Cjroen c/mirtsjexels in het Schilling liet kans op ethouderszetel schieten i J. A. Vervoort boos over verkoop Burgwalpandjes GEMAAL PER AS NAAR KRASSEKEET ïerard van der Kooi aarzelde minder lang RACTIES MOESTEN TOCH IOG EVEN KIBBELEN Bejaardenzorg was eerste gegadigde Oude HBS-gymlokaal werd ..Ferreverzaal" CRM ziet af van aankoop Weltevreden Geen opsomming nevenfunkties van wethouders Nog meer cursussen Flowerstyling Schuiling Ie JAARGANG Nr. 9309 VRIJDAG 8 SEPTEMBER 1978 Bdactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, lefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, en Burg, telefoon 3543. itgave: Langeveld De Rooy B.V., estbus 11, Den Burg, telefoon (022120)2741. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ11,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom. i Daan Schilling van Texels Belang is wèl bereid geweest zich be- ïikbaar te stellen als wethouder. Hij heeft daarover echter zo lang duidelijkheid laten bestaan dat mede om die reden de keus viel op rard van der Kooi van de VVD. „Ik heb lang geaarzeld maar Schil- g aarzelde nog langer", zo verklaarde Gerard van der Kooi dinsdag- ond nadat hij met Jaap Westdorp van het Pakt en Jook Nauta van t CDA met ruime meerderheid van stemmen was gekozen. >e vraag of Daan Schilling bij voorbaat ift afgewezen als wethouder of dat in de eerste plaats door zijn aarzelen- gedrag de kansen heeft laten schie- i maakte de beschouwingen die de erse frakties dinsdag aan de kwestie dden toch nog interessant. Namens de CDA-fraktie zei Ate Rien- s dat zijn partij als konsekwentie van „samen verantwoordelijk" steeds rm voorstander is geweest van een piegelingscollege, dus een college B. en W. waarin de belangrijkste litieke stromingen zijn vertegenwoor- d. Deze stromingen waren in ieder ral het Pakt en het CDA maar of chts' in het college vertegenwoordigd j moeten worden door WD of Texels lang is nog wel een vraag geweest, t CDA had tenslotte de voorkeur aan WD gegeven omdat deze partij een chte" partij is met landelijke bedingin- i en het meest duidelijk de „andere" iting vertegenwoordigt. Texels Be- g pretendeert nl. geen uitgesproken :htse of linkse richting te zijn. Niet uitgesloten Toch was Texels Belang niet bij voor at uitgesloten, zeker niet toen Gerard i der Kooi in eerste instantie onwillig k en de WD het idee lanceerde om nieuwgekozen raadslid N. C. Baren- igt te vervangen door de niet-geko- raadskandidaat Martin Eelman, die i wethouder zou moeten worden, t vond het CDA onaanvaardbaar, en de WD-lijsttrekker Gerard van der Woi toch bereid was wethouder te irden, kon de keus niet moeilijk zijn, neer daar Schilling van Texels Belang dat moment nog steeds een afwach- ide houding innam. „Bij een resoluter stelling van Texels Belang zou deze lepering wellicht de derde wethouder bben kunnen leveren", aldus Rienstra tenslotte goede verwachtingen zei te esteren over de samenwerking tussen luta. Westdorp en Van der Kooi. Krant Daan Schilling van Texels Belang gon zijn beschouwing met het uiten n gramschap aan het adres van de xelse Courant. Want dat blad had rmeld dat Schilling had geweigerd wethouder te worden en dat was beslist onwaar, hoewel hij niet ontkende dat hij had verzuimd te laten blijken dat hij wèl wilde. Schilling betreurde de „dogmati sche" opstelling van de partijen in de raad. „Hun voorkeur gaat uit naar landelijke politieke partijen. Waar is men mee bezig? Met het behartigen van het algemene Texelse belang of met partij belangen? Schilling, die nu duidelijker dan ooit liet blijken dat hij bijzonder graag wethouder zou zijn geworden, zei dat men de voorkeur had moeten geven aan een kandidaat met een agrarische achtergrond, zoals in eerste instantie ook leek te gebeuren toen de WD probeerde Martin Eelman genade te laten vinden. Maar toen dat door de andere frakties werd afgewezen had Texels Belang opnieuw in de markt moeten liggen. Wantrouwen Volgens Jan van Asselt van Texels Belang hadden de frakties al direkt getracht Texels Belang buiten spel te Het nieuwe college achter de tafel. Van links naar rechts Gerard van der Kooi, Jaap West dorp, burgemeester Engelvaart secretaris Beemsterboer en Jook Nauta. zetten. Het aanvankelijke idee dat de wethouder moest voortkomen uit agra rische kring werd ook door Texels Belang onderschreven omdat het agra risch areaal op Texel wordt bedreigd. Deskundig tegenspel vanuit het college is gebiedende eis. Op een gegeven moment hoefde het Pakt ineens geen agrarische wethouder meer. Van Asselt zei dat door deze gang van zaken zijn vertrouwen in de politieke partijen er niet groter op was geworden. Volgens hem had Schilling nooit voor het wet houderschap bedankt; hij had zich alleen maar voorzichtig opgesteld en had de gevoelens van zijn achterb»" willen aftasten. De veronderstelling Van Asselt bereid zou zijn geweest om zijn plaats in de raad beschikbaar te stellen aan C. Joustra die dan wethou der had moeten worden, bestempelde Van Asselt als volslagen onzin. „Daar is nooit sprake van geweest. Dat zou Texels Belang nooit doen want het zou kiezersbedrog zijn". Kan niet smaller Het onafhankelijke raadslid Cor Dros liet zich in woorden van ongeveer dezelfde strekking uit. Hij zei een agra riër in het college van het grootste belang te achten gezien de economi sche betekenis van de boeren. Hij illus treerde dit door het noemen van pro- duktiecijfers in de akkerbouw- en vee teeltsector. Het college van B. en W. moest een zo breed mogelijke vertegen woordiging van Texel zijn maar Dros constateerde dat er nu twee midden standers uit de Weverstraat zouden in komen. „Het kan niet smaller". Hij vond het zeer spijtig dat de agrariërs „die niet hebben meegedaan aan de inflatie om dat ze voor hun produkten evenveel vangen als jaren geleden en die zorgen voor de eerste levensbehoefte" nu buitenspel zijn gezet. Dros stelde Schil ling voor als kandidaat voor de derde wethouderszetel. Het CDA huldigde het standpunt dat het college van B. en W. een afspie geling moest zijn, maar toch op basis van een programma aan het werk zou moeten. Fridt Blanken van het Pakt zei dat zijn fraktie dit idee had afgewezen. „Programma-afspraken en afspiegeling zijn onverenigbaar". Nimmer duidelijk Blanken liet er geen twijfel over bestaan dat hij de voorkeur gaf aan een WD-er op de derde wethouderszetel omdat het dan een duidelijk herkenbare politieke partij betreft die bij de verkie zingen op Texel bovendien meer stem men haalde dan Texels Belang. In een eerder stadium had het Pakt best een agrarisch vertegenwoordiger willen heb ben maar de WD kon die niet op aanvaardbare wijze leveren en Texels Belang liet niet blijken dat wèl te kunnen. ;,Ons is nimmer duidelijk ge worden dat Schilling kandidaat wilde zijn. We hebben het daarom niet eens kunnen overwegen. Texels Belang heeft zichzelf buitenspel gezet". Jan van Asselt had zijn eigen verkla ring voor het niet vasthouden door het Pakt aan de agrarische vertegenwoordi ger. Die ommezwaai kwam toen Blan ken met vakantie ging en de onderhan delingen door Daan Welboren werden overgenomen Welboren protes teerde bij interruptie. Stemming Bij de stemming werden voor de vacature Nauta 12 stemmen uitgebracht op Nauta, twee op Schilling en een briefje was blanco. Toen de vacature Westdorp aan de orde kwam werden 12 stemmen uitgebracht op Westdorp, twee op Schilling en een briefje was blanco. Bij stemming over de vacature Zuidewind werden 11 stemmen uitge bracht op Gerard van der Kooi, twee op Daan Schilling en twee raadsleden stemden blanco. Nadat de gekozenen hun plaatsen achter de B. en W.-tafel hadden ingeno men brachten zij dank voor het gebleken vertrouwen. Jook Nauta zei dat het besluit om zich opnieuw als wethouder Lees verder pagina 2 Het raadslid J. A. Vervoort van het CDA heeft in de rondvraag van de dinsdagavond gehouden raadsvergadering zijn verontrus ting geuit over het feit dat de gemeente het voormalige Asiel met vier aangrenzende woninkjes heeft toegezegd aan architect J. A. M. Visser uit Oosterend, zon der dat de gemeenteraad hier iets van wist. Vervoort liet er geen twijfel over bestaan de gang van zaken onbehoorlijk te vinden, vooral omdat de Stichting Be jaardenzorg zich al eerder als gegadigde voor de huisjes had gemeld en zelfs een verbouw plan heeft ontworpen, maar nooit meer iets heeft vernomen. Vervoort had het nieuws over de ver koop aan Visser in de Texelse Courant gelezen en dat vond hij op zichzelf al erg. „Het is niet prettig dat de pers eerder is geïnformeerd dan de raad". Vervoort had nadere informatie inge wonnen en daarbij ontdekt dat het om vijf perceeltjes grond gaat (Asiel plus vier huisjes) ter grootte van 1.000 m2. Overeenstemming is bereikt op basis van ?80, per m2 dus /80.000,— waarbij geen rekening is gehouden met de waarde van de opstallen. Vervoort wilde weten waarom de gemeente de Stichting Bejaardenzorg heeft gevraagd een nader uitgewerkt plan op tafel te leggen met de daarmee gepaard gaande moeite en kosten om daarna niets meer van zich te laten horen en tot verkoop aan Visser over te gaan. Gezien de ver wachtingen die bij Bejaardenzorg zijn gewekt zouden de gemaakte kosten tenminste door de gemeente moeten worden vergoed. Maar afgezien daarvan Het oude HBS-gymlokaal aan de Elemert dat met ingang van het winter seizoen 1978/79 in gebruik genomen is door een aantal, merendeels kleinere sportverenigingen (o.a. Eilandschutters, MST-tafeltennis, MST-basketbal en de Judoclub Texel) heeft de naam „Ferre verzaal" gekregen. Deze naam is afge leid van de benaming Ferreversloot voor de oude en inmiddels grotendeels ge dempte sloot die vroeger vanaf de War moesstraat via de Elemert in de richting van de huidige boerderij „Mont Rosa" liep. Van deze Ferreversloot is eigenlijk alleen nog het gedeelte vlakbij de nu in „Ferreverzaal" omgedoopte gymzaall overgebleven. D'66 te laat met verzoek Aan het verzoek van de afdeling Texel van D'66 om de kandidaat-wethouders eerst hun eventuele nevenfunkties be kend te laten maken alvorens tot verkie zing over te gaan, is geen gevolg gegeven. Alle raadsleden en het college waren het erover eens dat D'66 veel te laat met een dergelijk verzoek was gekomen. Burgemeester Engelvaart herinnerde eraan dat ook zonder een dergelijke verklaring wettelijk alles in orde is want bij de geloofsbrieven hoorde een lijst van openbare funkties. Het idee om daarmee, zoals D'66 wilde, verder te gaan wekte op zichzelf geen weerstand bij de raad maar dan hadden de frakties gelegenheid moeten hebben zich eerder te beraden. De brief van D'66 was inderdaad zeer laat gekomen. Fridt Blanken: „Ik las in de krant dat ik een brief had ontvangen". Door een fout van de afdeling cultu rele zaken is verzuimd bij het cursuspro gramma van de creativiteitscommissie de cursussen die gegeven worden voor de plattelandsvrouwen afdeling Texel te vermelden. Het betreft de cursussen haken en basketerie. Voor opgave en inlichtingen kan men zich wenden tot mevrouw A. Bakker-de Grave, Beatrix- laan 21, Den Burg, telefoon (02220) 2765. Het ministerie van CRM heeft besloten af te zien van het voor nemen om de agrarische grond van „Weltevreden" (eigenaar Jac. Reuvers) bij De Cocksdorp aan te kopen. Dit werd dinsdag avond door wethouder Nauta meegedeeld in de raadsvergade ring. Het afhaken van CRM is het gevolg van de bezwaren die het gemeentebe stuur tegen de voorgenomen aankoop kenbaar heeft gemaakt. Wethouder Nauta deed dit in laatste instantie naar aanleiding van kritische vragen van Daan Schilling en Cor Dros in de raads vergadering en de algemene verontrus ting die op agrarisch Texel heerst over de bedoelingen van het ministerie. Nauta liet blijken dat het bestemmingsplan niet zo'n effektief middel is om de plannen van CRM te verijdelen. Want „agrarisch gebruik" is een rekbaar begrip. CRM heeft hoofdzakelijk natuurwetenschap pelijke belangen op het oog terwijl de gemeente de agrarische grond zoveel mogelijk als agrarisch produktiegebied gehandhaafd wil zien, voor zover het bestemmingsplan dat toelaat. Niettemin had overleg tussen Nauta en de consu lent voor het natuurbehoud het gewen ste resultaat opgeleverd. vroeg het nieuwe CDA-raadslid zich af of het juist is een serieuze gegadigde op een dergelijke manier te behandelen. Appartementen Vervoort vroeg verder of (in het geval de plannen van Bejaardenzorg niet aan vaardbaar zijn) de huisjes aan de Burg wal tot woningen voor één- en twee persoons huishoudens kunnen worden gemaakt. Het Asiel zou dan tot woon appartementen kunnen worden ver bouwd. De heer Vervoort vroeg of het college een dergelijk plan wil uitwerken en de kosten van voorbereiding wil ramen. En mocht het maken van kleine woningen om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan zou onderzocht moe ten worden of voor de huisjes en Het Asiel een gegadigde is te vinden die meer binding heeft met de bevolking dan een architectenbureau. Het college liet weten schriftelijk op de vragen van Vervoort te zullen ant woorden. Wethouder Nauta zei alvast dat het de krant moeilijk kwalijk kan worden genomen dat deze de informatie haalt waar die te krijgen is. De heer Vervoort vocht dat niet aan, maar vond dat het college ervoor moet zorgen dat de raad tijdig op de hoogte wordt gebracht. Ate Rienstra had de indruk gekregen dat de plannen met de oude Ulo ook [Lees verder op pagina 7] Door middel van een 8-assige en 64 wielen tellende dieplader is woensdagochtend een 125 ton wegend drijvend gemaal van de firma J. G. Nelis uit IJmuiden van de haven van Oude- schild naar Polder 't Noorden vervoerd. Het gevaarte werd daartoe met twee speciaal gecharterde kranen uit de haven getakeld. Het garnaaltje zal gedurende ongeveer een jaar bij Krassekeet de bema ling gaan verzorgen van dat gedeelte van Texel, waarvoor het inmiddels gesloopte gemaal Waalenburg in werking was. De pompinstallatie van dit uit Haarlem afkomstige noodgemaal heeft een capaciteit van ongeveer 1250 pk. Er staan twee pompen in, waarvan de een 1000 pk levert. De tweede pomp is bedoeld als reserve-installatie, maar zal doorgaans niet in gebruik worden gesteld. Dit gemaaltje wordt meestal benut als tussenstation voor de zandbema- ling. Het fungeert dan als „aanjager" en kan op deze manier een met water ver mengde hoeveelheid zand over een afstand van enkele kilometers door een pijp leiding persen. Het moeilijkste onderdeel van het woensdagochtend uitgevoerde i transport was het zorgen voor een exacte plaatsing op de dieplader. Daarvoor kwamen twee kranen met een hefvermogen van respectievelijk 100 en 130 ton in aktie. Het gemaal (5 meter breed, 12 meter hoog en 30 meter lang) moest twee maal opgetild worden voordat hij zodanig recht in de takels hing, dat hij goed op de dieplader kon worden gezet. Toen dat tegen 11.00 uur eenmaal zover was, liep alles verder op rolletjes. Kfiue, Het 125 ton wegende gemaaltje „Utrecht" werd woensdagochtend zonder grote moeilijkheden door twee ,jrwaar werk"-kranen op een 64 wielen-tellende dieplader gazet waarop het van de Oudeschilder haven naar de dijk bij polder 't Noorden werd gereden. Voor Uw: bruidsboeketten, corsages, tafelversieringen en alle graf- en plantenarrangementen. Kogerstraat 4, tijdelijk telefoon (02220) 2570. i mm-N*i« Wij bezorgen in Den Burg geheel gratis. Verder op geheel Texel voor fl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1