Cjrocn "/wartsjexels in het 'ersoneelsgebrek bedreigt litbouw maatschappelijk werk DE VLIER" GAA T DAGELIJKS OPEN Folklore bracht unieke show van klederdrachten Volgend jaar cursus Opkomen voor jezelf" J! Verpleegster gewond Tent uitgebrand Explosieven gevonden Verkoopcentrum BD-voedsei it Verhuizing naar oude ULO-school Auto's schampten elkaar Aanrijding in Kaapstraat 5 1 Del RIJDAG 18 AUGUSTUS 1978 91e JAARGANG Nr. 9303 ledactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, elefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, )en Burg, telefoon 3543. Jitgave: Langeveld De Rooy B.V., 'ostbus 11, Den Burg, telefoon (02220)2741. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f 11,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60 398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom. Eén maatschappelijk werker voor Texel is te weinig. De huidi- e kracht kan het meest dringende werk nauwelijks aan, zodat an echte uitbouw van het werk geen sprake kan zijn. Door ebrek aan mankracht wordt op het gebied van preventie en oorlichting te weinig gedaan. Maatschappelijk werker Frank van .are wordt momenteel weliswaar bijge- taan door collega Hannie Hoogvorst, raar dat is een tijdelijke zaak, omdat aar 1-jarig verblijf op Texel mogelijk is smaakt door éénmalige subsidie in het ader van een projekt. Dat projekt be- Ijtelsde onder meer het in het leven 'loepen van twee commissies, die het ontakt tussen het volk en het maat schappelijk werk moeten verbeteren. Er rorden pogingen ondernomen om Han- lie Hoogvorst op Texel te houden, maar ir moet op worden gerekend dat ze toch jgter 1 november zal vertrekken. Groeiende .j. Uit het onlangs verschenen jaarver re lag van de Stichting Maatschappe- jk werk in de Kop van Noordholland is :en apart hoofdstuk aan Texel gewijd. (|i)aaruit blijkt dat de belangstelling van ■*le Texelaars voor het maatschappelijk Kerk sterk is toegenomen sinds het iland een eigen" maatschappelijk verker kreeg. Het aantal verzoeken om lulp is ook op dit moment nog sterk stij- lende. In het verslagjaar 1977 meldden zich lijna honderd nieuwe klanten bij het )ureau van het maatschappelijk werk 53 vrouwen, 33 mannen en 11 echtpa- en). In de meeste gevallen ging het om elatieproblemen: konflikten tussen de lartners onderling of tussen ouders en linderen. H Er is wel eens verondersteld dat de geboren en getogen Texelaars als ge- - Volg van hun prettige woonomgeving en oepele onderlinge verhoudingen min- k Op camping Dennenrust aan de .fGrensweg raakte dinsdagavond een 24- Hiarige Drentse verpleegster licht gewond i|loen door een ongelukkige manoeuvre '*met een wegwerpgastankje haar kam- |J peertent in brand vloog. Twee 14-jarige meisjes konden tijdig uit de brandende tent worden gered doordat omstanders aan de achterkant een vluchtgat maak- Sten. De schade aan tent en inventaris «bedraagt enige honderden guldens. 1 De brand ontstond toen de verpleeg ster, afkomstig uit het Drentse De Wijk, pogingen deed om een vol gastankje aan een brander te monteren. Hierbij kwam plotseling een tamelijk grote hoeveelheid gas vrij, die ontbrandde, doordat de straal gericht werd op een andere gaspit, waarop een pan met eten stond te pruttelen. Binnen enkele se conden stond de gehele tent in lichter laaie. Het was aan het vlotte optreden van enkele andere kampeerders te dan ken dat er niet meer gewonden vielen, omdat de twee vriendinnen van de ver pleegster nietsvermoedend in de tent zaten. Met uitzondering van enkele waarde papieren die onder een luchtbed lagen, bleef er van zowel tent als inboedel niet meer over dan een rokende hoop rom mel. De verpleegster die brandwonden aan beide onderarmen opliep, kon na doktersbehandeling weer terug naar de camping waar het drietal de nacht door bracht in een spontaan beschikbaar gestelde caravan. Later op de avond is op de camping een collecte gehouden, waarbij ongeveer f600, voor de gedu peerde meisjes werd ingezameld. Ze zijn in de loop van woensdag door de beheerder van Dennenrust naar hun woonplaats gebracht. der maatschappelijke problemen heb ben dan de ,,import"-Texelaars. Het jaarverslag wijst in een andere richting. Meer dan de helft van de klanten waren „echte" Texelaars. Het is wel opvallend dat het opleidingsniveau van de meeste hulpvragenden tamelijk laag is en het merendeel kan tot de lager en laagst betaalde klasse worden gerekend. Het aantal zelfstandige ondernemers is op vallend klein wat volgens maatschappe lijk werker Frank van Larte helemaal niet wil zeggen dat middenstanders geen problemen hebben. Waarschijnlijk is zelfs het tegendeel het geval, maar kunnen juist deze mensen, die geneigd zijn alles zelf te doen en zich tegenover de buitenwereld graag „groot" houden, er niet toe komen naar het bureau te stappen. Meer dan de helft van de klanten kwam op eigen initiatief hulp vragen; de anderen waren verwezen door huisarts, familie of anderen. Wie interesse heeft voor het volledige cijfermateriaal kan terecht in de Open bare bibliotheek, waar het jaarverslag (dat het motto „De kop eraf" voert) ter inzage ligt. Succes? Het is moeilijk te bepalen in hoeverre de inspanningen van de maatschappelijk werker succesvol zijn geweest, maar het jaarverslag geeft daarvan wel een in druk. In 1977 werd het kontakt met 77 cliënten afgesloten, waarbij in 25 geval len „aan de vraag werd voldaan" door Frank van Lare zelf. In 17 gevallen moest direkt of later worden doorverwe zen naar meer gespecialiseerde bureaus, zoals het Medisch Opvoedkundig Bu reau in Den Helder. In 51 gevallen was de klant na afsluiting van het kontakt tevreden, in 12 gevallen „gedeeltelijk te vreden", in 1 zaak ontevreden en negen klanten hadden geen oordeel. Preventie Het maatschappelijk werk zou veel beter tot zijn recht komen als meer aan preventie en voorlichting zou worden gedaan. Maar daar komt weinig van terecht, omdat voor het direkte werk al tijd tekort is. Een rekensommetje leert dat voor de 97 klanten 1212 uur nodig zou zijn, terwijl Frank van Lare maar 1027 uren daaraan heeft kunnen beste den. Er is dus nu al sprake van overwerk. Het verslag besluit: „Geconstateerd moet worden dat in verhouding met het jaar ervoor er een toename is van 53% méér kliënten. Dit is niet verwonderlijk omdat eerst in 1976 een maatschappe lijk werkende op Texel gestationeerd is. Bekendheid èn aanwezigheid doet het aantal hulpvragen stijgen. Wanneer deze tendens zich voortzet (en cijfers over het eerste kwartaal van 1978 wijzen daarop) zal de maatschappelijk werken de dit niet langer alleen aankunnen". Cursus „We streven naar een blijvende extra kracht", aldus Frank van Lare, die wat dat betreft echter niet bijzonder hoopvol is gestemd, gezien de bezuinigingen op regeringsniveau. Ondanks het tijdge brek vindt hij het preventieve aspect van het werk zo belangrijk dat hij in januari toch begint met het geven van een cur sus „Opkomen voor jezelf", in tien bij eenkomsten anderhalf uur zal een groep van acht tot tien personen de pro blemen leren beheersen die ontstaan als mensen hun eigen belangen moeten verdedigen in meestal alledaagse situa ties. De cursus, door Frank van Lare zelf ontworpen, past in het gemeentelijke educatieve plan en zal per persoon ca. f30,— kosten. De cursisten kunnen niet volstaan met toehoren, maar zullen concrete oefeningen moeten doen in beslissend optreden ten bate van zich zelf en het onder ogen zien van proble men, die daar mogelijk uit voortkomen. Frank van Lare teveel werk Voorbeeld: een vrouw voldoet met tegenzin herhaaldelijk aan 'n bepaald ver zoek van haar schoonmoeder. Terwille van de lieve vrede stemt zij in, echter ten koste van de verhouding met haar echt genoot en de sfeer in het gezin. Toch zou het waarschijnlijk mogelijk zijn ge weest te weigeren. De manier waarop dat gebeurt, is medebepalend voor de gevolgen. Dergelijke situaties komen zeer veel voor, óók en misschien wel juist op Texel, waar de mensen zo graag goede vrienden van elkaar willen blijven dat ze zich soms in ongezonde bochten wringen en hun onvrede afreageren op hun direkte omgeving. Het bureau Maatschappelijk Werk krijgt op Texel andere huisvesting. Het huidige onderkomen in het Groene Kruisgebouw is te gehorig en beschikt niet over een geschikte wachtruimte, terwijl er ook geen uitbreidingsmogelijk heden zijn. Naar verwachting verhuist het bureau begin januari naar de oude ULO-school aan het Schilderend. De twee commissies (elk negen per sonen) die in maart in het leven werden geroepen, functioneren naar behoren. Een commissie is voor Den Burg; de andere voor de rest van Texel. De verschillende levensbeschouwelijke richtingen zijn erin vertegenwoordigd naast vertegenwoordigers van jongeren werk, werklozen en het NIOZ. Dat het NIOZ in de commissie zit maakt wellicht een vreemde indruk, maar volgens maatschappelijk werkster Hannie Hoog vorst kunnen de NlOZ-medewerkers wel degelijk worden beschouwd als een minderheidsgroep die het moeilijk heeft, omdat zij niet is geaccepteerd in de Texelse samenleving als gevolg van de houding van de Texelaars en/of zich zelf. Dat werken met de commissies komt op de tocht te staan als Hannie Hoogvorst inderdaad vertrekt; alleen al om die reden is een extra kracht nodig. Het komt nogal eens voor dat mensen het bureau maatschappelijk werk bena deren met verzoeken, waaraan niet kan worden voldaan. In die gevallen wordt doorverwezen. Frank van Lare wil graag kwijt, dat zijn bureau zich niet bemoeit met woningtoewijzing van de gemeen te. Wie denkt zijn kans op een huis te vergroten door het maatschappelijk werk in te schakelen, kan zich die moeite besparen. Op de Hors werd dinsdagmiddag om 17.00 uur een kort daarvoor nabij Paal 7 aangetroffen torpedo-aanvuurlading tot ontploffing gebracht. Het projectiel was door enkele vakantiegangers aangetrof fen. Woensdag werd op een aardappel land in de omgeving van het vliegveld een mortiergranaat gevonden. Het oor logstuig dat tijdens het rooien met de aardappels mee aan de oppervlakte was gekomen, is op een veilige plaats opgeborgen en zal aan de Explosieven opruimingsdienst worden overgedra gen. Op de Ruigendijk nabij De Koog werden zondagavond twee auto's aan de linkerkant beschadigd toen deze elkaar op de as van de weg raakten. De betrokken automobilisten M. E. uit De Koog met een Ford en C. K. uit Den Burg met een Opel Manta kwamen elkaar tegemoet en zijn vermoedelijk niet ver genoeg voor elkaar uitgeweken. Beide auto's hebben vrij grote lakschade aan de botsing overgehouden en zowel van de Ford als van de Opel werd de buitenspiegel afgebroken. Het minuscule winkeltje „De Vlier" aan de Burgwal (nummer 33], dat tot dusver slechts twee ochtenden per week geopend was voor de verkoop van biologisch-dynamisch voedsel, gaat met ingang van maandag dagelijks open. De belangstelling voor vers BD-voedsel is in de afgelopen maanden dermate groot gebleken, dat dit voor de initiatiefne mers een haalbare kaart werd. „Louter idealisme heeft eigenlijk de eerste aanzet gegeven", zegt Frans Timmer, een van de BD-enthousiasten van het eerste uur. Hij heeft aan het rea liseren van „De Vlier" nogal wat vrije tijd besteed en verzorgt ook de inkopen van het winkeltje. Dat deed hij ook voor het ongeveer een jaar geleden in de Oude Ulo ingerichte verdeelcentrum, waar men uitsluitend op vrijdagavonden voor (vooraf besteld) vers BD-voedsel terecht kon. Klein „De Vlier" is gevestigd in een voor- Een van de grootste groepen was de afvaardiging rat het vissersdorp Zandvoort Als afsluiting van het ook dit jaar weer erg succesvol verlopen zomerprogram- ma, dat de Stichting Texelse Folklore wekelijks in het centrum van Den Burg hield, was er woensdagmiddag op de Groeneplaats een bijzonder interessante klederdrachtenshow, waarop ongeveer 25 verschillenden streken van ons land vertegenwoordigd waren. Voor dit evenement had men circa 90 personen uitgenodigd, die vrijwel alle maal acte-de-presence gaven. De show vond onder grote belangstelling plaats, iets waar de organisatoren eigenlijk zelf het meest ondersteboven van waren omdat „het seizoen" feitelijk al afgelo pen is. Na afloop van dit gebeuren waren de deelnemers aan dit unieke gebeuren, evenals de vele honderden belangstel lenden in de gelegenheid kennis te maken met het werk en de produkten van talrijke beoefenaars van oude am bachten. Deze hadden onder een stra lend zonnige hemel her en der in het centrum hun plaatsen ingenomen, waar hun verrichtingen met veel belangstel ling werden gade geslagen. Te zien waren onder meer spinnen, weven, hindelooper schilderwerk, mandenma ken en diverse handwerken. Maanden werk Hoofdmoot van het middagprogram ma vormde, zoals gezegd de kleder drachtenshow. Naar verluidde de groot ste die ooit in Nederland werd gehou den. Deze nam slechts iets meer dan een uur in beslag maar was het resultaat van vele maanden werk. Het Folklore- bestuur begon namelijk al aan het eind van het vorige seizoen met het aan schrijven van diverse deskundigen op dit gebied. Men kwam hierdoor al spoedig in contact met de Spakenburgse stof fenhandelaar Koelewijn, die voor deze show op Texel bijzonder veel werk verzette en de organisatoren van een adressenlijst voorzag. Hiermee is men sinds april aan de slag gegaan. Het resultaat was van het begin af verheu gend te noemen. Men kreeg vrijwel geen nul op het rekest en uit alle hoeken van het land kwamen positieve reacties binnen. Woensdag kwam tot uiting tot welk een kleurrijk schouwspel dit alles de aanloop was. Hoewel jammer was dat de heer Koelewijn, die zelf het commen taar zou Lees verder op pagina 2 malig slagerswerkplaatsje, dat voor dit doel enigszins omgebouwd is en waarin een gezellige sfeer hangt. Groot is het er niet; met een man of vijf is het BD-winkeltje al behoorlijk vol. „Het hoeft trouwens ook niet voort durend vol te staan", meent Frans Timmer, die de verbouwwerkzaamhe- den hoofdzakelijk zelf ter hand nam (hij is werkzaam in de „bouw"). „Zoals ik al zei, we zijn idealistisch in de weer. Veel winst hoeft er niet gemaakt te worden. Wat we willen is de zaak goed rond te breien en zonder verlies werken" Dat laatste bleek mogelijk. Met een ruggesteuntje van ongeveer honderd min of meer vaste afnemers, heeft men de grote stap naar een dagelijks geopen de winkel mogelijk geacht. Frans Timmer bemant „De Vlier" slechts enkele dagen per week zelf. De rest van de tijd, wanneer hij zijn andere besognes heeft, wordt de verkoop door enkele vrijwilliglstlers gedaan. Vers Er zijn twee maal per week, op dinsdag en vrijdag, verse produkten zoals brood en groente beschikbaar. Daarbij moet wel aangetekend worden dat terdege gelet wordt op de versheid. De consequentie daarvan is dat sommi ge produkten niet aangevoerd worden. Frans Timmer: „Als bijvoorbeeld de sla, die we in Bergen halen, niet uitstekend is, komt er geen sla naar Texel. Dan durven we best néé te verkopen". De kopers kunnen overigens zelf nagaan of de produkten wel werkelijk op biologisch-dynamische wijze verbouwd zijn. De naam van de teler is bij het produkt vermeld. Naast onbespoten natuurvoeding (dat niet zoveel duurder blijkt dan wel bespo ten groenten en fruit) verkoopt men in „De Vlier" ook brood, ingeblikt BD- voedsel en onder andere kringlooppa pier. Vragen Omdat er bij de bezoekers nogal eens wat vragen rijzen wil men in de toe komst enkele cursussen met meer ach tergrondinformatie over BD-landbouw en voedsel gaan geven. Dat zal vermoe delijk pas in de (voor Texel rustige) maanden januari en februari gebeuren. Wie dat wil kan in „De Vlier" zelf neuzen in de talrijke BD-folders, waar voor een apart hoekje is ingeruimd. Bezoekers kunnen voor informatie na tuurlijk ook te rade gaan bij de aanwezi ge verkoper of verkoopster. Een van de eerste dingen die men dan te horen kan krijgen is, dat het al deze medewerkers niet zozeer om het verkopen gaat, als wel om het denken van de mensen op het gebied van betere voeding op gang te brengen.... In de Kaapstraat te De Koog vond woensdagavond een aanrijding plaats tussen twee personenauto's, waarbij een Duitse VW Passat schade aan het linkervoorspatbord opliep. Er was geen persoonlijk letsel. De aanrijding gebeurde toen de 22- jarige C. H. Z. uit De Waal met een Datsun achteruit door de Kaapstraat reed en meende dat er iemand achter hem de weg overstak. Om een aanrij ding te vermijden gooide Z. zijn stuur om, maar botste toen op de Duitse auto, die langs de kant van de weg geparkeerd stond. De schade aan de Datsun was gering.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1