(jroen Jexels in het karL, Zuster Arnulfa legde eerste steen „Sint Jan V Auto in tweeën Woningverbeteraars worden uit de nood gered *ri U/R Nieuw RIVO proefstation in Zeeland ff Herfst-winter- nummer Texeltoerist Flowerstyling Schuiling Op RST-terreinen tot dusver 57000 overnachtingen minder Succes voor windsurfers Hoornder feest Rijk komt niet over de brug Sleutelbeenbreuk NIOZ houdt open dagen Tot nu toe zijn er dit jaar 3.000.000 pagina 's Texeltoerist verspreid onder de gasten op Texel. Uw advertentie? 1e JAARGANG Nr. 9305 VRIJDAG 25 AUGUSTUS 1978 Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon 3543. Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs 711,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom. In de Zeeuwse gemeente Wissen- terke (ten noorden van de Nieuw lloord-Bevelanderpolder zal een nieuw jroefstation voor de kweek van schelp lieren worden gesticht. Volgens de Provinciale Zeeuwse Courant zal het jroefstation de plaats innemen van het 1IVO mosselproefstation in Het Horntje >p Texel. Dit is formeel per 1 april van lit jaar opgeheven maar is nog steeds in jedrijf. Te verwachten is dat deze loestand in ieder geval zal voortduren lotdat het nieuwe station in Zeeland Inaar verwachting over ca. twee jaar) in gebruik wordt genomen. Dat betekent niet dat alle werkgele genheid in deze sector van Texel zal ver dwijnen, want het Texelse proefstation :al op een of andere manier blijven 'oortbestaan, echter volgens een ge- leel andere opzet. Dr. A. C. Drinkwaard jan het Mosselproefstation vertelde ons lat het Rijksinstituut voor Natuurbeheer dat onder hetzelfde ministerie valt als iet RIVO) medegebruiker wordt van het itation en een belangrijke rol zal krijgen n de bestudering van de Waddenzee. Directrice zuster Arnulfa heeft woensdagmiddag de eerste steen gelegd voor het verzorgingshuis Sint Jan aan de Beatrix- laan in Den Burg. Het bejaardenhuis, dat plaats zal bieden aan 48 bewoners en waarin ook zes bejaardenwoningen zijn opge nomen, moet over een jaar klaar zijn. Begonnen is met de samenstelling ran de herfst/winteruitgave van „Texel toerist". Het is de bedoeling het blad per 15 september te laten verschijnen. De nhoud heeft betrekking op de periode lot 1 april 1979. Zoals gebruikelijk wil het alad weer een zo juist en compleet mo gelijk overzicht geven van allerlei we tenswaardigheden en attrakties. Op be trokkenen wordt het beroep gedaan gegevens zo snel mogelijk door te geven jan de redaktie van Texeltoerist, per jdres Texelse Courant. De eer was aan zuster Arnulfa gegund omdat het bestuur van de stichting Sint Jan op deze wijze hulde wilde brengen aan de zusters van heden en verleden, die zich al sedert het meest primitieve begin met het bejaardenwerk op Texel hebben bezig gehouden. De zuster maakte er een degelijk stuk werk van. Ze verwerkte aanmerkelijk meer dan de gebruikelijke hoeveelheid specie, zodat ze twee keer naar de trog moest lopen om het karwei te klaren. Ze voerde haar plechtige taak uit met een kleine zilveren troffel, die zij uit handen van stichtingvoorzitter G. Bakker als geschenk had ontvangen. Te zijner tijd zal in de gevel van Sint Jan een gedenk steen worden aangebracht, die de eer ste steen-legging in de herinnering houdt. Niet alledaags De heer Bakker noemde het bouwen van een bejaardenhuis op Texel geen alledaagse gebeurtenis, zodat enig offi cieel vertoon gerechtvaardigd was. De plechtigheid werd bijgewoond door per soneel en bewoners van Sint Jan, het stichtingsbestuur, architect, aannemer, onderaannemers, vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en enkele andere belangstellenden. Bakker vertelde dat al tien jaar gele den het besluit viel om het bestaande Sint Jan rusthuis door nieuwbouw te vervangen. Rond het plan hebben zich veel moeilijkheden voorgedaan. Gerui me tijd heeft het zelfs in de ijskast ge- Dit wrak bleef over van een Volvo personenwagen [van A. C. uit Gorkum) nadat deze dinsdagavond tegen zes uur op de Pontweg was aangereden door een Ford Granada, bestuurd door A. J. Anema uit Witmarsum. Het gehele voorste gedeelte werd van de wagen afgerukt en bleef een paar meter verder liggen. Wonder boven wonder werd niemand van de inzittenden ernstig ge wond, een feit dat onder meer te danken is aan de veiligheidsgordels die beide automobilisten droegen. Het ongeluk werd veroorzaakt door C. die uit de Redoute was gekomen en naar De Koog wilde. Per ongeluk sloeg hij echter linksaf. Hij merkte zijn fout di- Voor Uw: bruidsboeketten, corsages, tafelversieringen en alle graf- en plantenarrangementen. WEEK: Suzanne met de mooie ogen f1r50 Kogerstraat 4, tijdelijk telefoon (02220) 2570. staan. Vier jaar geleden werd het daar weer uitgehaald, maar het verwerven van de vereiste goedkeuringen heeft nog veel voeten in aarde gehad. Noodzaak Nieuwbouw was nodig omdat het oude Sint Jan al lang niet meer voldeed aan de eisen en als gevolg daarvan op den duur gesloten zou moeten worden. Een plan om het bestaande Sint Jan te renoveren en te vergroten (ten koste van de RK pastorie) werd door de instanties afgewezen. Bakker vertelde zeer tevreden te zijn over het aandeel dat architect C. R. Alkema in de plannenmakerij heeft gehad. Ook het feit dat het is gelukt de hele bouw over te laten aan Texelse bedrijven (Drijver als hoofdaannemers en Oele, CIV en VEM voor resp. loodgie- terswerk, centrale verwarming en elek tra) was reden tot blijdschap. Na een korte rondgang over de bouw plaats kwam het gezelschap bijeen in de zaal van het oude Sint Jan. Voorzitter Bakker zwaaide daar lof toe aan de Voor de Recreatiestichting Texel is het seizoen 1978 tot dusver bijzonder slecht geweest. Er zijn op de campings Kogerstrand en Loodsmansduin 57.000 overnachtingen minder geboekt dan vorig jaar wat betekent dat aan stand geld zo'n anderhalve ton minder is ont vangen. De grootste klap viel in de tweede helft van juni. Het topseizoen (de maand juli) viel minder tegen: een achteruit gang van 3000 overnachtingen. Het effekt van een dergelijke terug gang op de Texelse economie moet niet worden onderschat. Alleen de achteruit gang bij de RST betekent het gemis van enkele miljoenen aan inkomsten voor het totale bedrijfsleven. gemeente voor de voortreffelijke mede werking die tot dusver is ondervonden. De drie zusters, die thans nog deel uitmaken van het personeelsbestand van het bejaardenhuis naderen de pen sioengerechtigde leeftijd. Ze zullen te zijner tijd moeten worden opgevolgd door niet-religieuzen. De provinciaal overste heeft het bestuur nl. laten weten, dat de congregatie niet meer voor krachten kan zorgen om de een voudige reden dat er geen zusters meer zijn. Op tijd Loco-burgemeester J. J. Westdorp (bugemeester Engelvaart was belast met een openingsplechtigheid in zijn vorige standplaats) ging in op de recen te ontwikkelingen op het gebied van be jaardenbeleid in Nederland. Hij stelde onder meer vast dat Sint Jan nog juist op tijd is geweest met zijn nieuwbouw. Als nog een half jaar zou zijn gewacht, zou geen vergunning meer verkregen zijn. Het rijk hanteert nl. de norm dat 714% van de bejaarden in aanmerking komt voor plaatsing in een verzorgings huis. Dat betekent dat Texel niet meer dan 50 bejaarden op deze wijze mag opvangen. Uit Westdorps woorden kon de konklusie worden getrokken, dat de andere bejaardenhuizen van Texel (die ook verouderd zijn) grote problemen zullen ondervinden als zij tot nieuw bouw zouden willen besluiten. Architect Alkema sprak zijn bewonde ring uit voor het bestuur van Sint Jan voor de wijze waarop het zich met de plannen heeft bezig gehouden. Voor zitter Bakker bracht op zijn beurt lof aan medebestuurslid Martin Zijm, die het leeuwendeel van het moeizame werk sa men met architect Alkema voor zijn rekening heeft genomen. Zuster Arnulfa bazig met het leggen van de eerste steen. Bij een lange-afstandwedstriid wind surfen op het IJsselmeer tussen Enkhui zen en Stavoren zijn twee Texelse deel nemers er zaterdag in geslaagd zich bij de eerste vijf te klasseren. Gerard Roeper en Herman Boks beëindigden deze 23 km-lange wedstrijd met respec tievelijk een derde en een vijfde plaats. De Windsurfclub Texel was met in totaal vier leden vertegenwoordigd.' Naast Gerard Roeper en Herman Boks namen Piet-Wim Roeper en Hanno Kortmann er aan deel. Ook zij behoor den tot de groep van ongeveer 30 wind surfers, die de finish wisten te bereiken. Aan het evenement werd door 38 wind surfers meegedaan. De tijd van de winnaar bedroeg 2 uur en 35 minuten. Gerard Roeper en Herman Boks finishten op nauwelijks 2 minuten achterstand in een achtervol gend groepje. Piet-Wim Roeper en Hanno Kortmann bezetten in het eind klassement een plaatsje in de grote mid denmoot. Het was de eerste maal dat op het IJsselmeer een wedstrijd van een derge lijke lengte werd gehouden. reet en wilde omkeren. Het gezicht in de richting De Koog werd echter belem merd door de dijk. Toen C. bezig was de wagen te keren, kwam vanachter de dijk de Ford van Anema. Deze kon niet meer tijdig remmen, maar stuurde nog wel iets bij, waardoor hij tegen de zijkant van de motorkap van de Volvo botste, met het genoemde gevolg. In Den Hoorn wordt het traditionele Hoornder feest dit jaar gehouden op zaterdag 9 september. Over de comple te programma-inhoud moet nog een beslissing genomen worden. Meer bij zonderheden daarover worden in de loop van volgende week bekend ge maakt. De jaarlijkse tocht voor de Hoornder bejaarden wordt gehouden op 23 sep tember. verbetering als gevolg mm1 Wij bezorgen in Den Burg geheel gratis. Verder op geheel Texel voor f1,— Bij het toekennen van rijks bijdragen aan mensen, die hun woning verbeteren, heb ben zich ernstige problemen voorgedaan. In vijf gevallen zijn door de gemeente bijdragen toegezegd, terwijl het rijk deze achteraf niet wenst te betalen. De gemeenteraad is nu voorgesteld deze bijdragen voor rekening van de gemeente te laten komen. Het gaat om totaal f224.250,— Het desbetreffende voorstel aan de raad wekt de indruk dat de gemeente in de fout is geweest door ten onrechte toezeggingen te doen. Bij informatie bij de afdeling woningverbetering in het raadhuis bleek echter dat de moeilijk heden zijn voortgevloeid uit de opstel ling van de provinciale dienst volkshuis vesting. Zoals bekend zijn de rijks- en gemeen telijke bijdragen, die voor woningverbe tering worden verstrekt een bepaald percentage van de verbouwingskosten. Dat staat uiteraard nauwkeurig om schreven in de betreffende rijksregeling, maar daarin wordt geen grens gesteld aan de omvang van het verbouwwerk. In het begin van dit jaar werd door de provincie echter te kennen gegeven dat voor verbouwingswerkzaamheden, die meer dan 790.000,bedragen, geen subsidie meer zou worden verstrekt. Dat gold ook voor de lopende gevallen en dat was bijzonder pijnlijk. De gemeente had op dat moment in vijf gevallen van woningverbeteringen van meer dan 790.000de bijdrage toegezegd en de betrokkenen waren dan ook met het werk begonnen. Door het uitblijven van het toegezegde geld zouden zij in ernsti ge moeilijkheden komen. Het gemeentebestuur wees daar op, maar het baatte niet. De autoriteiten aldaar stelden zich hard op, omdat de pot bestemd voor woningverbeteringen in 1978 al in maart leeg was. De gemeente Texel was bovendien niet de enige met dergelijke „woningverbete ringsslachtoffers". In tal van gemeenten waren bijdragen toegezegd die achteraf niet verstrekt mochten worden. In Heer- hugowaard waren zelfs twintig gevallen. Hulp B. en W. van Texel: „Door het verbe teren van hun woningen hebben de betrokken eigenaren zich grote financië le offers getroost. Zij zouden stellig niet tot een dergelijke woningverbetering zijn overgegaan als bij hen niet de overtuiging aanwezig was geweest dat zij een rijksbijdrage in gevolge de be schikking geldelijke steun particuliere woningen en daarvan tevens een gemeentelijke bij drage zouden ontvangen. Wij zijn van mening dat de gemeente Texel zich niet aan haar verantwoordelijkheid kan en mag onttrekken en stellen u dan ook voor de toegezegde subsidies volledig voor rekening van de gemeente te nemen". Voor de uitgaaf van 7224.250, heeft de gemeente geen afzonderlijk crediet, maar het geld kan worden betaald uit het krediet van de zgn. gemeentelijke 10%-regeling. Dat crediet beliep begin dit jaar ruim 6,5 ton,terwijl daarvan slechts 2,5 voor lopende woningverbe teringen nodig is. Beding B en W wijzen erop, dat aan de betalingen wel een anti-speculatiebe- ding wordt verbonden. De door de gemeente betaalde rijksbijdragen moe ten worden terugbetaald als de eigenaar de verbeterde woning binnen tien jaar doorverkoopt. Het gaat overigens redelijk goed met de woningverbeteringen op Texel. Sinds de instelling van de gemeentelijke bijdrageregeling hebben 61 personen een beroep op de regeling gedaan. In 17 gevallen zijn de werkzaamheden zoda nig gevorderd dat al een voorschot op de gemeentelijke bijdrage kon worden verstrekt. In drie gevallen heeft ook de eindafrekening met het rijk reeds plaats gevonden. Wielersportenthousiast Uwe Smit uit Den Burg liep dinsdagavond een gebro ken sleutelbeen op toen hij tijdens een trainingstochtje nabij De Waal ten val kwam. Hij werd naar het Parkzicht-zie kenhuis in Den Helder overgebracht, waar hij woensdag een operatie heeft ondergaan. De valpartij gebeurde op de Ooster- enderweg toen Uwe Smit in gezelschap van veertien andere leden van de Wielervereniging Texel van Oosterend in de richting van Den Burg fietste. De oorzaak was een stuurfout van een van de andere clubleden. Hierdoor sloegen vijf man tegen het wegdek Alle betrok kenen liepen schaafwonden op en had den schade aan hun vervoermiddel. De fiets van de in Den Burg woonachtige Simon Koegelberg werd onherstelbaar vernield. Op vrijdag 22 en zaterdag 23 septem ber houdt het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee in Het Horntje open huis. De NlOZ-medewerkers hopen het publiek bij die gelegenheid een inzicht te geven in de algemene opzet en de taken van het instituut. De wetenschappelijke en technische afdelingen zullen hierbij iets van hun werkzaamheden tentoon stellen en er zullen voldoende medewer kers aanwezig zijn om zonodig nadere uitleg te geven. Het publiek is vrijdag welkom van 10.30-20.00 uur en zaterdag van 9.00- 17.00 uur. Uiterlijk deze week nog mogelijkheden om in te leveren voor de herfst 'winter en voorjaars uitga ve vh Langeveld en De Rooy bv Den Burg. Texel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1