Cjroen rwartsjexehin het hart-, Teso minder afwijzend tegenover abonnement lUCIM-conferentie vindt nader onderzoek nodig Op Texel moet meer konkurrentie komen IBOP organiseert naardenkeurlngen Draagkracht natuurgebieden Minister wil toeristen voor kosten laten opdraaien Landingsboot strandde „Voorwaarts Mars" naar concours in Hamburg Dief snel aangehouden Konsumentenkontakt in radio-interview Overtreding rijtijdenwet Weer zenders in beslag genomen Brutale fietsdiefstallen Doorgereden na aanrijding „WAT IK ZEGGEN WOU.." Keiolonië DINSDAG 29 AUGUSTUS 1978 TEXELSE 91e JAARGANG Nr. 9306 COURANT Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon 3543 Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11Den Burg, telefoon (02220) 2741 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs 711,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom. TESO heeft een meer welwil lend standpunt ingenomen ten opzichte van het FNV-streven om voor de Texelaars een veerdienst jaarabonnement in te voeren van f 15,— voor volwassenen en 77,50 voor kinderen. Tijdens een donderdag in hotel „Juliana" gehouden bespreking tussen een FNV-delegatie en het TESO-be- stuur werd van laatstgenoemde zijde onderstreept dat het jaar abonnement er moet komen maar de prijs die de Texelaars er voor zullen moeten betalen wilde men nog niet vastgelegd zien. Een andere tegemoetkoming van TESO was dat bij invoering van het Texelaarsabonnement de be staande faciliteiten voor scholie- renvervoer, ziekenvervoer e.d. zullen worden gehandhaafd tot dat blijkt dat er geen behoefte meer aan is. Het FNV nam met een vrij sterke de legatie aan de bespreking deel. Niet alleen de Texelse bestuursleden D. Terpstra, R. Jansen, J. de Boer en P. Becker waren aanwezig maar ook F. Roco van het FNV-district Noordholland en C. Bleiksloot van de FNV-vervoers- federatie (waarin o.m. het TESO-perso- neel is georganiseerd). Niet zo duur Zoals bekend was het FNV het lang niet eens met de argumenten die TESO- directeurTh. Hoogerheide in zijn beken de brief tegen het Texelaars-abonne ment had ingebracht. Donderdag was TESO aanmerkelijk meer tegemoetko mend. Een van de punten was dat invoering van het Texelaarsabonnement aanmerkelijke organisatie- en admini stratiekosten met zich zou meebrengen: 711,35 per jaar per persoon. Al pratende kwam men nu tot de konklusie dat het veel voordeliger kan. Bij de spoorwegen hanteert men een systeem waarbij een 5 jaar geldig pasje ongeveer 72,50 per jaar kost. Op Ameland heeft het gemeente bestuur een afschrift van het bevol kingsregister ter beschikking gesteld van de vervoersmaatschappij zodat het „Amelanderschap" direkt aan de kassa kan worden gecontroleerd en het af te geven pasje niet veel meer kost dan het geld dat voor de pasfoto moet worden betaald. Voor rekening toeristen? Zoals bekend heeft de minister van Verkeer en Waterschap onlangs aan het FNV-bestuur laten weten dat hij van mening is dat TESO zelf de kosten van De jeugdband „Jugendspielmannzug SC VorwartsBillstedt diedonderdag met veel succes in De Koog optrad op uitno diging van de in oprichting zijnde onder nemersvereniging, heeft de Koger drumband Voorwaarts Mars uitgeno digd om in juni volgend jaar deel te nemen aan een muziekconcours in Hamburg. De band zal waarschijnlijk op de uitnodiging ingaan. De Duitse jeugdband gaf bijzondere kwaliteit te zien. Alvorens in De Koog gedurende drie kwartier werd opgetre den werd in alle Texelse dorpen een korte maar perfekte show gegeven. In De Koog volgde na de uitvoering een lampionoptocht waaraan door een zeer groot aantal kinderen werd deelgeno men. De organisatoren moesten maar liefst 600 lampions uitreiken. De ondernemersvereniging werd die zelfde avond officieel opgericht. De organisatie heeft de naam „De Koog Promotion" gekregen. Er zijn zeven bestuursleden. De 19-jarige J. W. J. van B. uit De Wormer stal vrijdag in een horecabedrijf in De Koog de tas van mevrouw D.A.O. uit Rotterdam. Er zat onder meer 7200,— in. Op aanwijzing van mevrouw O. kon de dader naderhand worden ge grepen. Het geld uit de tas had hij toen al in diverse café's uitgegeven maar hij heeft beloofd de schade te zullen vergoeden. Dinsdagmiddag werd in het NOS- radioprogramma „Knollen voor citroe nen" aandacht besteed aan het recen telijk onderzoek van FNV en Konsumen tenkontakt naar de prijzen van levens middelen op Texel. Het was een vraag gesprek met de heer B. Donia van het Konsumentenkontakt. We geven het interview hierbij volledig weer. Reporter: Eén ding is zeker: je kunt Texel geen goedkoopte-eiland noemen. De mid denstanders op dit eiland weten wat winstgevend calculeren is. Bert Donia zal nu allereerst enkel algemene gege vens geven uit een onderzoek dat Kon sumentenkontakt in samenwerking met de FNV-afdeling Texel heeft ingesteld. Bert Donia: Ja, de algemene conclusie, die toch wel vrij schrikbarend is, is dat Texel een duur eiland is. De prijzen voor een gemiddeld levensmiddelenpakket zijn toch een dikke negen procent hoger dan op het vasteland. En dat vinden wij toch vrij fors. Reporter: Als je naar bepaalde artikelen kijkt, waren er dan nog uitschieters? Bert Donia: Ja, die waren er zeker. Brood bijvoor beeld is op Texel gemiddeld tien procent duurder en frisdranken vijftien. Gehakt, schrik niet, is daar in de supermarkt zelfs het Texelaarsabonnement (7450.000,— per jaar) uit de exploitatie moet kunnen dekken. TESO zei die financiële ruimte niet te hebben, waarop de FNV zich opnieuw tot de bewindsman richtte met het verzoek toe te lichten hoe TESO dat moet doen. Uit het antwoord van minis ter Tuynman bleek dat hij van mening is dat het zou kunnen door de tarieven voor niet-Texelse gebruikers van het veer met 6% te verhogen. Dat levert de gewenste 4,5 ton op. TESO en FNV op hun beurt meenden dat dit een onhaal bare kaart is omdat het ministerie van economische zaken nooit toestemming voor een dergelijke verhoging zou ge ven, maar het zal nader worden onder zocht. Het FNV blijft nadrukkelijk de voorkeur geven aan een rijkssubsidie bij gelijkblijvende vervoerstarieven voor de toeristen. Binnenkort zullen drie kamer leden zich ook in deze zaak verdiepen en vragen stellen, mogelijk zal de extra druk, die dat oplevert resultaat veroor zaken. Vrijdagochtend zeer vroeg hield de politie een rijtijdencontrole onder vrachtwagenchauffeurs. Drie personen werden daarbij wegens overtreding van de rijtijdenwet geverbaliseerd. Om ook da Texelse paarden- en pony eigenaars in de gelegenheid te stellen hun dieren de zg. IBOP-proef af te laten leggen organiseert het Warmbloedpaar denstamboek Nederland (WPN) in de maand september een dergelijke ver- richtingsproef op Texel. Voor de eilan- delijke paardenMhebbers is dit een unieke kans omdat deze proef hier bij wijze van uitzondering gehouden wordt. Aan deze proef van het Instituut Bruikbaarheidsonderzoek Paarden kan door alle paarde- en ponyrassen worden deelgenomen. Paarden die op de cen trale keuring het voorlopig predikaat toebedeeld kregen zijn verplicht deze proef af te leggen. Anderen kunnen er op eigen initiatief aan deelnemen. Afhankelijk van de verschillende types (rijpaard, tuigpaard, veelzijdigheid of pony) worden door het IBOP bepaalde eisen gesteld. (Deze eisen staan in de WPN-periodiek: „In de Strengen", breedvoerig aangegeven). Na een gun stig verlopen proef wordt het certificaat op de keuringsdag uitgereikt. De aan het keuren verbonden kosten bedragen 725, Op welke dag en plaats deze IBOP keuring plaats vindt zal afhankelijk van de inschrijvingen worden bepaald. Belangstellenden kunnen zich tot 6 september a.s. aanmelden bij P. Daal der, Bartimeushoeve, Oosterend, tele foon (02223)611. eenentwintig procent duurder dan op het vasteland. De vleesprijzen vliegen daar toch de pot uit, want ik vroeg een kilo biefstuk en betaalde daarvoor twee gulden vijftig meer dan op het vasteland. Reporter: Hebben jullie een c/root aantal artikelen onderzocht? Bert Donia: Ja, we hebben zevenentwintig artikelen onderzocht. Deze artikelen betekenen ongeveer een kwart van wat een gemid deld gezin gebruikt, dus dat was wel maatgevend. Reporter: En is er ook naar de horeca-prijzen ge keken? Bert Donia: Ja, dat is zeker in zo'n recreatiegebied erg belangrijk en het bleek dat het ook in die branche behoorlijk de pot uitbruist. Voor een kopje koffie betaal je op Texel al gauw een gulden vijftig en als je dat vergelijkt, dan blijkt het dat ze daarmee ook boven het landelijk gemiddelde uit bruist. Dat is gemiddeld zo'n een gulden zevenentwintig per kop. Ook is geble ken dat de Texelaars in verhouding met vorig jaar hun koffieprijzen met tien pro cent hebben verhoogd. Reporter: Ik ben zelf diverse malen op de Wadden- Lees verder op pagina 2 Er is nader onderzoek nodig om vast te stellen wat de draagkracht is van natuurwetenschappelijk belangrijke gebieden zoals de Wadden zee en de Waddeneilanden. Het toelaten van meer mensen moet niet bij voorbaat worden afgewezen. Aldus een algemeen onderschreven mening tijdens de conferentie van de Internationale Unie voor Natuur bescherming die in samenwerking met de Wereld leraren organisatie vorige week onder auspiciën van het Ministerie van CRM in het Natuurrecreatiecentrum werd gehouden. De conferentiegangers hebben zich in het bijzonder verdiept in feitelijkheden en wenselijkheden op het gebied van de natuurbescherming en natuureducatie. Wat Texel betreft kwam men tot over wegend gunstige bevindingen. Ondanks het vrij intensieve toerisme is sprake van effektieve bescherming en goede bege leiding van recreanten die de natuur inwillen. Met name de wandelroutes van Staatsbosbeheer en het gemeente lijke fietspadenplan wekten bewonde ring evenals het feit dat met name grote aantallen schoolkinderen in de gelegen heid worden gesteld om in het Natuur recreatiecentrum het nodige over natuur en milieu op te steken. De conferentie op Texel was een aan gelegenheid van de Noordwest-Europe- se commissie van de Internationale Unie en er werd aan deelgenomen door 45 personen, afkomstig uit België, Dene marken, West-Duitsland, Finland, En geland, Nederland en Zweden. Er werd niet alleen geconfereerd maar er werden ook excursies gemaakt naar NIOZ en diverse natuurgebieden. Door middel van interviews trachtte men meningen en drijfveren van het publiek te achter halen. Wat dat laatste betreft sprak de conferentie zich aan het slot uit voor verdergaand onderzoek. Het moet pre cies bekend worden wat de toeristen die hun vakantie in een dergelijk kustgebied doorbrengen, precies willen. Dat moet niet alleen worden afgeleid uit wat de Overzicht van de conferentiezaal in het NRC tijdens de slotbespreking. mensen zeggen maar ook hun feitelijk gedrag. Over het Natuurrecreatiecen trum werd gezegd dat de groepen kin deren die hier worden opgevangen over een groter deel van het jaar moeten worden gespreid. Er is nu sprake van druktepieken die niet in het belang zijn van effektieve educatie. Planologische bescherming Tijdens de conferentie werd geïnven tariseerd welke aanbevelingen in de loop der jaren van diverse kanten zijn gedaan om tot bescherming van het Wadden gebied en daarmee te vergelijken gebie den te komen. Deze werden onder schreven en er werd nog het een en ander aan toegevoegd. De voorkeur werd gegeven aan bescherming via pla nologische maatregelen. De diverse aanbevelingen en conclu sies zullen ter kennis worden gebracht van de regeringen van de NW-Europese landen. In elk van de deelnemende dele gaties zaten een of meer regeringsver tegenwoordigers. Urenlang heeft donderdag een lan dingsboot van het amfibisch oefenkamp hoog en droog op het naaktstrand bij Den Hoorn gelegen. De boot was hier tijdens een oefening gestrand; pogingen om los te komen mislukten omdat het water inmiddels was gezakt. Pas bij hoog water zeer laat in de avond kwam het landingsvaartuig weer vlot. De landingsboot fungeerde als veilig heidsschip toen mariniers 's middags met rubberboten een landing op het strand uitvoerden. Toen de boot zelf aan land kwam sloeg de motor door een defect af waardoor terugvaren onmoge lijk werd. Twee andere landingsboten kwamen van De Mok om het schip los te trekken maar dat mislukte omdat een der landingsboten een kabel in de schroef kreeg terwijl de ander met motorpech te kampen had. Er zat daarom niets anders op dan het nachte lijke hoog water af te wachten. De inmiddels gerepareerde landingsboot kwam toen op eigen kracht van het strand. De politie heeft opnieuw twee Tl Mc zenders in beslag genomen. In de personenauto van de Duitse toerist J.B. uit Tornesch werd een dergelijk appa raat aangetroffen alsmede in de woning van E. in Den Burg. Laatstgenoemde zender was met eigen apparatuur door de Texelse politie opgespoord. Het komt de laatste weken herhaal- selijk voor dat fietsen worden gestolen die in schuurtjes achter woningen zijn gestald. De laatste gedupeerde was J. Roeper uit De Waal die op deze wijze zijn blauwe Gazelle kwijtraakte. Onlangs overkwam J. Boon uit Den Burg hetzelf de. Hij had echter geluk want bij toeval trof hij zijn fiets de volgende dag onbe heerd in de Dennen aan. In Oudeschild werd donderdag een Volkswagen aangereden door een gele Datsun die er daarop vandoor ging. De Volkswagen had een flinke deuk in het rechter portier opgelopen. Omstanders namen het nummer van de Datsun op zodat de politie de dader kon opsporen. Het bleek iemand uit Eindhoven te zijn. BRtVtN WN LEZERS BUTEN VER4NTWOOROEIUXMEIO VAN DE PEOAJiTIE In de Texelse Courant van 18 augus tus j.l. stond een interessant artikel over mijn land. Daar de ruimte het u niet toeliet dieper op de zaken in te gaan, verstrek ik gaarne nadere informatie aan geïnteresseerden, zodra ik weer in uw land terug ben (i.e. na 18 september). Tot die tijd kan men zich wenden tot de vereniging Keiolonië-Nederland, Kotter- straat 22 - 24, 1794 BE Oosterend, Texel. z.g. J. Kok, keizerlijk gezant Keiaanse ambassade De Lairessestraat 126, 1071 PL Amsterdam

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1