarblij kelijk anders dan de onze. Overigens dank voor het compliment Red. De politie heeft de Motor-, Auto- en Bromfietsclub Texel laten weten dat zij niet akkoord kan gaan met de wijze waarop sommige deelnemers aan de autocross zich voor de aanvang van het evenement en daarna in het verkeer mengen. Zonder bekeuringen uit te delen heeft men er op gewezen sommi ge zaken onverantwoord te vinden. Bij de zondag gehouden cross constateer de men bijvoorbeeld dat gesleept werd met sleepkabels van inferieure kwaliteit, dat deze sleepkabels niet van de voorge schreven rode vlaggen voorzien waren en dat achterop de meeste wagens het bordje „sleep" ontbrak. Men zou de MAB-club zelfs gedreigd hebben geen toestemming voor een volgende cross te geven als hierin geen verandering komt. De Texelse politie werd vrijdag met een behoorlijk aantal diefstallen en inbraken geconfronteerd, waarbij voor enkele duizenden guldens aan geld en goederen ontvreemd werd. In De Koog telde men drie van dergelijke gevallen, in Den Burg twee en op Loodsmansduin een. De grootste schade werd wel geleden door de spijkerbroekenboetiek van de fam. Boerhorst in De Koog. Onbeken den vernielden in de nacht van donder dag op vrijdag eerst de winkelruit en ver nielden vervolgens een gedeelte van de inventaris. Uit de kassa namen ze een bedrag van ongeveer 71000,— mee en uit de winkel zelf goederen ter waarde van enkele honderden guldens. In totaal werden 12 spijkerbroeken, 8 sweaters en 6 boerenkielen vermist. Straatklinkers Het op enkele meters van de boetiek gelegen Bowlingcentrum De Koogel moest het diezelfde nacht eveneens ont gelden. Vermoedelijk de^ zelfde groep onverlaten verschafte zich hier op iden tieke wijze toegang tot 't perceel. Even als in de boetiek werd binnen een forse straatklinker aangetroffen. Hier werden de gokautomaten van de Wimpy-bar leeggehaald. De geschatte inhoud daar van was ongeveer 7750, Men maakte zich tevens meester van drie paar bowlingschoenen. Het VW-kantoor in De Koog had donderdagnacht ook ongewenste be zoekers. Men volgde ook hier weer dezelfde procedure. Met een straatsteen werd een (ditmaal aan de achterzijde van het gebouw gelegen) ruitje ingesla gen, zodat men naar binnen kon komen. In dit geval was de opbrengst 7110, zijnde de inhoud van het fooienpotje en het wisselgeld in de kassa. Prenten gestolen In Den Burg liep Antiquriaat Hans van der Klift voor ongeveer 7760,— schade op toen onbekenden uit de dependance aan de Waalderstraat zeven oude pren ten meenamen. Ook hier was men bin nengekomen door een ruitje in te druk ken. De heer F. Brosius uit Den Burg miste in de loop van vrijdag zijn porta ble radio, die hij in het zwembad Molen koog tijdens een partijtje voetbal onbe heerd had gelaten. De geschatte waarde van het toestel (merk National) is 7220,-. Eveneens op vrijdag kwam de heer B. uit Hilversum op het politiebureau mel den dat zijn bromfiets (een Kreidler) al enige dagen zoek was en vermoedelijk was gestolen. Hij had hem enkele dagen daarvoor op de camping Loods mansduin naast zijn caravan gezet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1