Marineman kreeg duizend gulden voor gevonden parkiet Cjroen r£wartsJ~exelsin het hart-, rexel had weer een beste schapenfokdag 'Jonge Commandeur' kan tevreden zijn. DUBBEL ONGELUK OP WAALDERWEG :/v k0^eCS*xe RAM VAN G. EELMAN KAMPIOEN 1000,- BELONING NEDERLANDSE WOLFEDERATIE D'66 pleit voor openbaarheid van nevenfunkties J. G. Nelis bouwt „Krassekeet"- gemaal Aantal vreemde auto's nu minder dan 2.000 De 20-jarige Albert Kooistra uit Den Helder kreeg vrijdag op de veerhaven van het Horntje een bedrag van f1.000,— van de Belgische zakenman Henri Bij- nens. Het was de beloning voor het eerlijk.terugbezorgen van een doodgewpne grasparkiet. Dit vogeltje dat in de winkel niet meer dan een p^r gulden waard is. was voor de familie Bijnens van een zo grote betekenis flat ze eventueel nog wel meer hadden willen geven om het terug te krijgen De grasparkiet Hanneke woont sedert ongeveer een jaar bij het echtpaar Bijnens in huis. Het diertje is handtam, vliegt dd'hele dag vrij door de kamer, eet mee aan tafel en laat zich makkelijk pakken en vertroetelen. Vooral voor de kinderloze mevrouw Bijnens betekent de vogel een belangrijke compensatie. Het was dan ook vanzelfsprekend dat de parkiet meereisde toen het echtpaar vorige week voor enkele dagen naar Texel ging om daar enkele familieleden in het bungalowpark ,,So What" te bezoeken. Hanneke zat in een kooi in de auto, maar vond het daar niet zo aangenaam zodat Bijnens besloot het diertje los door de wagen te laten vliegen. Spoorloos Aangekomen op de Helderse veerha ven kreeg Hanneke het op haar zenu- W te zijncewor^^m "jars in Pakistan werk in West Duits* ijgen door er politiek asiel voor diegene die de GELE GRASPARKIET roepnaam Manneke terug bezorgt Weggevlogen op Veer haven Den Helder Inl aan Havenrestaurant op Texel m Telefoon 02226-310 1 De advertentie wen door het gekrijs van meeuwen en toen de Belg de auto verliet om kaartjes te gaan kopen, vloog Hanneke naar buiten en verdween uit het gezicht Vooral voor mevrouw Bijnens was dat de schrik van haar leven. Ze ging de haven op, maar kon roepen en zoeken wat ze wilde Hanneke bleef spoor loos. Zonder vogel en zwaar in mineur stemming ging het echtpaar naar Texel, maar ze hebben daar geen gelukkig ogenblik gekend want de afwezigheid van Hanneke deed zich als een ondrage lijke marteling voelen. Dagelijks ging de familie naar Den Helder om daar op nieuw te zoeken en navraag te doen. Uitgelachen in Den Burg. De winkelauto van de Nederlandse Wolfederatie komt op maandag 11 september van 8.30 tot 12.3P uur op de markt in de Parkstraat te JAARGANG Nr. 9308 DINSDAG 5 SEPTEMBER 1978 Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon 3543. Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, Den Burg, telefoon (02220) 2741. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f 11,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom. Goede kwaliteit, veel belangstelling en uitstekend weer. Dat waren Ie ingrediënten die de jaarlijkse Texelse schapenfokdag gisteren tot en zeer geslaagd evenement maakten. De kwaliteit van het stam- loekmateriaal laat nog steeds een stijgende tendens zien hoewel de intwikkeling in de ideale richting niet meer zo stormachtig is als nkele jaren geleden Tot kampioen werd uitgeroepen het 2-jarige dier van de heer G. Eelman uit osterend, gefokt door L. Wagemaker uit De Weere. Reserve-kampioen werd de jarige ram van J. Zuidewind uit Oudeschild, gefokt door J. P A. Koning uit eemster. Een 1-jarige ram van P. Verberne uit Oosterend werd jeugd-kampioen lokker K. F. Korf uit Appingedam) en het reserve jeugdkampioenschap ging ook aar een dier van P. Verberne dat bovendien door hemzelf was gefokt. Texel" werd uitvoerig aandacht besteed aan het heugelijke feit dat drie rammen van het Texels Schapenstamboek in Noordholland het preferentschap heb ben gekregen, het hoogste predikaat na een voorlopige en een definitieve pre miewaardigheid. Twee van deze dieren kwamen van Texel: van de heer P. Verberne uit Oosterend (gefokt door J. P. A. Koning uit Beemster) en van G. Eelman uit Oosterend (gefokt door C. M. Veeger, Texel). Het derde dier was van C. J. M. Langedijk uit De Weere en had als fokker L. Wagemaker. Instructie De opening had een enigszins instruc tief karakter en dat was het gevolg van het feit dat burgemeester Engelvaart voor het eerst aanwezig was en dus nog (Lees verder op pagina 6) Het was telkens een teleurstellende ervaring want niet alleen bleef Hanneke spoorloos, maar de meeste mensen die werden aangeklampt met de wan hopige vraag of ze het vogeltje hadden gezien, namen het geval niet serieus. ,,lk ben haast door iedereen uitgelachen maar ik kan me dat wel voorstellen. Ik vroeg iedereen of ze Hanneke hadden gezien. Dat is natuurlijk wel een beetje gek als je niet weet wat Hanneke voor ons betekent". Het echtpaar vertelde het verhaal in het havenrestaurant van 't Horntje aan kelner Gerrit Visch. Deze haalde zijn baas Jan C. Stolk erbij en die stelde voor een advertentie te laten zetten in de Helderse Courant omdat het best mogelijk was dat zo'n handtam vogeltje bij iemand was komen aanvliegen. Vooral als de eerlijke vinder een belo ning in het vooruitzicht zou worden gesteld, zou zo'n advertentie resultaat kunnen hebben. Duizend gulden Bijnens zag er niet veel in maar dacht: niet geschoten is altijd mis. Hij liet de advertentie plaatsen en loofde een beloning uit van maar liefst duizend gulden. Het echtpaar kon het resultaat echter niet afwachten want Bijnens moest voor zaken (hij handelt in onroe rend goed) terug naar België. Als con tactadres was in de advertentie het Havenrestaurant op Texel opgegeven. Bottelier Kooistra overhandigt de kooi met Hanneke aan mevrouw Bijnens. De heer Bijnens (rechts), zijn zwager en schoonzuster kijken toe Nauwelijks was de krant uit of de tele foontjes stroomden bij tientallen binnen. Het was duidelijk dat veel mensen in Den Helder een gele grasparkiet hadden en die best voor f1.000,— wilden verkopen. Maar er was ook een serieus telefoontje: de 20-jarige bottelier bij de marine Albert Kooistra vertelde dat hij in de marinekazerne aan het werk was toen een parkiet binnenvloog en zomaar op zijn hoofd ging zitten. Omdat het signalement precies klopte kon het haast niet missen. (Lees verder op pagina 7) Aannemer J. G. Nelis uit IJmuiden bouwt voor ruim 1,8 miljoen gulden het nieuwe ge maal ,,Krassekeet" in de Wad dendijk bij de molen van Het Noordèn. De werkzaamheden beginnen deze week. Nelis was bij de onlangs gehouden aanbesteding (waaraan door 27 onder nemingen werd deelgenomen) niet de laagste inschrijver. De firma De Vries Van de Wiel uit Sint Maartensvlotbrug was nog lager maar had zich bij het invullen van het formulier vergist. Op het inschrijvingsformulier moet het be drag zowel in cijfers al letters worden aangegeven. De Vries Er Van de Wiel had het bedrag in cijfers juist opgeschre ven maar het bedrag in letters was hoger dan het waarvoor Nelis inschreef. Volgens de officiële bepalingen die bij dergelijke inschrijvingen streng moeten worden toegepast was het geschreven bedrag geldend. In verband met de bouw van het gemaal zal deze week door Nelis een drijvend noodgemaal met een capaciteit van 250 m3 per uur naar Texel worden overgebracht. Dit 120 ton zware gemaal zal met twee kranen vanuit de haven op een dieplader met 96 wielen worden gezet en naar de bouwplaats worden vervoerd. Bij de viertallen oudere ooien was het ampioenschap weggelegd voor de in- ending van de heer C. A. Commandeur rit Den Hoorn. Van zijn vader C. J. krmmandeur uit Oudeschild was de izending die het reservekampioen- chap kreeg. De „jonge Commandeur" oals hij op de fokdag werd genoemd, leepte ook het jeugdkampioenschap loien weg; het reservekampioenschap n deze categorie ging naar de inzending lan R. Eelman uit Oosterend. De „jonge Commandeur" heeft nog ien reden om met tevredenheid op de ichapenfokdag terug te zien want van Ie tien beste ramlammeren was bijna de lelft door hem ingezonden. Ir. J. Zijlstra, hoofd van de jury, had och wel enige kritiek op voor de okdag ingezonden materiaal. De rubrie- len jonge rammen waren volgens hem vel eens beter geweest maar de toppers jit deze rubrieken waren van een best ype, hadden een beste „broek" en varen goed bevleesd. Beenwerk Wat de fokkers scherp in de gaten moeten houden is het beenwerk. Het komt ook nu nog voor dat een overigens uitstekend en dus zware en brede ram te twaar is voor zijn poten zodat hij er zakt. Het is in het belang van de soliditeit en de levensduur om de dieren met slechte beenstand weg te selecteren. Ir. Zijlstra liet zich opnieuw kennen als voorstander van de „zuivere Texelaars" en het perfectioneren daarvan zodat de export ook op langere termijn gewaar borgd is. Daarbij moet de vruchtbaar heid (een van de weinig zwakke punten van het Texelse schaap zodat momen teel kruisingsproeven worden gedaan om die vruchtbaarheid op te voeren) als een belangrijke factor bij de selectie worden aangemerkt. Tegenover de op produktieverhoging gerichte kruisings proeven staat men in de schapenfok kerswereld nogal kritisch. Veel aanhang heeft de gedachte om het vooral te zoeken in selectie van de bestaande soort, zodat men er in de toekomst haast van verzekerd kan zijn dat elk dier een tweeling brengt. Het bestuur van de politieke partij Democraten '66 heeft er bij de leden van de nieuwe gemeenteraad op aangedron- hen niet tot de benoeming van het nieuwe college van B. en W. over te gaan voordat de betrokken (adspirant) wethouders openbaar hebben gemaakt welke funkties en nevenfunkties zij be kleden. Volgens D'66 geldt dit voor alle funkties, dus zowel de betaalde als de onbetaalde. In een toelichting zegt D'66 (dat bij de gemeenteraadsverkiezingen op één stem na een zetel in de nieuwe raad miste) dat de nieuwe raad alleen door de openbaarmaking van alle funkties zich een oordeel kan vormen of er van enige strijdbaarheid met de belangen van de gemeente Texel sprake zou kunnen zijn. De Democraten achten een en ander in verband met de zuiverheid van de verhoudingen absoluut noodzakelijk. Zaterdag kwamen en gingen resp. 1.212 en 1.206 auto's. Vrijdag was het aantal nieuwkomers (1.101) groter dan het aantal vertrekkenden (995). Vorig jaar om dezelfde tijd was het aantal vreemde auto's belangrijk hoger: 2.731. fiets door middel van zijn groot licht voorziene Honda-motor te markeren en hulp te halen. Nadat H. in een naburige woning zowel de politie als de ambu lance had gebeld bleef hij in de buurt van het slachtoffer en begon de brom fiets aan de kant van de rijbaan te trekken. Inmiddels was een vijftal auto's voorbij gekomen die, opgeschrikt door de lichten van de motorfiets, langzaam passeerden en doorreden toen de be stuurders bemerkten dat er al eerste hulp aanwezig was. t Pardoes Terwijl H. zich aan de kant van de weg met zijn gestrandde dorpsgenoot V. bezig hield naderde vanuit de richting De Waal de heer M.B. met zijn perso nenauto. Deze merkte de motorfiets niet op en reed er pardoes op in waarbij de tweewieler zwaar werd beschadigd en ook de auto behoorlijke schade opliep. V. kon na doktersbehandeling naar zijn huisadres worden gebracht. Achter af bleek hij aan zijn valpartij geen noemenswaardig letsel te hebben over gehouden. Ook de heer B. en H. liepen geen letsel op. Preferentschap Tijdens de officiële opening van de fokdag 's morgens in „De Lindeboom- Er zijn op het ogenblik meer Texelse dan „vreemde" auto's op het eiland. Volgens de tellingen van TESO bedroeg het aantal niet-Texelse auto's zondag avond j.l. 1.829. Er gingen die dag 1.445 auto's weg en er kwamen er 856 voor terug. In de nacht van zaterdag op zondag botste op de Waalderweg een perso nenauto op een ter hoogte van de boerderij „De Ruitersplaats" gepar keerde motorfiets. De berijder van deze tweewieler was op dat moment bezig het slachtoffer van een eerder ongeval langs de kant van de weg te verzorgen. Om het verkeer op de Waalderweg te alarmeren had hij zijn eigen motorfiets op het wegdek gezet waarbij hij twee verstralers, het grote licht en de knipper lichtinstallatie had ingeschakeld. Konijn Jaap Eelman met kampioensram neemt iat handen van Stamboek-voorzitter J. Kreuger de prijs van de gemeente Texel in ontvangst- een barometer. De oorzaak van dit dubbele ongeluk was de 17-jarige Harry V. uit Oosterend die met zijn bromfiets op weg was naar huis. Op de Waalderweg had hij ge tracht een overstekend konijn te ontwij ken en was daarbij ten val gekomen. Omdat hij zich daarbij flink gekneusd had was hij niet meer in staat zijn bromfiets van de weg te halen. Krui pend kon hij de wegkant bereiken waar hij door de passerende motorrijder R.P.H. uit Oosterend enige minuten later werd aangetroffen. Deze haastte zich de op het wegdek liggende brom-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1