Cjrom ^warL-Jexels in het hart- Burgemeester bij eeuwfeest Molen van het Noorden moet weer echt werken Commissies linancien en algemene zaken vergaderen Enorme drukte bij Teso Filmvoorstelling over zending in Bolivia Oud-Texelaar slachoffer roofoverval Motordief opgepakt Strandhuisjes opengebroken Rijverbod opgelegd Geen uitbreiding openstelling winkels op zondag Man gewond naar ziekenhuis L. J. Weijdt voorzitter Vissersvereniging Twintig deelnemers in zeepkisten/ autopedrace 91e JAARGANG Nr. 9302 TEXELSE DINSDAG 15 AUGUSTUS 1978 COURANT Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon 3543. Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs fl 1, per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom. Burgemeester Engelvaart is van mening dat de molen van de polder Het Noorden weer moet worden voorzien van een vijzel, todat hij weer echt zal kunnen werken. Sedert de restauratie draait de molen wel regelmatig, maar hij verzet geen arbeid, omdat de waterpeilbeheersing in Het Noorden helemaal wordt overgelaten aan een elektrisch gemaal. De burgemeester vond dat de direkte omgeving van de molen in stand moet blijven. Het ingewikkelde geheel van boezems en sluizen vormt een jniek waterbouwkundig monument, dat zeker verdient om oehouden te blijven. Wijzend op de op handen zijnde bouw van het Krassekeetgemaal en de dijkver hoging meende de heer Engelvaart, dat het nu het juiste ogenblik is voor de eigenaresse van de molen (De Vereni ging De Hollandsche Molen) om samen met andere instanties naar Rijkswater staat te stappen en te bereiken dat deze wensen worden ingewilligd. De burge meester vond ook dat de Krassekeet weer terug moet komen en dat leek hem helemaal niet moeilijk. „Desnoods kun je zo'n ding zelf in elkaar timmeren". Plechtigheid De heer Engelvaart bracht dit naar voren nadat hij zaterdagmiddag op plechtige wijze de molen in werking had gesteld ter gelegenheid van het feit dat het die dag precies 100 jaar geleden was dat de eerste steen werd gelegd. Die herdenking ging met het nodige feest gedruis gepaard. Vele genodigden wa ren er getuige van hoe de molenaars de molen op de wind draaiden en hoe de burgemeester de „vang" lostrok, waar door de machtige wieken zich suizend in beweging zetten. Het Kon. Texels Fan fare speelde dat het een lieve lust was (onder andere „Daar bij die molen") en menige oudere bewoner van Het Noor den pinkte een traantje weg, want het was een ontroerend ogenblik om de 100-jarige weer aan het werk te zien. Ir De Waal, secretaris van de vereni ging „De Hollandsche Molen" vertelde dat het niet het doel van zijn vereniging is molens te verzamelen, maar om te helpen ze in stand te houden of te res taureren. Om dat doel te verwezenlijken Het interieur van de molen is (op per vereniging de molen van het waterschap overnam. De heer De Waal sprak zijn waardering uit jegens de molenaars Dijker, Keijzer en Boot, die ervoor zorgen dat de molen af en toe in bewe ging wordt gezet en daardoor zijn status als levensmonument in het landschap waarmaakt. Logiesruimte Het interieur van de molen (op per soonlijke kosten van directeur Mr. H. P. Gorter van Natuurmonumenten) geres taureerd en geschikt gemaakt als dag en nachtverblijf voor enkele personen. Natuurmonumenten heeft met de eige naresse geregeld dat de molen als onderkomen mag dienen voor personeel van natuurmonumenten en voor stu denten, die de flora en fauna in de om geving bestuderen, In een vrij laat sta dium bleek dat voor dit laatste toestem ming van het gemeentebestuur nodig is. Bij de gemeente meldden zich nl. woningzoekenden die van mening wa ren dat zij best permanent in de molen zouden kunnen wonen. Niettemin be sloot het gemeentebestuur de molen toch niet als permanente woonruimte te zullen beschouwen. Volgens de opzich ters van natuurmonumenten is het zeer twijfelachtig of de molen wel zo ge- Naar aanleiding van een door de Texelse politie uitgegeven telexbericht werd in Amsterdam een jongeman aangehouden, die op een gestolen motorfiets reed. Hij was enkele weken geleden op Texel gesignaleerd in gezel schap van een aantal vrienden. Omdat in deze periode op het eiland meerdere diefstallen van bromfietsen en motoren plaatsvonden, zoekt de hoofdstedelijke politie nog naar de kornuiten van de jon geman, die mogelijk ook het een en ander op hun kerfstok hebben. schikt is als woning, s Zomers gaat het wel, maar 's winters vormt onder meer de verwarming een probleem. In ver band met het brandgevaar is nl. bepaald dat de molen uitsluitend elektrisch mag worden verwarmd. Brand is de belangrijkste oorzaak van het verdwijnen van de vele Nederlandse molens geweest. Namens de molenaars overhandigde de heer J. Keijzer als geschenk een brandblusapparaat, be stemd om in de molen te worden aange bracht. Boekje Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de molen heeft de heer G. H. Keunen van de Rijksdienst voor monumentenzorg een boekje geschre ven over de geschiedenis van de molen. Als bronnen raadpleegde hij ,,'t Lant van Texsel" van J. A. van der Vlis, „Zeeweringen en waterschappen van Noordholland" door Mr. G. de Vries Azn. (1864), „Nieuwe verhandelingen van het Bataafsche Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte" (1827), terwijl ook mededelingen van de voormalige polderopzichter J. van der Pijl werden verwerkt. Na de inwerking stelling van de molen werd het boekje door Ir. De Waal ten doop gehouden. Hij overhandigde twee exemplaren: „Eén voor de burgemeester van Texel en een voor de heer Engelvaart..." Tentoonstelling Voorafgegaan door het spelende fan farekorps begaven de genodigden zich naar hotel „Prins Hendrik" waar de prij zen werden uitgereikt van de fotowed strijd, die de afgelopen maanden is ge houden. Er werden 164 foto's en dia's ingestuurd door 68 inzenders. De uitslag vermeldden wij reeds. Alle ingezonden foto's zijn in het zaaltje van het Prins Hendrik-hotel opgehangen en zijn daar gratis te bezichtigen. Bij de prijsuitreiking en de opening van de tentoonstelling werd het woord gevoerd door de heer Th. Witte, voorzit ter van de poldergemeenschap Het Noorden, tevens sprekend namens de bewoners van Oost. Hij zei geconsta teerd te hebben dat de burgemeester uitstekend met de molen kan omgaan, zoadat wellicht een beroep op hem zal worden gedaan voor het geval de „echte" molenaars eens verhinderd zouden zijn.... Witte zei dat de polder gemeenschap bijzonder dankbaar is voor het herstel van de molen. Hij wist ook uit persoonlijke ervaring hoe be langrijk de molen altijd was. „Vooral als we in de herfst diep in het water zaten en er was weinig wind, dan keken we voortdurend naar de molen in de hoop dat hij in beweging zou komen. Dat lukte vaak, mede dank zij de bijzondere inspanningen van molenaar Kees Dijker, die er ook bij weinig wind, in slaagde de molen aan de praat te houden". De heer Witte zei dat de poldergemeenschap het idee om ook de vijzels en andere water bouwkundige voorzieningen te herstel len ongetwijfeld krachtig zal onder steunen. De heer Joh. C. Roeper, namens de dorpscommissie van Oosterend, over handigde een pentekening in lijst, voor stellende de Oosterender kerktoren en bedoeld om het interieur te verfraaien. Het feest kreeg zaterdagavond een genoegelijk slot in de vorm van een tuin feest bij „Prins Hendrik", waarbij tal van inwoners en oud-inwoners van Het Noorden en Oost van de partij waren. Donderdagavond a.s. komen de raadscommissies voor algemene zaken en financiën in het raadhuis in openbare vergadering bijeen. De agenda vermeldt onder meer bespreking van de nieuwe winkelsluitingsverordening en de over dracht van zuiveringstechnische werken aan het Hoogheemraadschap voor de Uitwaterende Sluizen. Op het Westerslag werden donder dag- en vrijdagnacht drie strandhuisjes opengebroken, waarbij onbekenden vernielingen aanrichtten. Er werd niets vermist maar de schade wordt aanzien lijk genoemd. Rond het middernachtelijk uur werd zaterdag aan een uit Nieuwegein af komstige vakantieganger (W.A.H.) een rijverbod opgelegd omdat de door hem genuttigde alcoholica te veel bleken om op veilige wijze aan het wegverkeer te kunnen deelnemen. De man blies een percentage van 0.8. Hij behoefde zich niet aan een bloedproef te onderwer pen. B en W zijn teruggekomen van hun voornemen om de winkelopenstelling in het seizoen op zondag uit te breiden tot alle Texelse dorpen. De raad zal nu worden voorgesteld een ongewijzigde regeling vast te stellen, dit naar aanlei ding van kritiek die verschillende ge meenteraadsleden in de vergadering van 11 juli naar voren hebben gebracht. Het voorstel werd toen door het college teruggenomen. Zoals bekend mogen de winkels in De Cocksdorp, Den Hoorn en De Koog in het seizoen (15 mei t/m 15 september) open zijn van 9.30-11.00 uur. Het voorstel om deze regeling tot de andere dorpen uit te breiden ondervond zowel tegenstand van het CDA (om principiële redenen die verband houden met de zondagsrust) als van een Pakt-raadslid (in verband met mogelijke overbelasting van winkelpersoneel). De regeling blijft dus ongewijzigd. De winkeliersvereniging Den Burg, het Texels Verbond van Ondernemers en de in oprichting zijnde ondernemersvereni ging van De Koog hebben zich hiermee reeds akkoord verklaard. Omdat de belangen van het personeel nu niet meer in het geding kunnen zijn, heeft het college het niet nodig gevon den om ook met de vakbonden kontakt op te nemen. De commissie algemene zaken zal zich uitspreken in de vergadering van donderdag a.s. Ongeluk bij Tubanda Ter hoogte van hotel Tubantia vond zaterdagochtend om 8.00 uur een auto botsing plaats, waarbij de 19-jarige taxi chauffeur G. G. uit Oudeschild een zware hersenschudding opliep en per ambulance naar het Parkzicht zieken huis moest worden overgebracht. De Mercedes taxi, waarin G. reed raakte total loss. De tweede bij het ongeval betrokken auto, een BMW bestuurd door de 20-jarige H. J. Klok uit De Koog werd zwaar beschadigd. De botsing werd veroorzaakt door G., die verzuimde op het verkeer te letten en onverwacht vanaf het erf van een boerderij de Pontweg opreed. De juist op dat moment vanuit De Koog komen de BMW kon de Mercedes niet meer ontwijken en de beide auto's raakten elkaar op de as van de weg. Ambulancepersoneel moest er aan te pas komen om G. uit de volledig vernielde Mercedes te krijgen. Klok kreeg alleen wat glaswondjes maar had verder geen letsel. Een medepassagier van de BMW liep een verstuikte enkel op. Op de laatstgehouden vergadering van de vissersvereniging DETV Texel is de heer L. J. Weijdt uit 't Horntje be noemd tot voorzitter. Hij is opvolger van de heer Ben Daalder uit Oosterend. die dat werk heeft neergelegd in ver band met de functie, die hij in de onlangs opgerichte landelijke organisa tie heeft gekregen. Daalder vertegenwoordigt daarin de platvissector. Hij is van mening dat beide functies onverenigbaar zijn. De heer Weijdt is geen visser, maar heeft voor deze bedrijfstak wel bijzondere belangstelling. Op de haven van Oude schild is hij een bekende verschijning en door zijn scheepsbouwtechnisch inzicht heeft hij al heel wat vissers bij nieuw bouw e.d. nuttige adviezen gegeven. Omdat Weijdt niet in de nieuwe ge meenteraad terugkeert, heeft hij ook voldoende tijd voor de nieuwe functie. Te so heeft een bijzonder druk weekend achter de rug. Beide schepen moesten zowel vrijdag, zaterdag als zondag pendelen om de vele huiswaarts kerende automobi listen zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Maar er was ook veel vervoer naér Texel. Het aantal vreemde auto's op Texel bedroeg zon dagavond 5262, ruim duizend minder dan op het vergelijk bare tijdstip vorig jaar. De wachttijden liepen uit tot 3V2 uur. Donderdag vertrokken 1314 auto s van Texel en kwamen er 1038 néér het eiland. Vrijdag bedroegen deze cijfers resp. 1947 en 1466, zaterdag 1944 en 2082 en zondag 1647 en 1060. Vrijdag moest vanaf 10.00 uur worden gepen deld, zaterdag al vanaf 6.00 uur en zondag vanaf 16.00 uur. Vrijdag werd tot na middernacht doorgevaren. Ook zaterdag bleef men niet binnen de dienstregeling: om 22.15 uur vertrok de laatste boot uit Den Helder. Geen herstel Zoals tot dusver steeds het geval is geweest, bleef de toeristendrukte bene den het peil van het vorige seizoen. Er moet op worden gerekend dat het seizoen 1979 geen of weinig herstel te zien zal geven, onder andere omdat ook dan de vakantiespreiding verre van ideaal is. De junimaand kan dan wel iets beter worden omdat er veertien vakan tiedagen inzitten. Ook 1980 laat een ongunstige vakantiespreiding zien. Donderdagavond a.s., aanvang 20.00 uur worden in de Hervormde kerk van De Koog twee films vertoond over het zendingswerk door de Canadese Baptis tenzending in de Zuid-Amerikaanse staat Bolivia. De vertoning wordt onder auspiciën van het zomerwerk van de Texelse kerken, verzorgd door de 31-ja rige Hans Ellen, die bij de zending in Bolivia werkzaam is en thans verlof doorbrengt op zijn geboorte-eiland Texel. Hans Ellen zal de films van persoonlijk kommentaar voorzien. Na afloop is in De Schuilhut gelegenheid voor koffie drinken en napraten. De toegang is gratis. Het is de bedoeling een soortge lijke avond binnenkort ook in Den Burg te houden. Twee jaar geleden was Hans Ellen ook op Texel. Hij vertoonde toen in De Schakel dia's. Bij die gelegenheid werd ten bate van het zendingswerk een kollekte gehouden, die een zodanige opbrengst gaf, dat het mogelijk was een motorrijwiel te kopen voor een zen dingspredikant. Hans Ellen verzocht ons alsnog dank te willen doorgeven aan degenen, die dit hebben mogelijk ge maakt. Onder leiding van het Rekreaktief- team werd zondag voor de derde en voorlopig laatste keer een autopedrace en zeepkistenrace gehouden op de Hogeberg. Zoals gebruikelijk was het een eilandelijke aangelegenheid. De twintig deelnemertjes kwamen bijna allemaal van Texel. De belangstelling was groot: enkele honderden ouders en andere supporters volgden het evene ment met spanning. Uitslag: Autopedrace (kinderen beneden acht jaar): 1. Simone Kooiman 543,80 meter; 2. Benjamin van Heerwaarden 520 meter; 3. Pieter de Vries 483,20 meter. Zeepkisten kleine wielen: 1. Hans v.d. Slikke 555 meter; 2. Niels Collou 527 meter; 3. Mark Hessel Hui- zinga 505,30 meter. (Mark Hessel was met zijn vijf jaar de jongste deelnemer). Zeepkisten grote wielen: 1. Edo Kooiman 929 meter; 2. Theo Barhorst 804,60 meter; 3. Jan Meindert Bruin 785 meter. De 36-jarige oud-Texelaar Jack Witte mag van geluk spreken. In zijn woon plaats Ikeja in Nigeria werd hij bij een roofoverval op straat door een pistool-^ schot gewond. De kogel miste op een haar na hart en long. Jack Witte (oorspronkelijk van „Ro- zenhout") woont al een jaar of zeven in Nigeria, waar hij werkt als monteur bij Schreiner Aero Contractors. Vooral de laatste jaren is rust en orde in het land ver te zoeken. Roofovervallen en andere geweldpleging is in het corrupte en poli tiek in opschudding zijnde land aan de orde van de dag. Vaak zijn blanken de slachtoffers. Jack Witte en zijn 28-jarige vrouw Jolanda hebben in hun direkte omgeving dan ook al het nodige meege maakt. Maar afgezien van zes weken gevangenschap (op verdenking de pre sident van het buurland te hebben be dreigd I) had de familie Witte zelf nooit iets schokkends aan den lijve ervaren. De toestand werd echter zodanig, dat Jolanda haar biezen heeft gepakt en sinds kort weer op Texel woont. Jack zou vorige week met verlof naar Nederland gaan en begaf zich dinsdag naar de vreemdelingenpolitie in Ikeja voor het regelen van de formaliteiten. Daarvoor had hij een bezoek gebracht aan de bank waar hij geld had gestort. Hij kwam het gebouw uit met een zwarte schoudertas en liet zich door de chauffeur per bedrijfswagen naar de vreemdelingenpolitie brengen. Achtervolgd Daar aangekomen bleek hij te zijn achtervolgd door twee jongens op een bromfiets. Toen hij uitstapte maakte een van hen de tas afhandig en schoot met een pistool door Jacks linkerschouder. Een tweede schot miste. Omdat hij op dat moment bukte raakte de kogel twee ribben en bleef in de rug steken. De rovers reden met de gestolen tas weg en bleven spoorloos. Jack verloor veel bloed. Liggend achterin de auto liet hij zich naar een kliniek brengen voor eerste hulp. Vandaar werd hij naar de universiteitskliniek van Lagos gebracht waar de kogel deskundig werd verwij derd. Twee collega's van Jack stonden bloed aan hem af. Snel naar Texel Omdat de vooruitzichten op goede nazorg twijfelachtig waren, werd Jack vier dagen na de operatie op een KLM toestel naar Nederland gezet. In vrij slechte konditie (pijn en bloedtekort) liet hij zich naar Texel brengen, waar dokter Coutinho opname in „Parkzicht" wen selijk achtte. Daar heeft Jack twee maal een halve liter bloed gekre gen en maakt hij het redelijk goed. Hij is zaterdag weer naar zijn echt genote op Texel gegaan. Het zal geruime tijd duren alvorens hij zijn werk kan hervatten. Of hij naar Nigeria terug gaat is twijfelachtig, temeer daar hij reeds plannen had om in een veiliger omgeving aan de slag te gaan. Terwijl do molenaars Keijzer, Boot en Dijker goedkeurend toekijken, zet de burgemeester 1e wiekon in beweging. Jack Witte

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1