Cjrocn "Zwartr jexeh in het hart-, Teso heeft te vroeg gejuicht 20 woningen in hotei Texel? Congres over milieuopvoeding in NRC van start gegaan sr^s Bouw nu in Duitsland? Licht herstel van seizoen MEER TIJD NODIG VOOR ONDERZOEK Rond de bouw en financiering van de dubbeldeks veerboot van Teso doen zich momenteel zeer ernstige problemen voor. Minister Tuynman van Verkeer en Water staat heeft Teso persoonlijk laten weten dat hij niet bereid is een investeringssub sidie (een bedrag van ca. 10 miljoen gulden) voor het schip te geven. Daardoor komt de financiering in gevaar en wordt het tevens twijfelachtig of de bouw bij de Verolmewerf kan doorgaan. Kop-staart-botsing I Rijverbod opgelegd Foto-uitrusting gestolen |1e JAARGANG Nr. 9304 TEXELSE Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741. Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, lelefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon 3543. DINSDAG 22 AUGUSTUS 1978 COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f1 1per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom. Minister weigert premie voor dubbeldekker Zoals bekend, werd tijdens de persconferentie waarop werd geopenbaard dat het Rijn Schelde Verolme-concern opdracht 4 had gekregen voor de bouw van het schip, tevens gezegd, dat 'het met de investeringspremie van het rijk goed zat. Er was weliswaar op dat moment geen officiële beschikking maar, zo legde Teso uit, er was geen twijfel aan dat de aanvankelijke problemen waren opgelost en het geld zou er komen. Al zeer kort na de persconferentie kwam Teso er achter dat te vroeg was gejuicht. De man die uiteindelijk voor het geld moest zorgen was minister Tuynman van verkeer en waterstaat en deze wei gerde. Hij stelde eenvoudig dat de dubbeldekker van Teso geen zeeschip is, waardoor geen bijdrage op grond van de investeringsregeling zeescheepvaart kan worden toegekend. Dat vertegen woordigers van andere ministeries, die zitting hebben in de interdepartementale werkgroep [die in dergelijke zaken advi seert) andere geluiden hebben laten horen, maakte niet uit. Het bericht was uiteraard een enorme teleurstelling voor bestuur en directie van Teso. In de hoop de ramp nog te kunnen helpen keren, vroegen president-commissaris J. Kik kert en directeur Th. Hoogerheide een persoonlijk gesprek aan met de minister. Deze stond dat toe, maar het bracht geen verandering. Minister Tuynman zei dat hij de premie best zou willen geven, maar dat het op grond van de regeling niet kón. Geen sprake van Bij dit gesprek was ook aanwezig het hoofd van de afdeling voorlichting van het ministerie, de heer G. V. A. Rijsdijk. Hij vertelde ons: ,,De minister heeft Op de Burgwal vond maandagmid dag een kop-staart-botsing plaats, waarbij twee auto's plaatschade op liepen. Niemand van de betrokkenen liep verwondingen op. De twee auto's botsten op elkaar Itoen een vakantieganger uit het Duitse Essen zijn auto (Ford Taunus) in een van de ter hoogte van de Wezentuin gelegen parkeerhavens wilde neerzet ten. Omdat hij niet op het achterop komende verkeer lette, reed hij daarbij tegen de Peugeot van mevr. M. A. de Ruwe-Kok uit Den Burg. De schade werd in onderling overleg geregeld. Aan de 23-jarige Texelaar P. N. D. uit Zevenhuizen werd maandagnacht een rijverbod opgelegd toen hij aan stalten maakte om in zijn auto (een witte BMW) te stappen en weg te rijden. Voor hij aan het verkeer kon gaan deelnemen, werd hij door een politiepatrouille tegengehouden en moest zich aan een blaasproef onder werpen. Hieruit bleek dat hij een te hoog promillage alcohol in zijn bloed had. schip naar genoegen van Teso geregeld moest kunnen worden. Naar aanleiding van de moeilijkheden hebben Teso en RSV deze termijn verlengd tot 31 augus tus. Teso zal trachten alsnog de investe ringspremie „ergens" vandaan te halen, waarbij met name wordt gedacht aan het ministerie van Economische Zaken, waar men positief staat tegenover de bouw van de Teso-dubbeldekker in Nederland en waar de mogelijkheid be staat tot het geven van incidentele bijdragen aan bedrijven. staan. Hoogerheide: „We hebben de indruk dat de Duitse overheid bij het in standhouden van de scheepsbouw in eigen land minder formeel tewerk gaat dan de Nederlandse. Wezijn druk bezig te onderzoeken welke mogelijkheden daar voor ons zijn". Andere werf? Maar er wordt ernstig rekening mee gehouden dat deze nieuwe pogingen zullen mislukken. Daarom is al direkt na de ministeriële weigering kontakt opge nomen met de werf Jos Meijer in het Duitse Papenburg. Deze werf was bij de aanbesteding een zeer serieuze gegadig de. Meijer wilde het schip zelfs nog iets goedkoper bouwen dan RSV. Het is mogelijk dat Teso tot een bevredigende oplossing van de problemen komt door het schip bij Meijer te laten bouwen en ook de financiering in Duitsland te regelen. Want na de afwijzing van de investeringspremie is ook de aanvanke lijk zonder problemen geregelde finan ciering door de NMB en Dew Scheeps- hypotheekbank op de tocht komen te Geschokt vertrouwen De ontwikkelingen rond de investe ringspremie worden door het Texelse publiek ongetwijfeld opgevat als een be vestiging van het in sommige kringen levende vermoeden dat Teso bij het streven naar de omstreden dubbeldek ker blufpoker speelt. Hoogerheide zegt zich dat bewust te zijn en vindt het dan ook ellendig. „De geloofwaardigheid van Teso is aangetast en dat is bijzonder ernstig. Voor de werf is het ook een nare affaire. In het Teso-schip zitten 310.000 manuren. Ze konden de order uitste kend gebruiken; een vervangende op dracht is niet te verwachten. Minister Van Aardenne van Economische Zaken komt maandag terug van vakantie. We zullen hem direkt op de hoogte stellen van de ontwikkelingen". Andere reden? Het is geen onlogische veronderstel ling dat de minister van verkeer en wa terstaat geen geld voor de dubbeldekker beschikbaar wil stellen, omdat hij dan ook moreel verplicht zou zijn mee te werken aan de verbouw van de aanleg- inrichtingen, waardoor ook het boven dek van het schip kan worden gebruikt. Want het is politiek een moeilijk ver koopbare zaak dat het ministerie de bouw van het schip wel zou steunen, maar het volledig gebruik ervan nooit mogelijk zou maken. Volgens directeur Hoogerheide is zoiets echter nooit in de gesprekken gebleken. „Er is wel ge vraagd waarom we geen enkeldekker willen, maar als we uitleggen dat een dubbeldekker maar weinig meer kost, was daarvoor direkt begrip. Een enkel dekker zou precies dezelfde problemen hebben opgeleverd". Als de nieuwe pogingen van Teso ook schipbreuk lijden, komt de onderneming in een zeer kritieke situatie. Er moet in ieder geval een derde schip komen en als Teso dat niet kan betalen, zal met de overheid gepraat moeten worden. In het uiterste geval zou dat tot overname door rijk of provincie kunnen leiden. Volgens Teso is de overheid echter totaal niet ge- interesseerd in overname. Na alle sombere berichten kan eindelijk een licht herstel van het seizoen worden ge meld. Voor het eerst is het aantal „vreemde" auto's op Texel hoger dan vorig jaar. Zondagavond bevonden zich op het eiland 4523 niet-Texelse auto's tegen 3781 op het ver gelijkbare tijdstip in 1977. Vrijdagavond bedroeg de stand nog 5192. Toen vertrokken 1233 auto's en kwamen er 1509 terug. Zaterdag ver trokken 1495 auto's en kwamen er 1644. Zondag bedroegen deze cijfers resp. 1697 en 879. Zondagavond moest een extra dienst worden gevaren om het vervoersaanbod vanaf Texel te kunnen verwerken. Vanaf 18.00 uur moest worden gependeld. Zowel aan als afvoer waren nogal gespreid, zodat de wachttijden niet hoger werden dan ongeveer twee uur; dat was zaterdag in Den Helder. Het staat wel vast dat het fraaie weer een extra stimulans is geweest. Er was vrij veel dagbezoek. geen twijfel laten bestaan. Hij kan de premie gewoon niet geven. Dat mensen van Economische Zaken van mening waren, dat het Rijk wel over de brug zou moeten komen om de bouw van het schip in Nederland mogelijk te maken, is best denkbaar en zelfs waarschijnlijk, maar dan moet er natuurlijk wel een re geling zijn, waardoor dat mogelijk is. Zoals de zaken er nu voorstaan is er geen sprake van. Teso heeft verwach tingen gekoesterd die niet kunnen wor den waargemaakt. Aan het wekken van die verwachtingen hebben wij in ieder geval niet meegedaan. Meer dan eens hebben we tegen directeur Hoogerheide gezegd: vergeet het maar. Maar Teso is blijven lobbiën bij de mensen die bij de advisering in deze zaak betrokken zijn en heeft toen kennelijk de indruk gekregen dat het wel goed zou komen. Ja, het was voor de heren wel een grote teleur stelling. Ze warerverg aangeslagen. Het is dan ook erg vervelend voor ze, maar voor ons is de zaak afgedaan". Nog moed Gevraagd om commemtaar zei Teso- directeur Th. Hoogerheide dat hij de moed nog niet heeft verloren. „Dat het geld niet kon worden gegeven op grond van de bestaande investeringsregeling voor zeeschepen, wisten we natuurlijk wel. Maar men had ons verzekerd dat er op een andere manier een mouw zou worden aangepast. Als zoiets door vol wassen mensen in serieuze gesprekken naar voren wordt gebracht, moet je daarop toch kunnen vertrouwen? We waren trouwens niet de enigen die ervan overtuigd waren dat het goed zou komen. Ook de mensen van de werf die kontakten hebben met de autoriteiten van de betrokken ministeries, waren ervan overtuigd dat alle problemen uit de weg waren geruimd en dat de officiële afdoening slechts een formaliteit zou zijn. Wij hadden nog wel willen wachten met de officiële bekendmaking totdat we de officiële beschikking in huis had den, maar de werf wilde graag direkt de persconferentie geven. Tot 21 augustus kon Teso de op dracht aan het RSV-concern nog intrek ken. In het contract was een ontbinden de voorwaarde opgenomen, die erop neerkwam, dat de financiering van het In het Natuurrecreatiecentrum is gisteren onder auspiciën van het ministerie van CRM de vijfdaagse conferentie begon nen van de International Union for the conservation of Nature Resources in samenwerking met de World Confederation of Organizations of the teaching profession. Er wordt aan deel genomen door veertig personen afkomstig uit diverse landen van Noord-west Europa. De conferentie duurt tot vrijdag. De natuurbeschermers en leraren ver diepen zich in het bijzonder in de „op voeding tot milieubewustheid in een kustgebied", het thema van de confe rentie. De bijeenkomst werd geopend door Ir F. C. Prillevitz, directeur van de afdeling Natuurbehoud en Openlucht recreatie van het ministerie van CRM. Verder werd onder meer het woord gevoerd door de Belg E. J. Kesteloot, die een voordracht hield over natuurlijke en andere bijzonderheden van kustge bieden, de heer J. A. van der Vlis uit Blaricum over heden en verleden van Texel en de heer M. Mantje uit De Koog over beheersmaatregelen in natuurge bieden. Ontvangst Het gezelschap werd gisteravond in het raadhuis ontvangen door het ge meentebestuur, waarbij werd gesproken door burgemeester Engelvaart en mevrouw Anne von Hofsten, voorzitster van het comité Noord West Europa van IUCN. Bij die gelegenheid werd een gloed nieuw, zeer fraai stuk drukwerk van de VW Texel ten doop gehouden. Het is de Engelstalige „Vogelroute", een twaalf pagina's tellende brochure, die in het bijzonder is bedoeld voor vogellief hebbers die niet in de gelegenheid zijn deel te nemen aan de excursies in natuurgebieden. Voor deze excursies bestaat zoveel belangstelling, dat de meeste geïnteresseerden moeten wor den teleurgesteld. De „Vogelroute" geeft een beschrijving van vogelgebie- den op Texel, die vanaf de openbare weg of openbaar terrein te zien zijn. De brochure is prachtig geillustreerd met kleurenfoto's van diverse fotografen en landkaartjes, waarop de besproken ge bieden zijn aangegeven. De brochure zal ook in het Neder lands, Duits en Frans worden uitgege ven. De „Vogelroute" is niet alleen los verkrijgbaar maar zal tevens onderdeel vormen van een nieuwe VW-gids voor Texel, die, net als de brochure, een for maat van 21x28 cm krijgt. In deze nieuwe kleurige Texel-gids zullen ook een kaartje van het bos, een fietsroute en een beschrijving van de dorpen en andere bezienswaardigheden worden opgenomen. De conferentiegangers, die allemaal een exemplaar van de brochure kregen, toonden zich blij verrast over het feit dat de Texelse VW blijkbaar niet uitsluitend de natuurbedreigende toeristen naar het eiland haalt, maar hen ook nog op verantwoorde wijze van de vogels laat genieten. De foto, gemaakt tijdens de ont vangst op het raadhuis, laat zien dat de natuurbeschermers zich de borrel en de hartige hap best lieten smaken. Burge meester Engelvaart proost met me vrouw Von Hofsten, voorzitster van het Noord West Europese comité. Met de plannen tot behoud van hotel „De Lindeboom- Texel" loopt het anders dan oorspronkelijk de bedoeling was. De exploitatiemogelijkhe den laten zich thans veel min der gunstig aanzien, waardoor het noodzakelijk wordt gevon den naast het bestaande tevens een heel ander ver bouwplan in studie te nemen. Daarbij wordt gedacht aan behoud van het café restaurant, het schrappen van de hotelfunctie en eventueel het maken van zaalruimte. Het hoteldeel zou dan vervangen worden door ongeveer twintig wooneenheden voor alleenstaanden en kleine ge zinnen. De overeenkomst tussen de Recrea tiestichting en de gemeente over de ex ploitatie van De Lindeboom loopt 15 september a.s. af. Omdat het niet lukt om voor die tijd definitieve voorstellen over de toekomst van het gebouw op tafel te leggen, heeft de Recreatiestich ting de gemeente gevraagd de overeen komst met een jaar te verlengen; het ge raamde exploitatietekort over deze pe riode (A149.142, zou dan voor reke ning van de gemeente moeten komen. B. en W. hebben de raad laten weten dat dit niet mogelijk is omdat de ge meentebegroting geen dekking biedt voor deze uitgave. Voorgesteld is daar om de termijn te verlengen tot 1 jan. a.s., waarbij 't exploitatietekort voor rekening van de RST zou moeten komen.Tevens wordt dan voorkomen dat de zittende gemeenteraad besluiten neemt waar mee de nieuwe gemeenteraad wordt op- Lees verder pagina 2 Vakantieganger P. Preüss uit Dort mund is zijn foto-installatie (bestaande uit een camera van het merk Quelle, type cockpit, alsmede een statief en drie Agfa films) kwijt. Hij had de spullen, afgedekt door een doek, op het strand Hoornderslag achtergelaten om te gaan tennissen. Toen hij terugkwam was alles verdwenen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1