(jrocn c2warts jexeh in het karL, rwaliteit Texe/s rundvee \adert landelijke top 'De Koog Promotion' wil verblijf in De Koog veraangenamen OKVEEDAG WERD FEEST JOOR FA. J. C. HIN ZN. Wethouders verdeelden portefeuilles Provinciale ploegkampioenschappen op Texel m I H. Tjepkema had beste eigenaars- groep Poging tot brandstichting 91e JAARGANG Nr. 9310 DINSDAG 12 SEPTEMBER 1978 Redactie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02228) 266 en Wessel Post, Burdetstraat 17, Den Burg, telefoon 3543. Uitgave: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11Den Burg, telefoon (02720) 2741 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs 711,— per kwartaal 70 cent incasso; los 45 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 4699.17.636; Rabobank nr. 3625.01.742; NMB nr. 6734.60.398. Advertentietarief: 42 cent per mm hoogte per kolom. -,>vr5* De kwaliteit van het Texelse melkvee stijgt met sprongen. De emiddelde produktie van de bij de Rundveefokvereniging ingeschre- en koeien bedraagt thans 5.798 kg per jaar bij een vetgehalte van ,17%, een eiwitgehalte van 3,42%. De hoeveelheid vet en eiwit ezamenlijk per koe per dag is nu 1.429 gram, dat 58 gram meer is dan orig jaar. Deze cijfers werden met trots bekend emaakt tijdens de vierjaarlijkse fokvee- ag die vrijdag j.l. werd gehouden op Deve Bloem wijk en waarvoor 213 die- in waren ingezonden. De organisatie an deze zeer geslaagde dag was aditioneel in handen van de Rundvee- ikvereniging en de Kl-vereniging. De etrokkenheid van de Kl-vereniging ligt aor de hand want het zijn vooral de cede stieren van deze vereniging die de Drzaak zijn van de snelle kwaliteitsver- etering van de Texelse rundveestapel, let gehalte van de Texelse dieren egint de landelijke top te naderen. Voor onze niet-agrarische lezers is het oed te weten dat de rundveehouderij p Texel van veel grotere economische etekenis is dan de schapenfokkerij oewel allerlei publicaties over Texel n tegengestelde indruk wekken. Op exel lopen zo'n 10.000 runderen rond, lieren en jongvee inbegrepen. Er zijn 200 bij de Rundveefokvereniging inge- hreven melkkoeien. Het meten van de rvaliteit van de koeien gebeurt in de Brste plaats aan de hand van de oduktiecijfers; de beoordeling van het xferieur zoals vrijdag op „Bloemwijk" ebeurde is van wat minder belang. Burgemeester Engelvaart feliciteert H. Tjep- kema met zijn beste eigenaarsgroep. van een goede agrarische struktuur als een groot belang door de gemeente wordt onderkend. Om die reden is men ook zeer gekant tegen een landschaps park of iets wat daarop lijkt. Want in dat verband is geen „reëel boeren" meer mogelijk. Van nabij had hij (in Water land) meegemaakt dat het „de natuur zijn loop laten" helemaal niet in het belang van het landschap is en hij verzette zich tegen de kennelijke mening van sommige groeperingen dat boeren als een soort vijanden van de natuur moeten worden beschouwd. De proble men rond de afgifte van bouwvergun ningen voor agrarische gebouwen zijn veroorzaakt door de provincie. Een strijdpunt is de dakhellingen kwestie waarvoor de burgemeester on langs naar Haarlem is geweest. De heer Engelvaart zei daar de indruk te hebben gekregen dat de provinciale bestuurde- ren wat meer begrip voor de problemen hebben gekregen en hij verwachtte een meer soepel standpunt. De burgemeester sprak zich ook uit voor behoud van de zuivelfabriek op Texel. Ondanks het feit dat deze fabriek voorlopig is gered zei hij zich toch zorgen te maken. Over het gemis van een agrarisch vertegenwoordiger in het college van B. ën W. hoeft men zich volgens de heer Engelvaart geen zorgen te maken. Hijzelf zei in ieder geval bijzonder geïnteresseerd te zijn in de boerenproblematiek en veronderstelde dat de boeren van Texel „mans ge noeg" zullen zijn om hun wensen en informatie naar voren te brengen. „U weet het adres". De heer Herweijer bevestigde het belang van voortbestaan van de zuivel fabriek: een groeiende melkproduktie op Texel vergroot de kans daarop. hij was de hele dag op het terrein aanwezig en liet zich de koffie met koek bij „tante Johanna" (mej. J. Witte van „Bloemwijk") best smaken. De eerste burger maakte meteen van de gelegen heid gebruik om de toeristenakkommo- datie van „Bloemwijk" te bekijken en tante Johanna verbond er een pleidooi aan om de toeristenbelasting voor de in groepsverband kamperende kinderen omlaag te brengen. Vrij baan Na afloop van de keuringen tijdens het diner in „De Lindeboom-Texel" kreeg mej. Witte lof toegezwaaid voor de gastvrijheid die zij aan de organise rende verenigingen had geboden.,Dat - gebeurde bij monde van Kl-voorzitter J. P. Herweijer. Herweijer schetste het economisch belang van de kwaliteits veestapel voor Texel en betoogde dat het voor een verdergaande ontwikkeling noodzakelijk is dat de veehouders geen belemmeringen in de weg worden ge legd als zij hun bedrijven aan de heden daagse eisen willen aanpassen. Zich richtend tot burgemeester Engelvaart zei hij met spijt geconstateerd te hebben dat lang niet altijd vlot een vergunning wordt afgegeven als een boer wil uitbreiden of verbouwen. „Geef ons de gelegenheid om deze bedrijven op eco nomisch verantwoorde wijze voort te Leden van de familie Hin met kampioen Gretha 93, reserve-kampioen Rosa 8 en jeugdkam pioen Gretha 121. zetten", aldus Herweijer die vervolgens aan de hand van cijfers duidelijk maakte hoeveel inkomen en werkgelegenheid met deze tak van bedrijvigheid is ge moeid. Verder vond hij dat ook in aanmerking moet worden genomen dat de natuurlijke omstandigheden voor de veehouders in andere delen van het land soms beter zijn. Het is droger op Texel, de gronden zijn droogtegevoelig en beregenen is er verboden. Reëel boeren Burgemeester Engelvaart liet als reak- tie daarop enkele voor de aanwezigen aangename geluiden horen. Hij felici teerde de prijswinnaars, roemde organi satie van deze fokveedag en had ook bewondering voor de wijze waarop het te keuren vee was gepresenteerd. De burgemeester zei dat instandhouding nrfiinn<Al/l/nrn De heer J. D. Roeper van Plassendaalmet reserve-kampioen Lena 6. De heer S. Moeyes, voorzitter van de bond van fokverenigingen en tevens lid van de jury, zei het te betreuren dat Texel onlangs geen vee heeft ingezon den voor de fokveedag in Schoorl. „Het gemiddelde peil in Schoorl zou er beter doorzijn geweest". Texel heeft niet aan de dag in Schoorl meegedaan uit vrees voor besmetting met IBR, de beruchte Canadese koeiengriep die tot dusver niet op Texel is doorgedrongen. Ir. J. Zijlstra, voorzitter van de jury, stelde vast dat in de provincie Noord holland slechts enkele verenigingen uit komen boven een gemiddelde produktie van bijna 5.800 liter die nu op Texel is bereikt. Hij verwachtte een gestage verdere groei in de goede richting zodat bij de volgende fokveedag (in 1982) de 6.000 litergrehs is gepasseerd. De inzet van de stier Jtilia's Adema 40 naast het beroemde tweetal Tonia's Adema 17 en Keimpe 33 van de Beukenhoeve is een goede beslissing geweest, waardoor de weg omhoog nog niet ten einde lijkt maar de berg wordt wel steeds steiler" (Volledige keuringsuitslag in volgend nummer). De heer P. J. Zoetelief uit de Wever straat in Den Burg ontdekte zaterdag avond dat geprobeerd was in zijn huis brand te stichten door brandend papier door de brievenbus naar binnen te werken. De poging mislukte. De politie stelt een onderzoek in. Het college van B. en W. heeft in overleg met de gemeenteraad de vol gende portefeuilleverdeling vastgesteld. In deze nieuwe verdeling is de porte feuille „Ruimtelijke ordening en struc tuur" als een zogenaamde collegeaan gelegenheid bestempeld. Ze luidt verder: Burgemeester J. A. Engelvaart (met als vervanger de heer J. J. Westdorp): Algemene zaken; personeelszaken; fi nanciën; volksgezondheid (algemeen); ruimtelijke ordening en structuur, waar onder agrarische zaken (tezamen met de heer Nauta); onderwijs (het representa tieve gedeelte). J. J. Westdorp (met als vervanger de burgemeester): loco-burgemeester; on derwijs (excl. representatie); centrale werkplaats; sociale dienst; verpleeg huis; welzijn. J. C. M. Nauta (met als vervanger G. C. van der Kooi): tweede vervanger van de burgemeester; recreatie en natuur behoud en grondbedrijf (beiden met inbegrip van de voorbereiding teza men met de burgemeester van de r.o.-aspecten daarvan); ruimtelijke orde ning, overig (tezamen met de burge meester); economie en werkgelegen heid; vleeskeuringsdienst; schooltand- verzorging. G. C. van der Kooi (met als vervanger de heer J. C. M. Nauta): derde vervan ger van de burgemeester; gemeente werken, inclusief strandexploitatie; wo ningbouw; woonruimteverdeling; ver keer en vervoer; milieu. De spreekuren worden als volgt: Burgemeester: maandag van 10.00 - 11.00 uur; J. J. Westdorp: donderdag van 9.30 - 10.30 uur; J. C. M. Nauta: maandag van 10.30 - 11.30 uur; G. C. van der Kooi: vrijdag van 10.30 - 11.30 uur. Samenstelling raadscommissies per 6 september 1978, voor zover de leden worden aangewezen door frakties of organisaties: Algemene zaken H. A. Beumkes, Pakt; P. A. Zegers, CDA; J. F. van Asselt, Texels Belang; N. C. Barendregt, VVD; J. C. Dros; voorzitter: J. A. Engelvaart; secretaris: W. Stam. Financiën F. Blanken, Pakt; J. A. Vervoort, CDA; D. F. G. Schilling, Texels Belang; N. C. Barendregt, WD; J. C. Dros; voorzit ter; J. A. Engelvaart; secretaris: P. R. Blankevoort. Welzijn D. N. Welboren, Pakt; G. Jansen, CDA; D. F. G. Schilling, Texels Belang; N. C. Barendregt, WD; J. C. Dros; voorzit ter: J. J. Westdorp; secretaris: A. A. Ambriola. Openbare werken H. A. Beumkes, Pakt; P. A. Zegers, CDA; J. F. van Asselt, Texels Belang; N. C. Barendregt, WD; J. C. Dros; voorzitter: G. C. van der Kooi; sectera- ris: C. G. van Es. Ruimtelijke ordening F. Blanken, Pakt; A. Rienstra, CDA; J. F. van Asselt, Texels Belang; N. C. Barendregt, WD; J. C. Dros; J. C. Stolk, Texels Verbond van Onderne mers; J. Koolhof, Stichting Agrarisch Texel; W. Helder, Werkgroep Land- schapszorg; voorzitter: J. A. Engel vaart; secretaris: J. R. van Dijk. Beroepschriften C. J. Ellen, Pakt; J. A. Vervoort, CDA; D. F. G. Schilling, Texels Belang; N. C. Barendregt, WD; J. C. Dros; voorzit ter: nog onbekend; secretaris: J. Eer- kens, A. Hut, J. Commijs (afhankelijk van het onderwerp). Recreatie en onderhoud W. Timmer, Stichting Agrarisch Texel; C. N. de Wit, Texels Verbond van Ondernemers; M. Warnaar, Recron; A. J. Dijksen, Werkgroep Landschapszorg; Onbekend, VW; onbekend, Horeca- Horecaf; 2 raadsleden, nog te benoe men; voorzitter: J. C. M. Nauta; secre taris: J. Commijs. De Noordhollandse kam pioenschappen ploegen zullen dit jaar op Texel worden ge houden op zaterdag 30 sep tember op een perceel land van hoeve „Padang" in Eier- land. Ploegers van Wieringer- meer, Haarlemmermeer en Texel zullen aan deze kam pioenschappen meedoen. Zij zijn de best geclasseerden uit de plaatselijke voorronden. Deze voorronden zijn wat betreft Haarlemmermeer en Wieringermeer al gehouden. Die van Texel zijn gepland op zaterdag 16 september o.s. óók op Padang. Begonnen wordt om 13.00 uur. Do Vereniging van Oud- leeriingen van de Landbouwschool, die deze wedstrijden traditiegetrouw organiseert, hoopt deze keer op een extra grote deelname van Texelse ploegers. Hoe groter de deelname, des te meer ploegers kunnen ook naar de provin ciale kampioenschappen twee weken later worden afgevaardigd. Deelnemers kunnen zich vanaf heden opgeven bij Cor de Lugt, Wilhelminalaan 2, Den Burg, telefoon (02220) 2072. Het veraangenamen van in De Koog verblijvende toeristen is het doel van de onlangs opgerichte ondernemersvereniging „De Koog promotion". De vereniging wil dat bereiken door het van de grond (helpen) brengen van aller lei voorzieningen en aktiviteiten. Een voorproefje daarvan is reeds gegeven in de vorm van vijf we kelijkse braderieën die een groot commercieel succes zijn gewor den. Volgend jaar zullen deze braderieën dan ook nog grootser worden opgezet. De aktiviteiten blijven niet beperkt tot de zomer. In de komende herfstvakantie zullen alle kinderen van gasten die in De Koog en omgeving verblijven kunnen deelnemen aan een kleurwedstrijd. Via bungalowexploitantenhotelhouders e.d. zullen de te kleuren platen onder de jeugdige gasten worden verspreid. Er is een Duitse zowel als een Nederlandse versie. Er worden drie prijzen uitgeloofd waaronder een rondvlucht boven Texel. Verder zijn er plannen om in de kerst- en nieuwjaarsperiode de Dorpsstraat van De Koog feestelijk te verlichten en te versieren. Gesprekspartner De Koog Promotion wil daarnaast diverse gezamenlijke belangen beharti gen en optreden als gesprekspartner met de overheid. Met de dorpscommis sie van De Koog zal overleg worden gepleegd om te vermijden dat men elkaar konkurrentie aandoet of naast elkaar werkt. Momenteel zijn 26 onder nemers aangesloten bij de nieuwe ver eniging maar tientallen anderen zijn benaderd en verwacht wordt dat het ledental zich spoedig minstens zal ver dubbelen. De contributie bedraagt f150,— per jaar. Aktiviteiten waarvan alleen een bepaald deel van De Koog profijt heeft, zullen uitsluitend worden bekostigd door de ondernemers die er baat bij hebben. Het bestuur van De Koog Promotion bestaat uit Kees Sluiter (voorzitter), Ria de Vries (secretaresse). Barend Staal (penningmeester), Roland van Zeist, Jac. W. Lut, Th. van Hoorn en Willem Mets.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1978 | | pagina 1